Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine

NN 33/2019 (3.4.2019.), Pravilnik o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine

Ministarstvo poljoprivrede

701

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE ZA PROIZVOĐAČE ŠEĆERNE REPE ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2021. GODINE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/19-04/94, urbroj: 50301-25/27-19-2 od 15. ožujka 2019. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 оd 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013).

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

(1) potpora je potpora male vrijednosti namijenjena proizvođačima šećerne repe

(2) korisnik potpore je proizvođač šećerne repe koji je ostvario pravo na potporu iz Programa.

Potpora za proizvođače šećerne repe

Članak 4.

(1) Iznos potpore utvrđuje se razmjerno površinama pod šećernom repom upisanim u Upisnik poljoprivrednika za koje je ostvareno pravo na proizvodno vezanu potporu za šećernu repu.

(2) Najveći jedinični iznos potpore koji se može dodijeliti korisniku potpore iznosi 2.500,00 kuna po hektaru.

(3) U slučaju da iznos potpore predviđen Programom nije dovoljan za prijavljene površine, izvršit će se proporcionalno umanjenje iznosa svim prijavljenim korisnicima potpore po površini.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 5.

Za potporu je prihvatljiv proizvođač šećerne repe koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika i ostvario je pravo na proizvodno vezanu potporu za šećernu repu.

Obveze korisnika potpore

Članak 6.

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu za 2020. godinu u skladu s člankom 8. stavkom 2. ovoga Pravilnika, korisnik potpore obvezuje se u 2021. godini uzgajati šećernu repu na najmanje 40 % površina za koje je ostvario potporu u 2020. godini.

Podnošenje zahtjeva

Članak 7.

Proizvođač šećerne repe iz članka 5. ovoga Pravilnika podnosi zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja.

Zahtjev za potporu

Članak 8.

(1) Zahtjev za potporu u 2019. godini podnosi se u razdoblju od 5. travnja do 30. lipnja.

(2) Zahtjev za potporu u 2020. i 2021. godini podnosi se do 30. lipnja.

Administrativna kontrola i kontrola na terenu

Članak 9.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu u skladu sa člancima 140. i 141. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18).

(2) Kontrola na terenu provodi se na uzorku od najmanje 1 % zahtjeva za potporu.

(3) Nakon provedenih kontrola iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja u skladu sa člankom 15. Zakona o poljoprivredi donosi:

– Odluku o odobrenju isplata podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore iz Programa, koja sadrži i obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti u skladu sa člankom 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 i

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava potpore iz Programa podnositeljima koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Prigovori

Članak 10.

(1) Na odluke iz članka 9. stavka 3. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi u roku od osam dana od dana dostave odluke.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi putem Agencije za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u dva primjerka.

Povrat potpore

Članak 11.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu sa člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Zaštita osobnih podataka

Članak 12.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/26

Urbroj: 525-07/0005-19-5

Zagreb, 28. ožujka 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.