Zakon o izmjenama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda

NN 32/2019 (29.3.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda

HRVATSKI SABOR

643

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OPĆOJ SIGURNOSTI PROIZVODA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o općoj sigurnosti proizvoda, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. ožujka 2019.

Klasa: 011-01/19-01/46

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 27. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OPĆOJ SIGURNOSTI PROIZVODA

Članak 1.

U Zakonu o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, br. 30/09., 139/10. i 14/14.) u članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem ovoga Zakona obavljaju tržišni inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove (u daljnjem tekstu: inspektori) u skladu s ovlastima određenim ovim Zakonom i posebnim zakonima.«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 15. i članak 15. brišu se.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/19-01/24

Zagreb, 23. ožujka 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.