Pravilnik o odgovarajućem smještaju

NN 28/2019 (22.3.2019.), Pravilnik o odgovarajućem smještaju

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

587

Na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine«, broj 118/18) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O ODGOVARAJUĆEM SMJEŠTAJU

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se što se smatra odgovarajućim smještajem u organizaciji poslodavca kada je nezaposlenoj osobi ponuđeno zaposlenje izvan mjesta prebivališta ili boravišta.

(2) Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi se u svrhu primjene odredbe članka 17. stavka 2. točke 3. i članka 58. stavka 2. točke 3. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine«, broj 118/18).

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Potrebu za osiguravanjem odgovarajućeg smještaja u odnosu na mjesto obavljanja rada i na uvjete ponuđenog zaposlenja utvrđuje Hrvatski zavod za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) temeljem prijave potrebe za radnikom koju dostavi poslodavac.

Članak 3.

(1) Ako se nezaposlenoj osobi nudi zaposlenje iz članka 1. ovoga Pravilnika, odgovarajućim smještajem se smatra prostor:

1) u objektu koji raspolaže odvojenim sanitarnim čvorom

2) u kojem je osigurana opskrba tekućom vodom, grijanjem i električnom energijom i

3) koji ispunjava ostale zdravstvene i higijenske uvjete za stanovanje.

(2) Odgovarajućim smještajem na radilištu smatra se smještaj osiguran prema propisima o zaštiti na radu.

Članak 4.

(1) Poslodavac je dužan dostaviti podatke i fotografije o osiguranom smještaju iz članka 3. ovoga Pravilnika na zahtjev regionalne odnosno područne ustrojstvene jedinice Zavoda koja nezaposlenoj osobi nudi zaposlenje kod toga poslodavca.

(2) Podatke i fotografije iz stavka 1. ovoga članka poslodavac je dužan dostaviti Zavodu u roku od pet dana od dana primitka zahtjeva.

Članak 5.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o odgovarajućem smještaju (»Narodne novine«, broj 52/17).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/46

Urbroj: 524-04-01-01/2-19-1

Zagreb, 7. ožujka 2019.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.