Pravilnik o postupku izbora i načinu rada udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava i neovisnih stručnjaka u Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja

NN 31/2019 (27.3.2019.), Pravilnik o postupku izbora i načinu rada udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava i neovisnih stručnjaka u Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja

Pučki pravobranitelj

628

Na temelju članka 6. Zakona o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (»Narodne novine«, broj 18/11. i 33/15.), pučki pravobranitelj donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU IZBORA I NAČINU RADA UDRUGA REGISTRIRANIH ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI IZ PODRUČJA ZAŠTITE LJUDSKIH PRAVA I NEOVISNIH STRUČNJAKA U NACIONALNOM PREVENTIVNOM MEHANIZMU ZA SPREČAVANJE MUČENJA I DRUGIH OKRUTNIH, NELJUDSKIH ILI PONIŽAVAJUĆIH POSTUPAKA ILI KAŽNJAVANJA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se postupak izbora i način rada udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava (u daljnjem tekstu: udruga) i neovisnih stručnjaka u obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (u daljnjem tekstu: Nacionalni preventivni mehanizam).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

(3) Provedba postupka izbora udruga i neovisnih stručnjaka te sklapanje sporazuma iz članka 2. stavka 6. ovoga Pravilnika, odnosno donošenje odluke o imenovanju iz članka 7. ovoga Pravilnika, nemaju obilježja upravnog postupka u smislu Zakona o općem upravnom postupku.

II. POSTUPAK IZBORA

Izbor udruga

Članak 2.

(1) Pučki pravobranitelj bira udruge s kojima surađuje u obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma.

(2) Postupak izbora udruga pokreće se javnim pozivom pučkog pravobranitelja, koji se objavljuje na službenim internetskim stranicama pučkog pravobranitelja i na druge odgovarajuće načine, najmanje 90 dana prije isteka roka na koji su izabrane. Javnim pozivom pozivaju se udruge da podnesu obrazložene prijedloge za suradnju u obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma. Rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 30 dana od dana objave poziva.

(3) Pučki pravobranitelj razmotrit će sve podnesene prijedloge koji ispunjavaju uvjete iz javnog poziva.

(4) Pučki pravobranitelj izabrat će udruge u roku od 30 dana od proteka roka za podnošenje prijedloga iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Udruge se biraju na vrijeme od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.

(6) Pučki pravobranitelj s izabranim udrugama sklapa sporazum o suradnji.

Članak 3.

(1) Prijedlog za suradnju iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika mora sadržavati:

– naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje, te izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ne stariji od 6 mjeseci, iz kojeg je vidljivo da je udruga registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava,

– obrazloženje prijedloga koje sadrži i opis aktivnosti kojima se udruga bavi u području promicanja i zaštite ljudskih prava i sloboda, posebice u vezi sa sprečavanjem mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja te zaštite osoba lišenih slobode,

– popis članova udruge koji bi sudjelovali u obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma i njihove životopise, u kojima trebaju navesti područja za koja posjeduju posebna stručna znanje

– Statut udruge.

(2) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati i druge priloge.

Članak 4.

Pučki pravobranitelj može raskinuti sporazum o suradnji iz članka 2. stavka 6. ovoga Pravilnika:

– ako udruga to sama zatraži,

– ako članovi udruge nesavjesno ili neuredno obavljaju povjerene poslove,

– ako se članovi udruge ne odazivaju pozivu za sudjelovanje u obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma,

– ako članovi udruge obavljaju poslove Nacionalnog preventivnog mehanizma suprotno Zakonu o Nacionalnom preventivnom mehanizmu i ovom Pravilniku,

– ako je udruga prestala djelovati,

– ako nastupe okolnosti nespojive sa sudjelovanjem u obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma.

Izbor neovisnih stručnjaka

Članak 5.

(1) Pučki pravobranitelj će, kada to ocijeni potrebnim, stručnjaku u odgovarajućem stručnom ili znanstvenom području, koji svojim znanjima i vještinama može doprinijeti jačanju zaštite osoba lišenih slobode od mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, predložiti uključivanje u obavljanje poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma.

