Statut Hrvatske poljoprivredne komore

NN 28/2019 (22.3.2019.), Statut Hrvatske poljoprivredne komore

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA

600

Na temelju članka 6. Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (»Narodne novine« broj 61/18), Skupština Hrvatske poljoprivredne komore na 3. sjednici, održanoj 19. prosinca 2018. godine, donijela je

STATUT

HRVATSKE POLJOPRIVREDNE KOMORE

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom Hrvatske poljoprivredne komore uređuju se:

– naziv i sjedište

– poslovi i zadaci

– početak, mirovanje i prestanak članstva

– počasno članstvo

– prava, obveze i odgovornosti članova

– unutarnje ustrojstvo i poslovanje

– osnivanje ispostava

– način odlučivanja

– sastav i djelokrug tijela Komore

– trajanje mandata, način provođenja izbora i imenovanja u tijela Komore

– način ostvarivanja javnosti rada i obavještavanja članova o radu Komore

– zastupanje Komore

– način određivanja iznosa i način plaćanja članarine

– način i rokovi za donošenje Godišnjeg financijskog plana Komore

– način obavljanja nadzora financijskog poslovanja

– raspolaganje imovinom

– odnos prema pravnim osobama koje Komora osniva

– postupak donošenja Statuta i drugih općih akata Komore i

– ostala pitanja važna za poslovanje Komore.

(2) Statut Komore donosi se uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za poljoprivredu.

(3) Statut Komore objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 2.

Komora je samostalna, stručna i poslovna organizacija osnovana radi:

– promicanja, zaštite i zastupanja interesa članova Komore

– edukacije i savjetovanja članova Komore

– pružanja potpore članovima Komore u svrhu unapređenja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora

– promicanja vrijednosti i važnosti očuvanja i unapređenja poljoprivrede i ruralnog prostora u ukupnom društveno-gospodarskom razvitku zemlje.

Članak 3.

Članovi Komore upravljaju poslovima Komore preko svojih predstavnika u tijelima Komore.

Članak 4.

Rad Komore je javan.

Javnost rada Komore ostvaruje se na način određen ovim Statutom i općim aktima Komore.

2. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 5.

(1) Komora ima svojstvo pravne osobe.

(2) Naziv Komore jest: Hrvatska poljoprivredna komora.

(3) Skraćeni naziv jest: HPK.

(4) Komora ima svoj znak i pečat.

(5) Sjedište Komore je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78.

Članak 6.

(1) Izgled i način korištenja znaka i pečata utvrđuju se Statutom Komore (u daljnjem tekstu: Statut).

(2) Komora ima pečat okruglog oblika promjera 38 mm s tekstom po rubu kruga pečata – Hrvatska poljoprivredna komora Zagreb, a u sredini pečata nalazi se skraćenica HPK.

(3) Broj pečata i žigova koje Komora koristi određuje predsjednik Komore cijeneći stvarne potrebe.

(4) Pečati i žigovi se označavaju rednim brojevima od 1 na dalje.

(5) U slučajevima u kojima je uporaba pečata i žiga promjera 38 mm onemogućena, može se rabiti pečat i žig promjera 25 mm.

(6) Komora ima svoj zaštitni znak. Zaštitni znak čine na bijeloj podlozi zelena tiskana slova HPK, gdje je na slovu H na gornjem lijevom i donjem desnom kutu istaknut crveni pravokutnik. Znak se koristi na svim službenim materijalima Komore.

(7) Pobliže odredbe o žigu, pečatu i znaku Komore, njihova upotreba kao i grafička rješenja određuju se Pravilnikom o korištenju žiga, pečata i znaka Komore.

3. ČLANSTVO U KOMORI

Članak 7.

(1) Članstvo u Komori obvezno je za sve poljoprivrednike upisane u Upisniku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova) sukladno posebnom propisu kojim se propisuju način i uvjeti za upis u Upisnik OPG-ova.

(2) Obveznim članom poljoprivrednik postaje u trenutku upisa u Upisnik OPG-ova.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dobrovoljni članovi Komore mogu biti sve ostale fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika sukladno posebnom propisu kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike te druge fizičke ili pravne osobe koje svojim radom mogu pridonijeti u obavljanju djelatnosti iz članka 10 ovoga Statuta, a nemaju obvezu upisa u Upisnik poljoprivrednika.

(4) Dobrovoljnim članom postaje se na vlastiti zahtjev dostavom potpisane Izjave o pristupanju Komori i jednokratnom uplatom godišnje članarine ili uplatom mjesečne članarine koju je utvrdila Skupština Komore.

(5) Članarina je obvezna za sve članove Komore.

(6) Razrješenje iz počasnog članstva predlaže Upravni odbor, a potvrđuje Skupština.

(7) Za potrebe praćenja obveze upisa te vođenja vjerodostojne evidencije članova Komore, kao i naplate članarine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) najkasnije do 15. srpnja svake godine dostavlja Komori podatak o svim poljoprivrednicima iz stavka 1. ovoga članka koji su prema stanju na dan 16. lipnja tekuće godine evidentirani u Upisniku OPG-ova.

Članak 8.

(1) Prestanak članstva utvrđuje Upravni odbor.

(2) Članstvo u Komori prestaje:

– razrješenjem po odluci Skupštine

– smrću

– ispisom na zahtjev dobrovoljnog člana Komore

– na prijedlog odluke Suda časti zbog povrede dobrih poslovnih običaja, razrješenjem Skupštine.

