Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju

NN 28/2019 (22.3.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

599

Na temelju članka 428. točke 3. i članka 429. stavak 2. i 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15 i 112/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. ožujka 2019. donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKOG I STATISTIČKOG IZVJEŠĆA DRUŠTAVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, ODNOSNO DRUŠTAVA ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU I REOSIGURANJU

Članak 1.

(1) Naslov Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju (»Narodne novine« broj 37/16), (dalje u tekstu: Pravilnik) mijenja se i glasi: »Pravilnik o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja«.

(2) U tekstu Pravilnika riječi »društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju« mijenjaju se u odgovarajućem padežu u riječi »društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili u reosiguranju«.

Članak 2.

Članak 1. stavak 2. Pravilnika mijenja se i glasi:

»(2) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju na obrt za zastupanje u osiguranju, obrt za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju, kreditnu instituciju i investicijsko društvo, sporednog posrednika u osiguranju, odnosno na sve druge pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja.«

Članak 3.

Sadržaj Priloga I. Pravilnika – Financijski izvještaj društava za zastupanje u osiguranju odnosno društava za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju i Priloga II. Pravilnika SP-1 – Statistički izvještaj o fakturiranom iznosu provizije / naknade mijenjaju se prema Prilogu I i Prilogu II ovoga Pravilnika.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 4.

Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju dužno je sastaviti i dostaviti Agenciji godišnje financijsko i statističko izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. u skladu s odredbama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskog i statističkog izvješća društava za zastupanje u osiguranju, odnosno društava za posredovanje u osiguranju i reosiguranju (»Narodne novine« broj 37/16).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-04/03

Urbroj: 326-01-50-51-19-2

Zagreb, 14. ožujka 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG I.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTAVA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU ODNOSNO DRUŠTAVA ZA BROKERSKE POSLOVE U OSIGURANJU I/ILI REOSIGURANJU

Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju:
Adresa:
Broj telefona, mobitela:
E-mail adresa:
OIB:
Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca)
društva za zastupanje, odnosno društva za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju
sa stanjem na dan ______________ 20___ godine
AKTIVA

u kunama
Redni brojElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijePrethodna godinaTekuća godina
001
APOTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

002003+008+012+019+024BDUGOTRAJNA IMOVINA (I+II+III+IV+V)
003004+005+006+007I.NEMATERIJALNA IMOVINA
004
1.Osnivački izdaci

005
2.Koncesije, patenti, licence i ostala prava

006
3.Goodwill

007
4.Ostala nematerijalna imovina

008009+010+011II.MATERIJALNA IMOVINA
009
1.Zemljišta i građevinski objekti

010
2.Ulaganja u nekretnine

011
3.Ostala materijalna imovina i zalihe

012013+014+015+016+017+018III.DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA
013
1.Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

014
2.Sudjelujući interesi (udjeli)

015
3.Ulaganja u vrijednosne papire

016
4.Vlastite dionice, udjeli

017
5.Dani zajmovi, depoziti i sl.

018
6.Ostala dugotrajna financijska imovina

019020+021+022+023IV.DUGOROČNA POTRAŽIVANJA
020
1.Potraživanja od kupaca

021
2.Potraživanja od povezanih poduzetnika

022
3.Potraživanja po osnovi prodaje na kredit

023
4.Ostala potraživanja

024
V.ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

025026+033+040CKRATKOTRAJNA IMOVINA
026027+028+029+030+031+032I.KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA
027
1.Potraživanja od kupaca

028
2.Potraživanja od povezanih poduzetnika

029
3.Potraživanja po osnovi prodaje na kredit

030
4.Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

031
5.Potraživanja od države i ostalih institucija

032
6.Ostala potraživanja

033034+035+036+037+038+039II.KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA
034
1.Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika

035
2.Sudjelujući interesi (udjeli)

036
3.Ulaganja u vrijednosne papire

037
4.Vlastite dionice, udjeli

038
5.Dani zajmovi, depoziti i sl.

