Zakon o vinu

NN 32/2019 (29.3.2019.), Zakon o vinu

Hrvatski sabor

641

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O VINU

Proglašavam Zakon o vinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. ožujka 2019.

Klasa: 011-01/19-01/44

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 27. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON O VINU

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se nadležna tijela za provedbu ovoga Zakona, uzgoj vinove loze, proizvodnja proizvoda iz sektora vina, fizikalno-kemijska i organoleptička svojstva vina, kategorije proizvoda iz sektora vina, vinogradarski registar, obvezne izjave te prateći dokumenti za proizvode iz sektora vina, podrumski ulazni i izlazni registri, stjecanje, zaštita i kontrola zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla te tradicionalni izrazi u sektoru vina, označavanje vina, regionalne organizacije vinogradara i vinara te promotivno i marketinško označavanje i prezentiranje vina, stavljanje na tržište i uvjeti prodaje proizvoda iz sektora vina, uvjeti i obvezni postupci u proizvodnji i stavljanju na tržište voćnih vina, postupci proizvodnje i kategorije, opisivanje, prezentiranje i označavanje te zaštićene oznake aromatiziranih proizvoda od vina, administrativna kontrola i kontrola na terenu, upravni i inspekcijski nadzor te prekršajne odredbe.

Veza s propisima Europske unije

Članak 2.

Ovim Zakonom osigurava se provedba sljedećih uredbi Europske unije:

– Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007, u dijelu: kategorija proizvoda od vinove loze iz Priloga VII. i posebnog korištenja vina koje ne udovoljava kategorijama, enoloških postupaka i metoda analiza, sorti vinove loze, uvoza vina, oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentacija proizvoda, registra vinograda, evidencija proizvodnog potencijala, nadležnih tijela za sektor vina, pratećih dokumenata u prijevozu, obveznih izjava te ulaznih i izlaznih registara, koji se odnose na sektor vina (SL L 347, 20. 12. 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/273 оd 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (SL L 58, 28. 2. 2018.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013)

– Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1306/2013)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 od 17. listopada 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, ograničenja upotrebe, izmjena specifikacija proizvoda, poništenja zaštite te označivanja i prezentiranja (SL L 9, 11. 1. 2019.); (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/33)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/34 od 17. listopada 2018. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih izraza u sektoru vina, postupka podnošenja prigovora, izmjena specifikacija proizvoda, registra zaštićenih naziva, poništenja zaštite i upotrebe simbola te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućeg sustava provjera (SL L 9, 11. 1. 2019.); (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/34)

– Uredbe Komisije (EZ) br. 606/2009 od 10. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja (SL L 193, 24. 7. 2009.) kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/273 оd 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (SL L 58, 28. 2. 2018.); (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 606/2009)

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273 od 11. prosinca 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja sadnje vinove loze, registra vinograda, pratećih dokumenata i certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava, obavijesti i objave informacija o kojima se obavještava te o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih kontrola i kazni, o izmjeni uredaba Komisije (EZ) br. 555/2008, (EZ) br. 606/2009 i (EZ) br. 607/2009 i o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 436/2009 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (SL L 58, 28. 2. 2018.); (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273)

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/274 od 11. prosinca 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu programa odobravanja nasada vinove loze, certificiranja, ulaznog i izlaznog registra, obveznih izjava i obavijesti te Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odgovarajućih provjera i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/561 (SL L 58, 28. 2. 2018.); (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/274.)

– Uredbe (EU) br. 251/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91 (SL L 84, 20. 3. 2014.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 251/2014).

Pojmovnik

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

a) mošt podrazumijeva sljedeće kategorije proizvoda: mošt, djelomično fermentirani mošt, djelomično fermentirani mošt ekstrahiran iz prosušenog grožđa, koncentrirani mošt, rektificirani koncentrirani mošt, a koji u svom značenju odgovara posebnim zahtjevima za proizvod utvrđenim u Prilogu VII. dijelu II. točkama 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1308/2013

b) vino podrazumijeva sljedeće kategorije proizvoda od vinove loze: vino, mlado vino u fermentaciji, likersko vino, pjenušavo vino, kvalitetno pjenušavo vino, kvalitetno aromatično pjenušavo vino, gazirano pjenušavo vino, biser vino, gazirano biser vino, vino od prosušenog grožđa, vino od prezrelog grožđa, a koje u primjeni u svom značenju odgovara posebnim zahtjevima za proizvod utvrđenim u Prilogu VII. dijelu II. točkama 1. do 9. te točkama 15. i 16. Uredbe (EU) br. 1308/2013

c) voćno vino je piće proizvedeno fermentacijom soka ili pulpe svježeg i za to pripremljenog koštičavog, jezgričavog, jagodičastog, bobičastog ili ostalog voća, isključujući vinsko i stolno grožđe

d) aromatizirani proizvodi od vina su skupina proizvoda dobivena aromatiziranjem vina koja ispunjava sve uvjete za te proizvode utvrđene u članku 3. Uredbe (EU) br. 251/2014

e) nusproizvod je fermentirani masulj, komina ili talog koji nastaju kao ostatak u proizvodnji vina ili bilo koje druge prerade grožđa

f) stavljanje na tržište je držanje ili izlaganje radi prodaje, oglašavanje i ponuda na prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način prodaje, kao i izravna prodaja krajnjim potrošačima

g) vinogradarski proizvodni potencijal Republike Hrvatske su ukupne površine postojećih vinograda za proizvodnju vinskog grožđa

h) vinogradar je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba, neovisno o pravnom statusu, koji je skupini i njezinim članovima dodijeljen nacionalnim pravom, čije se gospodarstvo nalazi na području Republike Hrvatske i koji posjeduje površinu zasađenu vinovom lozom gdje se proizvodi tog područja upotrebljavaju za komercijalnu proizvodnju vinskih proizvoda, ili se na to područje primjenjuju izuzeća u pokusne svrhe ili za proizvodnju loznih cijepova iz članka 3. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273, a kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom a) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273

i) vinski proizvodi su proizvodi navedeni u Prilogu I. dijelu XII. Uredbe (EU) br. 1308/2013, osim vinskog octa obuhvaćenog oznakama KN 2209 00 11 i 2209 00 19, kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom b) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273

j) proizvođač grožđa je fizička ili pravna osoba ili skupina takvih osoba, neovisno o pravnom statusu, koji je skupini i njezinim članovima dodijeljen nacionalnim pravom, koja prikuplja urod grožđa s površine zasađene vinovom lozom kako bi se to grožđe stavilo na tržište za proizvodnju vinskih proizvoda koju provode treće strane ili ga prerađuje u vinske proizvode na svojem gospodarstvu ili se oni prerađuju u njegovo ime, u komercijalne svrhe, kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom e) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273

k) proizvođač vina je fizička ili pravna osoba ili skupina takvih osoba, neovisno o pravnom statusu, koji je skupini i njezinim članovima dodijeljen nacionalnim pravom, koja sama u komercijalne svrhe u vino prerađuje svježe grožđe, mošt ili mlado vino koje je još u fermentaciji ili ih u svoje ime daje preraditi u vino, kako je definirano člankom 2. stavkom 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273

l) prerađivač je fizička ili pravna osoba ili skupina takvih osoba, neovisno o pravnom statusu, koji je skupini i njezinim članovima dodijeljen nacionalnim pravom, koja provodi preradu vina ili u čije se ime vrši prerada kojom nastaju vina, likerska vina, pjenušava i biser vina, gazirana pjenušava i gazirana biser vina, kvalitetna pjenušava vina ili kvalitetna aromatična pjenušava vina, kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom f) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273

m) trgovac u maloprodaji je fizička ili pravna osoba ili skupina takvih osoba, neovisno o pravnom statusu, koji je skupini i njezinim članovima dodijeljen nacionalnim pravom, čija poslovna djelatnost uključuje izravnu prodaju vina i mošta potrošaču u malim količinama, što utvrđuje svaka država članica, uzimajući pritom u obzir posebne značajke trgovine i distribucije, ali ne uključujući osobe koje se koriste podrumima opremljenima za skladištenje ili postrojenjima za punjenje vinskih boca u velikim količinama i one koje se bave putujućom trgovinom nepakiranim vinom, kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom g) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273

n) trgovac je fizička ili pravna osoba ili skupina takvih osoba, neovisno o pravnom statusu, koji je skupini i njezinim članovima dodijeljen nacionalnim pravom, osim privatnih potrošača ili trgovaca u maloprodaji, koje posjeduju zalihe vinskih proizvoda u komercijalne svrhe ili su uključene u njihovu prodaju, a možda ih i pune u boce, osim destilerija, kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom j) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273

o) punjenje boca je stavljanje vina kao gotovog proizvoda u komercijalne svrhe u spremnike kapaciteta najviše 60 litara, kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom h) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273

p) punitelj boca je fizička ili pravna osoba ili skupina takvih osoba, neovisno o pravnom statusu, koji je skupini i njezinim članovima dodijeljen nacionalnim pravom, koje pune boce ili koje ih daju puniti u svoje ime, kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom i) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273

r) destilater je pravna ili fizička osoba koja od nusproizvoda i vina godišnje proizvodi više od 20 litara apsolutnog alkohola i/ili koja posjeduje opremu za provođenje destilacije

s) vinska godina je tržišna godina u sektoru vina iz članka 6. točke (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013, kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom k) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovome Zakonu imaju jednako značenje kao u uredbama iz članka 2. ovoga Zakona.

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Nadležna tijela

Članak 4.

(1) Nadležna tijela u smislu članka 146. Uredbe (EU) br. 1308/2013 za provedbu ovoga Zakona i uredbi iz članka 2. ovoga Zakona jesu:

1. ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo):

– u skladu s člankom 40. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273 je središnje nadležno tijelo za osiguranje sukladnosti s pravilima Europske unije u sektoru vina te za koordinaciju rada nadležnih tijela za provedbu službenih kontrola iz točaka 2. i 3. ovoga stavka

– u skladu s člankom 40. stavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273 je tijelo za vezu koje je zaduženo za kontakte s Europskom komisijom, tijelima za vezu drugih država članica Europske unije i trećih zemalja te koje prima i prosljeđuje zahtjeve za administrativnu pomoć

– u skladu s člankom 146. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 je tijelo zaduženo za redovito obavještavanje Europske komisije i ažuriranje podataka o utvrđenim nadležnim tijelima za službene kontrole i ovlaštenim laboratorijima za službene analize u sektoru vina

– u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 251/2014 je središnje nadležno tijelo za osiguranje sukladnosti s pravilima Europske unije u području aromatiziranih proizvoda od vina

2. za provedbu kontrola iz članka 37. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273 sljedeća tijela:

a) Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija) u dijelu:

– službenih kontrola iz članka 90. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 te članka 16. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/34 povezanih s oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla te zaštićenim tradicionalnim izrazima

– certifikacije prema članku 12. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/274

– kontrola vezanih uz vinogradarski registar, obvezne izjave, ulazne i izlazne registre i prateće dokumente

b) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) u dijelu administrativnih kontrola vinogradarskog registra

c) Državni inspektorat u dijelu službenih kontrola/inspekcijskog nadzora u provedbi odredbi ovoga Zakona i službenih kontrola zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane te kontrola iz članka 16. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/34 povezanih s oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

d) ministarstvo nadležno za carinske poslove u dijelu uvoza i izvoza vina te trošarinskih propisa i kontrola iz članka 16. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/34 povezanih s oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

3. za provedbu kontrola iz članka 31. Uredbe (EU) br. 251/2014 sljedeća tijela:

– Agencija u dijelu službenih kontrola vezanih za provjere sukladnosti sa specifikacijama aromatiziranih proizvoda od vina iz članka 23. Uredbe (EU) br. 251/2014

– Državni inspektorat u dijelu službenih kontrola/inspekcijskog nadzora na tržištu i proizvodnji aromatiziranih proizvoda od vina i službenih kontrola zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane

– ministarstvo nadležno za carinske poslove u dijelu uvoza i izvoza vina te trošarinskih propisa.

(2) Nadležna tijela iz stavka 1. ovoga članka u dijelu za koje im je dodijeljena nadležnost zadužena su za izvješćivanja Europske komisije u skladu s uredbama iz članka 2. ovoga Zakona, u vezi s čime se o tome izvještava i Ministarstvo.

Agencija

Članak 5.

(1) Agencija za potrebe postupaka prilikom nesukladnosti utvrđenih tijekom provedbe inspekcijskog nadzora izdaje analitička izvješća i organoleptičke ocjene te mišljenja o sukladnosti mošta, vina, vinskog octa, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina s ovim Zakonom i uredbama iz članka 2. ovoga Zakona.

(2) Provedbom delegiranih poslova službenih kontrola temeljem članka 4. ovoga Zakona Agencija osigurava provedbu članka 90. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 u području vina te članka 23. Uredbe (EU) br. 251/2014 u području aromatiziranih proizvoda od vina.

(3) Radi organizacije i provedbe stručnih poslova, sukladno ovom Zakonu, Agencija uspostavlja regionalne urede, prema vinogradarskim regijama iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona.

(4) Regionalni uredi iz stavka 3. ovoga članka surađuju s regionalnim organizacijama vinara i vinogradara iz članka 51. stavka 1. ovoga Zakona pružajući im stručnu pomoć te razmjenjujući s njima podatke o proizvodnji vina i zaštićenim oznakama na razini regije.

(5) Radi praćenja učinkovitosti i stanja u vinogradarstvu i vinarstvu Agencija je dužna o obavljenim poslovima temeljem ovoga Zakona jednom godišnje podnijeti Ministarstvu:

– pisano izvješće najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prošlu godinu te

– nacrt planova kontrola i analiza rizika vezanih za provođenje nadležnosti dodijeljenih člankom 4. ovoga Zakona najkasnije do 31. listopada tekuće godine za iduću godinu.

Savjetodavno tijelo

Članak 6.

(1) Radi praćenja stanja i predlaganja mjera razvoja vinogradarstva i vinarstva pri Ministarstvu se osniva Savjet za vinogradarstvo i vinarstvo (u daljnjem tekstu: Savjet) kao stručno i savjetodavno tijelo ministra nadležnog za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar).

(2) Članove Savjeta čine predstavnici regionalnih organizacija vinara i vinogradara iz članka 51. stavka 1. ovoga Zakona, Hrvatske gospodarske komore, ugostitelja, trgovaca vinom te znanstvene i stručne zajednice.

(3) Predsjednika i članove Savjeta ministar imenuje odlukom.

DIO DRUGI
VINOGRADARSTVO I VINARSTVO

POGLAVLJE I.
GROŽĐE, MOŠT I VINO

ODJELJAK 1.
UZGOJ VINOVE LOZE

Zemljopisna područja uzgoja vinove loze

Članak 7.

(1) Prema prirodnim uvjetima za uzgoj vinove loze, zemljopisna područja uzgoja vinove loze Republike Hrvatske dijele se na: vinogradarske zone, regije, podregije, vinogorja i vinogradarske položaje.

(2) Vinogradarska zona je vinorodno područje koje karakteriziraju slični klimatski uvjeti te za koju su u skladu s propisima Europske unije utvrđeni posebni enološki postupci u granicama zona A, B, C I, C II, C III (a) i C III (b).

(3) Vinogradarska regija je najveća administrativno-organizacijska jedinca koja predstavlja zemljopisno područje sa sličnim klimatskim i pedološkim uvjetima, koji zajedno s agrobiološkim čimbenicima utječu na glavna kvalitativna obilježja grožđa, mošta i vina, proizvedenih na tom području.

(4) Područje Republike Hrvatske dijeli se u četiri vinogradarske regije:

– Slavonija i hrvatsko Podunavlje

– Hrvatska Istra i Kvarner

– Dalmacija i

– Središnja bregovita Hrvatska.

(5) Vinogradarska podregija je manja administrativno-organizacijska jedinca unutar vinogradarske regije koja predstavlja zemljopisno ograničeno područje sa sličnim klimatskim i pedološkim uvjetima, sličnim sortimentom i ostalim agrobiološkim uvjetima, koji omogućuju proizvodnju grožđa, mošta i vina, specifičnih svojstava karakterističnih za podregiju.

(6) Vinogorje je osnovna vinogradarska jedinica unutar vinogradarske podregije, a koja predstavlja manje zemljopisno područje s vrlo ujednačenim klimatskim i pedološkim uvjetima, sortimentom i ostalim agrobiološkim uvjetima koji omogućuju proizvodnju grožđa, mošta i vina, specifičnih svojstava karakterističnih za to vinogorje.

(7) Vinogradarski položaji su zemljopisno ograničeni dijelovi vinogorja s pogodnim okolišnim uvjetima, s obzirom na klimu, tlo, nadmorsku visinu, ekspoziciju, kao i sortiment, koji omogućuju proizvodnju grožđa, mošta i vina koji se po kakvoći i organoleptičkim svojstvima razlikuju od istih proizvoda iz drugih proizvodnih područja unutar iste podregije.

(8) Vinogradarske regije, vinogradarske podregije i vinogorja i njihove granice te način utvrđivanja granica za vinogorja i vinogradarske položaje i njihove izmjene pravilnikom propisuje ministar.

Granice vinogradarskih zona i vinogradarskih položaja

Članak 8.

(1) Utvrđivanje granica vinogradarskih zona iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj provodi se na temelju međunarodno prihvaćenih standarda, stručnih podloga i studije koju izrađuje Agencija.

(2) Vinogradarske položaje unutar određenog vinogorja mogu predložiti i odrediti podnositelji zahtjeva za zaštitu oznaka iz članka 31. ovoga Zakona.

(3) Povijesni vinogradarski položaji su vinogradi koji imaju posebnu povijesnu i ambijentalnu vrijednost i kao takvi se evidentiraju u Vinogradarski registar Republike Hrvatske iz članka 23. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: Vinogradarski registar).

(4) Agencija za plaćanja na podlozi dokumentacije o zaštiti ucrtava granice povijesnih vinogradarskih položaja iz stavka 3. ovoga članka u Vinogradarski registar.

Kultivari vinove loze i nacionalna lista priznatih kultivara

Članak 9.

(1) Hrvatska vina proizvode se od priznatih kultivara vinove loze.

(2) Nacionalnom listom priznatih kultivara vinove loze, a u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, utvrđuju se preporučeni i dopušteni kultivari vinove loze za pojedina zemljopisna područja uzgoja vinove loze iz članka 7. ovoga Zakona.

(3) Vinova loza u Republici Hrvatskoj može biti sađena, presađena, cijepljena ili precijepljena samo od kultivara vinove loze koji se nalaze na Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze.

(4) Agencija će na zahtjev fizičke ili pravne osobe rješenjem odobriti sadnju, cijepljenje i presađivanje kultivara vinove loze u skladu s člankom 81. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013 za znanstvene i eksperimentalne svrhe uz prilaganje tehničke dokumentacije.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

(6) Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze pravilnikom propisuje ministar.

ODJELJAK 2.
PROIZVODNJA

Proizvodnja grožđa, mošta i vina

Članak 10.

(1) Proizvodnja grožđa obuhvaća sve agrotehničke i ampelotehničke zahvate u vinogradu, uključujući berbu.