(3) Prestanak članstva u Komori za člana iz stavka 1. ovoga članka nastupa brisanjem iz Upisnika OPG-ova sukladno posebnom propisu.

(4) Prestanak članstva u Komori za člana iz stavka 2. ovoga članka nastupa brisanjem iz Upisnika poljoprivrednika sukladno posebnom propisu.

(5) Prestanak članstva u Komori za člana iz stavka 3. ovoga članka koji nije upisan u Upisnik poljoprivrednika nastupa prema odredbama utvrđenim Statutom.

(6) Član Komore gubi svoj status u trenutku ispisa iz Upisnika u koji je on upisan.

(7) Počasno članstvo u Komori te određivanje iznosa i način plaćanja članarine za počasnog člana Komore uređuje se prema odluci Skupštine.

(8) Počasno članstvo predlaže Upravni odbor, a potvrđuje ga Skupština.

Članak 9.

Prava i obveze članova Komore:

1. dobrovljni i obavezni članovi su ravnopravni, te mogu birati i biti birani u sva tijela Komore

2. putem svojih predstavnika upravljaju radom Komore

3. sudjeluju u radu odbora i drugih oblika organiziranja u Komori, razmjenjuju u Komori informacije i iskustva, obavljaju konzultacije te organiziraju savjetovanja

4. predlažu inicijativu za donošenje i promjenu zakona i drugih propisa i mjera od interesa za poljoprivredu

5. koriste stručnu pomoć ureda Komore u pitanjima iz djelokruga Komore

6. mogu biti zastupani i dati ovlaštenje za zastupanje od strane Komore pred tijelima državne uprave te pravnim osobama s javnim ovlastima o pitanjima od osobitog interesa za članove Komore

7. pred Sud časti iznose slučajeve povrede/kršenja dobrih poslovnih običaja članova Komore, kršenja Statuta i akata Komore, međusobne sporove radi odlučivanja o tim sporovima i radi njihova eventualnog rješavanja

8. daju podatke i obavijesti potrebne za izvršenje zadaća Komore

9. pridržavaju se odredaba Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore te razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadaća Komore

10. uredno podmiruju članarinu i ostale obveze utvrđene Statutom ili drugim aktima koje donosi Skupština Komore.

4. DJELATNOST KOMORE

Članak 10.

Djelatnost Komore čine sljedeći poslovi i zadaci:

1. promicanje, zaštita i zastupanje interesa članova Komore pred tijelima državne uprave te pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, osobito u postupku donošenja propisa od interesa za poljoprivredu i ruralni prostor

2. promicanje i zastupanje interesa članova Komore na nacionalnoj i međunarodnoj razini

3. razmatranje i davanje stručnih mišljenja u postupku donošenja propisa i drugih akata iz područja poljoprivrede, hrane, ruralnog razvoja te zaštite zdravlja i dobrobiti životinja

4. usklađivanje te zastupanje interesa članova Komore prema pravnim osobama s javnim ovlastima, kao i prema drugim pravnim osobama u pitanjima od osobitog interesa za poljoprivredu i ruralni razvoj i ekonomskog probitka članova Komore.

5. praćenje stanja u poljoprivredi i ruralnom prostoru te predlaganje nadležnim tijelima rješenja za unapređenje poljoprivrede i razvoja ruralnog prostora

6. koordinacija aktivnosti udruženja iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja

7. organiziranje edukacija, stručnog osposobljavanja, seminara, tečajeva i radionica iz područja poljoprivrede, sigurnosti hrane, zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, obnovljivih izvora energije te ruralnog razvoja; organiziranje savjetovanja o socijalnim, pravnim i poreznim pitanjima za potrebe članova Komore,

8. suradnja s obrazovnim, znanstvenim, stručnim i istraživačkim ustanovama na razvoju poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda, razvoju tržišta u području poljoprivrede te oko uloge i aktivnosti vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju u okviru područja šumarstva, sigurnosti hrane, zaštite okoliša, zaštite zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, obnovljivih izvora energije, očuvanja kulturne baštine i unapređenja ruralnog prostora

9. uspostavljanje i razvijanje suradnje s inozemnim poljoprivrednim komorama i srodnim organizacijama

10. organiziranje i suorganiziranje poljoprivrednih sajmova i drugih manifestacija iz područja poljoprivrede i ruralnog prostora

11. organiziranje i suorganiziranje savjetovanja o socijalnim, pravnim i poreznim pitanjima za potrebe članova Komore

12. prikupljanje, obrada i publiciranje informacija za potrebe članova Komore te poticanje i sudjelovanje u izdavačkoj djelatnosti iz područja djelatnosti Komore

13. medijsko promoviranje rada Komore, njezinih članova, poljoprivrede kao zvanja te svih vrsta poljoprivrednih djelatnosti

14. razmatranje cijena i kvaliteta usluga pravnih osoba s javnim ovlastima u području poljoprivrede, života i rada u ruralnom prostoru.

16. evidencija o proizvodnji domaćih proizvoda u odnosu prema potrebama domaćeg tržišta,

17. poticanje, pomaganje i organiziranje poslovnih odnosa na domaćem i inozemnom tržištu,

18. promicanje interesa članova Komore u inozemstvu,

19. poticanje inovacija i pomaganje članovima u zaštiti i označavanju te podizanju dodatne vrijednosti proizvodima i uslugama,

20. skupljanje, obrada, publiciranje i dostavljanje svih relevantnih informacija u svim vrstama medija za potrebe članova Komore, te poticanje i sudjelovanje u izdavačkoj djelatnosti

21. dodjela priznanja za uspješan rad članovima Komore,

22. organiziranje, provođenje i sudjelovanje u međunarodnim i domaćim projektima

23. vođenje baza podataka iz područja djelatnosti

24. obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom i općim aktima Komore

25. Stalna arbitraža u sporovima između članova Komore.

Članak 11.

