Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad

NN 28/2019 (22.3.2019.), Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

586

Na temelju odredbe članka 11. stavka 3. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine«, broj 118/18), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O AKTIVNOM TRAŽENJU POSLA I RASPOLOŽIVOSTI ZA RAD

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se aktivnosti koje nezaposlena osoba provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) u cilju utvrđivanja statusa nezaposlene osobe, pripreme za zapošljavanje i zapošljavanja.

(2) Aktivnostima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se aktivno traženje posla i raspoloživost za rad.

Članak 2.

Riječi koje imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u ovome Pravilniku korištene u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

II. AKTIVNO TRAŽENJE POSLA

Članak 3.

(1) Aktivno traženje posla obuhvaća sudjelovanje nezaposlene osobe u:

1. savjetovanju

2. individualnim konzultacijama

3. grupnom informiranju

4. radionicama za razvoj vještina upravljanja karijerom

5. definiranju i provedbi aktivnosti i ciljeva Profesionalnog plana

6. definiranju i provedbi aktivnosti i ciljeva Sporazuma o uključivanju na tržište rada

7. postupku profesionalne selekcije

8. postupku profesionalnog usmjeravanja i

9. drugim aktivnostima u svrhu pripreme za zapošljavanje.

(2) Nezaposlena osoba je dužna provoditi utvrđene aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka u zadanim rokovima u dogovoru sa Zavodom, a Zavod će najkasnije tri dana prije zakazane aktivnosti o tome obavijestiti nezaposlenu osobu.

(3) Nezaposlena osoba neizvršavanje aktivnosti iz stavka 1. ovoga članka može opravdati Zavodu zbog:

1. bolesti, bolničkog i stacionarnog liječenja prema potvrdi nadležnog liječnika obiteljske medicine

2. bolesti i njege malodobnog djeteta prema potvrdi nadležnog liječnika obiteljske medicine

3. trudnoće, 45 dana prije dana očekivanog poroda

4. smrti supružnika, roditelja, djeteta, braće, sestara, roditelja supružnika

5. elementarne nepogode ili

6. sudjelovanja u aktivnostima u svezi sa zapošljavanjem.

(4) Nezaposlena osoba je dužna o razlozima neizvršavanja aktivnosti iz stavka 3. ovoga članka obavijestiti Zavod najkasnije u roku od pet radnih dana od dana neizvršene aktivnosti telefonom ili elektroničkim putem, a dokaz kojim opravdava neizvršavanje aktivnosti dostaviti odmah po prestanku navedenih razloga.

1. Savjetovanje

Članak 4.

Savjetovanje se provodi kroz strukturirani intervju između savjetnika za zapošljavanje i nezaposlene osobe, a razlikuje se po sadržaju i ciljevima:

1. prvo savjetovanje provodi se u svrhu pripreme nezaposlene osobe za aktivno traženje posla i definiranje Profesionalnog plana s ciljem upoznavanja nezaposlene osobe o aktivnostima i mjerama Zavoda, kao i pravima i obvezama nezaposlenih osoba

2. motivacijsko savjetovanje za dugotrajno nezaposlene osobe provodi se u svrhu individualne procjene, utvrđivanja teškoća u traženja posla, podizanju razine motivacije te definiranju Sporazuma o uključivanju na tržište rada i

3. savjetovanje za samozapošljavanje provodi se s ciljem informiranja nezaposlene osobe o mogućnostima pokretanja posla i sufinanciranja poduzetničke ideje te davanja podrške u izradi poslovnog plana radi osiguranja realizacije poduzetničke ideje.

Članak 5.

(1) Tijekom savjetovanja za nezaposlenu osobu se prikupljaju podaci o:

1. redovnom obrazovanju (zvanje)

2. dodatnom obrazovanju i osposobljenosti

3. radnim iskustvima (zanimanjima)

4. radnim vještinama, kompetencijama i osobnim karakteristikama

5. socijalnim i zdravstvenim prilikama

6. profesionalnim interesima i motiviranosti za rad

7. vještinama upravljanja karijerom i

8. ostalim podacima važnim za utvrđivanje statusa nezaposlene osobe.

(2) Prvo savjetovanje zakazuje se prilikom prijave u evidenciju Zavoda, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijave.

(3) U slučaju promjena podataka iz stavka 1. ovoga članka, a koje zahtijevaju promjene u Profesionalnom planu vezano za zanimanja ili aktivnosti koje nezaposlena osoba provodi u cilju zapošljavanja, zakazuje se savjetovanje u svrhu revidiranja Profesionalnog plana.