(2) Proizvodnja mošta i vina obuhvaća prijevoz i preuzimanje grožđa, preradu grožđa i tehnološke postupke u proizvodnji mošta i vina te skladištenje.

Enološki postupci

Članak 11.

(1) U proizvodnji i čuvanju mošta i vina smiju se koristiti isključivo enološki postupci i obrade propisani člankom 80. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i člancima 3. do 15. Uredbe Komisije (EZ) br. 606/2009.

(2) O provedbi pojedinih enoloških postupaka kao i o primjeni pojedinih enoloških sredstava iz stavka 1. ovoga članka mora se prije provođenja postupka obavijestiti Agenciju i/ili nadležnu inspekciju u za to propisanom roku.

(3) U godinama s iznimno nepovoljnim klimatskim prilikama ministar na preporuku Agencije može odlukom dopustiti dodatno pojačavanje vina sukladno Prilogu VIII. dijelu I. odjeljku A točki 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(4) U skladu s razvojem tehnologije i znanstvenim spoznajama te potrebama hrvatskog vinarstva u odnosu na zahtjeve utvrđene u stavku 1. ovoga članka, na prijedlog Savjeta mogu se utvrditi i stroži zahtjevi i njihova ograničenja i iznimke.

(5) Postupke i njihovu najavu iz stavka 2. ovoga članka te detaljnije odredbe o tehničkim pravilima za enološke postupke iz stavaka 1. i 4. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Nusproizvodi

Članak 12.

(1) Proizvođač grožđa, proizvođač vina i prerađivač, uz prethodno obavještavanje Agencije i pod njezinim nadzorom, u postupanju s nusproizvodima mogu:

– odlagati nusproizvode tako da ih prodaju ili predaju bez naknade na mjesta za kompostiranje otpada ili na drugi održiv način i primjereno očuvanju okoliša, odnosno u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje postupanje s otpadom i zaštita okoliša ili

– odlagati svoje nusproizvode kod registriranih destilatera iz članka 49. ovoga Zakona te postupati s nusproizvodima u skladu s Prilogom VIII. dijelom II. odjeljkom D Uredbe (EU) br. 1308/2013 i člancima 14.a i 14.b Uredbe Komisije (EZ) br. 606/2009.

(2) Iznimno, proizvođač grožđa, proizvođač vina i prerađivač koji proizvode do 50 hektolitara vina ili mošta godišnje nisu obvezni provesti odlaganje nusproizvoda u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(3) Sadržaj alkohola u nusproizvodima mora iznositi najmanje 10 % u odnosu na volumni postotak alkohola u proizvedenom vinu.

(4) Način kontrole te obavješćivanje i obvezne podatke o odlaganju nusproizvoda i izvješćivanju Agencije u smislu stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Vina s manom i bolesna vina

Članak 13.

(1) Vino ne smije biti na tržištu ako je nepovoljno promijenjeno zbog:

– utjecaja mikroorganizama (bolesno vino) i/ili

– kemijskih ili fizikalnih postupaka ili preuzimanja vinu stranih tvari te nedostatka ili prekomjernosti elementa vina značajnog za udovoljavanje uvjeta u pogledu organoleptičkih svojstva (vino s manom).

(2) Vino iz stavka 1. ovoga članka dopušteno je prije stavljanja na tržište miješati s drugim vinom s ciljem vraćanja u prvobitno stanje te se vino nastalo takvim miješanjem može staviti na tržište isključivo ako više ne pokazuje štetna svojstva ili ih pokazuje u mjeri koja nema nepovoljan utjecaj na vino kao proizvod.

ODJELJAK 3.
FIZIKALNO-KEMIJSKA I ORGANOLEPTIČKA SVOJSTVA

PODODJELJAK 1.
FIZIKALNO-KEMIJSKA SVOJSTVA

Fizikalno-kemijska svojstva

Članak 14.

(1) U pogledu fizikalno-kemijskih svojstava i sadržaja određenih tvari mošt i vino moraju ispunjavati propisane zahtjeve u smislu minimalnih do maksimalnih vrijednosti utvrđenih za kategorije proizvoda u Prilogu VII. dijelu II. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i vrijednosti utvrđenih člancima 2. do 15. Uredbe Komisije (EZ) br. 606/2009.

(2) U okviru zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka za hrvatska vina na prijedlog Savjeta mogu se utvrditi dodatni tehnički parametri kojima se ističu posebna fizikalno-kemijska svojstva i sadržaj određenih tvari radi isticanja specifičnosti i kvalitete hrvatskih vina.

(3) Dodatne tehničke parametre na prijedlog Savjeta pravilnikom propisuje ministar.

Fizikalno-kemijske analize

Članak 15.

(1) Za utvrđivanje fizikalno-kemijskih svojstava i sadržaja određenih tvari u vinu provode se fizikalno-kemijske analize.

(2) Fizikalno-kemijske analize vina provode ovlašteni laboratoriji iz članka 80. ovoga Zakona.

(3) Za hrvatska vina sa zaštićenim oznakama i izrazima iz odjeljka 6. ovoga poglavlja, utvrđivanje fizikalno-kemijskih svojstava i sadržaja određenih tvari provode se i dodatne analize svojstava koja predstavljaju svojstvena obilježja toga vina, a propisana su specifikacijama o zaštiti oznake ili izraza.

PODODJELJAK 2.
ORGANOLEPTIČKA SVOJSTVA

Organoleptička svojstva

Članak 16.

(1) Vina u odnosu na organoleptička svojstva moraju zadovoljavati uvjete u pogledu izgleda (boje i bistroće), mirisa i okusa.

(2) Radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka provodi se organoleptičko ispitivanje.

Organoleptičko ispitivanje

Članak 17.

Organoleptičko ispitivanje iz članka 16. ovoga Zakona provodi Komisija iz članka 81. ovoga Zakona.

Banka podataka autentičnih vina

Članak 18.

(1) Agencija provodi uzimanje uzoraka grožđa, vinifikaciju i izotopske analize za potrebe prikupljanja podataka o autentičnim vinima sukladno člancima 27., 28. i 29. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/274.

(2) Agencija je nadležno tijelo za dostavu podataka iz stavka 1. ovoga članka tijelu Europske unije nadležnom za banku podatka autentičnih vina.

ODJELJAK 4.
KATEGORIJE PROIZVODA

Kategorije proizvoda od grožđa, mošta i vina

Članak 19.

Pod uvjetom da udovoljavaju posebnim zahtjevima za odgovarajuću kategoriju proizvoda utvrđenu u Prilogu VII. dijelu II. Uredbe (EU) br. 1308/2013 na tržište se mogu staviti sljedeće kategorije proizvoda od grožđa, mošta i vina:

– vino

– mlado vino u fermentaciji

– likersko vino

– pjenušavo vino

– kvalitetno pjenušavo vino

– kvalitetno aromatično pjenušavo vino

– gazirano pjenušavo vino

– biser vino

– gazirano biser vino

– mošt

– djelomično fermentirani mošt

– djelomično fermentirani mošt ekstrahiran iz prosušenog grožđa

– koncentrirani mošt

– rektificirani koncentrirani mošt

– vino od prosušenog grožđa

– vino od prezrelog grožđa i

– vinski ocat.

Eksperimentalni enološki postupci

Članak 20.

(1) Eksperimentalni enološki postupci mogu se provoditi pod uvjetima propisanim člankom 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 606/2009 uz prethodno odobrenje Ministarstva.

(2) Fizička ili pravna osoba, koja želi provoditi eksperimentalni enološki postupak, Ministarstvu podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje eksperimentalnog enološkog postupka uz koji se prilaže pozitivno mišljenje Agencije.

(3) Agencija izdaje pozitivno mišljenje o eksperimentalnom enološkom postupku ako utvrdi:

– da je korištenje eksperimentalnih enoloških postupaka prethodno ispitano u laboratorijskim pokusima

– da su dosadašnji rezultati pokazali da enološki postupci i sredstva nisu štetni za zdravlje ljudi

– da je za provođenje pokusa potrebna toliko velika količina vina da će fizička ili pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka imati značajne gubitke prihoda ako ne bude mogla prodati eksperimentalno vino.

(4) Agencija izdaje mišljenje na temelju zahtjeva fizičke ili pravne osobe iz stavka 2. ovoga članka uz koji se prilažu dokazi i obrazloženja na pitanja iz stavka 3. ovoga članka i istraživački projekt s jednim eksperimentalnim protokolom.

(5) Ministarstvo o odobrenju eksperimentalnog enološkog postupka iz stavka 1. ovoga članka odlučuje rješenjem.

(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(7) Trošak izdavanja mišljenja iz stavka 4. ovoga članka snosi podnositelj zahtjeva.

(8) Iznos naknade za izdavanje mišljenja iz stavka 4. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Eksperimentalni mošt, vino ili vinski ocat

Članak 21.

(1) Eksperimentalni mošt, vino ili vinski ocat je kategorija proizvoda iz članka 19. ovoga Zakona dobivena provedbom odobrenog eksperimentalnog postupka.

(2) Eksperimentalno vino prilikom stavljanja na tržište mora imati rješenje o stavljanju na tržište iz članka 55. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Eksperimentalni mošt, vino ili vinski ocat prilikom stavljanja na tržište moraju biti označeni nazivom kategorije proizvoda iz članka 19. ovoga Zakona, uz dodatak riječi »eksperimentalno«.

ODJELJAK 5.
VINOGRADARSKI REGISTAR, OBVEZNE IZJAVE, PRATEĆI DOKUMENTI I ULAZNI I IZLAZNI REGISTRI

Vinogradarski potencijal

Članak 22.

(1) Fizičke i pravne osobe koje posjeduju površinu zasađenu vinovom lozom (vinograd) imaju obvezu Agenciji za plaćanja prijaviti postojeće površine vinograda koje posjeduju te njihovo krčenje i/ili novu sadnju u svrhu evidencije vinogradarskog proizvodnog potencijala Republike Hrvatske.

(2) Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka imaju obvezu prijaviti Agenciji za plaćanja promjene zbog:

– krčenja vinograda u roku od trideset dana od dana krčenja vinograda

– sadnje vinograda najkasnije do 31. svibnja tekuće godine.

(3) Način prijave i potrebne obrasce za prijavu postojećeg vinograda, sadnje ili krčenja vinograda pravilnikom propisuje ministar.

Vinogradarski registar

Članak 23.

(1) Vinogradarski registar je elektronička baza podataka koju vodi Agencija za plaćanja kao izdvojenu bazu u okviru Upisnika poljoprivrednika prema posebnom propisu kojim se određuju ciljevi i mjere poljoprivredne politike.

(2) Vinogradarski registar vodi se sukladno članku 7. stavku 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273.

(3) Osim podataka iz Priloga III. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273 Vinogradarski registar sadrži i podatke o:

– vinogradarskom potencijalu iz članka 22. ovoga Zakona

– izjavama iz članka 27. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

– popisu fizičkih i pravnih osoba koje vode ulazne i izlazne registre

– zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

– povijesnim vinogradarskim položajima

– posjednicima vinograda

– vinogradarima

– proizvođačima grožđa

– proizvođačima vina

– prerađivačima

– puniteljima boca

– trgovcima

– točkama prodaje vina kao otvorene robe sukladno članku 58. stavku 3. ovoga Zakona

– točkama prodaje vina sukladno članku 59. ovoga Zakona

– destilaterima.

(4) Detalje vezane uz podatke koji se vode u Vinogradarskom registru iz stavka 3. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Obveznici upisa u Vinogradarski registar

Članak 24.

(1) Obveznici upisa u Vinogradarski registar su:

– vinogradari, proizvođači grožđa, proizvođači vina, prerađivači, punitelji boca, trgovci

– ugostiteljski objekti iz članka 59. ovoga Zakona

– fizičke i pravne osobe koje, u skladu s ovim Zakonom, vode ulazne i izlazne registre iz članka 29. ovoga Zakona

– destilateri.

(2) Obveznici upisa iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 4. ovoga članka mogu obavljati aktivnosti koje se uređuju ovim Zakonom, nakon upisa u Vinogradarski registar.

(3) Prilikom upisa u Vinogradarski registar obveznici upisa registriraju svoje resurse.

(4) Evidentiranje povijesnog vinogradarskog položaja iz članka 8. stavka 3. ovoga Zakona provodi Agencija za plaćanja na temelju zahtjeva vinogradara uz koji se prilaže mišljenje ministarstva nadležnog za kulturu o posebnoj povijesnoj i ambijentalnoj vrijednosti vinogradarskog položaja.

(5) Obveznici upisa u Vinogradarski registar obvezni su Agenciji za plaćanja prijaviti svaku promjenu podataka iz članka 23. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona i stavka 2. ovoga članka, koja se vodi u Vinogradskom registru, u roku od 15 dana od dana njihova nastanka.

(6) Agencija za plaćanja mora Ministarstvu i Agenciji osigurati nesmetan pristup svim podacima iz Vinogradarskog registra te svu potrebnu razmjenu podatka.

(7) Kontrolu točnosti, cjelovitosti te pravodobnosti dostave podataka koje upisani subjekti dostavljaju u Vinogradarski registar, osim nadležnih inspekcijskih službi, provodit će Agencija i Agencija za plaćanja u administrativnoj kontroli.

(8) Dokaze koji se podnose u cilju da se vinograd evidentira kao povijesni vinogradarski položaj, obrasce za podnošenje zahtjeva za upis, vrste resursa i odgovarajuće dokaze za prijavu resursa iz stavka 3. ovoga članka, obveze proizvođača vezane uz prikupljanja i rokove za dostavu podatka u Vinogradarski registar pravilnikom propisuje ministar.

Upis u Vinogradarski registar

Članak 25.

(1) Postupak upisa u Vinogradarski registar pokreće se podnošenjem zahtjeva Agenciji za plaćanja.

(2) Uz zahtjev za upis na propisanom obrascu prilažu se dokazi o posjedovanju ili raspolaganju odgovarajućih resursa iz članka 24. stavka 3. ovoga Zakona radi registracije djelatnosti.

(3) Agencija za plaćanja ovlaštena je za donošenje Izvoda o upisu i brisanju iz Vinogradarskog registra koji je ujedno potvrda o upisu u Vinogradarski registar.

(4) Agencija pokreće postupak brisanja iz Vinogradarskog registra:

a) na zahtjev fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar

b) po sili zakona:

– brisanjem fizičke ili pravne osobe iz registara ili upisnika koji se vode po posebnom propisu, a kojima se uređuje organizacijski oblik obavljanja djelatnosti, osim u slučaju brisanja fizičke ili pravne osobe iz odgovarajućeg registra zbog promjene organizacijskog oblika obavljanja djelatnosti

– uzastopnim ponavljanjem nepravilnosti, koje utvrdi Agencija ili nadležni inspektor, u pogledu vođenja i dostave podataka u Vinogradarski registar.

(5) Obrazac zahtjeva i potrebne dokaze koji se prilažu uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Vođenje Vinogradarskog registra

Članak 26.

(1) Vinogradarski registar vodi Agencija za plaćanja kao javnu službenu evidenciju u elektroničkom obliku koja sadržava vjerodostojne i ažurirane podatke o obveznicima upisa iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Vinogradarski registar namijenjen je ostvarivanju načela pravne sigurnosti između države i pojedinca te pojedinca prema trećim osobama o činjenicama koje su predmetom upisa, a prema načelu javnosti pojedini podaci su javni.

(3) Agencija za plaćanja unosi i evidentira podatke u Vinogradarski registar, a podaci se objedinjavaju u središnjoj bazi podataka Upisnika poljoprivrednika te su njezin sastavni dio i mogu se koristiti kao dio provedbe integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS).

(4) Kontrole podataka u Vinogradarskom registru provodi Agencija za plaćanja kroz administrativnu kontrolu i Agencija u kontroli na terenu.

(5) Detaljne odredbe vezane uz sadržaj, oblik i način vođenja Vinogradarskog registra pravilnikom propisuje ministar.

Obvezne izjave

Članak 27.

(1) Agenciji za plaćanja u skladu s člancima 31., 32. i 33. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273 i člancima 22., 23. i 24. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/274 dostavljaju obvezne izjave s točnim i potpunim podacima, i to:

– izjavu o berbi, proizvođači grožđa

– izjavu o proizvodnji, proizvođači vina

– izjavu o zalihama, proizvođači vina, prerađivači, punitelji boca, trgovci.

(2) Osim obveznih izjava proizvođači grožđa Agenciji za plaćanja podnose i izjavu o očekivanoj berbi za vina sa zaštićenim oznakama.

(3) Izjave iz stavaka 1. i 2. ovoga članka podnositelji izjava moraju čuvati najmanje pet godina od kraja kalendarske godine tijekom koje su popunjeni.

(4) Sadržaj, obrasce i rokove za podnošenje izjava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i nužne podatke koje proizvođači grožđa i trgovci moraju osigurati kupcima pravilnikom propisuje ministar.

Prateći dokumenti

Članak 28.

(1) Svaki prijevoz vinskih proizvoda mora biti popraćen pratećim dokumentom sukladno člancima 8. do 27. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273.

(2) Kada se vinski proizvodi prevoze među vinogradarima, proizvođačima grožđa, proizvođačima vina, prerađivačima, puniteljima boca, trgovcima, ili od njih trgovcima za maloprodaju, treba ih pratiti prateći dokument iz članka 10. stavka 1. točke (a) podtočaka i. i ii. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273, a ako ne raspolažu tim dokumentom, vinske proizvode treba pratiti dokument u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (a) podtočkom iii. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273 u cijelosti popunjen s točnim podacima.

(3) Prateći dokument u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (a) podtočkom iii. Uredbe 2018/273 (u daljnjem tekstu: prateći dokument) na zahtjev fizičke i pravne osobe izdaje i ovjerava Agencija za plaćanja do uspostave sustava elektroničkog pratećeg dokumenta.

(4) Nakon uspostave sustava elektroničkog pratećeg dokumenta prateći dokument izdaje i ovjerava Agencija.

(5) Obveznici izdavanja pratećih dokumenta iz stavka 2. ovoga članka iste moraju čuvati najmanje pet godina od kraja kalendarske godine tijekom koje su popunjeni.

(6) Sadržaj i obrasce pratećeg dokumenta iz stavka 2. ovoga članka, način numeriranja obrasca, obvezu izdavanja i postupanja s pratećim dokumentom te načine izdavanja i ovjera pratećeg dokumenta u skladu sa stavcima 3. i 4. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Ulazni i izlazni registri

Članak 29.

(1) Fizičke ili pravne osobe koje drže vinske proizvode u poslovne ili komercijalne svrhe, a posebno proizvođači grožđa, proizvođači vina, prerađivači, punitelji boca i trgovci moraju za te proizvode voditi ulazne i izlazne registre (u daljnjem tekstu: registri) u skladu s člancima 28. i 29. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273 i poglavljem IV. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/274.

(2) U skladu s člankom 28. stavkom 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273 Ministarstvo će na zahtjev te uz obrazloženje razloga podnošenja zahtjeva obvezniku vođenja registra iz stavka 1. ovoga članka rješenjem odobriti vođenje registra izvan prostora u kojem se drže grožđe, mošt i vino.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(4) Obveznici vođenja registra osim vođenja obvezujućih podataka iz stavka 1. ovoga članka vode i evidencije ulaza i izlaza grožđa, mošta i vina.