(1) U obavljanju djelatnosti iz članka 9. ovog Statuta Komora vodi evidencije o:

– članstvu u Komori

– provedenim edukacijama

– uplaćenim članarinama obveznih i dobrovoljnih članova

– dodijeljenim priznanjima, odlukama Suda časti,

– odlukama stalne arbitraže

– drugim evidencijama utvrđenim Statutom i drugim općim aktima Komore.

(2) Komora izdaje potvrde o činjenicama o kojima vodi evidenciju.

5. SASTAV I DJELOKRUG TIJELA KOMORE

Članak 12.

(1) Tijela Komore su:

– Skupština Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: Skupština)

– Upravni odbor Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: Upravni odbor)

– Nadzorni odbor Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor)

– Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore (u daljnjem tekstu: predsjednik Komore).

(2) Osim tijela iz stavka 1. ovoga članka Komora osniva i druga tijela u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, (u daljnjem tekstu: Zakon) i to:

– Predsjedništvo Komore (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo),

– Sud časti (u daljnjem tekstu: Sud časti),

– Stručni/sektorski odbori (u daljnjem tekstu Odbori)

Članak 13.

(1) Godišnji program rada i financijski plan za iduću godinu donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora do kraja tekuće godine.

(2) Godišnje izvješće o radu i godišnje financijsko izvješće Skupština usvaja se za prethodnu godinu.

(3) Godišnje izvješće o radu i godišnje financijsko izvješće iz članka 15. stavka 1. podstavka 6. ovoga Statuta Komora dostavlja na znanje ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, u roku od 30 dana od dana usvajanja od strane Skupštine.

(4) Godišnji program rada i godišnji financijski plan iz članka 15. stavka 1. podstavka 2. ovoga članka Komora dostavlja na znanje ministarstvu nadležnom za poljoprivredu, u roku od 30 dana od dana donošenja od strane Skupštine.

(5) Godišnji program rada i godišnje izvješće o radu Komora objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

SKUPŠTINA

Članak 14.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Komore, a čine je predstavnici članova Komore.

(2) Članove Skupštine biraju članovi neposredno na izborima.

(3) U Skupštini se osigurava razmjerna zastupljenost članova Komore u odnosu na poslovanje Komore.

(4) Skupština se formira od delegata koji se biraju proporcionalno broju članova u svakoj županiji

(5) Svaka županija bira predstavnike u Skupštinu Komore proporcionalno broju članova Komore u toj županiji, na način da na svakih započetih 1000 (tisuću) članova ta županija ima pravo na jednog predstavnika u Skupštini.

(6) Broj članova utvrđuje se prema evidencijama Komore na dan raspisivanja izbora.

(7) Broj dobrovoljnih članova u Skupštini ne može biti više od 20% od ukupnog broja predviđenih delegata obaveznih članova.

(8) Dobrovoljni članovi Komore svoje predstavnike biraju s jedinstvene liste dobrovoljnih članova Komore, sukladno evidencijama Komore na dan raspisivanja izbora

(9) Uvjeti, pravila i rokovi kandidiranja za izbor obaveznih i dobrovoljnih članova Skupštine uređuju se Pravilnikom za provođenje izbora

(10) Članovi Skupštine biraju se na mandat od četiri godine.

Članak 15.

(1) Skupština:

– donosi Statut

– donosi godišnji program rada, godišnji financijski plan i proračun Komore

– donosi Poslovnik o radu Skupštine

– donosi odluku o visini iznosa, načinu i rokovima za plaćanje članarine za članove Komore

– donosi druge opće akte Komore

– usvaja godišnje izvješće o radu i godišnje financijsko izvješće

– bira članove Upravnog odbora

– bira članove Nadzornog odbora

– imenuje i razrješava predsjednika Komore i

– bira članove Suda časti

– odlučuje o raspolaganju nekretninama Komore,

– usvaja izvješće o radu Nadzornog odbora,

– usvaja izvješće o radu Upravnog odbora,

– usvaja izvješće o radu Suda časti,

– verificira odluke Upravnog odbora o udruživanju s drugim pravnim osobama na prvoj sljedećoj Skupštini Komore,

– dodjeljuje priznanja pojedincima, pravnim i fizičkim osobama za osobit doprinos radu Komore, odlučuje o drugim pitanjima koja se tiču Komore na prijedlog Upravnog odbora

– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore.

(2) Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova, a odluka je prihvaćena ako je za prijedlog glasovala većina nazočnih članova.

(3) Ukoliko nije nazočna natpolovična većina, Skupština se odgađa za 2 sata. Ukoliko ni onda nije nazočna natpolovična većina, Skupština se odgađa za tjedan dana.

(4) Odsutnog člana na Skupštini može zamjenjivati opunomoćenik, temeljem potpisane punomoći, s time da jedan opunomoćenik može zamjenjivati samo jednoga odsutnog člana Skupštine. Odsutnog člana OPG/PG može zamjenjivati član toga istog OPG-a/PG-a. Odsutnog člana Obrta/DOO, JDOO itd. može zamjenjivati druga odgovorna osoba tog pravnog subjekta.