(4) O terminu održavanja savjetovanja iz članka 4. točaka 2. i 3. ovoga Pravilnika te stavka 3. ovoga članka nezaposlenu osobu obavještava savjetnik za zapošljavanje Uputnicom koju potpisuje ili ju se može obavijestiti pisanim pozivom, telefonskim pozivom, telegramom, slanjem tekstualnih poruka (SMS) te elektroničkim putem, o čemu savjetnik sastavlja zabilješku.

2. Individualne konzultacije

Članak 6.

(1) Individualne konzultacije obuhvaćaju međusobne kontakte nezaposlene osobe i savjetnika za zapošljavanje u svrhu razmjene informacija o aktivnostima u traženju posla.

(2) Učestalost, način i vrijeme izvršavanja individualnih konzultacija definira se u Profesionalnom planu odnosno Sporazumu o uključivanju na tržište rada ovisno o razini i intenzitetu potrebne podrške nezaposlenoj osobi uz obvezu izvršavanja individualnih konzultacija osobnim dolaskom najmanje jedanput unutar 12 tjedana.

(3) Individualne konzultacije nezaposlena osoba i savjetnik za zapošljavanje obavljaju u dogovorenom vremenu jedanput tjedno, a najduže u roku od osam tjedana.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka korisnik novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti dužan je izvršavati individualne konzultacije osobnim dolaskom u dogovorenom vremenu najkasnije jedanput u četiri tjedna.

Članak 7.

(1) Savjetnik za zapošljavanje je dužan tijekom individualnih konzultacija informirati nezaposlenu osobu o:

1. objavljenim natječajima i oglasima za slobodna radna mjesta

2. mjerama aktivne politike zapošljavanja

3. trenutno raspoloživim aktivnostima u svrhu pripreme za zapošljavanje

4. pravima i obvezama i

5. drugim sadržajima relevantnim za traženje posla.

(2) Nezaposlena osoba je dužna tijekom individualnih konzultacija izvijestiti savjetnika za zapošljavanje o:

1. ishodima javljanja na upućena radna mjesta

2. ishodima provedenih aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje

3. samoinicijativnom podnošenju molbi poslodavcima i javljanja na oglase i natječaje i

4. ostalim provedenim aktivnostima u svrhu traženja posla.

3. Grupno informiranje

Članak 8.

(1) Aktivnost grupnog informiranja provodi se u svrhu informiranja nezaposlene osobe o novim uslugama Zavoda, mjerama aktivne politike zapošljavanja, potrebama poslodavaca na tržištu rada, obrazovnim aktivnostima, sezonskom zapošljavanju te drugim aktivnostima Zavoda.

(2) O terminu održavanja grupnog informiranja nezaposlenu osobu obavještava savjetnik za zapošljavanje prilikom savjetovanja odnosno individualnih konzultacija Uputnicom koju potpisuje ili ju se može obavijestiti pisanim pozivom, telefonskim pozivom, telegramom, slanjem tekstualnih poruka (SMS) te elektroničkim putem, o čemu savjetnik sastavlja zabilješku.

4. Radionice za razvoj vještina upravljanja karijerom

Članak 9.

(1) Uključivanjem u radionice za aktivno traženje posla nezaposlena osoba stječe i razvija vještine za aktivno traženje posla i kompetencije za upravljanje karijerom.

(2) Radionice za aktivno traženje posla mogu se provoditi kroz šest modula radionica:

– pisanje molbi i životopisa

– tehnike aktivnog traženja posla

– priprema za razgovor s poslodavcem

– samoprocjene profesionalnih mogućnosti

– priprema za samozapošljavanje ili

– radionice za aktivaciju dugotrajno nezaposlene osobe.

(3) Nezaposlena osoba obvezna je uključiti se u sve ili neku od radionica na temelju dogovora sa savjetnikom za zapošljavanje prije utvrđivanja Profesionalnog plana, odnosno na temelju dogovorenih aktivnosti iz utvrđenog Profesionalnog plana ili Sporazuma o uključivanju na tržište rada.

(4) O terminu održavanja radionica nezaposlenu osobu obavještava savjetnik za zapošljavanje prilikom savjetovanja odnosno individualnih konzultacija Uputnicom koju potpisuje ili ju se može obavijestiti pisanim pozivom, telefonskim pozivom, telegramom, slanjem tekstualnih poruka (SMS) te elektroničkim putem, o čemu savjetnik sastavlja zabilješku.

5. Profesionalni plan

Članak 10.

(1) Profesionalni plan je obvezujući dokument u kojem su definirane aktivnosti i obveze nezaposlene osobe i savjetnika za zapošljavanje, kao i rokovi njihove provedbe.

(2) Profesionalni plan utvrđuje savjetnik za zapošljavanje u suradnji s nezaposlenom osobom na savjetovanju, nakon prikupljenih podataka iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, a najkasnije u roku 60 dana od dana prijave Zavodu.

