Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

NN 32/2019 (29.3.2019.), Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

HRVATSKI SABOR

645

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. ožujka 2019.

Klasa: 011-01/19-01/48

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 27. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/13. i 14/14.) članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 765/2008 i Uredbe (EZ) br. 764/2008, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, svaki u svom djelokrugu, obavljaju inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove, i to: tržišni inspektori, inspektori opreme pod tlakom, energetski inspektori, građevinski inspektori i poljoprivredni inspektori, u skladu s ovlastima, danim ovim Zakonom i posebnim propisima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 765/2008 i Uredbe (EZ) br. 764/2008, ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona kojim se uređuje tehnički zahtjevi za:

– radijsku opremu, obavljaju inspektori elektroničkih komunikacija Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
(HAKOM),

– opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, obavljaju energetski inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za inspekcijske poslove i nadležni inspektori središnjeg tijela državne uprave za unutarnje poslove,

– mjerila i neautomatske vage, obavljaju mjeriteljski inspektori središnjeg tijela državne uprave nadležnog za mjeriteljstvo.

(3) Obavješćivanje Europske komisije o primjeni Uredbe (EZ) br. 764/2008 i Uredbe (EZ) br. 765/2008 obavljaju inspekcijska tijela sukladno svojim nadležnostima.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/19-01/25

Zagreb, 23. ožujka 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.