(5) Korištenje punomoći na izborima za Skupštinu i druga tijela Komore nije moguće.

(6) Sjednice Skupštine održavaju se najmanje jedanput godišnje, a izborna Skupština svake četvrte godine.

(7) Skupštinu Komore predsjednik mora sazvati ako to zahtijeva najmanje 1/3 članova Skupštine Komore ili na zahtjev većine članova Upravnog odbora uz predloženi dnevni red.

(8) U slučaju da predsjednik u roku od 30 dana ne postupi u skladu sa stavkom 6. ovog članka, svaki član Skupštine Komore može se obratiti Nadzornom odboru koji će putem Suda časti utvrditi ispunjenje uvjeta iz stavka 6. ovog članka i sazvati Skupštinu Komore.

UPRAVNI ODBOR

Članak 16.

(1) Upravni odbor:

– provodi odluke i zaključke Skupštine

– izrađuje prijedlog Statuta i drugih općih akata Komore na prijedlog Predsjedništva

– predlaže odluke i zaključke, zauzima stavove te daje mišljenja o pitanjima o kojima će raspravljati Skupština

– utvrđuje i usklađuje interese članova Komore

– predlaže Skupštini imenovanja i razrješenja u skladu sa Statutom na prijedlog Predsjedništva

– odlučuje o početku i prestanku članstva ili mirovanja članstva u Komori na prijedlog Predsjedništva

– imenuje i razrješava suce, vještake i tajnika Suda časti na prijedlog Predsjedništva

– ustanovljuje listu arbitara te imenuje i razrješava članove arbitraže na prijedlog Predsjedništva

– odlučuje u drugom stupnju o prigovorima službenika i namještenika Komore protiv pojedinačnih odluka iz radnih odnosa

– odlučuje o osnivanju i pravilnikom određuje rad odbora za pojedine sektore u poljoprivredi na prijedlog Predsjedništva

– za specifična pitanja može osnovati posebne komisije i pravilnikom odrediti njihov rad na prijedlog Predsjedništva

– odlučuje u drugom stupnju o žalbama na odluke Suda časti

– donosi odluke o osnivanju stalnih i povremenih tijela Komore na prijedlog Predsjedništva

– osniva javna glasila Komore i druge publikacije na prijedlog Predsjedništva

– odlučuje o sjedištu Komore na prijedlog Predsjedništva

– pribavlja i raspoređuje sredstva za rad Komore na prijedlog Predsjedništva

– odlučuje o tome što je službena odnosno poslovna tajna Komore na prijedlog Predsjedništva

– donosi odluke o osnivanju pravnih osoba i raspolaže njima uz suglasnost Skupštine na prijedlog Predsjedništva

– donosi odluke o udruživanju s drugim pravnim osobama uz verificiranje odluke na prvoj sljedećoj Skupštini Komore na prijedlog Predsjedništva

– donosi odluke o ulaganju kapitala na prijedlog Predsjedništva

– imenuje osobe u upravne i nadzorne odbore pravnih osoba koje je osnovala ili u upravne i nadzorne odbore drugih pravnih osoba, na prijedlog Predsjedništva

– može uvesti naknade za pojedina tijela Komore

– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenih, na prijedlog predsjednika

– raspisuje natječaje za radna mjesta u Komori i odlučuje o sklapanju radnog odnosa na prijedlog predsjednika

– donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Komori

– imenuje Povjerenstvo za provedbu izbora i potvrđuje Pravilnik o provođenju izbora

donosi Pravilnik o radu regionalnih/županijskih organizacija – ispostava i druge akte potrebne za rad regionalnih/županijskih organizacija – ispostava donosi Upravni odbor.

– donosi druge potrebne akte kojim se regulira odnos prema pravnim osobama koje osniva Komora na prijedlog Predsjedništva

– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Komore.

(2) Upravni odbor čine predsjednik, dva zamjenika i članovi koje bira Skupština u skladu sa Statutom.

(3) Skupština može izabrati u Upravni odbor određeni broj članova iz redova priznatih stručnjaka iz redova članstva ili koji nisu članovi Komore, a čiji je strukovni, istraživački, pedagoški ili znanstveni rad povezan s poljoprivredom ili ruralnim razvojem, ali ne više od 20% od ukupnog broja članova.

(4) Način i uvjete izbora članova iz redova priznatih stručnjaka određuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

(5) Članovi Upravnog odbora biraju se na mandat od četiri godine.

(6) Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca.

(7) U izvanrednim slučajevima sjednice Upravnog odbora mogu se održavati telefonskim ili elektronskim putem.

(8) Ukoliko predsjednik Upravnog odbora ne sazove sjednicu Upravnog odbora u roku od 3 mjeseca, svaki član Upravnog odbora može podnijeti zahtjev (žalbu) Nadzornom odboru, koji će u tom slučaju utvrditi kršenje Statuta Komore i sazvati sjednicu Upravnog odbora.

Članak 17.

(1) Upravni odbor bira Skupština Komore.

(2) Izbori za članove Upravnog odbora se provode na način da iz svake županije bira se jedan član Upravnog odbora.

(3) Svaki član Skupštine, tajnim glasovanjem bira članove Upravnog odbora iz svoje županije.

(4) Upravni odbor čini predsjednik Komore, dva zamjenika predsjednika i 21 član.

