Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provođenja nadzora i kontrole

NN 35/2019 (5.4.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu provođenja nadzora i kontrole

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

740

Na osnovi članka 46. stavka 6., članka 80. stavka 4. i članka 96. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.), članka 4. stavka 3. Pravilnika o kontroli privremene nesposobnosti za rad (»Narodne novine«, broj 130/13.) i članka 26. točke 21. i 21.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 38. sjednici održanoj 27. ožujka 2019. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PROVOĐENJA NADZORA I KONTROLE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu provođenja nadzora i kontrole (»Narodne novine, broj 47/14., 11/16. i 129.17.) u članku 2. točki 2. riječi: »i ustrojstvenih jedinica Zavoda« i točka 5. brišu se.

Članak 2.

U članku 3. točka 5. briše se.

U točki 6. iza riječi: »doprinosa« brišu se zarez i riječi: »odnosno radnika ustrojstvenih jedinica Zavoda«.

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzor i kontrola iz članka 2. ovoga Pravilnika obavlja se kod:

1. zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika privatne prakse koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja,

2. isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor o isporuci ortopedskih i drugih pomagala,

3. obveznika uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje,

4. osiguranih osoba Zavoda.

(2) Nadzor i kontrola iz stavka 1. ovoga članka provode se kao redovni nadzor i kao planirana kontrola (u daljnjem tekstu: redovna kontrola) i izvanredna kontrola.

(3) Obzirom na predmet kontrole poslovi mogu obuhvaćati sveobuhvatnu ili djelomičnu (ciljanu) kontrolu.

(4) Poslovi koji se obavljaju u okviru redovnog nadzora i redovne kontrole utvrđuju se godišnjim planom i programom rada ustrojstvenih jedinica Direkcije Zavoda te regionalnih ureda odnosno područnih službi (u daljnjem tekstu: regionalni ured/područna služba) Zavoda nadležnih za poslove nadzora i kontrole, kojeg donosi ravnatelj Zavoda na prijedlog pomoćnika ravnatelja za kontrolu i kvalitetu najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za iduću kalendarsku godinu.

(5) Poslovi redovnog nadzora obavljaju se kontinuirano u okviru opisa poslova pojedinog radnog mjesta ustrojstvenih jedinica Zavoda.

(6) Nalog za provođenje redovne kontrole izdaje pomoćnik ravnatelja Zavoda za kontrolu i kvalitetu, odnosno voditelj regionalnog ureda/područne službe Zavoda u skladu s usvojenim planom i programom redovnih kontrola za tekuću godinu.

(7) Nalog za provođenje izvanredne kontrole izdaje ravnatelj Zavoda, zamjenik ravnatelja Zavoda, pomoćnik ravnatelja Zavoda za kontrolu i kvalitetu, odnosno voditelj regionalnog ureda/područne službe Zavoda.

(8) Kontrola nad korištenjem privremene nesposobnosti za rad osiguranika obavlja se po nalogu ravnatelja Zavoda ili po njemu ovlaštene osobe, pomoćnika ravnatelja Zavoda za kontrolu i kvalitetu te voditelja regionalnog ureda/područne službe Zavoda.

(9) Nalogom iz stavaka 6., 7. i 8. ovoga članka obvezno se određuje subjekt kontrole, predmet kontrole, vrijeme i mjesto kontrole, izvršitelji kontrole i rok do kojeg se mora dostaviti izvješće o kontroli te podatak kome se izvješće dostavlja.

(10) Redovna kontrola te iznimno izvanredna kontrola obavlja se uz prethodnu najavu zbog pravodobne pripreme potrebne dokumentacije kako bi kontrola bila obavljena u što kraćem vremenu i bez prekida procesa rada subjekta nad kojim se provodi kontrola.

(11) U slučaju kada se radi o sumnji u prijevaru, pronevjeru, krađu, odnosno o obavljanju drugih aktivnosti koje nisu u skladu s važećim propisima, kontrola se obavlja bez prethodne najave.

(12) Nadzor i kontrolu iz stavka 1. ovoga članka provode radnici Zavoda u okviru redovnih poslova u skladu s opisom poslova svoga radnog mjesta, ovlaštene osobe kontrolori Zavoda ovlašteni za obavljanje poslova nadzora i kontrole, druge ovlaštene osobe ili povjerenstvo Zavoda prema posebnoj odluci ravnatelja Zavoda.«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »osiguranja« briše se točka, upisuje se zarez i dodaju riječi: »uključujući usklađenost propisivanja lijekova prema smjernicama iz lista lijekova Zavoda što obuhvaća i primjenu posebno skupih lijekova.«.

U stavku 2. točka 1. mijena se i glasi:

»1. nadzor ugovornih obveza kontinuiranim pregledom i provjerom dostavljenih izvješća i druge dokumentacije, koju u skladu sa sklopljenim ugovorima ugovorni subjekti dostavljaju Zavodu, a provode ju u okviru redovnih poslova radnici regionalnih ureda/područnih službi Zavoda prema uputama neposrednog rukovoditelja i voditelja regionalnog ureda/područne službe Zavoda.«.

U točki 2. iza riječi: »ureda« dodaju se riječi: »/područnih službi«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 2. iza riječi: »osiguranik« zarez i riječi: »ustrojstvenih jedinica Zavoda i radnik« brišu se.

U stavku 5. riječi: »te kontroli ustrojstvene jedinice Zavoda i radnika Zavoda,« brišu se.