(5) U vođenju ulaznog i izlaznog registra kod kategorija proizvoda iz članka 19. ovoga Zakona uzimaju se u obzir:

– gubitci do kojih dolazi prilikom skladištenja, zbog isparavanja ili postupaka prerade te zbog postupaka u promjenama kategorije proizvoda

– osobna potrošnja proizvođača i njegove obitelji i

– moguće slučajne promjene količine proizvoda.

(6) Gubitke, osobnu potrošnju ili slučajne promjene iz stavka 5. ovoga članka obveznik vođenja registra iz stavka 1. ovoga članka mora prijaviti Agenciji.

(7) Obveznici vođenja ulaznog i izlaznog registra iz stavka 1. ovoga članka moraju ulazni i izlazni registar te dokumente o postupcima koji su u njima zabilježeni čuvati najmanje pet godina nakon zatvaranja računa na koje se odnose.

(8) Obrasce za evidencije podataka koje se vode u skladu sa stavcima 1. i 4. ovoga članka, kao i rokove unošenja pojedinih podataka i zaključavanje registra, najveće prihvatljive postotke za gubitke, osobnu potrošnju ili slučajne promjene iz stavka 5. ovoga članka te rokove prijava promjena Agenciji iz stavka 6. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

ODJELJAK 6.
ZAŠTIĆENE OZNAKE I IZRAZI

PODODJELJAK 1.
OZNAKE IZVORNOSTI I OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

Zaštićene oznake

Članak 30.

U odnosu na zemljopisna područja uzgoja vinove loze u Republici Hrvatskoj za hrvatska vina mogu se utvrditi:

– zaštićene oznake izvornosti (u daljnjem tekstu: ZOI) na razini vinogradarske podregije, vinogorja i vinogradarskog/vinogradarskih položaja

– zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (u daljnjem tekstu: ZOZP) na razini vinogradarske regije.

Postupak zaštite

Članak 31.

(1) Postupak zaštite ZOI ili ZOZP za hrvatska vina pokreće podnositelj zahtjeva podnošenjem zahtjeva Ministarstvu, uz koji prilaže tehničku dokumentaciju i specifikaciju proizvoda u skladu s člankom 94. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Podnositelj zahtjeva može biti skupina fizičkih i/ili pravnih osoba proizvođača tog proizvoda ili jedna fizička ili pravna osoba proizvođač tog proizvoda (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) u skladu s člankom 95. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i člankom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/33.

(3) Sadržaj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, obrasce te dodatne odredbe i dokaze vezane za podnositelja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Prethodni nacionalni postupak

Članak 32.

(1) Ministarstvo u postupku zaštite ZOI ili ZOZP provodi prethodni nacionalni postupak u skladu s člankom 96. Uredbe (EU) 1308/2013.

(2) Prethodni nacionalni postupak zaštite pri Ministarstvu provodi Povjerenstvo za provedbu postupka zaštite naziva vina i aromatiziranih proizvoda od vina oznakom izvornosti ili oznakom zemljopisnog podrijetla (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina) koje rješenjem osniva Ministarstvo na rok od pet godina.

(3) Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina ima dvanaest stalnih članova, i to:

– jedan član, predstavnik Ministarstva

– jedan član, predstavnik Agencije

– jedan član, predstavnik svake pojedine regionalne organizacije iz članka 51. ovoga Zakona

– jedan član, predstavnik Hrvatske gospodarske komore

– jedan član, predstavnik Hrvatske poljoprivredne komore

– četiri člana, predstavnici znanstvene i stručne zajednice.

(4) Osim stalnih članova u Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina mogu se rješenjem imenovati i povremeni članovi u skladu s potrebama rada i posebnosti zadaća u ocjeni pojedinih elemenata zahtjeva za zaštitu ili prigovora u postupcima zaštite oznake vina ili oznake aromatiziranih proizvoda od vina.

(5) Iz redova stalnih članova Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo imenuje predsjednika i zamjenika predsjednika.

(6) Predsjednik odnosno zamjenik predsjednika sazivaju sjednice i upravljaju radom Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina, a koje održava radne sastanke u skladu s potrebama.

(7) Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina obavlja sljedeće poslove:

– provodi pravnu i stručnu provjeru zahtjeva za zaštitu zaštićenih oznaka te podnesenih prigovora na zaštitu zaštićenih oznaka u postupcima uređenim člancima 31. do 43. ovoga Zakona

– predlaže Ministarstvu donošenje rješenja o zaštiti, odbijanju zahtjeva za zaštitu, prihvaćanju ili odbijanju prigovora u postupcima uređenim člancima 31. do 43. ovoga Zakona.

(8) Stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za rad Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina obavlja Ministarstvo.

Ocjena zahtjeva

Članak 33.

(1) Ako zahtjev iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona nije uredan, Ministarstvo zaključkom poziva podnositelja zahtjeva da ga dopuni, a ako podnositelj zahtjeva ne dopuni zahtjev u skladu sa zaključkom, a po zahtjevu se ne može postupiti, Ministarstvo donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva.

(2) Kada je zahtjev iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona uredan, stručnu provjeru zahtjeva provodi Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina.

(3) Stručna provjera iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva utvrđivanje udovoljavanju odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 te njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(4) Kada Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina u postupku stručne provjere iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da je potrebno izmijeniti i dopuniti dostavljenu dokumentaciju, podnositelja zahtjeva pozvat će zaključkom da izmjene i dopune dostavi u roku od 30 dana od dana zaprimanja zaključka, a na traženje podnositelja zahtjeva rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše dva mjeseca.

(5) Ako podnositelj zahtjeva nije u roku iz stavka 4. ovoga članka dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije ili je Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdilo da dostavljena izmjena i dopuna ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva.

(6) Kada Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da podneseni zahtjev u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo objavljuje Specifikaciju proizvoda s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o podnesenom zahtjevu.

(7) Protiv rješenja o zahtjevu iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Prigovor i donošenje rješenja

Članak 34.

(1) Na objavljenu Specifikaciju proizvoda iz članka 33. stavka 6. ovoga Zakona rok za podnošenje prigovora Ministarstvu na nacionalnoj razini je 60 dana, a rok počinje teći danom objave obavijesti o podnesenom zahtjevu u »Narodnim novinama«.

(2) U fazi prigovora svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor Ministarstvu na podneseni zahtjev iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona, uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazlaže prigovor na propisanom obrascu i dokazuje njegova opravdanost.

(3) Ako prigovor Ministarstvu nije podnesen, na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina, Ministarstvo donosi rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva vina kao ZOI ili ZOZP.

(4) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen, a Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi u roku od 30 dana da nije opravdan ili nije u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina Ministarstvo donosi rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva vina kao ZOI ili ZOZP.

(5) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen i Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi u roku od 30 dana da je opravdan i u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te ga poziva da dostavi očitovanje na uloženi prigovor u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti.

(6) Nakon dostave očitovanja na uloženi prigovor od podnositelja zahtjeva, Ministarstvo poziva podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora na postupak postizanja sporazuma.

(7) Protiv rješenja donesenih na temelju stavaka 3. i 4 ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Postupak postizanja sporazuma

Članak 35.

(1) Postupak postizanja sporazuma započinje danom zaprimanja dokumentacije i poziva iz članka 34. stavka 6. ovoga Zakona i može trajati najviše dva mjeseca, no tijekom postupka sporazumijevanja Ministarstvo može, na zahtjev podnositelja zahtjeva produljiti rok za najviše 30 dana te je podnositelj zahtjeva, po završetku postupka postizanja sporazuma, obvezan Ministarstvu u roku od 15 dana dostaviti obavijest o ishodu na propisanom obrascu, uz obrazloženje i pripadajuću dokumentaciju.

(2) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma iz stavka 1. ovoga članka, ako je sporazum postignut, Ministarstvo objavljuje izmijenjenu Specifikaciju s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o izmijenjenoj Specifikaciji te se ponovno provodi postupak prigovora kako je propisano člankom 34. ovoga Zakona.

(3) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma iz stavka 1. ovoga članka, ako sporazum nije postignut, Ministarstvo donosi rješenje o obustavi postupka iz članka 31. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) U nacionalnom postupku prigovora na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina može se, u skladu s člankom 13. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2013/33, podnositelju prigovora iz članka 34. stavka 5. ovoga Zakona rješenjem odobriti prijelazno razdoblje korištenja zaštićenog naziva u trajanju do najviše deset godina.

(5) Protiv rješenja donesenih na temelju stavaka 3. i 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Prijelazna nacionalna zaštita

Članak 36.

(1) Ministarstvo rješenjem o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva vina kao ZOI ili ZOZP, u skladu s člankom 8. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/33, odobrava prijelaznu nacionalnu zaštitu naziva ZOI ili ZOZP u Republici Hrvatskoj, koja započinje danom kada je zahtjev iz članka 38. stavka 1. ovoga Zakona podnesen Europskoj komisiji.

(2) Nazivi vina zaštićeni prijelaznom nacionalnom zaštitom kao ZOI ili ZOZP imaju jednaku zaštitu onoj koja je propisana u članku 103. Uredbe (EU) br. 1308/2013, ali je važeća samo na području Republike Hrvatske.

(3) Pravna ili fizička osoba koja proizvodi vino čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom mora vino proizvoditi u skladu sa Specifikacijom proizvoda, a proizvod koji je stavila na tržište i označila zaštićenim nazivom mora udovoljavati zahtjevima iz Specifikacije.

(4) Za vrijeme trajanja prijelazne nacionalne zaštite pravna i fizička osoba na tržište može staviti vino označeno sa zaštićenim nazivom samo ako je za to vino izdano rješenje u skladu s člankom 56. stavkom 2. ovoga Zakona.

(5) Prijelazna nacionalna zaštita prestaje danom stupanja na snagu odluke Europske komisije u skladu s člankom 99. Uredbe (EU) br. 1308/2013 ili na dan povlačenja zahtjeva iz članka 43. ovoga Zakona.

(6) U slučaju povlačenja zahtjeva iz članka 43. ovoga Zakona od podnositelja zahtjeva ili odbijanja zahtjeva od Europske komisije, vino za koje je prethodno izvršena provjera sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda i izdano je rješenje iz članka 56. stavka 2. ovoga Zakona, a koji su označeni nacionalnom oznakom iz članka 37. ovoga Zakona, mogu se nalaziti na tržištu do isteka roka trajanja proizvoda.

(7) Evidenciju naziva vina čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom kao ZOI ili ZOZP s informacijom o datumu početka prijelazne nacionalne zaštite i važećom Specifikacijom proizvoda Ministarstvo uspostavlja i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Označavanje u prijelaznoj zaštiti

Članak 37.

(1) U skladu s člankom 22. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2013/33 za vino koje je rješenjem iz članka 36. stavka 1. ovoga Zakona odobrena prijelazna nacionalna zaštita može se na etiketi označavati zaštićenim nazivom od dana kada je zahtjev za zaštitu tog naziva proslijeđen Europskoj komisiji.

(2) Uz isticanje zaštićenog naziva vina na etiketi iz stavka 1. ovoga članka na etiketi se može istaknuti i oznaka »Prijelazna nacionalna zaštita«.

(3) Označavanje zaštićenim nazivom i oznakom iz stavka 2. ovoga članka moguće je samo za ono vino za koje je prethodno izvršena provjera sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda i izdano je rješenje iz članka 56. stavka 2. ovoga Zakona.

(4) Izgled i način korištenja oznake iz stavka 2. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Registracija oznaka na razini Europske unije

Članak 38.

(1) Nakon donošenja rješenja iz članka 34. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona u roku od 30 dana podnositelj zahtjeva iz članka 31. stavka 2. ovoga Zakona u obvezi je dostaviti Ministarstvu dokumentaciju u skladu s člankom 94. Uredbe (EU) br. 1308/2013, koja čini zahtjev za registraciju naziva ZOI ili ZOZP na razini Europske unije, koju Ministarstvo prosljeđuje Europskoj komisiji.

(2) Ako Ministarstvo zaprimi obavijest Europske komisije o potrebi dopune dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo o tome obavještava podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka i poziva ga na dopunu dokumentacije, u roku koji odredi Ministarstvo.

(3) Ako je radi potrebe dopune dokumentacije u slučaju iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva napravio jednu ili više izmjena Specifikacije proizvoda vezanih uz elemente utvrđene člankom 14. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/33, Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrđuje udovoljavanje izmijenjene Specifikacije odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega te se ponovno provodi postupak nacionalnog prigovora.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, ako Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da Specifikacija ne udovoljava odredbama iz Uredbe (EU) br. 1308/2013, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, podnositelj zahtjeva je na poziv Ministarstva u obvezi povući zahtjev za registraciju naziva vina kao ZOI ili ZOZP te dostaviti Ministarstvu izjavu kojom povlači zahtjev za registraciju naziva, a koju Ministarstvo prosljeđuje Europskoj komisiji.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, ako Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da izmjene i dopune Specifikacije udovoljavaju odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo objavljuje izmijenjenu Specifikaciju proizvoda zajedno s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda kada s danom objave obavijesti u »Narodnim novinama« počinje teći rok za prigovor Ministarstvu na nacionalnoj razini koji traje 15 dana.

(6) U fazi prigovora svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor Ministarstvu na podneseni zahtjev, uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazlaže prigovor na propisanom obrascu i dokazuje njegova opravdanost.

(7) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen u roku, a Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da nije opravdan i u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju prigovora i Europskoj komisiji prosljeđuje dopunjenu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka.

(8) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen u roku i Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da je opravdan i u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te poziva podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora na postupak postizanja sporazuma.

(9) Postupak postizanja sporazuma započinje danom zaprimanja dokumentacije i poziva iz stavka 8. ovoga članka i može trajati najviše 30 dana, a po završetku postupka sporazumijevanja podnositelj zahtjeva obvezan je Ministarstvu u roku od 15 dana dostaviti obavijest o ishodu postupka na propisanom obrascu uz obrazloženje i pripadajuću dokumentaciju.

(10) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma iz stavka 9. ovoga članka, ako je Sporazum postignut, a Specifikacija izmijenjena, Ministarstvo ponovno objavljuje izmijenjenu Specifikaciju s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o izmijenjenoj Specifikaciji te s danom objave obavijesti u »Narodnim novinama« počinje teći rok za prigovor Ministarstvu na nacionalnoj razini koji traje 15 dana i ponovno se provodi postupak u skladu sa stavcima 6. do 10. ovoga članka.

(11) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma iz stavka 9. ovoga članka, ako sporazum nije postignut, Ministarstvo donosi rješenje o odobrenju prijelaznog razdoblja za korištenje zaštićenog naziva i Europskoj komisiji prosljeđuje izmijenjenu dokumentaciju.

(12) U nacionalnom postupku prigovora Ministarstvo na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina može podnositelju prigovora u skladu s člankom 13. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/33 rješenjem odobriti prijelazno razdoblje za korištenje zaštićenog naziva do najviše deset godina.

(13) Ako prigovor Ministarstvu nije podnesen, ako nije podnesen u roku i ako Ministarstvo donese rješenje o odbacivanju prigovora, Ministarstvo prosljeđuje Europskoj komisiji dopunjenu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka.

(14) Odluku o registraciji naziva vina kao ZOI ili ZOZP donosi Europska komisija u skladu s člankom 99. Uredbe (EU) 1308/2013 te donosi provedbene propise kojima se dodjeljuje zaštita, a koje Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(15) Ministarstvo vodi evidenciju registriranih naziva vina kao ZOI ili ZOZP s informacijom o datumu početka registracije oznake na razini Europske unije i važećom Specifikacijom proizvoda te ih objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(16) Ako Ministarstvo ne zaprimi od podnositelja zahtjeva dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka u propisanom roku, donijet će rješenje o ukidanju prijelazne nacionalne zaštite naziva vina kao ZOI ili ZOZP.

(17) Ako podnositelj zahtjeva ne dostavi Ministarstvu izjavu iz stavka 4. ovoga članka, zahtjev za registraciju naziva ZOI ili ZOZP iz stavka 1. ovoga članka povući će Ministarstvo.

(18) Pravna ili fizička osoba na tržište može staviti vino označeno registriranim nazivom ZOI ili ZOZP samo ako je za to vino prethodno izvršena provjera sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda i izdano je rješenje iz članka 56. stavka 2. ovoga Zakona i ako je vino označeno u skladu s člankom 37. ovoga Zakona.

(19) Pravna ili fizička osoba koja proizvodi vino čiji je naziv registriran na razini Europske unije mora vino proizvoditi u skladu sa Specifikacijom proizvoda, a vino koje je stavila na tržište i označila zaštićenim nazivom mora udovoljavati zahtjevima iz Specifikacije proizvoda.

(20) Protiv rješenja donesenih na temelju stavaka 7., 11., 12. i 16. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(21) Dodatnu dokumentaciju, obrasce u postupku registracije naziva vina kao ZOI ili ZOZP te sadržaj i način vođenja evidencije ministar propisuje pravilnikom.

Izmjena Specifikacije proizvoda za ZOI i ZOZP registrirane na razini Europske unije – izmjene na razini Unije

Članak 39.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 31. stavka 2. ovoga Zakona ili druga skupina s pravnim interesom može u skladu s člankom 105. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i člankom 15. Delegirane uredbe Komisije br. 2019/33 podnijeti Ministarstvu zahtjev za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI ili ZOZP na razini Unije (u daljnjem tekstu: zahtjev za odobrenje izmjene), na propisanom obrascu uz prateću dokumentaciju.

(2) Ako je zahtjev za odobrenje izmjene nepotpun, Ministarstvo zaključkom poziva podnositelja zahtjeva da ga dopuni, a ako podnositelj zahtjeva ne dopuni zahtjev u skladu sa zaključkom, a po zahtjevu se ne može postupiti, Ministarstvo donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva.

(3) Kada je zahtjev za odobrenje izmjene uredan, Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina provodi stručnu provjeru zahtjeva za odobrenje izmjene u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(4) Ako Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da je potrebna izmjena i dopuna dostavljene dokumentacije, podnositelja zahtjeva pozvat će se zaključkom da izmjene i dopune dostavi u roku od 30 dana, a na traženje podnositelja zahtjeva rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše dva mjeseca.

(5) Ako podnositelj zahtjeva za odobrenje izmjene nije, u roku iz stavka 4. ovoga članka, dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije ili dostavljena izmjena i dopuna nije cjelovita te se utvrdi da zahtjev za odobrenje izmjene ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje izmjene.

(6) Kada Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da podneseni zahtjev za odobrenje izmjene u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo objavljuje izmijenjenu Specifikaciju proizvoda zajedno s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o podnesenom zahtjevu za odobrenje izmjene, čime s danom objave obavijesti u »Narodnim novinama« počinje teći rok za prigovor Ministarstvu na nacionalnoj razini.

(7) Rok za podnošenje prigovora Ministarstvu je 30 dana, a u fazi prigovora svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor Ministarstvu na podneseni zahtjev uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazlaže prigovor na propisanom obrascu i dokazuje njegova opravdanost.

(8) Ako prigovor Ministarstvu nije podnesen, Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI ili ZOZP.

(9) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen, a Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da nije u skladu sa stavkom 7. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI ili ZOZP.