(5) Predsjednik osobno bira jednog zamjenika iz redova Skupštine, koji postaje članom Upravnog odbora.

(6) Upravni odbor bira drugog zamjenika predsjednika iz redova Upravnog odbora.

(7) Zamjenici predsjednika su zaduženi za praćenje nacionalne i međunarodne politike.

(8) Uvjeti i rokovi kandidiranja za izbor članova Upravnog odbora Komore uređuju se Pravilnikom o provođenju izbora.

Članak 18.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova.

Članak 19.

(1) Mandat članova Upravnog odbora može prestati:

– opozivom

– ostavkom

– smrću

– gubitkom statusa člana Komore sukladno člancima 7. i 8. ovog Statuta

– gubitkom statusa člana Komore po odluci Suda časti.

(2) Članovi iz redova priznatih stručnjaka čiji je strukovni, istraživački, pedagoški ili znanstveni rad povezan s poljoprivredom ili ruralnim razvojem koje izabere Skupština kao dodatne članove u Upravni odbor prilikom odlučivanja nemaju prava glasa.

PREDSJEDNIŠTVO KOMORE

Članak 20.

(1) Predsjedništvo Komore čine:

– predsjednik Komore, koji je ujedno i predsjednik Predsjedništva

– tri člana Predsjedništva, koje biraju članovi Skupštine Komore svaki za svoju regiju.

– zamjenici predsjednika Komore.

(2) Predsjedništvo:

– provodi odluke i zaključke Upravnog odbora

– koordinira rad Upravnog odbora i predlaže odluke/zaključke

(3) Sjednice Predsjedništva Komore održavaju se najmanje jednom u dva mjeseca.

(4) Rad Predsjedništva uređuje se Poslovnikom o radu Predsjedništva.

(5) Uvjeti i rokovi kandidiranja za izbor članova Predsjedništva Komore uređuju se Pravilnikom o provođenju izbora.

Članak 21.

(1) Članovi Predsjedništva biraju se na Skupštini Komore.

(2) Svaki član tajnim glasovanjem bira jednog člana Predsjedništva iz svoje regije.

(3) Članovi Predsjedništva biraju se na način da se područje Republike Hrvatske podijeli na tri regije:

Središnja Hrvatska (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Varaždinska županija, Sisačko-moslavačka županija, Međimurska županija, Krapinsko-zagorska županija, Koprivničko-križevačka županija i Karlovačka županija),

Istočna Hrvatska (Bjelovarsko-bilogorska županija, Brodsko-
-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija, Virovitičko-podravska županija i Vukovarsko-srijemska županija) te

Južna Hrvatska (Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, Istarska županija i Dubrovačko-neretvanska županija).

PREDSJEDNIK KOMORE

Članak 22.

(1) Predsjednik Komore:

– zastupa Komoru

– vodi i nadzire poslovanje Komore

– saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora

– provodi odluke i zaključke tijela Komore

– odgovoran je za zakonitost rada Komore

– predstavlja Komoru,

– predsjedava sjednicama Upravnog odbora,

– usklađuje aktivnosti tijela i oblika organiziranja i rada ukupnog Komorskog sustava

– odgovoran je za financijski proračun i nalogodavac je za njegovo izvršenje te je jedini potpisnik naloga za plaćanje i drugih financijskih dokumenata

– samostalno zaključuje poslove do vrijednosti 100.000,00 kuna

– imenuje predstavnike iz redova članstva Komore u stručne savjete, povjerenstva, radne skupine i sl. pri Ministarstvu poljoprivrede

– predsjednik Komore sukladno potrebi može izabrati 3 savjetnika predsjednika Komore za stručna pitanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, te pitanja vezana za EU fondove iz redova znanstvenih i obrazovnih institucija, državne uprave, lokalne samouprave te zaposlenika Komore

(2) Predsjednika Komore imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Komore i za svoj rad odgovara Skupštini

(3) Predsjednik Komore je član i predsjednik Upravnog odbora

(4) Predsjednik Komore imenuje se na mandat od četiri godine

(5) Uvjeti i rokovi kandidiranja za izbor predsjednika Komore uređuju se Pravilnikom za provođenje izbora

Članak 23.

(1) Predsjednik Komore potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor, akte o provedbi odluka i zaključaka Skupštine kao i druge akte, odnosno ugovore u čijem zaključenju sudjeluje Komora.

(2) U potpisivanju akata iz stavka 1. ovog članka predsjednik Komore može koristiti faksimil.

(3) Faksimil se koristi uz uvjete i na način koji utvrđuje predsjednik Komore.

Članak 24.

(1) Ako predsjednik Komore ustanovi da je opći ili neki drugi akt, odnosno odluka Skupštine ili drugog tijela Komore u suprotnosti sa Zakonom ili Statutom, odnosno s društvenim i poljoprivredno-gospodarskim interesima Republike Hrvatske, obustavit će provedbu tog akta i vratiti sporni akt nadležnom tijelu na ponovno raspravljanje i odlučivanje.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka opći ili drugi akt ne može se izvršiti do donošenja konačne odluke.

(3) Opći ili neki drugi akti iz stavka 1. ovog članka nadležno tijelo u ponovnom odlučivanju donosi većinom glasova svih članova tog tijela.

Članak 25.

Predsjednik Komore ima pravo sudjelovati u svim tijelima Komore i komorskom sustavu kao cjelini.

Članak 26.