(3) U cilju utvrđivanja Profesionalnog plana savjetnik za zapošljavanje može nezaposlenu osobu uputiti na dodatne postupke procjene radnih potencijala, sposobnosti i vještina.

(4) Utvrđeni Profesionalni plan potpisuju savjetnik za zapošljavanje i nezaposlena osoba.

Članak 11.

Profesionalni plan sadrži:

1. zanimanja koje nezaposlena osoba može obavljati prema njezinim utvrđenim stručnim, radnim i osobnim mogućnostima te potrebama tržišta rada u kojima će nezaposlena osoba tražiti posao, a savjetnik za zapošljavanje posredovati na tržištu rada

2. aktivnosti koje će nezaposlena osoba provoditi u cilju zapošljavanja i rokove za provedbu

3. aktivnosti savjetnika za zapošljavanje u podršci provedbe Profesionalnog plana i

4. učestalost, način i vrijeme izvršavanja individualnih konzultacija u procesu traženja posla.

Članak 12.

(1) Profesionalni plan se revidira ukoliko nastupe okolnosti koje zahtijevaju promjenu popisa poslova i zanimanja te aktivnosti koje će nezaposlena osoba provoditi u cilju zapošljavanja.

(2) Za osobe koje su evidenciji nezaposlenih osoba Zavoda duže od 12 mjeseci utvrđuje se Sporazum o uključivanju na tržište rada iz članka 14. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

(1) Nezaposlena osoba i savjetnik za zapošljavanje se obvezuju potpisivanjem Profesionalnog plana provoditi utvrđene aktivnosti u dogovorenim rokovima.

(2) Praćenje izvršavanja aktivnosti i rokova iz Profesionalnog plana je u nadležnosti savjetnika za zapošljavanje.

6. Sporazum o uključivanju na tržište rada

Članak 14.

(1) Sporazum o uključivanju na tržište rada je obvezujući dokument kojim se definiraju aktivnosti dugotrajno nezaposlene osobe i Zavoda, kao i rokovi njihove provedbe.

(2) Sporazum iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje savjetnik za zapošljavanje u suradnji s dugotrajno nezaposlenom osobom nakon provedenog motivacijskog savjetovanja iz članka 4. točke 2. ovoga Pravilnika.

(3) Dugotrajno nezaposlena osoba iz stavka 1. ovoga članka je osoba koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Zavoda vodi duže od 12 mjeseci.

Članak 15.

Sporazum o uključivanju na tržište rada sadrži:

1. zanimanja koje dugotrajno nezaposlena osoba može obavljati s obzirom na utvrđene stručne, radne i osobne mogućnosti te potrebe na tržištu rada u kojima će nezaposlena osoba tražiti posao, a savjetnik posredovati na tržištu rada

2. aktivnosti koje će nezaposlena osoba provoditi u cilju aktivacije i uključivanja na tržište rada te rokove provedbe

3. aktivnosti savjetnika za zapošljavanje u podršci provedbe Sporazuma o uključivanju na tržište rada

4. učestalost, način i vrijeme izvršavanja individualnih konzultacija u procesu uključivanja na tržište rada.

Članak 16.

(1) Nezaposlena osoba i savjetnik za zapošljavanje se obvezuju potpisivanjem Sporazuma o uključivanju na tržište rada provoditi utvrđene aktivnosti u dogovorenim rokovima.

(2) Praćenje izvršavanja aktivnosti i rokova iz Sporazuma o uključivanju na tržište rada je u nadležnosti savjetnika za zapošljavanje.

(3) Sporazum o uključivanju na tržište rada revidira se najkasnije u roku od 12 mjeseci od njegovog potpisivanja.

7. Profesionalna selekcija

Članak 17.

(1) Profesionalna selekcija je stručni postupak odabira nezaposlene osobe za određeno radno mjesto, obrazovanje i osposobljavanje u kojemu se odabiru oni koji najbolje udovoljavaju postavljenim zahtjevima.

(2) Profesionalna selekcija može uključivati ispitivanje sposobnosti, karakteristika osobnosti, interesa, vrijednosti, motivacije, a po potrebi zdravstvenog stanja i specifičnih znanja.

8. Profesionalno usmjeravanje

Članak 18.

(1) Profesionalno usmjeravanje jest skup različitih stručnih postupaka kojima se identificiraju mogućnosti, interesi i kompetencije korisnika, kako bi donijeli odluke o obrazovanju i zapošljavanju te upravljali vlastitim profesionalnim razvojem.

(2) Profesionalno usmjeravanje može uključivati psihološko-medicinsku obradu nezaposlene osobe.

