Zakon o izmjenama Zakona o informiranju potrošača o hrani

NN 32/2019 (29.3.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o informiranju potrošača o hrani

HRVATSKI SABOR

655

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o informiranju potrošača o hrani, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. ožujka 2019.

Klasa: 011-01/19-01/58

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 27. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O HRANI

Članak 1.

U Zakonu o informiranju potrošača o hrani (»Narodne novine«, br. 56/13., 14/14. i 56/16.) članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležno tijelo za provedbu ovoga Zakona je središnje tijelo državne uprave nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Za provedbu posebnih stručnih poslova delegiranih od Europske komisije te drugih poslova, kao i savjetovanja Ministarstva ministar nadležan za poljoprivredu može rješenjem ovlastiti pravne osobe s javnim ovlastima i druge javne ustanove.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(4) Ministar nadležan za poljoprivredu ovlašten je pravilnikom, naredbom ili naputkom urediti sva pitanja nužna za provedbu ovoga Zakona te pitanja za koja Uredba (EU) br. 1169/2011 dopušta donošenje nacionalnih mjera, pod uvjetom da se time ne zabranjuje, ne sprječava ili ne ograničava sloboda kretanja unutar Europske unije proizvoda koji su u skladu s Uredbom (EU) br. 1169/2011.«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Ministarstvo.

(2) Ako se upravnim nadzorom utvrdi da ovlaštene pravne osobe s javnim ovlastima i druge javne ustanove iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona ne provode pravilno poslove koji su im preneseni, ministar nadležan za poljoprivredu oduzet će ovlaštenje.

(3) Nadležno tijelo za provedbu službenih kontrola prema odredbama ovoga Zakona je Državni inspektorat.

(4) Službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona provode poljoprivredni inspektori, sanitarni inspektori i veterinarski inspektori Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola) sukladno posebnom propisu o službenim kontrolama te ovlastima određenim posebnim zakonima.«.

Članak 3.

U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Žalbe protiv rješenja osoba ovlaštenih za provedbu službenih kontrola rješava nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata.«.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/19-01/28

Zagreb, 23. ožujka 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.