(10) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen i Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da je u skladu sa stavkom 7. ovoga članka, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te poziva podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora na postupak postizanja sporazuma.

(11) Postupak postizanja sporazuma započinje danom zaprimanja dokumentacije i poziva iz stavka 10. ovoga članka i može trajati najviše dva mjeseca, no u bilo kojem trenutku tijekom postupka postizanja sporazuma Ministarstvo može na zahtjev podnositelja zahtjeva produljiti rok za postupak sporazumijevanja za najviše 30 dana. Po završetku postupka postizanja sporazuma podnositelj zahtjeva obvezan je Ministarstvu u roku od 15 dana dostaviti obavijest o ishodu postupka na propisanom obrascu uz obrazloženje i pripadajuću dokumentaciju.

(12) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma iz stavka 11. ovoga članka, ako je sporazum postignut, ponovno se provodi postupak kako je propisano u stavcima 6. do 13. ovoga članka.

(13) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sporazumijevanja iz stavka 11. ovoga članka, ako sporazum nije postignut, Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina provodi provjeru dokumentacije te nakon provjere na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI ili ZOZP ili rješenje o obustavi postupka.

(14) Nakon donošenja rješenja o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI ili ZOZP iz stavaka 8., 9. i 13. ovoga članka Ministarstvo prosljeđuje zahtjev za odobrenje izmjene Specifikacije Europskoj komisiji.

(15) U nacionalnom postupku prigovora na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina može se podnositelju prigovora u skladu s člankom 13. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/33 rješenjem odobriti prijelazno razdoblje za korištenje zaštićenog naziva do najviše deset godina o čemu Ministarstvo donosi rješenje.

(16) O zahtjevu za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda iz stavka 14. ovoga članka odlučuje Europska komisija u skladu s člankom 97. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(17) Protiv rješenja donesenih na temelju stavaka 2., 5., 8., 9., 13. i 15. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(18) Sadržaj zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije iz stavka 1. ovoga članka i sadržaj obrazaca iz stavaka 7. i 11. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Izmjena Specifikacije proizvoda za ZOI i ZOZP registrirane na razini Europske unije – standardne izmjene na razini države članice

Članak 40.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 31. stavka 2. ovoga Zakona ili druga skupina s pravnim interesom može u skladu s člankom 105. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i člankom 17. Delegirane uredbe Komisije br. 2019/33 podnijeti Ministarstvu zahtjev za odobrenje standardne izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI ili ZOZP na razini Unije (u daljnjem tekstu: zahtjev za odobrenje standardne izmjene), na propisanom obrascu uz prateću dokumentaciju.

(2) Ako je zahtjev za odobrenje standardne izmjene nepotpun, Ministarstvo zaključkom poziva podnositelja tog zahtjeva da ga dopuni, a ako podnositelj zahtjeva ne dopuni zahtjev u skladu sa zaključkom, a po zahtjevu se ne može postupiti, Ministarstvo donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva.

(3) Kada je zahtjev za odobrenje standardne izmjene uredan, Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina provodi stručnu provjeru zahtjeva za odobrenje izmjene u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(4) Kada zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ne podnosi onaj podnositelj koji je podnio zahtjev za zaštitu naziva na koji se odnosi specifikacija proizvoda, u sklopu stručne provjere iz stavka 3. ovoga članka, posebno se poziva podnositelj zahtjeva za zaštitu naziva da se očituje o zahtjevu za standardnu izmjenu specifikacije.

(5) Ako Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da je potrebna izmjena i dopuna dostavljene dokumentacije, podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka pozvat će se zaključkom da izmjene i dopune dostavi u roku od 30 dana, a na traženje podnositelja zahtjeva rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše dva mjeseca.

(6) Ako podnositelj zahtjeva za odobrenje standardne izmjene nije, u roku iz stavka 4. ovoga članka, dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije ili dostavljena izmjena i dopuna nije cjelovita te se utvrdi da zahtjev za odobrenje standardne izmjene ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje standardne izmjene.

(7) Kada Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da podneseni zahtjev za odobrenje standardne izmjene u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje standardne izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI ili ZOZP te objavljuje izmijenjenu Specifikaciju s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o izmijenjenoj Specifikaciji.

(8) Kada Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da podneseni zahtjev za odobrenje standardne izmjene u cijelosti ne odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje standardne izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI ili ZOZP.

(9) Protiv rješenja donesenih na temelju stavaka 2., 6., 7. i 8. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(10) Sadržaj zahtjeva i obrasca za odobrenje standardne izmjene iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Izmjena Specifikacije proizvoda za ZOI i ZOZP registrirane na razini Europske unije – privremene izmjene

Članak 41.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 31. stavka 2. ovoga Zakona ili druga skupina s pravnim interesom može u skladu s člankom 105. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i člankom 14. stavkom 2. i člankom 18. Delegirane uredbe Komisije br. 2019/33 podnijeti Ministarstvu zahtjev za odobrenje privremene izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI ili ZOZP na razini Unije (u daljnjem tekstu: zahtjev za odobrenje privremene izmjene), na propisanom obrascu uz prateću dokumentaciju.

(2) Ako je zahtjev za odobrenje privremene izmjene nepotpun, Ministarstvo zaključkom poziva podnositelja zahtjeva da ga dopuni, a ako podnositelj zahtjeva ne dopuni zahtjev u skladu sa zaključkom, a po zahtjevu se ne može postupiti, Ministarstvo donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva.

(3) Kada je zahtjev za odobrenje privremene izmjene uredan, Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina provodi stručnu provjeru zahtjeva za odobrenje privremene izmjene u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(4) Kada zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ne podnosi onaj podnositelj koji je podnio zahtjev za zaštitu naziva na koji se odnosi Specifikacija proizvoda, u sklopu stručne provjere iz stavka 3. ovoga članka, posebno se poziva podnositelj zahtjeva za zaštitu naziva da se očituje o zahtjevu za privremenu izmjenu Specifikacije.

(5) Ako Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da je potrebna izmjena i dopuna dostavljene dokumentacije, podnositelja zahtjeva pozvat će se zaključkom da izmjene i dopune dostavi u roku od 30 dana, a na traženje podnositelja zahtjeva rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše dva mjeseca.

(6) Ako podnositelj zahtjeva za odobrenje privremene izmjene nije, u roku iz stavka 5. ovoga članka, dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije ili dostavljena izmjena i dopuna nije cjelovita te se utvrdi da zahtjev za odobrenje privremene izmjene ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje privremene izmjene.

(7) Kada Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da podneseni zahtjev za odobrenje privremene izmjene u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje privremene izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI ili ZOZP te objavljuje privremeno izmijenjenu Specifikaciju s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o privremeno izmijenjenoj Specifikaciji.

(8) Kada Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da podneseni zahtjev za odobrenje privremene izmjene u cijelosti ne odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje privremene izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI ili ZOZP.

(9) Protiv rješenja donesenih na temelju stavaka 2., 6., 7. i 8. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(10) Sadržaj zahtjeva i obrasca za odobrenje privremene izmjene iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Poništenje registracije oznaka

Članak 42.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 31. stavka 2. ovoga Zakona ili druga fizička ili pravna osoba s pravnim interesom može u skladu s člankom 106. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i člankom 19. Delegirane uredbe Komisije br. 2019/33 podnijeti Ministarstvu zahtjev za poništenje registriranog naziva ZOI ili ZOZP na razini Unije (u daljnjem tekstu: zahtjev za poništenje), na propisanom obrascu uz prateću dokumentaciju.

(2) Ako je zahtjev za poništenje nepotpun, Ministarstvo zaključkom poziva podnositelja zahtjeva da ga dopuni, a ako podnositelj zahtjeva ne dopuni zahtjev u skladu sa zaključkom, a po zahtjevu se ne može postupiti, Ministarstvo donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva.

(3) Kada je zahtjev za poništenje uredan, Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina provodi stručnu provjeru zahtjeva za poništenje u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(4) Ako Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da je potrebna izmjena i dopuna dostavljene dokumentacije, podnositelja zahtjeva pozvat će se zaključkom da izmjene i dopune dostavi u roku od 30 dana, a na traženje podnositelja zahtjeva rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše dva mjeseca.

(5) Ako podnositelj zahtjeva za poništenje nije, u roku iz stavka 4. ovoga članka, dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije ili dostavljena izmjena i dopuna nije cjelovita te se utvrdi da zahtjev za poništenje ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za poništenje.

(6) Kada Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da podneseni zahtjev za poništenje u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo objavljuje zahtjev za poništenje zajedno s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o podnesenom zahtjevu za poništenje, čime s danom objave obavijesti u »Narodnim novinama« počinje teći rok za prigovor Ministarstvu na nacionalnoj razini.

(7) Rok za podnošenje prigovora Ministarstvu je 30 dana, a u fazi prigovora svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor Ministarstvu na podneseni zahtjev, uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazlaže prigovor na propisanom obrascu i dokazuje njegova opravdanost.

(8) Ako prigovor Ministarstvu nije podnesen, Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za poništenje Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI ili ZOZP.

(9) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen, a Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da nije sukladan stavku 7. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za poništenje Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI ili ZOZP.

(10) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen i Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da je sukladan stavku 7. ovoga članka, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te poziva podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora na postupak postizanja sporazuma.

(11) Postupak postizanja sporazuma započinje danom zaprimanja dokumentacije i poziva iz stavka 10. ovoga članka i može trajati najviše dva mjeseca, no u bilo kojem trenutku tijekom postupka postizanja sporazuma Ministarstvo može na zahtjev podnositelja zahtjeva produljiti rok za postupak sporazumijevanja za najviše 30 dana. Po završetku postupka postizanja sporazuma podnositelj zahtjeva obvezan je Ministarstvu u roku od 15 dana dostaviti obavijest o ishodu postupka na propisanom obrascu uz obrazloženje i pripadajuću dokumentaciju.

(12) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma iz stavka 11. ovoga članka, ako je sporazum postignut, ponovno se provodi postupak kako je propisano u stavcima 6. do 13. ovoga članka.

(13) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sporazumijevanja iz stavka 11. ovoga članka, ako sporazum nije postignut, Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina provodi provjeru dokumentacije te nakon provjere na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za poništenje Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI ili ZOZP ili rješenje o obustavi postupka.

(14) Nakon donošenja rješenja o prihvaćanju zahtjeva za poništenje Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI ili ZOZP iz stavaka 8., 9. i 13. ovoga članka Ministarstvo prosljeđuje zahtjev za poništenje Specifikacije Europskoj komisiji.

(15) O zahtjevu za poništenje Specifikacije proizvoda iz stavka 14. ovoga članka odlučuje Europska komisija.

(16) Protiv rješenja donesenih na temelju stavaka 2., 5., 8., 9. i 13. ovoga članka žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

(17) Sadržaj zahtjeva za poništenje iz stavka 1. ovoga članka i sadržaj obrazaca iz stavaka 7. i 11. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Povlačenje zahtjeva na razini Europske unije

Članak 43.

(1) Zahtjev za registraciju naziva vina kao ZOI ili ZOZP podnositelj zahtjeva može povući u bilo kojem trenutku tijekom trajanja postupka.

(2) Zahtjev za povlačenje zahtjeva za registraciju naziva iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu koje zahtjev, ako je u tijeku postupak koji vodi Europska komisija, prosljeđuje Europskoj komisiji.

PODODJELJAK 2.
TRADICIONALNI IZRAZI

Tradicionalni izrazi

Članak 44.

Tradicionalni izraz mora u pogledu zaštite ispunjavati uvjete iz članka 27. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/33.

Popis tradicionalnih izraza

Članak 45.

(1) Ministarstvo vodi Popis tradicionalnih izraza u smislu članka 112. Uredbe (EU) br. 1308/2013 za hrvatska vina (u daljnjem tekstu: Popis tradicionalnih izraza).

(2) Popis tradicionalnih izraza i pravila kojima se uređuje njihova uporaba objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Stavljanje na Popis tradicionalnih izraza

Članak 46.

(1) Zahtjev za stavljanje na Popis tradicionalnih izraza pokreće bilo koja zainteresirana skupina proizvođača te prilaže pravila kojima se uređuje uporaba tradicionalnog izraza.

(2) Ministarstvo o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje rješenjem.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Zaštita tradicionalnog izraza na razini Europske unije

Članak 47.

(1) Ministarstvo sukladno članku 21. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2019/34 podnosi Europskoj komisiji zahtjev za zaštitu tradicionalnog izraza stavljenog na Popis tradicionalnih izraza rješenjem iz članka 46. stavka 2. ovoga Zakona odnosno podnosi zahtjev za izmjenu zaštićenog tradicionalnog izraza.

(2) Ako Europska komisija donese odluku o odbijanju zaštite sukladno članku 28. stavku 5. ili članku 31. stavku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/33, Ministarstvo će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o brisanju tradicionalnog izraza s Popisa tradicionalnih izraza.

ODJELJAK 7.
OZNAČAVANJE VINA

PODODJELJAK 1.
OZNAČAVANJE VINA

Označavanje

Članak 48.

(1) Proizvodi iz Priloga VII. dijela II. točaka 1. do 11. te točaka 13., 15. i 16. Uredbe (EU) br. 1308/2013 na tržištu moraju biti označeni sukladno odredbama članaka 117. do 121. Uredbe (EU) br. 1308/2013 te odredbama poglavlja IV. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/33, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(2) Na tržištu se mogu nalaziti samo označena vina tako da su informacije na oznakama potpune i da odgovaraju pravom stanju proizvoda.

(3) U označavanju proizvoda ne smiju se koristiti riječi, pojmovi, slike, oprema, nagrade i drugi navodi koji bi potrošača mogli obmanuti ili ga dovesti u zabludu.

Posebne odredbe o označavanju

Članak 49.

(1) Iznimno od odredbi članka 48. stavka 1. ovoga Zakona, a u skladu s člankom 42. stavkom 2. i 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/33 kada se proizvodi iz Priloga VII. dijela II. točaka 1. do 11. te točaka 13., 15. i 16. Uredbe (EU) br. 1308/2013 izvoze, ili konzumiraju u zrakoplovu, mogu se na zahtjev fizičke ili pravne osobe koja proizvod namjerava staviti na tržište odobriti iznimke od pravila označavanja proizvoda.

(2) Zahtjev za odobrenje iz stavka 1. ovoga članka uz koji se prilažu dokazi o zahtjevima zemlje uvoznice za posebnim označavanjem, podnosi se Ministarstvu.

(3) Ministarstvo donosi rješenje o zahtjevu za odobrenje iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(5) U skladu s člankom 46. stavkom 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/33 ako se ime ili adresa punionice, proizvođača, uvoznika ili prodavača hrvatskih vina sastoje od ZOI ili ZOZP, ili ako sadrže ZOI ili ZOZP, na etiketi se ti nazivi navode slovima, koja nisu veća od polovice veličine slova upotrijebljenih za isticanje zaštićene oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla.

(6) Odredbe vezane za posebno označavanje hrvatskih vina sa zaštićenim oznakama koja su fermentirala, dozrijevala ili odležala u drvenoj posudi, te odredbe o označavanju obveznim i/ili neobveznim podacima za potrebe kontrole i nadzora vina, za vina koja se još ne stavljaju na tržište ili se ne izvoze pravilnikom propisuje ministar.

Označavanje zaštićenim oznakama i izrazima

Članak 50.

(1) Zaštićenom oznakom i izrazom može biti označeno hrvatsko vino koje udovoljava uvjetima utvrđenim za označavanje zaštićenim oznakama i izrazima odnosno zahtjevima utvrđenim u Specifikacijama proizvoda, kojima se detaljnije opisuju i određuju uvjeti koje moraju ispunjavati proizvodi da bi nosili zaštićene oznake iz članka 30. stavka 1. i izraze iz članka 44. ovoga Zakona.

(2) Fizičke ili pravne osobe koje namjeravaju prilikom stavljanja na tržište hrvatsko vino označavati zaštićenim oznakama i izrazima dužne su o tome obavijestiti Agenciju prije početka njegove proizvodnje, a u skladu sa zahtjevima utvrđenim u Specifikacijama proizvoda, kojima se detaljnije opisuju i određuju uvjeti koje moraju ispunjavati proizvodi da bi nosili zaštićene oznake iz članka 30. stavka 1. i izraze iz članka 44. ovoga Zakona.

PODODJELJAK 2.
PROMOCIJA HRVATSKIH VINA

Regionalne organizacije vinara i vinogradara

Članak 51.

(1) Regionalne organizacije vinara i vinogradara (u daljnjem tekstu: regionalne organizacije) okupljaju fizičke ili pravne osobe koje se bave proizvodnjom grožđa i/ili mošta i/ili vina, organizirane po principu vinogradarskih regija iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona, u jednu regionalnu organizaciju za svaku pojedinu regiju.

(2) Zahtjev za priznavanje regionalne organizacije podnosi se Ministarstvu, uz prilaganje dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 52. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Ministarstvo o zahtjevu za priznavanje statusa regionalne organizacije odlučuje rješenjem.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(5) Fizičke ili pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka koje su upisne u Vinogradarski registar i koje proizvode grožđe i/ili mošt i/ili vino hrvatskog podrijetla imaju pravo na članstvo u regionalnim organizacijama sukladno sjedištu fizičke ili pravne osobe navedenom u Vinogradarskom registru.

Aktivnosti regionalne organizacije

Članak 52.

(1) Regionalna organizacija može biti priznata ako:

1. ima pravnu osobnost

2. zastupa minimalno 25 % proizvođača ili 33 % površina vinograda upisanih u Vinogradarski registar prema regionalnoj pripadnosti

3. ima statut ili osnivački akt kojim se uređuju:

– prava i obveza članova/osnivača

– novčani doprinos članova po hektaru i litri proizvedenog vina

– pravo glasa članova/osnivača, koje se temelji na principu demokratičnosti.

(2) Priznata regionalna organizacija provodi sljedeće aktivnosti:

– promidžbu vinara iz svoje regije

– upravlja sustavom marketinškog označavanja vina

– donosi interne akte iz članka 53. stavka 4. i članka 54. stavka 3. ovoga Zakona

– predlaže članove Komisije na razini regije i podregija sukladno članku 82. stavku 6. ovoga Zakona

– surađuje s regionalnim uredima Agencije i razmjenjuje podatke

– daje tehničku i stručnu podršku vinarima u zaštiti, širenju i korištenju zaštićenih oznaka i izraza ili samostalno poduzima aktivnosti potrebne za njihovu zaštitu.

Marketinško označavanje hrvatskih vina

Članak 53.

(1) Uspostavlja se poseban sustav marketinškog označavanja hrvatskih vina koji ističe regionalne i tradicionalne posebnosti vinarstva Republike Hrvatske kroz marketinške regije.

(2) Marketinške regije iz stavka 1. ovoga članka sukladne su području vinogradarske regije iz članka 7. stavka 4. ovoga Zakona.

(3) Pripadnost sustavu marketinškog označavanja identificira se uspostavom i korištenjem posebnog marketinškog znaka te naziva koji će odrediti regionalna organizacija.

(4) Uvjete i način korištenja marketinškog znaka i naziva iz stavka 3. ovoga članka te način označavanja donosi regionalna organizacija internim aktom.

(5) Interni akt iz stavka 4. ovoga članka javno se objavljuje na mrežnim stranicama regionalne organizacije.

