Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 35/2019 (5.4.2019.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

736

Na temelju članka 44. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijela je

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE TE NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVE IZVJEŠĆA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja evidencije i dokumentacije te način i rokovi dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi i drugih prava iz socijalne skrbi utvrđenih općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Korisnici socijalne skrbi su osobe propisane člankom 21. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17, u daljnjem tekstu Zakon o socijalnoj skrbi), posebnim propisom i općim aktima jedinice lokalne i područne samouprave, odnosno Grada Zagreba.

2. Prava u sustavu socijalne skrbi su prava utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi, posebnim propisima i općim aktima jedinica lokalne i područne samouprave, odnosno Grada Zagreba.

3. Evidencija je skup podataka o ostvarenim pravima sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, posebnim propisom i općim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba.

4. Dokumentacija je skup dokumenata kojima se dokazuju određene činjenice i okolnosti u odnosu na korisnika i vrstu prava o kojem se vodi evidencija.

5. Vrste/skupine prava u sustavu socijalne skrbi su novčane pomoći, ostale novčane pomoći, pomoći u naravi i drugi oblici pomoći.

6. Novčane pomoći propisane Zakonom o socijalnoj skrbi jesu naknada za troškove stanovanja, naknada za troškove prijevoza i troškovi ogrjeva.

7. Ostale novčane pomoći su novčane pomoći koje se priznaju korisnicima temeljem posebnog propisa i općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba.

8. Pomoći u naravi su sve vrste pomoći propisane Zakonom o socijalnoj skrbi, posebnim propisom i općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb priznaje korisnicima s područja svoje nadležnosti.

9. Drugi oblici pomoći su socijalne usluge i pomoći propisane Zakonom o socijalnoj skrbi, posebnim propisima i općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, čiji se troškovi u potpunosti ili djelomično podmiruju iz sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, a isplaćuju se pružatelju usluge na ime glavarine po korisniku.

SADRŽAJ EVIDENCIJE O PRAVIMA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Članak 3.

(1) Evidencija prava u sustavu socijalne skrbi sadrži podatke o ostvarenom pravu u sustavu socijalne skrbi.

(2) Podaci o ostvarenim pravima u sustavu socijalne skrbi su:

1. Vrsta/skupina prava

2. Naziv prava u sustavu socijalne skrbi

3. Pravni temelj za ostvarivanje prava u sustavu socijalne skrbi (Zakon o socijalnoj skrbi, posebni propis, naziv općeg akta jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba)

4. Broj zahtjeva za ostvarivanje svakog prava

5. Broj priznatih prava

6. Osobno ime korisnika, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB), datum priznavanja prava i iznos naknade

7. Ukupni iznos odobrenih/utrošenih sredstava na mjesečnoj razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba (za navedeno pravo u sustavu socijalne skrbi)

8. Ukupni iznos odobrenih/utrošenih sredstava na godišnjoj razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba (za navedeno pravo u sustavu socijalne skrbi)

9. Ukupni iznos planiranih sredstava na godišnjoj razini u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba za ostvarivanje prava

10. Korisnička skupina koja može ostvariti pravo sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, posebnom propisu ili općim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba.

Članak 4.

(1) Osim podataka iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, evidencija prava u sustavu socijalne skrbi koje korisnici ostvaruju temeljem Zakona o socijalnoj skrbi sadrži i sljedeće podatke:

1. Podatke o pravu na naknadu za troškove stanovanja

2. Podatke o pravu na naknadu za troškove prijevoza

3. Podatke o pravu na troškove ogrjeva.

(2) Podaci o pravu na naknadu za troškove stanovanja su:

1. Iznos proračunskih sredstava na poziciji za socijalnu skrb jedinice lokalne samouprave (po donošenju proračuna)

2. Iznos proračunskih sredstava na poziciji za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade (po donošenju proračuna)

3. Broj korisnika zajamčene minimalne naknade koji ostvaruju pravo na naknadu troškova stanovanja (ukupno, broj samaca, broj kućanstava)

4. Osobno ime korisnika, OIB, datum priznavanja i iznos naknade za korisnika prava

5. Broj zaprimljenih zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja

6. Broj usvojenih zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za troškove stanovanja

7. Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava za pomoć za podmirenje troškova stanovanja na godišnjoj razini.

