Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja

NN 31/2019 (27.3.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

627

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 17. Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (»Narodne novine«, broj 91/10) ministar zdravstva uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI OD ELEKTROMAGNETSKIH POLJA

Članak 1.

U Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja (»Narodne novine«, broj 146/14), u članku 2. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Temeljne fizikalne veličine jesu veličine ograničenja izlaganju vremenski promjenjivim električnim, magnetskim i elektromagnetskim poljima koja se izravno temelje na do sada potvrđenim zdravstvenim učincima i biološkim razmatranjima. Ovisno o frekvenciji, fizikalne veličine na koje se postavljaju temeljna ograničenja su: gustoća magnetskog toka (B), gustoća struje (J), specifična gustoća apsorbirane snage (SAR), gustoća snage (S) i unutarnje (inducirano) električno polje (V/m).

U točki 22. rečenica: »Pod područjem povećane osjetljivosti podrazumijevaju se i neizgrađene površine namijenjene (prema urbanističkom planu) za gore navedene objekte.«, briše se.

Točka 23. briše se, a dosadašnje točke 24. i 25. postaju točke 23. i 24.

Iza dosadašnje točke 25., koja postaje točka 24. dodaju se nova točka 25. koja glasi:

25. Umjetni izvor elektromagnetskog polja jest svaki izvor kojeg je stvorio čovjek.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ovaj Pravilnik uređuje zaštitu ljudi u javnom području i području povećane osjetljivosti.«

Članak 3.

Naslov iznad članka 5. koji glasi: »Temeljna ograničenja na području profesionalne izloženosti« i članak 5., brišu se.

Članak 4.

Naslov iznad članka 7. koji glasi: »Granične razine na području profesionalne izloženosti« i članci 7., 8. i 9. brišu se.

Članak 5.

U članku 10. riječi: »Tablici 2.« zamjenjuju se riječima: »Tablici 1.«.

Članak 6.

U članku 11. riječi: »Tablice 2.« zamjenjuju se riječima: »Tablice 1.«.

Članak 7.

U članku 12. riječi: »Tablici 5.« zamjenjuju se riječima: »Tablici 3.«.

Članak 8.

U članku 13. stavku 1. riječi: »Tablici 3.« zamjenjuju se riječima: »Tablici 2.«, a u cijelom tekstu stavka 2. riječi: »Tablici 3.« zamjenjuju se riječima: »Tablici 2.«.

Članak 9.

U članku 14. riječi: »Tablici 6.« zamjenjuju se riječima: »Tablici 4.«.

Članak 10.

U članku 16. stavku 1. riječi: »a za profesionalnu izloženost gustoće magnetskog toka ne smiju prelaziti vrijednost od 2 T za glavu i 8 T za udove tijela.«, brišu se.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Korisnici umjetnih izvora istosmjernih magnetskih polja obvezni su osigurati mjerenja razina istosmjernih magnetskih polja od ovlaštenih pravnih osoba te podnijeti zahtjev za odobrenje ovome Ministarstvu. Uz zahtjev je potrebno priložiti Izvješće o prvom ili periodičkom mjerenju zajedno s mišljenjem ovlaštene pravne osobe o udovoljavanju uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(4) Korisnik umjetnih izvora istosmjernih magnetskih polja za čiju je uporabu izdano odobrenje ministra, obvezan je osigurati periodička mjerenja razina istosmjernih magnetskih polja u okolini i to jedanput svake treće kalendarske godine.«.

Članak 11.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »člancima«, brojke: »7., 8., 9.,«, brišu se.

Stavak 2. briše se, a dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

U stavku 2. riječi: »stavcima 1. i 2.« mijenjaju se riječima »stavkom 1.«.

Članak 12.

U članku 23. stavku 7. iza riječi: »tih mjerenja« dodaju se riječi: »zainteresiranoj javnosti na upit i/ili«.

Članak 13.

U članku 25. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Prva mjerenja moraju biti obavljena u roku tri mjeseca od dana puštanja izvora u privremeni pogon.«.

Članak 14.

Članak 26. stavak 2. mijenja se i glasi:

(2) Korisnik nepokretnog izvora nakon obavljenog prvog mjerenja koje je moralo biti obavljeno u roku od tri mjeseca od dana puštanja izvora u privremeni pogon obvezan je u roku od 30 dana dostaviti Ministarstvu zahtjev za izdavanjem odobrenja iz članka 23. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

U članku 28. stavak 2., riječ: »treće« zamjenjuju se riječju: »druge«.

Članak 16.

U članku 33. stavku 2. riječi: »četiri« zamjenjuju se riječju: »osam«.

Članak 17.

U članku 41. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: »Upisnik iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama ovoga Ministarstva.«.

Članak 18.