Označavanje i prezentiranje vina s marketinškom oznakom

Članak 54.

(1) Označavanje vina oznakama iz članaka 53. ovoga Zakona provodi se tako da se marketinški podaci vežu uz podatke i znak proizvođača na etiketi te se prezentiraju i ističu na prednjoj etiketi.

(2) Označavanjem vina oznakama iz stavka 1. ovoga članka provodi se promidžba hrvatskih vina i širenje prepoznatljivosti hrvatskih vina kroz marketinške aktivnosti.

(3) Detaljne odredbe vezane uz način prezentiranja oznaka iz stavka 1. ovoga članka donosi regionalna organizacija internim aktom.

ODJELJAK 8.
STAVLJANJE NA TRŽIŠTE I UVJETI PRODAJE

Stavljanje na tržište grožđa, mošta i vina

Članak 55.

(1) U Republici Hrvatskoj dopušteno je na tržište staviti grožđe, mošt i vino, koji udovoljavaju odredbama ovoga Zakona i propisa Europske unije.

(2) Vino proizvedeno u Republici Hrvatskoj može se staviti na tržište nakon završetka postupka njegove dorade, a sukladno tehnologiji proizvodnje, te izdavanja rješenja o stavljanju na tržište.

(3) Kako bi se prije stavljanja na tržište vina, proizvedenog u Republici Hrvatskoj, utvrdilo udovoljavanje odredbama ovoga Zakona i propisa Europske unije, Agencija provodi:

– administrativnu provjeru obveznih izjava i ostale dokumentacije vezano uz proizvodnju grožđa, mošta i vina

– provjere kako je definirano člankom 20. stavkom 1. točkama (a) i (b) Provedbene uredbe Komisije (EZ) br. 2019/34.

(4) Uz provjere iz stavka 3. ovoga članka za vina koja će nositi ZOI ili ZOZP i/ili tradicionalni izraz Agencija provodi organoleptičko ispitivanje kako je definirano člankom 20. stavkom 1. točkom (c) Provedbene uredbe Komisije (EZ) br. 2019/34.

(5) Provjere sukladnosti u proizvodnji vina u kontroli na terenu provode vinogradarsko-vinarski nadzornici (u daljnjem tekstu: nadzornici), kao terenski djelatnici Agencije.

(6) Prilikom provođenja provjera iz stavka 3. ovoga članka u slučaju sumnje na bolesti ili mane vina Agencija provodi i dodatna ispitivanja radi potvrđivanja bolesti ili mana vina.

Izdavanje rješenja o stavljanju na tržište

Članak 56.

(1) Fizičke i pravne osobe prije stavljanja vina na tržište podnose Agenciji zahtjev za izdavanje rješenja o stavljanju na tržište hrvatskih vina odnosno grožđa i mošta u slučaju stavljanja na tržište izvan teritorija Republike Hrvatske.

(2) Na temelju zahtjeva te rezultata provjera iz članka 55. stavaka 3., 4. i 6. ovoga Zakona, Agencija donosi rješenje o stavljanju na tržište vina odnosno grožđa i mošta u slučaju stavljanja na tržište izvan teritorija Republike Hrvatske.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

(4) Troškovi provjera u postupku donošenja rješenja iz stavka 2. ovoga članka podmiruju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(5) Način i mjesta dostave i uzimanja uzorka te količinu uzorka za provjere, dokumente i podatke koje fizičke ili pravne osobe trebaju dostaviti u postupku iz stavka 1. ovoga članka, nužne provjere Agencije prije izdavanja rješenja, obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja pravilnikom propisuje ministar.

Pravila vezana uz stavljanje na tržište

Članak 57.

(1) Na tržištu mogu biti:

1. vina koja su u skladu sa zahtjevima iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona

2. vina bez nedostataka u odnosu na prenizak ili previsok sadržaj određenih tvari prema članku 14. ovoga Zakona

3. mošt i vino proizvedeni dozvoljenim enološkim postupcima i sredstvima

4. mošt i vino koje je ispravno označeno

5. vina koja su proizvedena samo dozvoljenim miješanjem grožđa mošta i vina

6. vina koja nisu patvorena

7. mošt ili vina koja nisu proizvedena od jedne ili od nekih od sljedećih tvari:

– umjetnih tvari, s vrenjem ili bez njega (patvoreno vino)

– vina pomiješanog s patvorenim vinom

– ostataka prerade vina ili pića (komina, talog) ili

– plodova koji nisu vinsko grožđe

8. pošiljke grožđa, mošta i vina koje prate prateći dokumenti iz članka 28. ovoga Zakona ili pošiljke koje prate dokumenti s točnim i potpunim podacima

9. vina iz uvoza s odgovarajućim pratećim dokumentima iz članka 90. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013

10. vina proizvedena u Republici Hrvatskoj koja imaju rješenje za stavljanje na tržište.

(2) Zabranjuje se stavljanje na tržište proizvoda iz članka 19. ovoga Zakona kad su štetni za zdravlje ljudi.

Uvjeti prodaje grožđa i vina u maloprodaji

Članak 58.

(1) Grožđe se osim izravne prodaje u vinogradu u posjedu fizičkih i pravnih osoba koje proizvode grožđe smije stavljati na tržište samo na dozvoljenim prodajnim mjestima, koja za tu svrhu određuju jedinice lokalne samouprave i o tome obavještavaju Ministarstvo i nadležnog inspektora, te uz propisno popunjen prateći dokument.

(2) Vino se u maloprodaji konačnom potrošaču prodaje samo u originalno zatvorenim bocama ili drugim posudama koje čuvaju kvalitetu upakiranog proizvoda kao pretpakovine.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, fizičke ili pravne osobe koje proizvode vino, a upisane su u Vinogradarski registar, mogu vino prodavati kao otvorenu robu (rinfuzu) u prostorijama u kojima obavljaju proizvodnju, preradu i doradu ili u svojim specijaliziranim prodavaonicama, sukladno odredbama posebnog propisa kojim se uređuje trgovina.

(4) Uvjete vezane za prostorije za prodaju i način prodaje proizvoda iz stavka 3. ovoga članka kao otvorene robe pravilnikom propisuje ministar.

Uvjeti prodaje vina u ugostiteljstvu

Članak 59.

(1) Vino u ugostiteljskom objektu može se držati samo u originalno zatvorenim bocama i posudama do najviše 60 litara.

(2) Vino u ugostiteljskim objektima može se:

– prodavati u originalno zatvorenim bocama i posudama ili

– prodavati na čaše iz originalno zatvorenih boca i posuda do 1,5 litre.

(3) Iznimno od stavka 2. podstavka 2. ovoga članka, ugostiteljski objekt može držati i prodavati vino u posudama od 1,6 do 30 litara kao otvorenu robu, pod uvjetom da vodi evidenciju nabave i prodaje vina kao otvorene robe s točnim i potpunim podacima.

(4) Način držanja i postupanja s posudama za držanje vina te način vođenja i sadržaj evidencije iz stavka 3. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

ODJELJAK 9.
DESTILACIJA

Destilacija

Članak 60.

(1) Destilater u obavljanju svoje djelatnosti mora voditi evidenciju s podacima o: proizvodnji i kvaliteti destilata, stavljanju na tržište, ulazu nusproizvoda i vina kao sirovina korištenih u destilaciji s točnim i potpunim podacima.

(2) Podatke koje moraju voditi destilateri te način predaje nusproizvoda i vina za destilaciju, način i podatke te formiranje evidencije iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

POGLAVLJE II.
VOĆNA VINA

Upisnik proizvođača voćnih vina

Članak 61.

(1) Fizička ili pravna osoba, koja proizvodi i stavlja na tržište voćna vina, mora biti upisana u Upisnik proizvođača voćnih vina, koji vodi Agencija.

(2) Agencija donosi rješenje o upisu u Upisnik proizvođača voćnih vina na temelju zahtjeva fizičke ili pravne osobe iz stavka 3. ovoga članka uz koji se prilažu dokazi o raspolaganju opreme za proizvodnju voćnih vina.

(3) Agencija donosi rješenje o brisanju iz Upisnika proizvođača voćnih vina:

a) na zahtjev fizičke ili pravne osobe upisane u Upisnik proizvođača voćnih vina

b) po sili zakona:

– brisanjem fizičke ili pravne osobe iz registara ili upisnika koji se vode po posebnom propisu, a kojim se uređuje organizacijski oblik obavljanja djelatnosti

– uzastopnim ponavljanjem nepravilnosti, koje utvrdi nadležni inspektor, u pogledu vođenja i dostave podataka u Upisnik proizvođača voćnih vina.

(4) Protiv rješenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

(5) Fizička ili pravna osoba upisana u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka dostavlja Agenciji izjavu o proizvodnji najkasnije do 15. siječnja za prethodnu godinu i izjavu o zalihama za postojeće količine na dan 31. srpnja najkasnije do 10. rujna.

(6) Podatke i način vođenja Upisnika proizvođača voćnih vina i obrasce izjava iz stavka 5. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Kategorije, tehnološki postupci i označavanje voćnih vina

Članak 62.

(1) Kategorije voćnih vina su:

1. voćno vino

2. likersko voćno vino

3. aromatizirano voćno vino

4. biser voćno vino

5. pjenušavo voćno vino i

6. razblaženo voćno vino.

(2) U proizvodnji voćnih vina mogu se:

– u svrhu vrenja, prozračivanja, pojačavanja, dokiseljavanja, otkiseljavanja, bistrenja i bojanja koristiti tehnološki postupci i obrade te provoditi dodavanje pojedinih dopuštenih tvari te

– miješati voćna vina i dodavati voćni sokovi.

(3) Voćno vino koje se stavlja na tržište mora biti mikrobiološki stabilno i imati odgovarajuća fizikalno-kemijska i organoleptička svojstva.

(4) O poduzetim tehnološkim postupcima i obradama u proizvodnji voćnog vina fizička ili pravna osoba koja proizvodi voćno vino vodi podrumsku evidenciju.

(5) Voćno vino na tržištu označava se nazivom kategorije voćnog vina iz stavka 1. ovoga članka kojoj pripada, uz isticanje vrsta voća od kojih je proizvedeno.

(6) Osim naziva voćnog vina iz stavka 5. ovoga članka ostali podaci u označavanja voćnog vina moraju biti u skladu s općim pravilima propisanim odredbama Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22. 11. 2011.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1169/2011).

(7) Pravila proizvodnje vezano uz skupine voća i pojedine kategorije, detaljnije odredbe o tehnološkim postupcima i obradama, dopuštenim tvarima u proizvodnji voćnih vina te miješanje voćnih vina, detaljnije tehničke zahtjeve prilikom stavljanja na tržište u pogledu organoleptičkih te fizikalno-kemijskih svojstava iz stavka 3. ovoga članka, podatke koji se vode u podrumskoj evidenciji, obrasce i detaljne odredbe vezane uz označavanje voćnog vina vezano uz stavak 5. i 6. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Stavljanje na tržište voćnih vina

Članak 63.

(1) Na tržište se može staviti voćno vino koje je proizvedeno u skladu s odredbama ovog Zakona i njegovih podzakonskih propisa i koje ima rješenje za stavljanje na tržište.

(2) Rješenje za stavljanje na tržište izdaje se na osnovi zahtjeva fizičke ili pravne osobe proizvođača voćnih vina, administrativnih provjera i uvida u podrumsku evidenciju i izjave o proizvodnji, fizikalno-kemijske analize obavljene u ovlaštenom laboratoriju iz članka 80. ovoga Zakona i organoleptičke ocjene koju daje Agencija.

(3) Organoleptičko ocjenjivanje voćnih vina provodi Komisija iz članka 81. ovoga Zakona.

(4) Na temelju zahtjeva te rezultata provjera iz stavaka 2. i 3. ovoga članka Agencija donosi rješenje o stavljanju na tržište vina proizvedenih u Republici Hrvatskoj.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

(6) Dodatne dokumente i podatke koje proizvođači voćnih vina trebaju dostaviti u postupku iz stavka 2. ovoga članka, nužne provjere Agencije prije izdavanja rješenja, obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja, metode ocjenjivanja i organoleptička svojstva i tehničke uvjete rada Komisije pravilnikom propisuje ministar.

POGLAVLJE III.
OGLAŠAVANJE

Oglašavanje vina

Članak 64.

(1) Zabranjuje se svako oglašavanje vina koje nema ZOI ili ZOZP.

(2) Dopušteno je oglašavanje vina sa ZOI i ZOZP i voćnih vina u medijima sukladno zakonskim propisima kojima se uređuje područje medija.

(3) Oglašavanje vina:

– ne smije biti usmjereno posebno na maloljetnike i mlade ili, posebice, prikazivati maloljetnike i mlade koji konzumiraju vina

– ne smije povezivati konzumiranje vina s poboljšanim fizičkim stanjem ili vožnjom

– ne smije stvarati dojam da potrošnja vina pridonosi socijalnom uspjehu

– ne smije poticati prekomjernu potrošnju vina ili prikazivati apstinenciju ili umjerenost u negativnom smislu

– ne smije stavljati naglasak na visok sadržaj alkohola kao pozitivno svojstvo vina.

DIO TREĆI
AROMATIZIRANI PROIZVODI OD VINA

POGLAVLJE I.
PRAVILA O AROMOATIZIRANIM PROIZVODIMA OD VINA

Postupci proizvodnje i kategorije aromatiziranih proizvoda
od vina

Članak 65.

(1) Aromatizirani proizvodi od vina na tržištu moraju u pogledu postupka proizvodnje, sirovina koje je dopušteno koristiti za proizvodnju te tehnoloških svojstava pojedinih kategorija proizvoda ispunjavati zahtjeve propisane člancima 3. i 4. Uredbe (EU) br. 251/2014.

(2) Tehnološke zahtjeve proizvodnje u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 251/2014 pravilnikom propisuje ministar.

Opisivanje, prezentiranje i označavanje aromatiziranih proizvoda od vina

Članak 66.

(1) Aromatizirani proizvodi od vina na tržištu moraju u pogledu opisivanja, prezentiranja i označavanja proizvoda ispunjavati zahtjeve uređene odredbama Uredbe (EU) br. 1169/2011 i člancima 5. do 8. i Prilogom II. Uredbe (EU) br. 251/2014.

(2) Zahtjeve u pogledu opisivanja, prezentiranja i označavanja proizvoda u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) br. 251/2014 pravilnikom propisuje ministar.

Oznake zemljopisnog podrijetla za aromatizirane proizvode od vina

Članak 67.

Aromatizirani proizvodi od vina koji se stavljaju na tržište sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla osim zahtjeva iz članaka 65. i 66. ovoga Zakona moraju ispunjavati i zahtjeve utvrđene u Specifikaciji proizvoda za koju je priznata oznaka.

POGLAVLJE II.
POSTUPAK ZAŠTITE NAZIVA AROMATIZIRANIH PROIZVODA OD VINA OZNAKOM ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

Postupak zaštite

Članak 68.

(1) Postupak zaštite naziva aromatiziranih proizvoda od vina ZOZP pokreće podnositelj zahtjeva podnošenjem zahtjeva Ministarstvu, uz koji se prilaže tehnička dokumentacija i specifikacija proizvoda u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) br. 251/2014.

(2) Podnositelj zahtjeva može biti skupina fizičkih i/ili pravnih osoba proizvođača tog proizvoda ili jedna fizička ili pravna osoba proizvođač tog proizvoda (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 251/2014.

(3) Sadržaj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, obrasce te dodatne odredbe i dokaze vezane za podnositelja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Prethodni nacionalni postupak

Članak 69.

(1) Ministarstvo u postupku zaštite ZOZP provodi prethodni nacionalni postupak u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 251/2014.

(2) Prethodni nacionalni postupak zaštite provodi Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina iz članka 32. ovoga Zakona.

Ocjena zahtjeva

Članak 70.

(1) Ako zahtjev iz članka 68. stavka 1. ovoga Zakona nije uredan, Ministarstvo zaključkom poziva podnositelja zahtjeva da ga dopuni, a ako podnositelj zahtjeva ne dopuni zahtjev u skladu sa zaključkom, a po zahtjevu se ne može postupiti, Ministarstvo donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva.

(2) Kada je zahtjev iz članka 68. stavka 1. ovoga Zakona uredan, stručnu provjeru zahtjeva provodi Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina.

(3) Stručna provjera iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva utvrđivanje udovoljavanju propisanih zahtjeva odredbi Uredbe (EU) br. 251/2014 te njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(4) Kada Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina u postupku stručne provjere iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da je potrebno izmijeniti i dopuniti dostavljenu dokumentaciju, podnositelja zahtjeva pozvat će se zaključkom da izmjene i dopune dostavi u roku od 30 dana od dana zaprimanja zaključka, a na traženje podnositelja zahtjeva rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše dva mjeseca.

(5) Ako podnositelj zahtjeva nije u roku iz stavka 4. ovoga članka dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije ili je Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdilo da dostavljena izmjena i dopuna ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 251/2014, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva.

(6) Kada Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da podneseni zahtjev u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 251/2014, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo objavljuje Specifikaciju proizvoda s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o podnesenom zahtjevu.

(7) Protiv rješenja o zahtjevu iz članka 68. stavka 1. ovoga Zakona nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Prigovor i donošenje rješenja

Članak 71.

(1) Na objavljenu Specifikaciju proizvoda iz članka 70. stavka 6. ovoga Zakona rok za podnošenje prigovora Ministarstvu na nacionalnoj razini je 60 dana, a rok počinje teći danom objave obavijesti o podnesenom zahtjevu u »Narodnim novinama«.

(2) U fazi prigovora svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor Ministarstvu na podneseni zahtjev iz članka 68. stavka 1. ovoga Zakona, uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazlaže prigovor na propisanom obrascu i dokazuje njegova opravdanost.

(3) Ako prigovor Ministarstvu nije podnesen, na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina Ministarstvo donosi rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva aromatiziranog proizvoda od vina kao ZOZP.

(4) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen, a Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi u roku od 30 dana da nije opravdan ili u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina Ministarstvo donosi rješenje o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva aromatiziranog proizvoda od vina kao ZOZP.

(5) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen i Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi u roku od 30 dana da je opravdan i sukladan stavku 2. ovoga članka, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te ga poziva da dostavi očitovanje na uloženi prigovor u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti.

(6) Nakon dostave očitovanja na uloženi prigovor od podnositelja zahtjeva Ministarstvo poziva podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora na postupak postizanja sporazuma.

(7) Protiv rješenja donesenih na temelju stavaka 3. i 4 ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Postupak postizanja sporazuma

Članak 72.

(1) Postupak postizanja sporazuma započinje danom zaprimanja dokumentacije i poziva iz članka 71. stavka 6. ovoga Zakona i može trajati najviše dva mjeseca, no tijekom postupka sporazumijevanja Ministarstvo može na zahtjev podnositelja zahtjeva produljiti rok za najviše 30 dana te je podnositelj zahtjeva po završetku postupka postizanja sporazuma obvezan Ministarstvu u roku od 15 dana dostaviti obavijest o ishodu na propisanom obrascu, uz obrazloženje i pripadajuću dokumentaciju.