(3) Podaci o pravu na naknadu za troškove prijevoza su:

1. Iznos proračunskih sredstava predviđen za naknadu za troškove prijevoza osobama s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koji pohađaju nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja u mjestu prebivališta, a koji nemaju osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi (po donošenju proračuna)

2. Broj korisnika prava na naknadu za troškove prijevoza (ukupno, broj osoba s invaliditetom, broj djece s teškoćama u razvoju)

3. Osobno ime, OIB, datum priznavanja i iznos naknade za korisnika prava

4. Ukupni iznos utrošenih proračunskih sredstava za naknadu za troškove prijevoza na godišnjoj razini.

(4) Podaci o pravu na troškove ogrjeva su:

1. Iznos proračunskih sredstava predviđen za troškove ogrjeva

2. Broj korisnika zajamčene minimalne naknade kojima je priznato pravo na troškove ogrjeva (ukupno, broj korisnika kojima je odobren novčani iznos, broj korisnika kojima su odobrena tri m3 drva)

3. Osobno ime, OIB, datum priznavanja i iznos naknade za korisnika prava

4. Ukupan iznos utrošenih proračunskih sredstava za troškove ogrjeva.

UNOS PODATAKA I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE

Članak 5.

(1) Evidencija prava u sustavu socijalne skrbi vodi se u elektroničkom obliku.

(2) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužni su redovito ažurirati, odnosno unositi podatke o pravima u sustavu socijalne skrbi u bazu podataka.

DOSTUPNOST, KORIŠTENJE I ČUVANJE PODATAKA

Članak 6.

(1) Podaci o pravima iz sustava socijalne skrbi pohranjuju se u bazi podataka jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba.

(2) Ustroj, održavanje i korištenje baze podataka u nadležnosti je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba.

(3) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb izdaje ovlaštenja i određuje razinu ovlasti za pristup bazi podataka te za unošenje novih i korištenje postojećih podataka.

(4) Pristup podacima i njihovo korištenje moguće je nakon osobne identifikacije i provjere razine ovlaštenja.

Članak 7.

Podaci o pravima u sustavu socijalne skrbi dostupni su u aktivnom obliku, na računalu, još godinu dana nakon što je prestao bilo koji oblik prava.

Članak 8.

(1) Baza podataka mora imati sigurnosnu kopiju pohranjenu na odgovarajućem mediju.

(2) Sigurnosna kopija iz stavka 1. ovoga članka čuva se na odvojenom mjestu osiguranom od neovlaštenog pristupa, prodora vatre ili vode i služi kao pričuvna kopija u slučaju oštećenja podataka pohranjenih u elektroničkom računalu.

(3) Mjesto pohrane sigurnosnih kopija iz stavka 1. ovoga članka i osobu odgovornu za izradu i čuvanje kopija odredit će općinski načelnik, gradonačelnik ili župan jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba.

DOKUMENTACIJA

Članak 9.

Dokumentaciju o pravima iz sustava socijalne skrbi čine svi akti zajedno s prilozima na temelju kojih se obavlja unos podataka u bazu podataka.

OBRADA PODATAKA, IZRADA I DOSTAVA IZVJEŠĆA

Članak 10.

(1) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužna je obraditi podatke o korisnicima i pravima iz sustava socijalne skrbi iz baze podataka u okviru svog djelokruga rada.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka mogu se koristiti za izradu standardiziranih i nestandardiziranih izvješća, istraživanje, analizu te kao podloga za pripremu zakonskog akta ili strateških dokumenata.

(3) Obrasce za izradu izvješća iz stavka 2. ovoga članka određuje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb.

Članak 11.

Godišnje izvješće iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika sadrži podatke iz članka 3. točke 1. – 5. i 7. – 11. ovoga Pravilnika i podatke iz članka 4. stavka 2. točke 1. – 3. i 5. – 7., stavka 3. točke 1., 2. i 4. i stavka 4. točke 1., 2. i 4. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Službenici i namještenici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba obvezni su čuvati kao profesionalnu tajnu podatke o korisnicima sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, posebnim propisima i drugim općim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba.

Članak 13.

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su uredu državne uprave u županiji dostaviti godišnje izvješće iz članka 11. ovoga Pravilnika do 30. lipnja za proteklu godinu, u elektroničkom obliku u računalnom programu u vlasništvu ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ured državne uprave u županiji dužan je objediniti i odobriti podatke iz dostavljenih izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave do 31. srpnja tekuće godine u računalnom programu u vlasništvu Ministarstva.

(3) Nakon što Ured državne uprave u županiji objedini i odobri podatke iz stavka 2. ovoga članka, smatrat će se da je dostavio objedinjeno godišnje izvješće.

(4) Grad Zagreb dužan je Ministarstvu dostaviti objedinjeno godišnje izvješće do 30. lipnja za proteklu godinu, u elektroničkom obliku na način da unese podatke u računalni program u vlasništvu ministarstva.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj: 66/15).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-04/1
Urbroj: 519-04-1-1/2-19-6
Zagreb, 28. ožujka 2019.

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Nada Murganić, v. r.