Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi

NN 28/2019 (22.3.2019.), Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

592

Na temelju članka 79. stavka 6. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine« broj 118/18), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU UGOVORA O SEZONSKOM RADU U POLJOPRIVREDI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje sadržaj i oblik ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi.

(2) Riječi koje imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u ovome Pravilniku korištene u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

II. SADRŽAJ I OBLIK UGOVORA O SEZONSKOM RADU U POLJOPRIVREDI

Članak 2.

(1) Ugovor o sezonskom radu za obavljanje privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi) sadrži sljedeće podatke:

1) ime, prezime, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) i adresu stanovanja sezonskog radnika u poljoprivredi

2) dan, mjesec i godinu rada sezonskog radnika u poljoprivredi

3) naziv, OIB i sjedište poslodavca

4) dnevni iznos, način i rok isplate plaće sezonskog radnika u poljoprivredi

5) evidentiran (nalijepljen) vrijednosni kupon

6) naznaku o najdužem trajanju redovitoga radnog dana sezonskog radnika u poljoprivredi i

7) naznaku o najkraćem trajanju stanke, dnevnog i tjednog odmora sezonskog radnika u poljoprivredi.

(2) Poslodavac može ugovoreni dnevni iznos plaće sezonskom radniku u poljoprivredi isplatiti u gotovom novcu.

(3) Predajom i prihvatom vrijednosnog kupona te njegovim evidentiranjem (lijepljenjem), smatra se da su sezonski radnik u poljoprivredi i poslodavac suglasni sa sadržajem ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Sezonski radnik u poljoprivredi je za vrijeme rada obvezan kod sebe imati ugovor iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

(1) Ugovor iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika popunjava se na papirnatom Obrascu USP-1, koji je pravokutnog oblika, veličine 100 x 135 mm, bijele boje, ukoričen u tvrđe korice u kojima se nalazi šesnaest listova, odnosno trideset i dvije stranice, od kojih je 30 unutarnjih stranica istoga sadržaja.

(2) Obrazac USP-1 iz stavka 1. ovoga članka je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Obrazac USP-1 iz stavka 1. ovoga članka tiska se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

(1) Podaci u Obrascu USP-1 upisuju se tiskanim slovima odnosno brojevima.

(2) Pogrešni upisi u Obrascu USP-1 precrtavaju se tako da se precrtani upisi mogu pročitati.

(3) Ako je Obrazac USP-1 izgubljen ili u toj mjeri oštećen da se u njemu upisani podaci više ne mogu čitati, za tekuću kalendarsku godinu može se sklopiti ugovor na drugom takvom Obrascu, a sezonski radnik u poljoprivredi dužan je prilikom dostave podataka o sezonskom radu u poljoprivredi, tijelu nadležnom za provedbu mirovinskog osiguranja dostaviti podatke iz drugog ugovora.

III. NAČIN EVIDENTIRANJA PODATAKA U UGOVORU O SEZONSKOM RADU U POLJOPRIVREDI

Članak 5.

(1) Na prednjoj strani korice Obrasca USP-1 otisnut je tekst »UGOVOR O SEZONSKOM RADU U POLJOPRIVREDI«.

(2) Na prvoj stranici Obrasca USP-1 otisnut je tekst »Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi za ______ godinu«, a ispod toga teksta otisnute su četiri crte na koje sezonski radnik u poljoprivredi upisuje podatke iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Na unutarnjih 30 stranica Obrasca USP-1, svaki poslodavac, nakon što je iste dogovorio sa sezonskim radnikom u poljoprivredi, a prije početka rada, za svaki redoviti radni dan upisuje podatke iz članka 2. stavka 1. podstavka 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika, a sezonski radnik u poljoprivredi, nakon preuzimanja od poslodavca, evidentira (naljepljuje) vrijednosni kupon iz članka 2. stavka 1. podstavka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Na zadnjoj stranici Obrasca USP-1 otisnuti su podaci iz članka 2. stavka 1. podstavka 6. i 7. ovoga Pravilnika, te podatak o najdužem trajanju rada sezonskog radnika u poljoprivredi tijekom kalendarske godine.

Članak 7.

Poslodavac za sezonske radnike u poljoprivredi nema obvezu voditi evidenciju o radnicima, niti im dostavljati isprave o plaći prema općim propisima o radu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i obliku ugovora o sezonskom radu u poljoprivredi i vrijednosnog kupona (»Narodne novine«, br. 64/12).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/51

Urbroj: 524-04-01-01/2-19-1

Zagreb, 7. ožujka 2019.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.

OBRAZAC USP-1

Prednja strana korice obrasca ugovora

Prva stranica obrasca ugovora

Unutarnjih 30 stranica obrasca ugovora

Zadnja stranica obrasca ugovora