Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla

NN 32/2019 (29.3.2019.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla

HRVATSKI SABOR

652

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GNOJIVIMA I POBOLJŠIVAČIMA TLA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. ožujka 2019.

Klasa: 011-01/19-01/55

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 27. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O GNOJIVIMA I POBOLJŠIVAČIMA TLA

Članak 1.

U Zakonu o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, br. 163/03., 40/07., 81/13. i 14/14.) u članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor u provođenju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljaju poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata.«.

Članak 2.

Članci 16. i 17. brišu se.

Članak 3.

U članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Protiv rješenja poljoprivrednog inspektora može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba Državnom inspektoratu.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/19-01/31

Zagreb, 23. ožujka 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.