Predsjedniku Komore mandat može prestati i prije isteka mandata:

– razrješenjem po odluci Skupštine

– ostavkom

– smrću

– gubitkom statusa člana Komore prema posebnom propisu.

NADZORNI ODBOR

Članak 27.

Nadzorni odbor nadzire:

– provođenje Statuta i drugih općih akata Komore

– materijalno-financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore

– rad Stručne službe, u skladu sa Statutom i drugim općim aktima.

(1) Usvaja godišnje financijsko izvješće.

(2) Nadzorni odbor čine predsjednik i četiri člana koje bira Skupština.

(3) Članovi Nadzornog odbora ne mogu istodobno biti članovi Skupštine, Upravnog odbora, ni predsjednik Komore.

(4) Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandat od četiri godine.

(5) O obavljanju nadzora iz stavka 1. ovoga članka Nadzorni odbor izvješćuje Skupštinu.

(6) Način izbora, sastav i djelokrug Nadzornog odbora utvrđuju se Pravilnikom o provođenju izbora.

Članak 28.

(1) Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Komore.

(2) Članovi Nadzornog odbora biraju se tajnim glasovanje na Skupštini Komore nakon prethodnog postupka kandidiranja.

Članak 29.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvješće o radu Nadzornog odbora te o financijskom poslovanju Komore najmanje jedanput godišnje.

Članak 30.

(1) Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

(2) U slučaju da predsjednik Komore krši odredbe Statuta o sazivanju Skupštine, Nadzorni odbor putem Suda časti utvrdit će ispunjenje tog uvjeta i sazvati Skupštinu Komore.

SUD ČASTI

Članak 31.

(1) Pri Komori osniva se i djeluje Sud časti.

(2) Sud časti brine se o razvitku, ugledu i jačanju dobrih poslovnih običaja članova Komore.

(4) Sud časti Komore čini predsjednik i dva člana.

(5) Predsjednika i članove Suda časti bira Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

(6) Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva predsjednik Komore, gdje se donosi Poslovnik o radu Suda časti.

(7) Sud časti neposredno odgovara Skupštini Komore kojoj je predsjednik Suda časti podnosi izvješće o radu.

(8) Član Suda časti ne može biti članom Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili stalne arbitraži.

(9) Članovi Suda časti biraju se na mandat od 4 godine.

(10) Postupak i uvjete kandidiranja propisuju se Pravilnikom o provođenju izbora.

(11) Rad Suda časti uređuje se Pravilnikom o radu Suda časti koji potvrđuje Upravni odbor.

(12) Članovima suda časti mogu biti samo članovi Skupštine.

Članak 32.

(1) Sud časti odlučuje o:

– kršenju dobrih poslovnih običaja članova Komore

– kršenju Statuta i

– kršenju drugih općih akata Komore i odluka tijela Komore

– daje prijedloge Upravnom odboru o prestanku članstva u Komori.

(2) U slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka Sud časti odlučuje o odgovornosti i izriče mjere: odbacivanje prigovora, opomenu, objavljivanje nečasne radnje na sjednici Skupštine, objavljivanje nečasne radnje u javnim glasilima, oduzimanje prava birati i biti biran, a ne i obveze koje proizlaze iz članstva u Komori.

Članak 33.

(1) Protiv odluke Suda časti može se u roku od 15 dana podnijeti žalba.

(2) O žalbi protiv odluke Suda časti odlučuje drugostupanjsko tijelo koje čine članovi Upravnog odbora.

(3) Odluka drugostupanjskog tijela je izvršna. Protiv takve odluke može se pokrenuti upravni spor.

STRUČNI/SEKTORSKI ODBORI

Članak 34.

(1) U cilju što kvalitetnijeg stručnog rada tijela Komore, Upravni odbor osniva Odbore.

(2) Odbori su osnovni oblik strukovnog organiziranja i rada Komore.

(3) Zadaće Odbora su da brinu, razmatraju i odlučuju na svojim sjednicama o stručnim pitanjima i ostalim problemima i zadaćama koji se odnose na djelokrug rada tog Odbora.

Članak 35.

(1) Način izbora, djelokrug poslova, način rada, vrste, broj i nazivi Odbora utvrđuje Upravni odbor Pravilnikom o radu odbora, s obzirom na broj pripadnika određene grane djelatnosti i njezinu posebnu važnost za poljoprivredu.

(2) U slučaju potrebe, vrsta, broj i nazivi Odbora, kao i način rada pojedinih odbora mogu se mijenjati, ukidati ili restrukturirati odlukom Upravnog odbora.

(3) Pravilnik o radu odbora donosi Upravni odbor.

(4) Konstituirajuće sjednice Odbora sazivaju Povjerenici, koji imenuje Upravni odbor iz članova Skupštine za svaki Odbor pojedinačno.

Članak 36.

Odluke koje donese pojedini Odbor su obvezujuće za Upravni odbor. U slučaju kada su donesene odluke pojedinih odbora proturječne, odluku donosi Upravni odbor.

REGIONALNE/ŽUPANIJSKE KOMORE

Članak 37.

Za obavljanje poslova i zadataka Komore specifičnih za određeno područje Upravni odbor Komore može donijeti odluku o osnivanju i Pravilnike o radu Regionalnih/županijskih komora.

REGIONALNE ORGANIZACIJE – ISPOSTAVE

Članak 38.

Za obavljanje poslova i zadataka Komore specifičnih za određeno teritorijalno područje Upravni Odbor Komore na prijedlog jednog ili više članova Upravnog odbora može donijeti odluku o osnivanju regionalnih/županijskih organizacija – ispostava Komore za područje jedne ili više jedinica regionalne samouprave.