039
6.Ostala kratkotrajna financijska imovina

040
III.NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

041
DPLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA

042001+002+025+041EUKUPNO AKTIVA
(A+B+C+D)
0,000,00
043
FIZVANBILANČNI ZAPISI

PASIVA

Redni brojElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicije

044045+046+047+048+053+056AKAPITAL I REZERVE
045
I.UPISANI KAPITAL

046
II.PREMIJE NA EMITIRANE DIONICE (REZERVE KAPITALA)

047
III.REVALORIZACIJSKE REZERVE

048049+050+051+052IV.REZERVE IZ DOBITI
049
1.Zakonske rezerve

050
2.Rezerve za vlastite dionice

051
3.Statutarne rezerve

052
4.Ostale rezerve

053054+055V.ZADRŽANA DOBITI ILI PRENESENI GUBITAK
054
1.Zadržana dobit

055
2.Preneseni gubitak

056057+058VI.DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE
057
1.Dobit tekuće godine

058
2.Gubitak poslovne godine

059
BDUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE

060061+062+063+064+065+066CDUGOROČNE OBVEZE
061
1.Obveze prema povezanim poduzetnicima

062
2.Obveze za zajmove, depozite i slično

063
3.Obveze prema kreditnim institucijama

064
4.Obveze po vrijednosnim papirima

065
5.Obveze prema dobavljačima

066
6.Ostale dugoročne obveze

067068+069+070+071+072+073+074DKRATKOROČNE OBVEZE
068
1.Obveze prema povezanim poduzetnicima

069
2.Obveze prema kreditnim institucijama

070
3.Obveze s osnove udjela u rezultatu

071
4.Obveze po vrijednosnim papirima

072
5.Obveze prema dobavljačima

073
6.Obveze po osnovi prodaje dugotrajne imovine

074
7.Ostale kratkoročne obveze

075
EODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

076044+059+060+067+075FUKUPNA PASIVA
(A+B+C+D+E)
0,000,00
077
GIZVANBILANČNI ZAPISI

      
Mjesto i datum: __________________________
     
Sastavio: (čitko ime i prezime)Odgovorna osoba:
(čitko ime i prezime)
potpis: ____________________________potpis: _________________Društvo za zastupanje u osiguranju odnosno društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju:
Adresa:
Broj telefona, mobitela:
E-mail adresa:
OIB:
Račun dobiti i gubitka
društva za zastupanje, odnosno društva za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju
za razdoblje od 01.01. do ____________________20___. godine

u kunama
Redni brojElementi zbrojaOznaka pozicijeOpis pozicijePrethodna godinaTekuća godina
001002+003IPOSLOVNI PRIHODI
002
1.Prihodi od zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju

003
2.Ostali poslovni prihodi

004005+006+007+008+009+010+011+012IIFINANCIJSKI PRIHODI
005
1.Prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima (kamate, tečajne razlike, dividende i sl.)

006
2.Prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima (kamate, tečajne razlike, dividende i sl.)

007
3.Prihodi od ulaganja u nekretnine

008
4.Prihodi od kamata

009
5Nerealizirani dobici (prihodi)

010
6.Dobici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja

011
7.Neto pozitivne tečajne razlike

012
8.Ostali financijski prihodi

013001+004IIIUKUPNI PRIHODI
014015+016+017+018+019+020+021IVPOSLOVNI RASHODI
015
1.Troškovi provizije zastupnicima

016
2.Plaće, porezi i doprinosi zaposlenika

017
3.Materijalni troškovi

018
4.Vrijednosno usklađenje imovine (osim financijske imovine)

019
5.Amortizacija

020
6.Rezerviranja

021
7.Ostali poslovni rashodi

022023+024+025+026+027+028+029+030VFINANCIJSKI RASHODI
023
1.Rashodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima (kamate, tečajne razlike, dividende i sl.)

024
2.Rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima (kamate, tečajne razlike, dividende i sl.)

