Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe uz Dugi otok, između rtova Žman i Gubac

NN 35/2019 (5.4.2019.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe uz Dugi otok, između rtova Žman i Gubac

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

734

Na temelju članka 17. stavka 1. i članka 20. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), te članka 36. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17), a u vezi sa člankom 6. Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (»Narodne novine«, br. 37/14 i 154/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. travnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KONCESIJI U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA BIJELE RIBE UZ DUGI OTOK, IZMEĐU RTOVA ŽMAN I GUBAC

I.

U Odluci o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe uz Dugi otok, između rtova Žman i Gubac (»Narodne novine«, broj 79/16), u točki II. tablica se mijenja i glasi:

POLJE
točkaE (Y)N (X)
1388 284.694 873 453.27
2388 822.594 873 144.94
3389 343.134 872 846.56
4389 124.324 872 464.82
5388 603.774 872 763.21
6388 065.884 873 071.54


II.

Točka III. mijenja se i glasi:

»Površina pomorskog dobra, morskog akvatorija, koje se daje u koncesiju ukupno iznosi 536.800 m2, a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi – topografskoj karti s ucrtanom granicom koncesije, izrađenoj 23. studenoga 2016. godine, po društvu Firma Cive d.o.o. iz Zadra, koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u 'Narodnim novinama'.«.

III.

U točki V. stavku 2. broj: »700« zamjenjuje se brojem: »3.000«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti pomorsko dobro iz točke II. ove Odluke sukladno lokacijskoj dozvoli, klase: UP/I-350-05/15-01/000049, urbroja: 2198/1-11/8-15-0004, od 28. prosinca 2015. godine i klase: UP/I-350-05/16-01/000006, urbroja: 2198/1-11/8-16-0002, od 9. veljače 2016. godine, izdanoj od Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, te klase: UP/l-350-05/18-01/000020, urbroja: 2198/1-07/11-18-0010, od 23. travnja 2018. godine, izdanoj od Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, koje čine Prilog 2. ove Odluke i ne objavljuju se u 'Narodnim novinama'.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Davatelj koncesije ne preuzima odgovornost za eventualne pravne posljedice poništenja lokacijske dozvole iz stavka 3. ove točke.«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

IV.

U točki VII. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Godišnja koncesijska naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, s tim da:

1. U razdoblju od dana sklapanja Ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke do 1. lipnja 2019. godine:

a) stalni dio iznosi 0,50 kuna po m2 zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, odnosno 120.000,00 kuna godišnje, plativo u jednom obroku

b) promjenjivi dio iznosi 0,30 % od ukupnoga godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom pomorskom dobru.

2. U razdoblju od 1. lipnja 2019. godine do 31. prosinca 2023. godine:

a) stalni dio iznosi 0,90 kuna po m2 zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, plativo u jednom obroku

b) promjenjivi dio naknade iznosi 0,35 % od ukupnoga godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom pomorskom dobru

3. U razdoblju od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2028. godine:

a) stalni dio iznosi 0,90 kuna po m2 zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, plativo u jednom obroku

b) promjenjivi dio naknade iznosi 0,40 % od ukupnoga godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom pomorskom dobru

4. U razdoblju od 1. siječnja 2029. godine do 31. prosinca 2033. godine

a) stalni dio iznosi 0,90 kuna po m2 zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, plativo u jednom obroku

b) promjenjivi dio naknade iznosi 0,45 % od ukupnoga godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom pomorskom dobru

5. U razdoblju od 1. siječnja 2034. godine do dana isteka Ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke

a) stalni dio iznosi 0,90 kuna po m2 zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, plativo u jednom obroku

b) promjenjivi dio naknade iznosi 0,50 % od ukupnoga godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom pomorskom dobru.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»Stalni dio koncesijske naknade usklađivat će se svake tri godine na dan 1. siječnja četvrte godine i primjenjivati od 1. siječnja iste godine. Naknada će se usklađivati prema formuli:

K = faktor za usklađivanje stalnog i promjenjivog dijela koncesijske naknade za svaki trogodišnji period koji slijedi nakon zaključenja ugovora o koncesiji

p1 = stopa inflacije prve godine trogodišnjeg perioda

p2 = stopa inflacije druge godine trogodišnjeg perioda

p3 = stopa inflacije treće godine trogodišnjeg perioda.

Neovisno o usklađivanju cijena vezano uz inflatorna kretanja, a u slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu u odnosu na euro i to za +/-3 %, mijenja se i iznos stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.«.

V.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije, na pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke uložiti ukupno 63.689.119,00 kuna kroz čitavo vrijeme trajanja koncesije, od čega se iznos od 600.000,00 kuna odnosi na zaštitu okoliša, sve u skladu s rokovima i na način utvrđen u Studiji gospodarske opravdanosti gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele morske ribe uz Dugi otok, između rtova Žman i Gubac – povećanje kapaciteta do 3.000 t/god., izrađenoj u svibnju 2018. godine, koja čini Prilog 3. ovoj Odluci, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

VI.

Zadužuje se ovlaštenik koncesije da, u roku 60 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«, Davatelju koncesije dostavi garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na iznos od 1.167.548,25 kuna, a što je 5 % od vrijednosti investicijskog ulaganja u osnovna sredstva, koje iznosi 23.350.965,00 kuna, s rokom važenja garancije do šest mjeseci od završetka planiranoga investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Zadužuje se ovlaštenik koncesije da, u roku 60 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«, Davatelju koncesije dostavi ovjerene zadužnice na iznos od 966.240,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora.

Ako ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke i ovjerene zadužnice, gubi sva prava određena ovom Odlukom te se neće zaključiti dodatak br. 1. Ugovoru o koncesiji iz točke VII. ove Odluke.

VII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi dodatak br. 1. Ugovoru o koncesiji u roku 60 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/416

Urbroj: 50301-27/20-19-4

Zagreb, 4. travnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.