Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

NN 35/2019 (5.4.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Ministarstvo poljoprivrede

737

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 7. i 9., članka 13. stavka 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RIBOLOVU IGLUNA (Xiphias gladius)

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, broj 39/18) u članku 4. stavcima 7. i 8. riječi »od 7 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika« zamjenjuju se riječima »do 10. travnja tekuće godine«.

U stavku 13. riječi »u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima »do 10. travnja tekuće godine«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 5. postotak »10 %« zamjenjuje se postotkom »20 %«.

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Plovilima koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom i stajaćim parangalom, dozvoljen je iskrcaj najviše jednog primjerka igluna po plovilu dnevno, pri čemu masa igluna ne smije predstavljati više od 20 % mase ukupnog iskrcaja, a svaki takav ulov se mora prijaviti na obrascu u Prilogu 8. ovoga Pravilnika i oduzet će se od kvote raspoređene za prilov. Kopiju obrasca prijave prilova ovlaštenik povlastice dužan je dostaviti Ribarskom monitoring centru (rmc@mps.hr) u roku 24 sata od iskrcaja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju ribolova stajaćim parangalom u neprekidnom trajanju duljem od 24 sata od polaska do povratka plovila u iskrcajnu luku dozvoljen je iskrcaj najviše dva primjerka igluna, pod uvjetom da masa igluna ne premašuje 20 % mase ukupnog iskrcaja.

(3) Plovilima koja ostvare prilov igluna sukladno stavku 1. ovog članka, a navedena su u Odluci iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, ulov se oduzima od kvote dodijeljene plovilu.«

Članak 4.

U članku 11. iza stavka 4. dodaju se stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka u rekreacijskom ribolovu dozvoljen je ulov jednog primjerka igluna dnevno po plovilu, ukoliko je plovilu dodijeljena kvota sukladno stavcima 6. i 7. ovoga članka, do ispunjenja kvote.

(6) Državna kvota za rekreacijski ribolov igluna (Xiphias gladius) dodjeljuje se putem Javnog natječaja za dodjelu kvote po principu najviše ponude.

(7) Odredbe o načinu raspodjele ulovne kvote, uvjetima i načinu obavljanja rekreacijskog ribolova, sezoni ribolova, karakteristikama i količini ribolovnih alata i opreme po plovilu, načinu izvještavanja, rokovima i obvezi prijave ulova te načinu postupanja s ulovljenim primjercima propisat će se posebnim propisom kojim će se regulirati rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) i igluna (Xiphias gladius).«

Članak 5.

U članku 15. iza točke 33. dodaje se točka 34. koja glasi:

»34. Slano.«

Članak 6.

U članku 17. redni broj »2018.« zamjenjuje se rednim brojem »2019.«.

Članak 7.

Prilozi 1., 2. i 3. Pravilnika zamjenjuju se s prilozima 1., 2. i 3. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/33
Urbroj: 525-13/1766-19-3
Zagreb, 29. ožujka 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i
ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

Raspodjela Državne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2019. godini

Kategorija ribolovaPotkategorijaDržavna kvota za
2019. godinu
(tona)
Gospodarski ribolovPlutajući parangal47,427
Panula i odmet6
Prilov2
Sportski i rekreacijski
ribolov
Sportski ribolov – natjecanja0
Rekreacijski ribolov2,5


PRILOG 2.

Popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu za ribolov igluna plutajućim parangalom u 2019. godini i iznos Državne kvote po plovilu

Redni brojCFRReg. oznaka plovilaKvota
1.HRV000000380MAJKA MARIJA1,308
2.HRV00000048420-CT2,716
3.HRV000000905155-CT1,916
4.HRV0000010028-TP1,147
5.HRV000001028156-CT1,608
6.HRV00000118212-KŽ1,872
7.HRV000001347KRALJICA MIRA1,076
8.HRV000001354563-VD5,717
9.HRV00000148156-TG3,146
10.HRV000002089MOJA IMOTA1,245
11.HRV000002120212-TI845
12.HRV000002127215-KŽ2,126
13.HRV00000247112-CT1,168
14.HRV00001519021-KŽ4,404
15.HRV0000158371586-BG2,030
16.HRV000015892172-CT1,769
17.HRV0000160031103-ŠB996
18.HRV000016154999-VD958
19.HRV000016207182-KŽ4,538
20.HRV000016231576-DB5,024
21.HRV000017069198-SR1,818


PRILOG 3.

Popis plovila koja mogu ostvariti pravo na ribolov igluna panulom i odmetom u 2019. godini u sklopu gospodarskog ribolova

Redni brojCFRReg. oznaka plovila
1.HRV0000000469-TT
2.HRV000000157876-ŠB
3.HRV000000265675-VD
4.HRV000001347KRALJICA MIRA
5.HRV000001354563-VD
6.HRV000001609700-VD
7.HRV000001900151-MU
8.HRV000002089MOJA IMOTA
9.HRV000002120212-TI
10.HRV000003570755-VD
11.HRV000017080403-TI
12.HRV0000158661442-PU
13.HRV00001587945-SR
14.HRV0000169812440-PU
15.HRV000016109LIMINI
16.HRV0000161491463-BG
17.HRV000016155194-RG
18.HRV000016180941-ST
19.HRV000016207182-KŽ
20.HRV000016231576-DB
21.HRV0000168151417-ŠB