(3) O terminu provođenja profesionalnog usmjeravanja nezaposlenu osobu obavještava savjetnik za zapošljavanje prilikom savjetovanja odnosno individualnih konzultacija Uputnicom koju potpisuje ili ju se može obavijestiti pisanim pozivom, telegramom, telefonskim pozivom i slanjem tekstualnih poruka (SMS) te elektroničkim putem, o čemu savjetnik sastavlja zabilješku.

III. RASPOLOŽIVOST ZA RAD

Članak 19.

(1) Nezaposlena osoba je raspoloživa za rad ako se odaziva na svaki poziv Zavoda radi zaposlenja i pripreme za zapošljavanje.

(2) Pozivanje iz stavka 1. ovoga članka obavlja se pisanim pozivom, telegramom, telefonskim pozivom i slanjem tekstualnih poruka (SMS) te elektroničkim putem, o čemu savjetnik sastavlja zabilješku.

Članak 20.

(1) Nezaposlena osoba svoju neraspoloživost za rad može opravdati Zavodu zbog:

1. bolesti, bolničkog i stacionarnog liječenja prema potvrdi nadležnog liječnika obiteljske medicine

2. bolesti i njege malodobnog djeteta prema potvrdi nadležnog liječnika obiteljske medicine

3. trudnoće, 45 dana prije dana očekivanog poroda

4. smrti supružnika, roditelja, djeteta, braće, sestara, roditelja supružnika

5. elementarne nepogode

6. osobnih razloga do 18 dana godišnje, a najviše u dva dijela ili

7. sudjelovanja u aktivnostima u svezi sa zapošljavanjem.

(2) Nezaposlena osoba je dužna o nastanku okolnosti iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti savjetnika za zapošljavanje u roku od pet radnih dana od dana njihovog nastanka telefonom ili elektroničkim putem, a dokaz kojim opravdava svoju neraspoloživost za rad dostaviti odmah po prestanku navedenih okolnosti.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, o osobnim razlozima iz stavka 1. točke 6. ovoga članka, nezaposlena osoba je dužna prethodno obavijestiti savjetnika za zapošljavanje te dogovoriti vrijeme u kojem neće biti raspoloživa za rad.

IV. PRESTANAK ISPUNJAVANJA UVJETA O AKTIVNOM TRAŽENJU POSLA I RASPOLOŽIVOSTI ZA RAD

Članak 21.

Smatrat će se da nezaposlena osoba ne ispunjava uvjete o aktivnom traženju posla u sljedećim slučajevima:

1. ako se ne odazove na prvo savjetovanje u zakazano vrijeme iz članka 4. točke 1. ovoga Pravilnika, osim iz razloga navedenih u članku 3. stavku 3. ovoga Pravilnika

2. ako se ne odazove na savjetovanje u zakazano vrijeme iz članka 4. točaka 2. i 3. i članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika, osim iz razloga navedenih u članku 3. stavku 3. ovoga Pravilnika

3. ako ne izvrši individualne konzultacije u zakazano vrijeme iz članka 6. ovoga Pravilnika, osim iz razloga navedenih u članku 3. stavku 3. ovoga Pravilnika

4. ako se ne odazove na grupno informiranje u zakazano vrijeme iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, osim iz razloga navedenih u članku 3. stavku 3. ovoga Pravilnika

5. ako se ne odazove na radionice za razvoj vještina upravljanja karijerom u zakazano vrijeme iz članka 9. stavka 4. ovoga Pravilnika, osim iz razloga navedenih u članku 3. stavku 3. ovoga Pravilnika

6. ako odbije dati podatke iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika zbog čega se ne može utvrditi Profesionalni plan iz članka 10. ovoga Pravilnika

7. ako se ne pridržava aktivnosti i rokova koje sadrži Profesionalni plan iz članka 10. ovoga Pravilnika

8. ako se ne pridržava aktivnosti i rokova koje sadrži Sporazum o uključivanju na tržište rada iz članka 14. ovoga Pravilnika

9. ako odbije sudjelovanje u postupku profesionalne selekcije iz članka 17. ovoga Pravilnika

10. ako odbije sudjelovanje u postupku profesionalnog usmjeravanja iz članka 18. ovoga Pravilnika i

11. ako se ne odazove na druge aktivnosti u svrhu pripreme za zapošljavanje iz članka 3. stavka 1. točke 9. ovoga Pravilnika, osim iz razloga navedenih u članku 3. stavku 3. ovoga Pravilnika.

Članak 22.

Smatrat će se da nezaposlena osoba nije raspoloživa za rad ako se ne odazove na poziv Zavoda na način utvrđen prema članku 19. stavku 2. ovoga Pravilnika, osim u slučajevima iz članka 20. ovoga Pravilnika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad (»Narodne novine«, broj 52/17).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/39

Urbroj: 524-04-01-01/2-19-2

Zagreb, 7. ožujka 2019.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.