Pravilnik o radu regionalnih/županijskih organizacija – ispostava i druge akte potrebne za rad regionalnih/županijskih organizacija – ispostava donosi Upravni odbor na prijedlog Predsjedništva.

Načina formiranja, djelokrug poslova, način rada, vrste, broj i nazivi regionalnih organizacija – ispostava utvrđuje Upravni odbor Pravilnikom o radu regionalnih/županijskih organizacija – ispostava.

6. UNUTARNJE USTROJSTVO

STRUČNA SLUŽBA

Članak 39.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova u Komori osniva se Stručna služba.

Članak 40.

Stručna služba treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Komore te omogućavati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadaće Komore, utvrđene ovim Statutom i ostalim aktima Komore.

Članak 41.

(1) Djelatnici Komore su dio Stručne službe Komore.

(2) Rad Stručne službe i provedbu njezinih zadaća nadzire predsjednik Komore.

(3) Način uređenja prava i dužnosti djelatnika Komore i osnovice za plaće djelatnika Komore uređuju se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnikom o plaćama djelatnika Komore.

Članak 42.

Stručna služba obavlja naročito sljedeće zadatke:

(1) prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja

(2) priprema informacije, analize, nacrte akata te obavlja i druge poslove nužne za funkcioniranje tijela Komore

(3) pruža stručnu i drugu pomoć članovima Komore

(4) obavlja i druge stručne administrativne i slične poslove koji proizlaze iz djelokruga Komore

(5) obavlja poslove iz područja regionalnog razvoja koji proizlaze iz djelokruga Komore

(6) obavlja poslove iz područja međunarodne suradnje koji proizlaze iz djelokruga Komore.

STALNA ARBITRAŽA

Članak 43.

Pri Komori djeluje Stalna arbitraža koja pruža usluge posredovanja, odnosno mirnog rješavanja sporova članova Komore i drugih pravnih i fizičkih osoba.

Članak 44.

Stalna arbitraža ima nadležnost za posredovanje radi mirenja i za odlučivanje u sporovima o pravima kojima mogu slobodno raspolagati ako zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti tih sporova postoji isključiva stvarna nadležnost domaćega ili međunarodnoga redovitog suda.

Članak 45.

(1) Članovi koji žele posredovanje moraju donijeti ovjerene izjave o sporazumnom prihvaćanju odluka Stalne arbitraže i prihvaćanju troška arbitriranja.

(2) Stalnu arbitražu imenuje Upravni odbor na prijedlog predsjednika.

(3) Nadležnost, sastav i način postupanja stalne arbitraže uređuje se Poslovnikom o radu Stalne arbitraže koju donosi Upravni odbor.

7. SURADNJA KOMORE S DRUGIM TIJELIMA

Članak 46.

U obavljanju poslova i zadataka iz članka 9. ovog Statuta Komora posebno surađuje sa:

– središnjim tijelima državne uprave

– tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskom veterinarskom komorom i Hrvatskom agronomskom komorom

– pravnim osobama koje imaju javne ovlasti u području poljoprivrede i ruralnog razvoja

– znanstvenim i stručnim ustanovama i

– drugim ustanovama koje obavljaju djelatnost u području poljoprivrede i ruralnog razvoja, i drugim relevantnim institucijama i društvima.

Članak 47.

Za obavljanje poslova i zadataka nadležnim tijelima Komore mora biti osiguran pristup relevantnim bazama podataka, u skladu s odredbama posebnih propisa o pravu na pristup informacijama i zaštiti osobnih podataka te Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori.

Članak 48.

Komora može s poljoprivrednim komorama stranih zemalja osnivati mješovite komore i druge institucionalne oblike suradnje kada se ocijeni da oni mogu u značajnijoj mjeri pridonijeti promicanju međusobnih ekonomskih odnosa.

Članak 49.

Sjedište mješovite komore može biti u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Mješovite komore sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sastavni su dio Komore.

8. FINANCIRANJE KOMORE

Članak 50.

Sredstva potrebna za rad Komore osiguravaju se iz:

– članarina

– sredstava ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti

– izvanrednih prihoda (darovi, donacije, sponzorstva i dr.) te

– državnog proračuna.

Članak 51.

(1) Članarina je obvezna za sve članove Komore iz članka 7. stavaka 1. i 3. ovoga Statuta.

(2) Iznos godišnje članarine iz stavka 1. ovoga članka odlukom utvrđuje Skupština.

(3) Obveza članova Komore je redovito uplaćivati članarinu Komori u visini i na način određen odlukom iz stavka 2 ovoga članka, jednokratno najkasnije do 31. prosinca za tekuću godinu.

(4) Zbog neizvršavanja obveze iz stavka 3. ovoga članka Komora može pokrenuti postupke namirenja tražbine.

(5) Članarinu članovi uplaćuju na račun Komore.

Članak 52.

Komora određuje sredstva potrebna za rad Komore godišnjim financijskim planom na osnovi predviđenih troškova za izvršenje zadaća iz programa rada Komore, troškova za rad organa, radnih tijela i stručne službe Komore te drugih tekućih troškova.

Članak 53.

(1) U financijskom planu kojeg donosi Skupština u zadnjem kvartalu tekuće godine za narednu godinu, određuju se prihodi i rashodi Komore po namjenama.