025
3.Rashodi od ulaganja u nekretnine

026
4.Rashodi od kamata

027
5.Nerealizirani gubici (rashodi)

028
6.Gubici od prodaje (realizacije) financijskih ulaganja

029
7.Negativne tečajne razlike

030
8.Ostali financijski rashodi

031014+022VIUKUPNI RASHODI
032013-031VIIDobit ili gubitak prije oporezivanja
033
VIIIPorez na dobit ili gubitak

034032-033IXDobit ili gubitak poslije oporezivanja0,000,00
      
Mjesto i datum: ______________________
Odgovorna osoba:
(čitko ime i prezime)
Sastavio: (čitko ime i prezime)
potpis: ____________________________potpis: _________________


PRILOG II.

SP – 1 – STATISTIČKI IZVJEŠTAJ O FAKTURIRANOM IZNOSU PROVIZIJE/NAKNADE

Obrt za zastupanje u osiguranju, obrt za obavljanje brokerskih poslova u osiguranju i reosiguranju, društvo za zastupanje u osiguranju, društvo za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, kreditna institucija, investicijsko društvo, sporedni posrednik u osiguranju, odnosno druga pravna osoba koja obavlja poslove zastupanja u osiguranju
Adresa:
Broj telefona, mobitela:
E-mail adresa:
OIB:
Broj ovlaštenih zastupnika / brokera u radnom odnosu na posljednji dan izvještajnog razdoblja
Broj ovlaštenih zastupnika / brokera u drugom ugovornom odnosu na posljednji dan izvještajnog razdoblja


STATISTIČKI IZVJEŠTAJ O FAKTURIRANOM IZNOSU PROVIZIJE / NAKNADE
za razdoblje od 01.01. do _____________ 20___. godine
u kunama****
Naziv društva/klijenta**OIB* društva / klijenta**Provizija osiguranja odnosno reosiguranjaNaknada s osnova poslova nuđenja udjela investicijskih fondovaNaknada s osnova poslova ponude mirovinskih
programa
Naknada s osnova poslova pružanja pomoći u rješavanju šteta***Naknada s osnova ostalih poslova***
ŽIVOTNA OSIGURANJANEŽIVOTNA OSIGURANJASVEUKUPNO
12345 (3+4)6789
UKUPNO:0000000


* Ukoliko nije primjenjivo, upisuje se porezni broj
** Klijent je osoba kojoj je pružena usluga
*** Podatke u stupcima 8 i 9 popunjavaju samo društva za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju
**** U stupcima 3 do 9 iskazuju se iznosi u kunama; za preračunavanje iznosa u stranim valutama koristi se srednji tečaj HNB-a na zadnji dan izvještajnog razdoblja
 
POJAŠNJENJE UPISA POLJA
Polje razdoblje od…do – upisati izvještajno razdoblje temeljem kojeg je obračunata provizija 01.01.-30.06. i 01.01.-31.12.20__. godine
Stupac 1 – upisati naziv društva za osiguranje; društva za reosiguranje ili klijenta
Stupac 2 – upisati OIB društva za osiguranje; društva za reosiguranje ili klijenta
Stupac 3 – upisati ukupan iznos fakturirane provizije za životna osiguranja
Stupac 4 – upisati ukupan iznos fakturirane provizije za neživotna osiguranja
Stupac 5 – upisati sveukupan iznos fakturirane provizije za osiguranja
Stupac 6 – upisati ukupan iznos fakturirane naknade s osnova poslova nuđenja udjela investicijskih fondova
Stupac 7 – upisati ukupan iznos fakturirane naknade s osnova poslova ponude mirovinskih programa
Stupac 8 – upisati ukupan iznos fakturirane naknade s osnova poslova pružanja pomoći u rješavanju šteta
Stupac 9 – upisati ukupan iznos fakturirane naknade s osnova ostalih poslova
 
Mjesto i datum:
_____________________

_________________

Odgovorna osoba:
(čitko ime i prezime)

_______________
potpis