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »ureda« dodaju se riječi: »/područne službe«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) O navodima iz očitovanja iz stavka 1. ovoga članka odlučuje voditelj regionalnog ureda/područne službe po čijem nalogu je izvršena kontrola, a ako su kontrolu obavile ovlaštene osobe ustrojstvene jedinice Direkcije Zavoda nadležne za nadzor i kontrolu ili druge ovlaštene osobe Zavoda prema posebnom nalogu ravnatelja Zavoda, pomoćnik ravnatelja Zavoda za kontrolu i kvalitetu.«.

Članak 7.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»O provedenim nadzorima, kontrolama te izrečenim mjerama vode se evidencije u regionalnim uredima/područnim službama Zavoda i ustrojstvenoj jedinici Direkcije Zavoda nadležnoj za nadzor i kontrolu.«.

Članak 8.

U članku 16. stavku 1. riječ: »zdravlje« zamjenjuje se riječju: »zdravstvo«.

Članak 9.

U članku 19. stavci 4., 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(4) Stručno-medicinska ocjena o opravdanosti privremene nesposobnosti donosi se na tiskanici »STRUČNO-MEDICINSKA OCJENA privremene nesposobnosti za rad osiguranika« te je sastavni dio zapisnika. Kada je kontrolom utvrđeno da privremena nesposobnost osiguranika nije bila medicinski opravdana ili više nije medicinski opravdana stručno-medicinskom ocjenom utvrđuje se datum radne sposobnosti osiguranika osnovom koje je izabrani doktor obvezan utvrditi prestanak privremene nesposobnosti osiguranika.

(5) Oblik i sadržaj tiskanice stručno-medicinske ocjene iz stavka 4. ovoga članka, kojom doktor kontrolor daje stručno-medicinsku ocjenu u obliku nalaza, mišljenja i ocjene o opravdanosti odnosno neopravdanosti privremene nesposobnosti osiguranika, propisan je ovim Pravilnikom i čini njegov sastavni dio. Sadržaj nalaza, mišljenja i ocjene utvrđen je općim aktom Zavoda o ovlastima i načinu rada liječničkih povjerenstava Zavoda.

(6) Tiskanica iz stavka 4. ovoga članka izdaje se u četiri primjerka od kojih se po jedan uručuje izabranom doktoru i osiguraniku, jedan zadržavaju službene osobe Zavoda koje su provele kontrolu privremene nesposobnosti osiguranika, a jedan se prosljeđuje osobi koja je izdala nalog za provođenje kontrole.«.

U stavku 8. brojka: »4.« zamjenjuje se brojkom: »7., a iza riječi: »ureda« dodaju se riječi: »/područne službe Zavoda«.

Članak 10.

U članku 20. stavku 2. riječi: »nadležnoj područnoj službi, odnosno regionalnom uredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom regionalnom uredu/područnoj službi«.

Članak 11.

U članku 21. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Odluka povjerenstva je važeća ako je donesena na tiskanici iz članka 19. stavka 4. ovoga Pravilnika, ako su nalaz, mišljenje i ocjena doneseni na način propisan općim aktom Zavoda o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Zavoda te ako su se s ocjenom suglasila najmanje dva člana povjerenstva. Član povjerenstva koji nije suglasan sa ostalim članovima povjerenstva obvezan je dati svoje izdvojeno mišljenje.«.

Članak 12.

Glava VI. sa člancima 24., 25., 26. i 27. briše se, a glava VII. postaje glava VI.

Članak 13.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Kontrolu, odnosno nadzor ugovornih subjekata Zavoda iz članka 4. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika obavljaju radnici ustrojstvenih jedinica Direkcije Zavoda te regionalnih ureda/područnih službi Zavoda nadležnih za poslove nadzora i kontrole (u daljnjem tekstu: kontrolori).

(2) Kontrola, odnosno nadzor kod obveznika uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje iz članka 4. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika, u pravilu, obavljaju radnici regionalnih ureda/područne službe Zavoda po nalogu voditelja regionalnog ureda/područne službe Zavoda.

(3) Kontrolu nad korištenjem privremene nesposobnosti osiguranika iz članka 4. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika obavljaju doktori kontrolori ustrojstvenih jedinica Direkcije Zavoda te regionalnih ureda/područnih službi Zavoda nadležnih za poslove nadzora i kontrole.

(4) Iznimno, poslove kontrole mogu obavljati i drugi radnici Zavoda ako ih za to posebnom odlukom ovlasti ravnatelj Zavoda.«.

Članak 14.

U članku 29. stavku 1. riječi: »o unutarnjoj organizaciji Zavoda« zamjenjuju se riječima: »općim aktom Zavoda o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta«.

Članak 15.

U članku 30. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) Radi dokazivanja identiteta kontrolora Zavoda i ovlasti za obavljanje nadzora, odnosno kontrole u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, kontrolorima Zavoda izdaje se Iskaznica kontrolora.

(2) Iskaznica kontrolora izrađena je na tvrdom papiru bijele boje, dimenzija 84×53 mm i zaštićena omotom od prozirne plastične mase.

(3) Sadržaj i oblik Iskaznice kontrolora tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.«.

Stavci 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 4. i 5.

Članak 16.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »regionalni ured« u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječima: »regionalni ured/područna služba« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 17.

Od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika Iskaznicama kontrolora koje su izdane u skladu s člankom 30. Pravilnika o načinu provođenja nadzora i kontrole (»Narodne novine, broj 47/14., 11/16. i 129/17.) kontrolori Zavoda nastavljaju dokazivati identitet do izdavanja Iskaznice kontrolora u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/19-01/78

Urbroj: 338-01-01-19-01

Zagreb, 27. ožujka 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.