(2) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma iz stavka 1. ovoga članka, ako je sporazum postignut, Ministarstvo objavljuje izmijenjenu Specifikaciju s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o izmijenjenoj Specifikaciji te se ponovno provodi postupak prigovora kako je propisano člankom 71. ovoga Zakona.

(3) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma iz stavka 1. ovoga članka, ako sporazum nije postignut, Ministarstvo donosi rješenje o obustavi postupka iz članka 68. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Protiv rješenja donesenog na temelju stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Prijelazna nacionalna zaštita

Članak 73.

(1) Ministarstvo rješenjem o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva aromatiziranog proizvoda od vina kao ZOZP, u skladu s člankom 13. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 251/2014, odobrava prijelaznu nacionalnu zaštitu naziva ZOZP u Republici Hrvatskoj, koja započinje danom kada je zahtjev iz članka 74. stavka 1. ovoga Zakona podnesen Europskoj komisiji.

(2) Nazivi aromatiziranog proizvoda od vina zaštićeni prijelaznom nacionalnom zaštitom kao ZOZP imaju jednaku zaštitu onoj koja je propisana u članku 20. Uredbe (EU) br. 251/2014, ali je važeća samo na području Republike Hrvatske.

(3) Pravna ili fizička osoba koja proizvodi aromatizirani proizvod od vina čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom mora aromatizirani proizvod od vina proizvoditi u skladu sa Specifikacijom proizvoda, a proizvod koji je stavila na tržište i označila zaštićenim nazivom mora udovoljavati zahtjevima iz Specifikacije.

(4) Za vrijeme trajanja prijelazne nacionalne zaštite pravna i fizička osoba na tržište može staviti aromatizirani proizvod od vina označen sa zaštićenim nazivom samo ako je za taj aromatizirani proizvod od vina izdana Potvrda o sukladnosti.

(5) Prijelazna nacionalna zaštita prestaje danom stupanja na snagu odluke Europske komisije u skladu s člankom 13. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 251/2014.

(6) U slučaju povlačenja zahtjeva iz članka 78. ovoga Zakona od podnositelja zahtjeva ili odbijanja zahtjeva od Europske komisije aromatizirani proizvod od vina za koji je prethodno izdana Potvrda o sukladnosti može se nalaziti na tržištu do isteka roka trajanja proizvoda.

(7) Evidenciju naziva aromatiziranog proizvoda od vina čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom kao ZOZP s informacijom o datumu početka prijelazne nacionalne zaštite i važećom Specifikacijom proizvoda Ministarstvo uspostavlja i objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Registracija oznaka na razini Europske unije

Članak 74.

(1) Nakon donošenja rješenja iz članka 71. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona u roku od 30 dana podnositelj zahtjeva iz članka 68. stavka 2. ovoga Zakona u obvezi je dostaviti Ministarstvu dokumentaciju koja čini zahtjev za registraciju naziva ZOZP na razini Europske unije, koju Ministarstvo prosljeđuje Europskoj komisiji.

(2) Ako Ministarstvo zaprimi obavijest Europske komisije o potrebi dopune dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo o tome obavještava podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka i poziva ga na dopunu dokumentacije, u roku koji odredi Ministarstvo.

(3) Ako je zbog potrebe dopune dokumentacije u slučaju iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva napravio jednu ili više izmjena Specifikacije proizvoda, Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrđuje udovoljavanje izmijenjene Specifikacije odredbama Uredbe (EU) br. 251/2014, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega te se ponovno provodi postupak nacionalnog prigovora.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, ako Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da Specifikacija ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 251/2014, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, podnositelj zahtjeva je na poziv Ministarstva u obvezi povući zahtjev za registraciju naziva aromatiziranog proizvoda od vina kao ZOZP te dostaviti Ministarstvu izjavu kojom povlači zahtjev za registraciju naziva, a koju Ministarstvo prosljeđuje Europskoj komisiji.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, ako Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da izmjene i dopune Specifikacije udovoljavaju odredbama Uredbe (EU) br. 251/2014, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo objavljuje izmijenjenu Specifikaciju proizvoda zajedno s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda kada s danom objave obavijesti u »Narodnim novinama« počinje teći rok za prigovor Ministarstvu na nacionalnoj razini koji traje 15 dana.

(6) U fazi prigovora svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor Ministarstvu na podneseni zahtjev, uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazlaže prigovor na propisanom obrascu i dokazuje njegova opravdanost.

(7) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen u roku, a Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da nije opravdan i sukladan stavku 6. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju prigovora i Europskoj komisiji prosljeđuje dopunjenu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka.

(8) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen u roku i Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da je opravdan i u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te poziva podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora na postupak postizanja sporazuma.

(9) Postupak postizanja sporazuma započinje danom zaprimanja dokumentacije i poziva iz stavka 8. ovoga članka i može trajati najviše 30 dana, a po završetku postupka sporazumijevanja podnositelj zahtjeva obvezan je Ministarstvu u roku od 15 dana dostaviti obavijest o ishodu postupka na propisanom obrascu uz obrazloženje i pripadajuću dokumentaciju.

(10) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma iz stavka 9. ovoga članka, ako je Sporazum postignut, a Specifikacija izmijenjena, Ministarstvo ponovno objavljuje izmijenjenu Specifikaciju s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o izmijenjenoj Specifikaciji te s danom objave obavijesti u »Narodnim novinama« počinje teći rok za prigovor na nacionalnoj razini koji traje 15 dana i ponovno se provodi postupak u skladu sa stavcima 6. do 10. ovoga članka.

(11) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma iz stavka 9. ovoga članka, ako sporazum nije postignut, Ministarstvo donosi rješenje o odobrenju prijelaznog razdoblja za korištenje zaštićenog naziva i Europskoj komisiji prosljeđuje izmijenjenu dokumentaciju.

(12) Ako prigovor Ministarstvu nije podnesen, ako nije podnesen u roku i ako Ministarstvo donese rješenje o odbacivanju prigovora, Ministarstvo prosljeđuje Europskoj komisiji dopunjenu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka.

(13) Odluku o registraciji naziva aromatiziranog proizvoda od vina kao ZOZP donosi Europska komisija te donosi provedbene propise kojima se dodjeljuje zaštita, a koje Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(14) Ministarstvo vodi evidenciju registriranih naziva aromatiziranog proizvoda od vina kao ZOZP s informacijom o datumu početka registracije oznake na razini Europske unije i važećom Specifikacijom proizvoda te ih objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(15) Ako Ministarstvo ne zaprimi od podnositelja zahtjeva dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka u propisanom roku, donijet će rješenje o ukidanju prijelazne nacionalne zaštite naziva aromatiziranog proizvoda od vina kao ZOZP.

(16) Ako podnositelj zahtjeva ne dostavi Ministarstvu izjavu iz stavka 4. ovoga članka, zahtjev za registraciju naziva ZOZP iz stavka 1. ovoga članka povući će Ministarstvo.

(17) Pravna ili fizička osoba na tržište može staviti aromatizirani proizvod od vina označen registriranim nazivom ZOZP samo ako je za taj aromatizirani proizvod od vina prethodno izdana Potvrda o sukladnosti.

(18) Pravna ili fizička osoba koja proizvodi aromatizirani proizvod od vina čiji je naziv registriran na razini Europske unije mora aromatizirani proizvod od vina proizvoditi u skladu sa Specifikacijom proizvoda, a aromatizirani proizvod od vina koji je stavila na tržište i označila zaštićenim nazivom mora udovoljavati zahtjevima iz Specifikacije proizvoda.

(19) Protiv rješenja donesenih na temelju stavaka 7., 11. i 15. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(20) Dodatnu dokumentaciju, obrasce u postupku registracije naziva aromatiziranog proizvoda od vina kao ZOZP te sadržaj i način vođenja evidencije ministar propisuje pravilnikom.

Izmjena Specifikacije proizvoda ZOZP registrirane na razini Europske unije

Članak 75.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 68. stavka 2. ovoga Zakona ili druga skupina s pravnim interesom u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) br. 251/2014, kada zahtjevom za izmjenom dolazi do promjena u jedinstvenom dokumentu iz članka 10. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) br. 251/2014, može podnijeti Ministarstvu zahtjev za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOZP na razini Unije (u daljnjem tekstu: zahtjev za odobrenje izmjene), na propisanom obrascu uz prateću dokumentaciju

(2) Ako je zahtjev za odobrenje izmjene nepotpun, Ministarstvo zaključkom poziva podnositelja zahtjeva da ga dopuni, a ako podnositelj zahtjeva ne dopuni zahtjev u skladu sa zaključkom, a po zahtjevu se ne može postupiti, Ministarstvo donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva.

(3) Kada je zahtjev za odobrenje izmjene uredan, Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina provodi stručnu provjeru zahtjeva za odobrenje izmjene u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 251/2014, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(4) Ako Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da je potrebna izmjena i dopuna dostavljene dokumentacije, podnositelja zahtjeva pozvat će se zaključkom da izmjene i dopune dostavi u roku od 30 dana, a na traženje podnositelja zahtjeva rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše dva mjeseca.

(5) Ako podnositelj zahtjeva za odobrenje izmjene nije, u roku iz stavka 4. ovoga članka, dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije ili dostavljena izmjena i dopuna nije cjelovita te se utvrdi da zahtjev za odobrenje izmjene ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 251/2014, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvoda od vina Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje izmjene.

(6) Kada Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da podneseni zahtjev za odobrenje izmjene u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 251/2014, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo objavljuje izmijenjenu Specifikaciju proizvoda zajedno s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o podnesenom zahtjevu za odobrenje izmjene, čime s danom objave obavijesti u »Narodnim novinama« počinje teći rok za prigovor Ministarstvu na nacionalnoj razini.

(7) Rok za podnošenje prigovora Ministarstvu je 30 dana, a u fazi prigovora svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor Ministarstvu na podneseni zahtjev uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazlaže prigovor na propisanom obrascu i dokazuje njegova opravdanost.

(8) Ako prigovor Ministarstvu nije podnesen, Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOZP.

(9) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen, a Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da nije u skladu sa stavkom 7. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvoda od vina Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOZP.

(10) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen i Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da je sukladan stavku 7. ovoga članka, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te poziva podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora na postupak postizanja sporazuma.

(11) Postupak postizanja sporazuma započinje danom zaprimanja dokumentacije i poziva iz stavka 10. ovoga članka i može trajati najviše dva mjeseca, no u bilo kojem trenutku tijekom postupka postizanja sporazuma Ministarstvo može na zahtjev podnositelja zahtjeva produljiti rok za postupak sporazumijevanja za najviše 30 dana. Po završetku postupka postizanja sporazuma podnositelj zahtjeva obvezan je Ministarstvu u roku od 15 dana dostaviti obavijest o ishodu postupka na propisanom obrascu uz obrazloženje i pripadajuću dokumentaciju.

(12) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma iz stavka 11. ovoga članka, ako je sporazum postignut, ponovno se provodi postupak kako je propisano u stavcima 6. do 13. ovoga članka.

(13) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sporazumijevanja iz stavka 11. ovoga članka, ako sporazum nije postignut, Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina provodi provjeru dokumentacije te nakon provjere na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOZP ili rješenje o obustavi postupka.

(14) Nakon donošenja rješenja o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOZP iz stavaka 8., 9. i 13. ovoga članka Ministarstvo prosljeđuje zahtjev za odobrenje izmjene Specifikacije Europskoj komisiji.

(15) O zahtjevu za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda iz stavka 14. ovoga članka odlučuje Europska komisija.

(16) Protiv rješenja donesenih na temelju stavaka 2., 5., 8., 9. i 13. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(17) Sadržaj zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije iz stavka 1. ovoga članka i sadržaj obrazaca iz stavaka 7. i 11. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Izmjena Specifikacije proizvoda za ZOZP registrirane na razini Europske unije – manje izmjene

Članak 76.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 68. stavka 2. ovoga Zakona ili druga skupina s pravnim interesom u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) br. 251/2014, a kada zahtjevom za izmjenom ne dolazi do promjena u jedinstvenom dokumentu iz članka 10. stavka 1. točke (d) Uredbe (EU) br. 251/2014, zahtjev može podnijeti Europskoj komisiji, na propisanom obrascu uz prateću dokumentaciju.

(2) Sadržaj zahtjeva i obrasca za odobrenje izmjene iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Poništenje registracije oznaka

Članak 77.

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 68. stavka 2. ovoga Zakona ili druga fizička ili pravna osoba s pravnim interesom može u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 251/2014 podnijeti Ministarstvu zahtjev za poništenje ZOZP registriranog naziva ZOZP na razini Unije (u daljnjem tekstu: zahtjev za poništenje), na propisanom obrascu uz prateću dokumentaciju.

(2) Ako je zahtjev za poništenje nepotpun, Ministarstvo zaključkom poziva podnositelja zahtjeva da ga dopuni, a ako podnositelj zahtjeva ne dopuni zahtjev u skladu sa zaključkom, a po zahtjevu se ne može postupiti, Ministarstvo donosi rješenje o odbacivanju zahtjeva.

(3) Kada je zahtjev za poništenje uredan, Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina provodi stručnu provjeru zahtjeva za poništenje u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 251/2014, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(4) Ako Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da je potrebna izmjena i dopuna dostavljene dokumentacije, podnositelja zahtjeva pozvat će se zaključkom da izmjene i dopune dostavi u roku od 30 dana, a na traženje podnositelja zahtjeva rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše dva mjeseca.

(5) Ako podnositelj zahtjeva za poništenje nije, u roku iz stavka 4. ovoga članka, dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije ili dostavljena izmjena i dopuna nije cjelovita te se utvrdi da zahtjev za poništenje ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 251/2014, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za poništenje.

(6) Kada Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da podneseni zahtjev za poništenje u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 251/2014, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo objavljuje zahtjev za poništenje zajedno s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o podnesenom zahtjevu za poništenje, čime s danom objave obavijesti u »Narodnim novinama« počinje teći rok za prigovor Ministarstvu na nacionalnoj razini.

(7) Rok za podnošenje prigovora Ministarstvu je 30 dana, a u fazi prigovora svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor Ministarstvu na podneseni zahtjev uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazlaže prigovor na propisanom obrascu i dokazuje njegova opravdanost.

(8) Ako prigovor Ministarstvu nije podnesen, Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za poništenje Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOZP.

(9) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen, a Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da nije sukladan stavku 7. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvoda od vina Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za poništenje Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOZP.

(10) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen i Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina utvrdi da je u skladu sa stavkom 7. ovoga članka, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te poziva podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora na postupak postizanja sporazuma.

(11) Postupak postizanja sporazuma započinje danom zaprimanja dokumentacije i poziva iz stavka 10. ovoga članka i može trajati najviše dva mjeseca, no u bilo kojem trenutku tijekom postupka postizanja sporazuma Ministarstvo može na zahtjev podnositelja zahtjeva produljiti rok za postupak sporazumijevanja za najviše 30 dana. Po završetku postupka postizanja sporazuma podnositelj zahtjeva obvezan je Ministarstvu u roku od 15 dana dostaviti obavijest o ishodu postupka na propisanom obrascu uz obrazloženje i pripadajuću dokumentaciju.

(12) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma iz stavka 11. ovoga članka, ako je sporazum postignut, ponovno se provodi postupak kako je propisano u stavcima 6. do 13. ovoga članka.

(13) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sporazumijevanja iz stavka 11. ovoga članka, ako sporazum nije postignut, Povjerenstvo za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina provodi provjeru dokumentacije te nakon provjere na prijedlog Povjerenstva za zaštićene oznake vina i aromatizirane proizvode od vina Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za poništenje Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOZP ili rješenje o obustavi postupka.

(14) Nakon donošenja rješenja o prihvaćanju zahtjeva za poništenje Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOZP iz stavaka 8., 9. i 13. ovoga članka Ministarstvo prosljeđuje zahtjev za poništenje Specifikacije Europskoj komisiji.

(15) O zahtjevu za poništenje Specifikacije proizvoda iz stavka 14. ovoga članka odlučuje Europska komisija.

(16) Protiv rješenja donesenih na temelju stavaka 2., 5., 8., 9. i 13. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(17) Sadržaj zahtjeva za poništenje iz stavka 1. ovoga članka i sadržaj obrazaca iz stavaka 7. i 11. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Povlačenje zahtjeva na razini Europske unije

Članak 78.

(1) Zahtjev za registraciju naziva aromatiziranog proizvoda od vina kao ZOZP podnositelj zahtjeva može povući u bilo kojem trenutku tijekom trajanja postupka.

(2) Zahtjev za povlačenje zahtjeva za registraciju naziva iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu koje zahtjev, ako je u tijeku postupak koji vodi Europska komisija, prosljeđuje Europskoj komisiji.

POGLAVLJE III.
SLUŽBENA KONTROLA PROIZVODA KOJI SU OZNAČENI ZAŠTIĆENIM OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA AROMATIZIRANIH PROIZVODA OD VINA

Postupak potvrđivanja sukladnosti

Članak 79.

(1) Postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla (u daljnjem tekstu: postupak potvrđivanja sukladnosti) provodi se nakon izvršnosti rješenja o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i tijekom važenja registracije oznake na razini Europske unije, a provodi ga Agencija temeljem ovlaštenja iz članka 4. ovoga Zakona.

(2) Svaka fizička ili pravna osoba koja proizvodi aromatizirani proizvod od vina koji će na tržište biti stavljen označen zaštićenim nazivom, kao i svaki sudionik u lancu proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište naveden u Specifikaciji proizvoda dužni su Agenciji podnijeti zahtjev za potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom.

(3) Postupak potvrđivanja sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema planu kontrole koje je odobrilo Ministarstvo, a izradila ga je Agencija.

(4) Agencija je obvezna plan kontrole iz stavka 3. ovoga članka izraditi i dostaviti na odobravanje Ministarstvu u roku od 60 dana od dana donošenja rješenja o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva aromatiziranog proizvoda od vina zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.

(5) Nakon utvrđene sukladnosti u postupku iz stavka 1. ovoga članka Agencija proizvođaču iz stavka 2. ovoga članka odnosno korisniku oznake izdaje Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda (u daljnjem tekstu: Potvrda o sukladnosti) te pripadajuće priloge o količinama proizvoda u skladu s oblicima pakiranja definiranim Specifikacijom proizvoda, a Ministarstvu u roku od sedam dana od dana izdavanja dostavlja preslike izdane potvrde i priloga.

(6) Nakon utvrđene sukladnosti u postupku iz stavka 1. ovoga članka Agencija prema potrebi svakom sudioniku u lancu proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište iz stavka 2. ovoga članka izdaje Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze proizvodnje sa Specifikacijom proizvoda.

(7) Ministarstvo vodi evidencije izdanih potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda iz stavka 5. ovoga članka te ih javno objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(8) Kada Agencija utvrdi da fizička ili pravna osoba koja proizvodi aromatizirani proizvod od vina, kao i svaki sudionik u lancu proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište ne proizvodi proizvod u skladu sa Specifikacijom proizvoda odnosno utvrdi velike nesukladnosti, poduzima mjere u pogledu poništenja Potvrde o sukladnosti, te o tome mora bez odgađanja izvijestiti Ministarstvo i nadležnu inspekciju iz članka 87. stavka 1. ovoga Zakona.