(2) Skupština glasovanjem prihvaća ili ne prihvaća izvještaj financijskog plana za proteklu godinu.

(3) Ako Skupština do kraja godine ne donese financijski plan, dužna je donijeti odluku o privremenom financiranju za prvo tromjesečje.

Članak 54.

(1) U financijskom planu Komore može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) za potrebe i zadatke za koje nisu osigurana sredstva ili nisu osigurana u dovoljnoj svoti.

(2) O uporabi tekuće rezerve odlučuje Upravni odbor, a materijalno-financijsko poslovanje nadzire Nadzorni odbor.

Članak 55.

Komora posluje preko transakcijskog računa, s tim da se po potrebi mogu otvoriti podračuni.

Članak 56.

Financijsko poslovanje Komore obavlja se na način propisan Zakonom i drugim propisima na temelju Zakona, ovim Statutom i općim aktima Komore.

Članak 57.

Komora određuje prihode i rashode periodičnim i godišnjim obračunima.

Članak 58.

U slučaju nemogućnosti naplate članarina predviđenih Zakonom Ministarstvo poljoprivrede u okvirima zakonskih ovlaštenja i mogućnosti pružat će svu potrebnu pomoć radi ostvarenja ciljeva radi kojih je Komora kao samostalna, stručna i poslovna organizacija osnovana.

9. OPĆI AKTI KOMORE

Članak 59.

Opći akti Komore su Statut Komore, pravilnici i drugi akti koje u svom djelokrugu donose tijela Komore, a potpisuje ih predsjednik Komore.

Članak 60.

(1) Inicijativu za donošenje Statuta i njegove promjene mogu dati Upravni odbor, Nadzorni odbor i najmanje 1/4 članova Skupštine.

(2) Inicijativu iz stavka 1. ovoga članka upućuje se Upravnom odboru. Ako Upravni odbor prihvati inicijativu, izrađuje nacrt Statuta, odnosno njegovih promjena

Članak 61.

(1) Opći akti se objavljuju na mrežnim stranicama Komore, a u »Narodnim novinama« kada je to predviđeno zakonom ili tim općim aktom.

(2) Opći akti stupaju na snagu danom objave.

Članak 62.

U Komori se prati provođenje donesenih odluka, zaključaka, preporuka i drugih općih akata, kao i učinkovitost stavova, prijedloga i mišljenja upućenih tijelima državne uprave i tijelima lokalne uprave i samouprave o pitanjima iz njihove nadležnosti i o tome se obavještavaju radna tijela Komore.

ETIČKI KODEKS

Članak 63.

(1) Etičkim kodeksom utvrđuje se skup načela i pravila kojih se trebaju pridržavati članovi Komore.

(2) Etički kodeks donosi Skupština Komore.

10. JAVNOST RADA KOMORE

Članak 64.

Javnost rada Komore ostvaruje se posredstvom javnog priopćavanja.

Članak 65.

(1) Komora može osnivati svoja glasila posebnim aktom kojim se određuju vizualni identitet i sadržaj glasila, financiranje, održavanje i ažuriranje informacija istog te međusobna prava i obveze Komore i drugih sudionika u javnom priopćavanju.

(2) Akt o osnivanju glasila donosi Upravni odbor.

POSLOVNA TAJNA

Članak 66.

(1) Općim aktom se određuje koje su isprave i podaci s kojima raspolaže Komora je poslovna tajna, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi, zbog njihove naravi i značaja, bilo protivno interesima Komore i njenih članova.

(2) Odluku o poslovnoj tajni donosi Upravni odbor.

11. PRAVOVALJANOST ODLUČIVANJA

Članak 67.

(1) Tijela Komore valjano odlučuju ako je nazočno više od polovice ukupnog broja članova.

(2) Tijela Komore donose odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim ako je ovim Statutom ili drugim aktom nije drukčije određeno.

NAČELO STATUTARNOSTI AKATA

Članak 68.

(1) Svi akti Komore moraju biti u suglasnosti sa Statutom Komore, a akti nižih tijela sa Statutom i aktima viših tijela.

(2) Svaki član Komore dužan je držati se Statuta Komore i poštivati odluke tijela Komore.

(3) Sve odluke i drugi akti tijela stupaju na snagu danom donošenja, osim ako u njima nije drukčije propisano.

MANDAT IZABRANIH TIJELA

Članak 69.

Članovi svih izabranih tijela Komore i izabrani dužnosnici Komore biraju se na razdoblje do sljedeće izborne Skupštine.

Članak 70.

U prijelaznom razdoblju do formiranja novih tijela Upravni odbor izabran na prethodnim izborima donosi i provodi sve odluke, osim odluka Izborno povjerenstvo.

Članak 71.

Za tumačenje ovoga Statuta nadležan je Upravni odbor.

12. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 72.

(1) Komora će raspisati izbore u roku od 30 dana od dana dostave službenog izvatka iz Upisnika OPG-va, koji će dostaviti Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sukladno članka 7. stavka 9. Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (»Narodne novine« br. 61/2018) i članka 31. i 32. Zakona o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (»Narodne novine« br. 29/2018).

(2) Iznimno od članka 6. stavka 5. ovog Statuta obavezni članovi Komore koji nisu platili članarinu za 2018. i 2019. godinu imaju pravo birati i biti birani u sva tijela Komore.

Članak 73.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/15

Urbroj: 04-01-18-01

Zagreb, 19. prosinca 2018.

Predsjednik
Mladen Jakopović, v. r.