Zakon o izmjeni Zakona o duhanu

NN 32/2019 (29.3.2019.), Zakon o izmjeni Zakona o duhanu

HRVATSKI SABOR

651

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DUHANU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o duhanu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. ožujka 2019.

Klasa: 011-01/19-01/54

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 27. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O DUHANU

Članak 1.

U Zakonu o duhanu (»Narodne novine«, br. 69/99. i 14/14.) članak 32. mijenja se i glasi:

»Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega donosi Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor propisan ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega obavljaju poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata.

Nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Ministarstvo financija, Carinska uprava te poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata u dijelu proizvodnje duhana.

Protiv rješenja poljoprivrednih inspektora može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba.

Žalbu protiv rješenja poljoprivrednog inspektora rješava unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata.

Protiv drugostupanjskog rješenja unutarnje ustrojstvene jedinice za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata može se pokrenuti upravni spor.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/19-01/27

Zagreb, 23. ožujka 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.