(9) Troškovi provjera i ispitivanja u postupku potvrđivanja sukladnosti aromatiziranog proizvoda od vina sa Specifikacijom proizvoda te izdavanja Potvrde o sukladnosti i Uvjerenja o sukladnosti podmiruju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(10) Postupak potvrđivanja sukladnosti, rokove, sadržaj Potvrde o sukladnosti i Uvjerenja o sukladnosti, pojedine faze proizvodnje sa Specifikacijom proizvoda, obveze Agencije, sadržaj i način vođenja evidencije pravilnikom propisuje ministar.

DIO ČETVRTI
OVLAŠĆIVANJE LABORATORIJA I KOMISIJA ZA ORGANOLEPTIČKO OCJENJIVANJE VINA, VOĆNIH VINA I AROMATIZIRANIH PROIZVODA OD VINA

Ovlašćivanje laboratorija za fizikalno-kemijske analize vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina

Članak 80.

(1) Ovlaštenje za ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstava vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina može se dodijeliti laboratoriju koji zadovoljava sljedeće uvjete:

1. ima sjedište na području Republike Hrvatske

2. posjeduje dokument o registraciji djelatnosti koja upućuje na laboratorijska ispitivanja iz područja ovoga Zakona

3. posjeduje potvrdu Hrvatske akreditacijske agencije o akreditaciji laboratorija sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025

4. posjeduje dokaz o uspješnom redovitom sudjelovanju u programima međulaboratorijskih usporedbi za sva ispitivanja za koja se traži ovlaštenje

5. posjeduje valjane dokaze da može provesti analize iz područja ovlaštenja.

(2) Zahtjev za ovlaštenje laboratorija uz koji se prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu.

(3) Ministarstvo donosi rješenje o ovlaštenju laboratorija na temelju zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Ministarstvo vodi Popis ovlaštenih laboratorija na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva.

(5) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(6) Način i mjesta dostave uzorka i količinu uzorka za analize, analize iz područja ovlaštenja te dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka i obrazac zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka pravilnikom propisuje ministar.

Komisija za organoleptičko ocjenjivanje

Članak 81.

(1) Organoleptičko ispitivanje svojstava vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina provodi Komisija za organoleptičko ocjenjivanje (u daljnjem tekstu: Komisija), sastavljena od ovlaštenih ocjenjivača (u daljnjem tekstu: ocjenjivači), koja se uspostavlja pri Agenciji.

(2) Metode ocjenjivanja, organoleptička svojstva vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina te tehničke uvjete rada Komisije, način i mjesta dostave uzoraka te količinu uzorka za ocjenjivanje pravilnikom propisuje ministar.

Ocjenjivači

Članak 82.

(1) Zahtjev za ovlaštenje za ocjenjivača Agenciji podnosi fizička osoba, uz koji prilaže dokaze o ispunjavanju sljedećih uvjeta:

1. radno iskustvo u vinogradsko-vinarskoj struci ili poslovima prodaje/trgovine vinom od najmanje četiri godine

2. minimalno završen preddiplomski stručni studij iz područja biotehničkih znanosti:

– poljoprivrede, smjer vinarstvo i vinogradarstvo ili

– prehrambene tehnologije, smjer prehrambeno inženjerstvo i

3. osposobljenost za organoleptičko ocjenjivanje.

(2) Agencija o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje rješenjem.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

(4) Agencija vodi popis ovlaštenih ocjenjivača te koordinira, upravlja i osigurava financijske, logističke i materijalne potrebe za rad Komisija.

(5) Osim održavanja organoleptičkog ocjenjivanja vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina u sjedištu, Agencija je zadužena za održavanje organoleptičkog ocjenjivanje vina na razini vinogradarskih regija i podregija tako da ga s obzirom na podrijetlo uzoraka provodi Komisija s većinskim regionalnim ocjenjivačima.

(6) Regionalne organizacije iz članka 51. ovoga Zakona predlažu ocjenjivače kao članove Komisije na razini vinogradarskih regija i podregija.

(7) Na temelju prijedloga iz stavka 6. ovoga članka Komisiju imenuje Agencija.

(8) Program osposobljavanja ocjenjivača pravilnikom propisuje ministar.

DIO PETI
KONTROLA I NADZOR

POGLAVLJE I.
ADMINISTRATIVNA KONTROLA I KONTROLA NA TERENU AGENCIJE I AGENCIJE ZA PLAĆANJA

Administrativna kontrola

Članak 83.

(1) U provođenju službenih kontrola iz članka 4. ovoga Zakona administrativnu kontrolu provodi:

– Agencija u postupcima prema članku 55. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona

– Agencija za plaćanja u postupku iz članka 25. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Administrativna kontrola obuhvaća kontrolu usklađenosti svih podnesenih zahtjeva sa zakonskim i podzakonskim propisima odnosno odgovarajućim uredbama Europske unije.

Kontrola na terenu

Članak 84.

(1) U provođenju službenih kontrola iz članka 4. ovoga Zakona, kontrolu na terenu kao javnu ovlast sukladno članku 37. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273 obavljaju nadzornici Agencije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti važnih za:

– izdavanje rješenja o stavljanju vina na tržište i postupcima prema članku 55. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona te provođenju službenih kontrola povezanih s ispunjavanjem uvjeta za označavanje vina zaštićenim oznakama i izrazima iz odjeljka 6. poglavlja I. dijela drugog ovoga Zakona i kontrolu obveznih izjava, provjere ispravnosti i sukladnosti izdanih pratećih dokumenta

– izdavanje Potvrde o sukladnosti iz članka 79. stavka 5. ovoga Zakona i

– provjere stanja na terena i sukladnosti s podacima u Vinogradarskom registru, sukladno članku 37. stavku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273.

(2) Nadzornik je službena osoba koja po zakonu obavlja kontrolu na terenu i ima ovlasti za obavljanje određenih radnji u tom postupku, a koje prema potrebi uključuju i uzimanje uzoraka i slanje uzoraka na laboratorijsku analizu.

(3) Agencija je u okviru provođenja službenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni tužitelj za prekršaje iz ovoga Zakona.

(4) Nadzornik u kontroli na terenu postupa u skladu s odredbama ovoga Zakona i internim procedurama Agencije te po obavljenoj kontroli sastavlja izvješće o kontroli na terenu.

(5) U okviru podnesenih zahtjeva uzorak na kojem će biti provedena kontrola na terenu odabire se na podlozi analize rizika i elemenata reprezentativnosti, uključujući i slučajni odabir, a koje za svaku godinu donosi Agencija.

(6) Agencija će na temelju rezultata provedenih kontrola za svaku godinu ocijeniti učinkovitost parametara koji su korišteni pri analizi rizika u prethodnoj godini te će prema potrebi unaprijediti metode analize rizika, koje će biti korištene za iduću godinu.

Obveze fizičkih i pravnih osoba u kontroli na terenu

Članak 85.

(1) Fizičke i pravne osobe:

– upisane u Vinogradarski registar dužne su omogućiti obavljanje kontrole na terenu te tijekom provedbe kontrole na terenu dati na uvid podatke i dokumente vezano uz proizvodnju i stavljanje na tržište proizvoda iz članka 19. ovoga Zakona

– koje su podnijele zahtjev iz članka 79. stavka 2. ovoga Zakona dužne su omogućiti obavljanje kontrole na terenu te tijekom provedbe kontrole na terenu dati na uvid podatke i dokumente vezano uz proizvodnju i stavljanje na tržište proizvoda.

(2) U slučaju sprječavanja izvršenja kontrole na terenu Agencija rješenjem odbija zahtjev za izdavanje rješenja o stavljanju na tržište vina i voćnih vina, osim u slučajevima više sile ili iznimnih okolnosti sukladno članku 59. Uredbe (EU) br. 1306/2013 odnosno rješenjem odbija zahtjev za izdavanje Potvrde o sukladnosti iz članka 79. stavka 5 ovoga Zakona.

(3) Protiv rješenja Agencije iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

(4) Agencija u provedbi kontrole na terenu prema potrebi može uključiti i uzimanje uzoraka i analizu, koji se provode na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(5) Ako se u provedenim laboratorijskim analizama utvrdi da uzorak ne odgovara propisanim zahtjevima, troškove uzorkovanja i laboratorijske analize uzoraka snosi fizička ili pravna osoba koja je proizvod stavila na tržište, a ako uzorak odgovara propisanim zahtjevima, troškovi se podmiruju na teret Agencije.

(6) Naknada vrijednosti uzetog uzorka ne nadoknađuje se za uzorke koji su uzeti za potrebe ispitivanja.

(7) Ako u provedbi kontrole na terenu nadzornik Agencije utvrdi nepravilnosti, unosi ih u izvješće o kontroli na terenu te o tome Agencija i Agencija za plaćanja razmjenjuju podatke i dostavljaju ih nadležnoj inspekciji iz članka 87. stavka 1. ovoga Zakona.

(8) Agencija za plaćanja na temelju izvješća o kontroli na terenu Agencije ispravlja podatke u Vinogradarskom registru.

POGLAVLJE II.
NADZOR

Upravni nadzor

Članak 86.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te nad radom Agencije i Agencije za plaćanja u povjerenim im poslovima državne uprave obavlja Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor / službene kontrole

Članak 87.

(1) Inspekcijski nadzor / službene kontrole (u daljnjem tekstu: inspekcijski nadzor) u proizvodnji i trgovini vinskim proizvodima, voćnim vinima i aromatiziranim proizvodima od vina po ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona obavlja poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: nadležna inspekcija).

(2) Poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Državnog inspektorata provodi poljoprivredni inspektor (u daljnjem tekstu: nadležni inspektor).

(3) Poslove inspekcijskog nadzora po ovome Zakonu iz nadležnosti ministarstva nadležnog za carinske poslove provode carinski inspektori, a poslove službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane provode sanitarni inspektori, sukladno propisima o hrani.

Zadaće nadležnog inspektora

Članak 88.

Nadležni inspektori kontroliraju jesu li vinski proizvodi, voćna vina te aromatizirani proizvodi od vina na tržištu proizvedeni i označeni sukladno odredbama ovoga Zakonu i propisa donesenih na temelju njega.

Ovlasti nadležnog inspektora

Članak 89.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora nadležni inspektor ima sljedeća prava, dužnosti i ovlasti:

1. zatražiti i pregledati isprave kojima se može utvrditi identitet osoba koje podliježu nadzoru i osoba zatečenih na mjestu nadzora

2. zatražiti i pregledati rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, izvadak iz sudskog registra, obrtnicu ili iskaznicu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva

3. zatražiti i pregledati poslovnu dokumentaciju (poslovne knjige, registre, dokumente, ugovore, isprave) i drugu poslovnu dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje stranke te prema potrebi raditi presliku poslovne dokumentacije

4. fotografirati ili snimiti osobe, vinograde, poslovne prostore, proizvodne objekte i drugo vezano za vinogradarsko-vinarsku proizvodnju, proizvodnju voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina

5. pregledati nasade vinove loze radi utvrđivanja i kontrole sortnog sastava nasada, količine i kakvoće grožđa i berbe grožđa

6. organoleptički pregledati vino, voćna vina te aromatizirane proizvode od vina u proizvodnji

7. pregledati proizvodne objekte, poslovne prostorije i sredstva za proizvodnju, preradu, doradu, njegu i punjenje te sredstva u kojima se prevoze vinski proizvodi te voćna vina i aromatizirani proizvodi od vina

8. zatražiti radi provjere podatke i obavijesti o proizvodnji vinskih proizvoda te voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina, kao i o sredstvima i postupcima koji se primjenjuju u proizvodnji, radi utvrđivanja je li proizvodnja obavljena u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega

9. prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka i drugih osoba

10. zabraniti uporabu prostorija, posuda, tehničkih sredstava i uređaja dok se ne otklone utvrđeni nedostaci

11. zabraniti preradu grožđa i voća, proizvodnju vina, voćnih vina, aromatiziranih proizvoda od vina i drugih proizvoda ako nije udovoljeno uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega

12. uzimati uzorke vina i drugih vinskih proizvoda te voćnih vina, aromatiziranih proizvoda od vina i enoloških sredstava

13. narediti otklanjanje tehničkih, skladišnih, higijenskih i drugih nedostataka koji se mogu otkloniti

14. narediti povlačenje s tržišta proizvoda koji ne odgovaraju propisanim uvjetima i/ili navedenim oznakama na proizvodu ili ne sadrže propisane oznake

15. po potrebi privremeno oduzeti stvari koje su predmetom počinjena prekršaja

16. narediti onesposobljavanje za izravnu ljudsku potrošnju vinskih proizvoda te voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina, koji ne odgovaraju uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega ako se proizvod doradom ili preradom ne bi mogao uskladiti s propisanim uvjetima ili ako proizvođač ne obavi doradu ili preradu u danom roku

17. podnositi optužne prijedloge zbog povreda odredaba ovoga Zakona

18. nadzirati i ostalo propisano posebnim propisima.

(2) Pod poslovnim i proizvodnim prostorima te objektima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se stambene, poslovne i druge prostorije i prostori u kojima nadzirani subjekt obavlja djelatnost.

(3) Nadležni inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku te na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti rješava upravnu stvar.

Upravne mjere

Članak 90.

(1) Ako nadležni inspektor u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili propis donesen na temelju njega rješenjem će:

– narediti da se utvrđeni nedostaci ili nepravilnosti, u primjeni ovoga Zakona kao i propisa donesenih na temelju njega, otklone u određenom roku

– zabraniti proizvodnju vinskih proizvoda, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina ako nisu ispunjeni propisani uvjeti propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega

– zabraniti stavljanje na tržište proizvoda iz članka 57. ovoga Zakona i/ili

– zabraniti i narediti povlačenje s tržišta patvorenog, bolesnog ili proizvoda s manom.

(2) Nadležni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora po odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega vodi postupak i donosi rješenja određena ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(3) Protiv rješenja nadležnog inspektora ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor.

Usmeno rješenje

Članak 91.

(1) Nadležni inspektor, u okviru nadležnosti propisanih ovim Zakonom, pri obavljanju inspekcijskog nadzora ima pravo i dužnost donijeti usmeno rješenje o:

a) zabrani proizvodnje i stavljanju na tržište:

– kada rizik za zdravlje ljudi zahtijeva da se određena mjera poduzme odmah, bez odgađanja i/ili

– kada postoji opasnost od prikrivanja, zamjene ili uništenja predmeta inspekcijskog nadzora ili dokaza ako se mjera ne poduzme odmah

b) privremenoj zabrani stavljanja na tržište za vino, voćno vino te aromatizirane proizvode od vina i ostalih proizvoda nad kojima se nadzor provodi sukladno odredbama ovoga Zakona, za koje postoji sumnja da ne ispunjavaju propisane zahtjeve kvalitete, ili deklariranih parametara kvalitete, dok se laboratorijskim analizama ne utvrdi njihova sukladnost.

(2) Nadležni inspektor u obavljanju inspekcijskog nadzora ima pravo i dužnost narediti izvršenje usmenog rješenja odmah uručenjem zapisnika.

(3) Usmeno rješenje unosi se u zapisnik po izvršenom inspekcijskom nadzoru.

(4) Na zahtjev stranke izdat će se pisani otpravak usmenog rješenja u roku od osam dana od dana donošenja usmenog rješenja.

(5) Nadležni inspektor donosi usmeno rješenje i u slučaju primjene članka 96. ovoga Zakona.

Uzorkovanje

Članak 92.

(1) Kad je tijekom provođenja službenih kontrola potrebno uzeti službeni uzorak radi obavljanja laboratorijske analize, nadležni inspektor obvezan je uzeti službeni uzorak i dostaviti ga na analizu u laboratorij ovlašten u skladu s člankom 80. ovoga Zakona ili laboratorij države članice Europske unije ovlašten za provođenje službenih analiza u sektoru vina u skladu člankom 146. Uredbe (EU) br.1308/2013.

(2) Prilikom uzimanja službenog uzorka nadležni inspektor ima pravo i dužnost:

– uzeti tri istovjetna uzorka od istog proizvoda pod jednakim uvjetima i u isto vrijeme: službeni uzorak, uzorak za drugu analizu za potrebe stranke/odgovornog subjekta, treći referentni uzorak (uzorak potreban za provedbu daljnjeg ispitivanja ako se rezultati analize službenog uzorka razlikuju od rezultata analize uzorka za potrebe stranke), a u količini potrebnoj za ispitivanje

– svaki od tri navedena uzorka sastoji se od dva poduzorka za fizikalno-kemijsku i organoleptičku analizu, ukupnog minimalnog volumena od dvije litre (osim kod pretpakovina kada volumen ovisi o volumenu pretpakovine), osim u slučaju dodatnih analiza kada broj poduzoraka može biti veći od redovita dva poduzorka, a ovisno o traženim analizama

– sastaviti zapisnik o uzimanju uzorka koji je sastavni dio zapisnika o provedenoj službenoj kontroli, a koji sadrži podatke o subjektu kod kojeg je uzet uzorak, proizvođaču/punitelju i proizvodu, objektu u kojem se nalazi proizvod od kojeg je uzet uzorak, opisu proizvoda, ambalaži i oznakama proizvoda (za pretpakovine) te sve ostale važne okolnosti vezane za uzorak

– uzorak zapečatiti i označiti

– uzeti uzorak za analizu bez odgađanja dostaviti ovlaštenom laboratoriju uz popratni dopis u kojem se obvezno navodi što se treba analizirati

– čuvati uzorak u odgovarajućim uvjetima do završetka postupka

– nadziranog subjekta od kojeg je uzet uzorak izvijestiti o rezultatima analize u pisanom obliku najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja rezultata analize.

(3) Način uzimanja službenog uzorka, broj uzoraka, označavanje, dostavljanje, pravilnikom propisuje ministar.

Analiza službenog uzorka

Članak 93.

(1) Rezultat analize službenog uzorka po pisanom zahtjevu subjekta odgovornog za kakvoću vina i drugih proizvoda (proizvođač/punitelj/uvoznik) može se pobijati rezultatom druge analize uzorka.

(2) Na pisani zahtjev subjekta odgovornog za kakvoću vina i drugih proizvoda (proizvođač/punitelj/uvoznik), uzorak za drugu analizu bez odgađanja dostavlja se ovlaštenom službenom laboratoriju koji može biti po izboru nadziranog subjekta.

(3) Zahtjev za drugu analizu nadzirani subjekt podnosi u roku od sedam dana od dana zaprimanja rezultata prve analize.

(4) Ako nadzirani subjekt ne podnese zahtjev u roku, smatrat će se da je suglasan s rezultatom prve analize.

(5) Ako rezultat druge analize potvrdi nesukladnosti utvrđene rezultatom prve analize, rezultat druge analize uzorka smatra se konačnim.

(6) Ako rezultat druge analize nije u skladu s rezultatom prve analize, nadležni inspektor može samoinicijativno ili na zahtjev stranke, u roku od sedam dana od dostave druge analize stranci, dostaviti treći referentni uzorak u ovlašteni laboratorij koji nije radio prvu i drugu analizu. Rezultat trećeg (ponovljenog) ispitivanja je konačan.

(7) Postupak ispitivanja i ocjenjivanja rezultata analize pravilnikom propisuje ministar.