U članku 42. stavku 1. riječi: »u roku od 2 godine« zamjenjuju se riječima »u roku od 5 godina«.

Članak 19.

Prilozi 1., 2. i 3. Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja (»Narodne novine«, broj 146/14) zamjenjuju se novim Prilogom 1., 2. i 3. koji se nalaze u Dodatku ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-02/08

Urbroj: 534-1/7-13

Zagreb, 18. ožujka 2019.

Ministar
prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.

PRILOG 1.

TEMELJNA OGRANIČENJA

Tablica 1. –     Ograničenja za inducirano električno polje za opću populaciju

Temeljna ograničenja 1 Hz – 100 kHz

*frekvencija f u Hz

Temeljna ograničenja 100 kHz – 300 GHz

PRILOG 2.

GRANIČNE RAZINE REFERENTNIH VELIČINA

Tablica 1. – Granične razine referentnih veličina za javna područja

*frekvencija f u jedinicama prvog stupca

Tablica 2. –     Granične razine referentnih veličina za područja povećane osjetljivosti

*frekvencija f u jedinicama prvog stupca

Tablica 3. –     Granične razine električnog i magnetskog polja i gustoće magnetskog toka za pojedinačnu frekvenciju impulsnog polja za javna područja. Granične razine dane su za efektivne vrijednosti jakosti nesmetanog polja i gustoće magnetskog toka, a vrijede samo za jednoliku izloženost cijelog ljudskog tijela elektromagnetskim poljima.

Vrijednost frekvencije f za proračun efektivnih vrijednosti jakosti električnog i magnetskog polja i gustoće magnetskog toka u drugom retku tablice uzima se u MHz.

Tablica 4. –     Granične razine električnog i magnetskog polja i gustoće magnetskog toka za pojedinačnu frekvenciju impulsnog polja za područja povećane osjetljivosti. Granične razine dane su za efektivne vrijednosti jakosti nesmetanog polja i gustoće magnetskog toka, a vrijede samo za jednoliku izloženost cijelog ljudskog tijela elektromagnetskim poljima.

Vrijednost frekvencije f za proračun efektivnih vrijednosti jakosti električnog i magnetskog polja i gustoće magnetskog toka u drugom retku tablice uzima se u MHz.

Tablica 5.     Granične razine za vremenski promjenjive dodirne struje za vodljive objekte u području povećane osjetljivosti

Vrijednost frekvencije f za proračun najveće dodirne struje u drugom retku tablice uzima se u kHz.

PRILOG 3.

1. UVJETI KOJI MORAJU BITI ZADOVOLJENI U SLUČAJU ELEKTROMAGNETSKIH POLJA VIŠE FREKVENCIJA ZA TEMELJNE VELIČINE

U frekvencijskom području do 10 MHz mora biti ispunjen sljedeći zahtjev:

U frekvencijskom području iznad 100 kHz mora biti ispunjen sljedeći zahtjev:

Jf gustoća inducirane struje na frekvenciji f

Jg,f granična razina gustoće inducirane struje na frekvenciji f

SARf specifična apsorbirana snaga na frekvenciji f

SARg,f granična razina SAR na frekvenciji f

Sf gustoća snage na frekvenciji f

Sg,f granična razina gustoće snage na frekvenciji f


2. UVJETI KOJI MORAJU BITI ZADOVOLJENI U SLUČAJU ELEKTROMAGNETSKIH POLJA VIŠE FREKVENCIJA ZA REFERENTNE VELIČINE

U frekvencijskom području do 10 MHz moraju biti ispunjena sljedeća dva zahtjeva:

Ef efektivna vrijednost jakosti električnog polja u V/m na frekvenciji f

Eg,f efektivna vrijednost jakosti granične razine električnog polja u V/m na frekvenciji f

Eg1 vrijednost jakosti granične razine električnog polja,

Hf efektivna vrijednost jakosti magnetskog polja u A/m na frekvenciji f

Hg,f efektivna vrijednost jakosti granične razine magnetskog polja u A/m na frekvenciji f

Hg1 vrijednost jakosti granične razine magnetskog polja,


U frekvencijskom području iznad 100 kHz također moraju biti zadovoljeni i sljedeći zahtjevi:

Ef efektivna vrijednost jakosti električnog polja u V/m na frekvenciji f

Eg,f efektivna vrijednost jakosti granične razine električnog polja u V/m na frekvenciji f

Eg2 vrijednost jakosti granične razine električnog polja,

Hf efektivna vrijednost jakosti magnetskog polja u A/m na frekvenciji f

Hg,f efektivna vrijednost jakosti granične razine magnetskog polja u A/m na frekvenciji f)

Hg2 vrijednost jakosti granične razine magnetskog polja.