Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

NN 32/2019 (29.3.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

HRVATSKI SABOR

661

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. ožujka 2019.

Klasa: 011-01/19-01/64

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 27. ožujka 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE SUKLADNO PROPISIMA O HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE, O ZDRAVLJU I DOBROBITI ŽIVOTINJA

Članak 1.

U Zakonu o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/13., 14/14. i 56/15.) u članku 3. stavku 1. iza riječi: »poljoprivredu« umjesto riječi: »i« stavlja se zarez, a iza riječi: »zdravlje« dodaju se riječi: »i Državni inspektorat«.

U stavku 5. iza riječi: »zdravlje« dodaju se riječi: »i Državni inspektorat«, a riječ: »ima« zamjenjuje se riječju: »imaju«.

Stavak 6. briše se.

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. riječi: »nadležnih tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ministarstva nadležnog za zdravstvo«.

U stavku 2. riječi: »Povjerenstvo za žalbe pri nadležnim tijelima iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona, a koje imenuje Vlada Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata«.

Stavci 3. i 4. brišu se.

Članak 3.

U članku 14. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nadležna ustrojstvena jedinica za unutarnju reviziju unutar Državnog inspektorata provodi unutarnje revizije nad ustrojstvenim jedinicama Državnog inspektorata.«.

U stavku 5. riječi: »ministarstvu nadležnom za zdravlje« zamjenjuju se riječima: »Državnom inspektoratu«.

Članak 4.

U članku 15. stavku 1. riječi: »Nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ministarstvo nadležno za zdravstvo«.

U stavku 3. riječi: »iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. ovoga članka«, a riječ: »povjerili« zamjenjuje se riječju: »prenesene«.

Članak 5.

U članku 16. stavku 1. riječi: »nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona u okviru nadležnosti donose« zamjenjuju se riječima: »Državni inspektorat donosi«.

Članak 6.

U članku 22. stavku 1. iza riječi: »zdravlje« dodaju se riječi: »i Državnim inspektoratom«.

Članak 7.

U članku 23. stavku 2. iza riječi: »poljoprivredu« umjesto riječi: »i« stavlja se zarez, a iza riječi: »zdravlje« dodaju se riječi: »i Državnog inspektorata«.

Članak 8.

U članku 24. stavku 1. riječi: »nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »Državni inspektorat«.

Stavak 2. briše se.

Članak 9.

U članku 29. stavku 1. iza riječi: »zdravlje« dodaju se riječi: »i Državnim inspektoratom«.

Članak 10.

U cijelom tekstu Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/13., 14/14. i 56/15.) riječi: »ministarstvo nadležno za zdravlje« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za zdravstvo« u odgovarajućem padežu.

Članak 11.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2019.

Klasa: 022-03/19-01/32

Zagreb, 23. ožujka 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.