Zakon o izmjenama Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje

NN 32/2019 (29.3.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje

HRVATSKI SABOR

650

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O USKLADIŠTENJU I SKLADIŠNICI ZA ŽITARICE I INDUSTRIJSKO BILJE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. ožujka 2019.

Klasa: 011-01/19-01/53
Urbroj: 71-06-01/1-19-2
Zagreb, 27. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O USKLADIŠTENJU
I SKLADIŠNICI ZA ŽITARICE I
INDUSTRIJSKO BILJE

Članak 1.

U Zakonu o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje (»Narodne novine«, br. 79/09. i 124/11.) u članku 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor u provođenju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljaju poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata.«.

Članak 2.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora prema ovom Zakonu poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata:

– izvješćuje nadležna tijela o uočenim nepravilnostima i traži provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti,

– prikuplja podatke i obavijesti kada je to potrebno za obavljanje njihova posla,

– podnosi nadležnim tijelima zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka odnosno kaznenu prijavu,

– nadzire i ostalo propisano ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Protiv rješenja poljoprivrednih inspektora može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba.

(3) Žalbu protiv rješenja poljoprivrednog inspektora rješava unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata.

(4) Protiv drugostupanjskog rješenja unutarnje ustrojstvene jedinice za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata može se pokrenuti upravni spor.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/19-01/30
Zagreb, 23. ožujka 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.