Zakon o izmjenama Zakona o lovstvu

NN 32/2019 (29.3.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o lovstvu

HRVATSKI SABOR

660

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOVSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama zakona o lovstvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. ožujka 2019.

Klasa: 011-01/19-01/63

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 27. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O LOVSTVU

Članak 1.

U Zakonu o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18.) u članku 84. stavku 1. riječ: »Ministarstva« zamjenjuje se riječima: »Državnog inspektorata«.

Članak 2.

Članci 85. i 86. brišu se.

Članak 3.

Članak 89. mijenja se i glasi:

»(1) Protiv rješenja lovnog inspektora raspoređenog na radno mjesto u područnom uredu i ispostavi područnog ureda Državnog inspektorata može se izjaviti žalba nadležnoj unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(2) Protiv rješenja lovnog inspektora raspoređenog na radno mjesto u središnjem uredu Državnog inspektorata žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 4.

U članku 91. stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 5.

U članku 100. stavku 1. iza riječi: »članka 72. stavka 6.« briše se zarez i dodaje riječ: »i«, a riječi: »i članka 86. stavka 2.« brišu se.

U stavku 5. na kraju podstavka 15. stavlja se točka, a podstavak 16. briše se.

Članak 6.

Inspekcijski postupci započeti prema odredbama Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18.) i do rasporeda državnih službenika na radna mjesta iz članka 69. stavka 3. Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 115/18.) nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18.).

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/19-01/29

Zagreb, 23. ožujka 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.