Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu

NN 28/2019 (22.3.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

594

Na temelju članka 142. točka 7. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 376/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZVJEŠĆIVANJU, ANALIZI I NAKNADNOM POSTUPANJU U VEZI S DOGAĐAJIMA U CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu (»Narodne novine«, broj 107/15 i 92/16), u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) 376/2014, ona se primjenjuje i na događaje i druge informacije povezane sa sigurnošću koji uključuju zrakoplove iz Priloga I Uredbe (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (SL L 212, 22. 8. 2018.).«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Obvezno i dobrovoljno izvješćivanje

(1) O događajima iz članaka 4. i 5. Uredbe (EU) 376/2014 izvješćuje se:

(a) putem sustava izvješćivanja koji je uspostavila organizacija, a koji je u skladu sa uvjetima propisanima u članku 7. Uredbe (EU) 376/2014 ili

(b) putem EU portala za izvješćivanje (EU Aviation Safety Reporting – http://www.aviationreporting.eu/AviationReporting/) ili

(c) u iznimnim situacijama, kada niti jedan od prethodnih načina izvješćivanja nije moguće ostvariti, pisanim putem na propisanom obrascu na adresu Agencije za istraživanje i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.

(2) Obrasci za izvješćivanje na način propisan u stavku 1. točki (c) ovoga članka nalaze se u dodacima 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/129

Urbroj: 530-07-1-1-19-5

Zagreb, 8. ožujka 2019.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.