Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu

NN 32/2019 (29.3.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu

HRVATSKI SABOR

659

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. ožujka 2019.

Klasa: 011-01/19-01/62

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 27. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU

Članak 1.

U Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09., 61/11., 56/13. i 14/14.) u članku 40. stavku 9. riječ: »Ministarstvu« zamjenjuje se riječima: »Državnom inspektoratu«.

Stavci od 10. do 16. brišu se.

U dosadašnjem stavku 17., koji postaje stavak 10., iza riječi: »propisuje ministar« stavlja se zarez i dodaju riječi: »uz prethodnu suglasnost glavnog državnog inspektora«.

Članak 2.

U članku 55. stavku 1. riječ: »Ministarstva« zamjenjuje se riječima: »Državnog inspektorata«.

Stavak 4. briše se.

Članak 3.

U članku 56. točki 11. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se točke 12. do 16. koje glase:

»12. nadzirati ispunjavanje uvjeta pravnih i fizičkih osoba upisanih u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala i Upisnik dobavljača božićnih drvaca,

13. nadzirati korištenje šumskog reprodukcijskog materijala iz uvoza,

14. nadzirati uskladišten sjemenski materijal u sjemenskim štedionicama,

15. nadzirati genetsku i sjemensku banku svojti šumskog drveća,

16. nadzirati i sve ostale poslove propisane ovim Zakonom.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 57. i članak 57. brišu se.

Članak 5.

Naslovi iznad članaka 59. i 60. i članci 59. i 60. brišu se.

Članak 6.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja šumarskih inspektora može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba.

(2) Žalbu protiv rješenja šumarskog inspektora rješava nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata.

(3) Žalba protiv rješenja šumarskog inspektora ne odgađa izvršenje rješenja.«.

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/19-01/38

Zagreb, 23. ožujka 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.