Troškovi analize/ispitivanja uzorka

Članak 94.

(1) Troškovi analize/ispitivanja uzorka podmiruju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske kada je rezultat analize u skladu s propisanim odredbama.

(2) Kada rezultat analize nije u skladu s propisanim odredbama, troškove provedenih analiza snosi nadzirani subjekt.

(3) Subjekt kod kojeg su uzeti uzorci ne ostvaruje pravo na naknadu vrijednosti uzorka i ambalaže.

(4) O troškovima analize/ispitivanja uzorka, koje podmiruje subjekt odgovoran za kakvoću, nadležni inspektor donosi rješenje.

(5) U inspekcijskim postupcima po anonimnim prijavama (bez imena i prezimena podnositelja prijave, telefonskog kontakta ili e-adrese) ne uzimaju se uzorci, osim kada nadležni inspektor u provođenju službene kontrole procijeni da je to nužno.

(6) U inspekcijskom postupku po potpisanoj prijavi s kontaktom ili e-adresom, kada je rezultat analize u skladu s propisanim odredbama, troškove analize uzorka snosi prijavitelj.

Obveze nadziranog subjekta

Članak 95.

(1) Nadzirani subjekt obvezan je nadležnom inspektoru omogućiti nesmetanu provedbu inspekcijskog nadzora i dopustiti uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju te pružiti potrebne podatke i obavijesti.

(2) Inspekcijski nadzor može se obaviti i u nazočnosti člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odnosno djelatnika, koji je zatečen na radu u obrtu ili pravnoj osobi, a koji ima ovlaštenje pružiti i osigurati uvid u svu dokumentaciju i proizvode.

(3) Nadzorom iz stavka 2. ovoga članka može se utvrditi činjenično stanje, a o činjenicama u slučaju utvrđenih nepravilnosti zatražit će se očitovanje na zapisnik odgovorne osobe nadziranog subjekta.

(4) Nadzirani subjekt dužan je nadležnom inspektoru omogućiti uzimanje služenog uzoraka.

(5) Nadzirani subjekt dužan je na zahtjev nadležnog inspektora dostaviti ili pripremiti poslovnu dokumentaciju i podatke potrebne za provedbu inspekcijskog nadzora u roku koji mu nadležni inspektor odredi ako se predmetna dokumentacija ne nalazi kod nadziranog subjekta prilikom provedbe nadzora.

(6) Rok iz stavka 5. ovoga članka mora biti primjeren vrsti zahtjeva.

(7) Ako nadzirani subjekt sprječava nadležnog inspektora u obavljanju inspekcijskog nadzora, nadležni inspektor može zatražiti od nadležne policijske uprave:

– zaštitu ako nadzirani subjekt ne dopušta ulaz u poslovne prostore ili proizvodne objekte koji su predmet nadzora ili ako prijeti nadležnom inspektoru

– pomoć u pisanom obliku, a u žurnim slučajevima i usmeno, pri utvrđivanju identiteta ako nadzirani subjekt odbije da mu se utvrdi identitet.

Privremena zabrana

Članak 96.

(1) Ako nadležni inspektor posumnja da vinski proizvod, voćno vino i aromatizirani proizvod od vina sadrže tvari štetne za zdravlje ljudi ili da nisu proizvedeni u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, mora zapečatiti posudu u kojoj se nalaze i donijeti rješenje o privremenoj zabrani uporabe i stavljanja na tržište.

(2) Privremena zabrana iz stavka 1. ovoga članka traje dok nadležni inspektor ne primi rezultat ispitivanja u Agenciji, a najdulje 15 dana od dana zaprimanja uzorka u Agenciju.

(3) Na zahtjev u pisanom obliku, nadležni inspektor dužan je omogućiti vlasniku da u slučaju iz stavka 1. ovoga članka obavi određene radnje radi održavanja zdravstvenog stanja proizvoda.

(4) Ministarstvo nije odgovorno za štetne posljedice koje nastanu na proizvodu ako je vlasniku bilo omogućeno obavljanje radnji iz stavka 3. ovoga članka.

Postupci u slučaju nesukladnosti

Članak 97.

(1) Kada nadležni inspektor rješenjem zabrani upotrebu vinskih proizvoda, voćnog vina i aromatiziranih proizvoda od vina, zato što nisu proizvedeni u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, može, na temelju rezultata ispitivanja i ocjene Agencije, dopustiti njihovu preradu u drugi proizvod u skladu s člankom 80. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Troškove analize i prerade proizvoda iz stavka 1. ovoga članka podmiruje vlasnik.

(3) Vlasnik nema pravo na naknadu štete nastale u slučaju iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Mišljenje u što se mogu preraditi proizvodi iz stavka 1. ovoga članka daje Agencija, odnosno institucija ovlaštena za superanalizu / ponovljenu analizu.

DIO PETI
PREKRŠAJNE ODREDBE

Novčane kazne

Članak 98.

(1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako ne izvrši prijavu ili promjenu u skladu s člankom 22. stavcima 1. i 2. ovoga Zakona

2. ako ne dostavi svaku promjenu podataka iz članka 23. stavaka 2. i 3. i članka 24. stavka 3. ovoga Zakona u propisanom roku (članak 24. stavak 8.)

3. ako dostavi obveznu izjavu o berbi iz članka 27. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona u Vinogradarski registar nakon isteka roka (članak 27. stavak 4.)

4. ako dostavi obveznu izjavu o proizvodnji iz članka 27. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona u Vinogradarski registar nakon isteka roka (članak 27. stavak 4.)

5. ako dostavi obveznu izjavu o zalihama iz članka 27. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona u Vinogradarski registar nakon isteka roka (članak 27. stavak 4.)

6. ako ne dostavi izjavu o očekivanoj berbi iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona u propisanom roku (članak 27. stavak 4.)

7. ako dostavi izjavu o proizvodnji iz članka 61. stavka 5. ovoga Zakona Agenciji nakon isteka roka od 15. siječnja za proteklu godinu

8. ako dostavi izjavu o zalihama iz članka 61. stavka 5. ovoga Zakona Agenciji nakon isteka roka od 10. rujna za proteklu godinu.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 500,00 do 3000,00 kuna.

Članak 99.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. stavlja na tržište vino iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona

2. vino ili mošt ne ispunjava zahtjeve iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona

3. vino ili mošt ne ispunjava zahtjeve iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona

4. obavlja destilaciju bez rješenja o upisu u Vinogradarski registar (članak 24. stavak 1.)

5. ne dostavlja obveznu izjavu o berbi iz članka 27. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona s propisanim podacima ili ih dostavlja s netočnim podacima

6. ne dostavi obveznu izjavu o proizvodnji iz članka 27. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona s propisanim podacima ili ih dostavlja s netočnim podacima

7. ne dostavi obveznu izjavu o zalihama iz članka 27. stavka 1. podstavka 3. ovoga Zakona s propisanim podacima ili ih dostavlja s netočnim podacima

8. ne dostavi izjavu o očekivanoj berbi iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona s propisanim podacima ili ih dostavlja s netočnim podacima

9. ne čuva obvezne izjave u utvrđenom roku protivno odredbi članka 27. stavka 3. ovoga Zakona

10. na tržište stavi proizvod bez pratećeg dokumenta protivno odredbi članka 28. stavka 1. ovoga Zakona

11. ne čuva prateće dokumente u roku utvrđenom odredbom članka 28. stavka 5. ovoga Zakona

12. ne vodi ulazne i izlazne registre u skladu s člankom 29. stavkom 1. ovoga Zakona

13. ne čuva ulazne i izlazne registre u utvrđenom roku protivno odredbi članka 29. stavka 7. ovoga Zakona

14. proizvodi i stavlja na tržište vino čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom suprotno članku 36. stavku 3. ovoga Zakona

15. stavlja na tržište vino označeno nazivom koji je zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom protivno odredbi članka 36. stavka 4. ovoga Zakona

16. stavlja na tržište vino označeno registriranim nazivom ZOI ili ZOZP suprotno članku 38. stavku 18. ovoga Zakona

17. proizvodi i stavlja na tržište vino čiji je naziv registriran na razini Europske unije suprotno članku 38. stavku 19. ovoga Zakona

18. stavlja na tržište proizvode označene suprotno članku 48. stavka 2. ovoga Zakona

19. koristi posebno označavanje vina proizvedenih u Republici Hrvatskoj suprotno odredbi članka 49. ovoga Zakona

20. na tržište stavi vina proizvedena u Republici Hrvatskoj, bez rješenja za stavljanje na tržište, protivno odredbi članka 55. stavka 2. ovoga Zakona

21. na tržište stavi mošt i vino protivno članku 57. stavku 1. točke 4. ovoga Zakona

22. na tržište stavi proizvode bez pratećih dokumenata iz članka 57. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona

23. na tržište stavi proizvode iz članka 57. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona s netočnim podacima u pratećem dokumentu

24. na tržište stavi proizvode iz članka 57. stavka 1. točke 8. ovoga Zakona s nepotpunim podacima u pratećem dokumentu

25. na tržište stavi vino iz uvoza bez pratećih dokumenata iz članka 57. stavka 1.točke 9. ovoga Zakona

26. grožđe stavlja na tržište na mjestima protivno odredbi članka 58. stavka 1. ovoga Zakona

27. grožđe stavlja na tržište bez pratećeg dokumenta (članak 58. stavak 1.)

28. vino u maloprodaji konačnom potrošaču prodaje protivno odredbi članka 58. stavka 2. ovoga Zakona

29. prostorije za prodaju proizvoda kao otvorene robe ne ispunjavaju propisane uvjete za prodaju (članak 58. stavak 4.)

30. prodaje proizvode kao otvorenu robu protivno propisanom načinu prodaje iz članka 58. stavka 4. ovoga Zakona

31. vino u ugostiteljskom objektu drži protivno odredbi članka 59. stavka 1. ovoga Zakona

32. vino u ugostiteljskom objektu prodaje protivno odredbi članka 59. stavka 2. podstavka 1. ovoga Zakona

33. vino u ugostiteljskom objektu prodaje protivno odredbi članka 59. stavka 2. podstavka 2. ovoga Zakona

34. drži i/ili postupa s posudama vina kao otvorene robe protivno odredbama članka 59. stavka 4. ovoga Zakona

35. prilikom držanja vina kao otvorene robe ne vodi evidencije iz članka 59. stavka 3. ovoga Zakona

36. evidencije ne sadrže točne i potpune podatke sukladno odredbama članka 59. stavka 3. ovoga Zakona

37. ne vodi evidencije na način propisan odredbama članka 59. stavka 4. ovoga Zakona

38. ne vodi evidenciju koje moraju voditi destilateri (članak 60. stavak 1.)

39. ne vodi evidenciju s točnim i potpunim podacima (člankom 60. stavkom 2.)

40. ne dostavi obveznu izjavu o proizvodnji iz članka 61. stavka 5. ovoga Zakona do 15. siječnja za proteklu godinu s propisanim podacima ili ih dostavlja s netočnim podacima

41. ne dostavi obveznu izjavu o zalihama za postojeće količine iz članka 61. stavka 5. ovoga Zakona do 10. rujna s propisanim podacima ili ih dostavlja s netočnim podacima

42. ne vodi podrumsku evidenciju u skladu s člankom 62. stavkom 4. ovoga Zakona

43. označava kategorije voćnih vina suprotno članku 62. stavku 5. ovoga Zakona

44. označava kategorije voćnih vina suprotno članku 62. stavku 6. ovoga Zakona

45. proizvodi kategorije voćnih vina suprotno članku 62. stavku 7. ovoga Zakona

46. stavlja na tržište kategorije voćnih vina suprotno članku 62. stavcima 3. i 7. ovoga Zakona

47. na tržište stavi voćna vina protivno odredbi članka 63. stavka 1. ovoga Zakona

48. proizvodi i/ili stavlja na tržište kategorije aromatiziranih proizvoda od vina suprotno članku 65. ovoga Zakona

49. opisuje i/ili prezentira i/ili označava aromatizirane proizvode od vina suprotno članku 66. ovoga Zakona

50. proizvodi i/ili stavlja na tržište kategorije aromatiziranih proizvoda od vina suprotno članku 67. ovoga Zakona

51. proizvodi i/ili stavlja na tržište aromatizirani proizvod od vina čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom suprotno članku 73. stavku 3. ovoga Zakona

52. stavlja na tržište aromatizirani proizvod od vina čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom bez Potvrde o sukladnosti iz članka 73. stavka 4. ovoga Zakona

53. stavlja na tržište aromatizirani proizvod od vina označen registriranim nazivom ZOZP bez Potvrde o sukladnosti iz članka 74. stavka 17. ovoga Zakona

54. proizvodi i/ili stavlja na tržište aromatizirani proizvod od vina čiji je naziv registriran na razini Europske unije suprotno članku 74. stavku 18. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1.ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 1000,00 do 5000,00 kuna.

Članak 100.

(1) Novčanom kaznom od 500.000,00 do 1.000.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. na tržište stavi proizvode protivno odredbi članka 57. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona

2. na tržište stavi proizvode protivno odredbi članka 57. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona

3. na tržište stavi proizvode protivno odredbi članka 57. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona

4. na tržište stavi proizvode protivno odredbi članka 57. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 5000,00 do 25.000,00 kuna.

DIO ŠESTI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 101.

(1) Propise iz članka 7. stavka 8., članka 9. stavka 6., članka 11. stavka 5., članka 12. stavka 4., članka 14. stavka 3., članka 20. stavka 8., članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 4., članka 24. stavka 8., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 5., članka 27. stavka 4., članka 28. stavka 6., članka 29. stavka 8., članka 31. stavka 3., članka 37. stavka 4., članka 38. stavka 21., članka 39. stavka 18., članka 40. stavka 10., članka 41. stavka 10., članka 42. stavka 17., članka 49. stavka 6., članka 56. stavka 5., članka 58. stavka 4., članka 59. stavka 4., članka 60. stavka 2., članka 61. stavka 6., članka 62. stavka 7., članka 63. stavka 6., članka 65. stavka 2., članka 66. stavka 2., članka 68. stavka 3., članka 74. stavka 20., članka 75. stavka 17., članka 76. stavka 2., članka 77. stavka 17., članka 79. stavka 10., članka 80. stavka 6., članka 81. stavka 2., članka 82. stavka 8., članka 92. stavka 3. i članka 93. stavka 7. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Odluku o osnivanju Savjeta iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 102.

Do ovlašćivanja laboratorija iz članka 80. ovoga Zakona, poslove po ovome Zakonu nastavljaju obavljati laboratoriji ovlašteni prema odredbama članka 17. stavka 1. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03., 25/09., 22/11., 55/11., 82/13. i 14/14.).

Članak 103.

(1) Vinogradarski registar ustrojen prema članku 3. stavku 4. i članku 11. stavku 1. podstavku 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim uz tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13. i 14/14.) i članka 42. stavka 3. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03., 25/09., 22/11., 55/11., 82/13. i 14/14.) nastavlja se voditi prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Upisnik destilatera ustrojen prema članku 56. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03., 25/09., 22/11., 55/11., 82/13. i 14/14.) prestaje se voditi kao izdvojena evidencija i priključuje se Vinogradarskom registru te se nastavlja voditi prema odredbama članaka 23. do 26. ovoga Zakona.

(3) Evidencija proizvođača voćnih vina ustrojenu prema članku 7. Pravilnika o voćnom vinu (»Narodne novine«, br. 73/03., 24/11., 28/11., 62/11., 82/11., 120/12. i 59/134.) nastavlja se voditi prema odredbama ovoga Zakona.

(4) Pravne i fizičke osobe upisane u evidencije iz ovoga članka koje se nastavljaju voditi prema odredbama ovoga Zakona zadržavaju prava i obveze temeljem izvršenih upisa te se moraju uskladiti s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu provedbenih propisa iz članka 22. stavka 3., članka 23. stavka 4., članka 24. stavka 8., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 5. i članka 61. stavka 6. ovoga Zakona.

Članak 104.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 101. ovoga Zakona ostaju na snazi propisi:

– Lista zemljopisnih oznaka (»Narodne novine«, br. 64/17.)

– Popis ovlaštenih laboratorija (»Narodne novine«, br. 49/17.)

– Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina, te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (»Narodne novine«, br. 102/04. i 64/05.), osim odredbi članaka 2. do 6. i članaka 12., 13. i 13a.

– Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina (»Narodne novine«, br. 106/04., 137/12., 142/13., 48/14. i 1/15.), osim odredbi članaka 2., 3. i 4.

– Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze (»Narodne novine«, br. 74/12., 80/12. – ispravak, 48/13. i 159/13.), osim odredbi članka 2.

– Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (»Narodne novine«, br. 53/14.)

– Pravilnik o upisniku destilatera (»Narodne novine«, br. 137/05. i 75/07.)

– Pravilnik o proizvodnji vina (»Narodne novine«, br. 2/05., 137/08. i 48/14.), osim odredbi članaka 11., 27., 28. i 29.

– Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (»Narodne novine«, br. 73/17.)

– Pravilnik o voćnim vinima (»Narodne novine«, br. 73/06., 24/11., 28/11., 62/11., 82/11., 120/12. i 59/13.)

– Lista tradicionalnih izraza za vino (»Narodne novine«, br. 96/07., 62/10., 133/10., 14/11., 52/12., 75/13., 138/13., 96/07., 62/10., 133/10., 14/11., 52/12., 75/13., 138/13., 42/17. i 49/17. – ispravak)

– Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina (»Narodne novine«, br. 71/08. i 121/14.)

– Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (»Narodne novine«, br. 142/13. i 49/14.)

– Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (»Narodne novine«, br. 48/14., 83/14., 147/14., 110/16. i 127/17.)

– Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima (»Narodne novine«, br. 114/10.), osim odredbi članka 6. stavaka 1., 4. i 7.

– Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina (»Narodne novine«, br. 141/10., 31/11., 78/11. i 120/12.)

– Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze (»Narodne novine«, br. 79/17.)

– Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina (»Narodne novine«, br. 28/18.), osim odredbi članka 7.

Članak 105.

Postupci započeti po odredbama Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03., 25/09., 22/11., 55/11., 82/13. i 14/14.) i Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13. i 14/14.) dovršit će se po odredbama tih zakona.

Članak 106.

Do stupanja na snagu Zakona o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 115/18.) poslove inspekcijskog nadzora u proizvodnji, trgovini vinskim proizvodima, voćnim vinima i aromatiziranim proizvodima od vina po ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona obavlja poljoprivredna inspekcija Ministarstva.

Članak 107.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Zakon o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03., 25/09., 22/11., 55/11., 82/13. i 14/14.)

– Zakon o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/13. i 14/14.)

– Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (»Narodne novine«, br. 102/04., 91/05., 71/06., 73/07., 8/08., 88/09., 24/11. i 152/11.)

– Pravilnik o oglašavanju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i voćnih vina (»Narodne novine«, br. 105/04.)

– Pravilnik o vinskom i voćnom octu (»Narodne novine«, br. 121/05., 53/06. i 26/11.)

– Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva (»Narodne novine«, br. 7/97., 57/00., 96/03., 137/12. i 142/13.).

Članak 108.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/18-01/141

Zagreb, 23. ožujka 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.