Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima

NN 32/2019 (29.3.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima

HRVATSKI SABOR

653

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 2003/2003 O GNOJIVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o provedbi uredbe (EZ) br 2003/2003 o gnojivima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. ožujka 2019.

Klasa: 011-01/19-01/56

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 27. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 2003/2003 O GNOJIVIMA

Članak 1.

U Zakonu o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima (»Narodne novine«, br. 81/13.) članak 8. mijenja se i glasi:

»Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EZ) br. 2003/2003 i ovoga Zakona obavljaju poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata.«.

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Ako poljoprivredni inspektor u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon, može rješenjem narediti da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostaci uklone u određenom roku.

(2) Poljoprivredni inspektor donijet će rješenje iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora.

(3) Protiv rješenja poljoprivrednog inspektora iz stavka 2. ovoga članka može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba Državnom inspektoratu.

(4) Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/19-01/33

Zagreb, 23. ožujka 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.