(2) Pučki pravobranitelj će stručnjaku iz stavka 1. ovoga članka uputiti pisani prijedlog za suradnju koji obavezno sadrži:

– podatke o poslovima iz djelokruga rada Nacionalnog preventivnog mehanizma za koje se traži uključivanje neovisnog stručnjaka,

– podatke o načinu uključivanja neovisnog stručnjaka u obavljanje poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma te o načinu ostvarivanja suradnje,

– podatke o dokumentaciji koju je neovisni stručnjak dužan dostaviti.

Članak 6.

Neovisni stručnjak koji prihvati prijedlog iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika, pučkom pravobranitelju dostavit će:

– životopis,

– presliku diplome o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju odgovarajuće struke.

Članak 7.

Na temelju uvida u zaprimljenu dokumentaciju iz članka 6. ovoga Pravilnika i obavljenog razgovora s neovisnim stručnjakom o tome na koji će se način, sukladno svojim stručnim kompetencijama, uključiti u obavljanje poslova iz članka 5. stavka 2. alineje 1. ovoga Pravilnika, pučki pravobranitelj donijet će odluku o izboru neovisnog stručnjaka za obavljanje poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma.

Članak 8.

Pučki pravobranitelj će odluku iz članka 7. ovoga Pravilnika ukinuti:

– ako to neovisni stručnjak sam zatraži,

– ako neovisni stručnjak nesavjesno ili neuredno obavlja povjerene mu poslove,

– ako se ne odaziva pozivu za sudjelovanje u obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma,

– ako obavlja poslove Nacionalnog preventivnog mehanizma suprotno Zakonu o Nacionalnom preventivnom mehanizmu i ovom Pravilniku,

– ako nastupe okolnosti nespojive sa sudjelovanjem u radu Nacionalnog preventivnog mehanizma.

III. NAČIN RADA

Članak 9.

U obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma ne može sudjelovati osoba:

– protiv koje se vodi postupak po službenoj dužnosti ili koja je proglašena krivom za kazneno djelo za koje se postupak vodi po službenoj dužnosti,

– protiv koje se vodi postupak ili koja je osuđena za prekršaje s obilježjima nasilja ili druge teške prekršaje za koje je zakonom propisana kazna zatvora.

Članak 10.

(1) Članovi udruga i neovisni stručnjaci potpisuju izjavu da će poslove Nacionalnog preventivnog mehanizma obavljati uz prethodni dogovor i po uputama pučkog pravobranitelja, u skladu sa Zakonom o Nacionalnom preventivnom mehanizmu i ovim Pravilnikom te da će trajno čuvati kao tajnu sve podatke koje su saznali obavljajući poslove Nacionalnog preventivnog mehanizma, za vrijeme i nakon prestanka obavljanja poslova.

(2) Osoba koja ne potpiše izjavu iz stavka 1. ovoga članka ne može biti uključena u obavljanje poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma.

Članak 11.

(1) Članovi izabranih udruga i neovisni stručnjaci sudjeluju u obilasku mjesta u kojem se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode uz prethodni dogovor s pučkim pravobraniteljem. Obilazak se obavlja po prethodno dogovorenom planu i raspodjeli područja obilaska.

(2) Članovi udruga i neovisni stručnjaci izrađuju dio zapisnika koji sadrži podatke koje su utvrdili tijekom obilaska mjesta u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode.

(3) Zapisnik iz stavka 2. ovoga članka predstavnici udruga i neovisni stručnjaci dostavljaju pučkom pravobranitelju u roku od 15 dana od dana obilaska.

Članak 12.

Članovi izabranih udruga i neovisni stručnjaci mogu, u svojstvu osobe koja sudjeluje u obavljanju poslova Nacionalnog preventivnog mehanizma, istupati u javnosti samo uz prethodni dogovor s pučkim pravobraniteljem kako svojim nastupom ne bi ugrozili neovisnost i profesionalnost Nacionalnog preventivnog mehanizma.

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku izbora i načinu rada udruga registriranih za obavljanje djelatnosti iz područja zaštite ljudskih prava i neovisnih stručnjaka u Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (»Narodne novine«, broj 77/15.).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: P.P.U.-31-1-44/19-2

Zagreb, 13. ožujka 2019.

Pučka pravobraniteljica
Lora Vidović, v. r.