Pravilnik o rasporedu člana obveznog mirovinskog fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo

NN 35/2019 (5.4.2019.), Pravilnik o rasporedu člana obveznog mirovinskog fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

741

Na temelju članka 131. stavka 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14, 29/18 i 115/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 29. ožujka 2019. donosi

PRAVILNIK

O RASPOREDU ČLANA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA U MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se postupanje Središnjeg registra osiguranika (dalje u tekstu: REGOS), kada član obveznog mirovinskog fonda (dalje u tekstu: član), nakon ostvarenog prava na osnovnu mirovinu, ne odabere mirovinsko osiguravajuće društvo (dalje u tekstu: Društvo), u roku od šest mjeseci od ostvarivanja prava na mirovinu.

Članak 2.

(1) U slučaju kada član u roku od šest mjeseci od ostvarivanja prava na mirovinu ne odabere Društvo, REGOS na temelju obavijesti Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da je član ostvario pravo na osnovnu mirovinu, raspoređuje tog člana u skladu s ovim Pravilnikom, u roku od mjesec dana od isteka navedenog roka od šest mjeseci.

(2) Rok od 6 mjeseci od dana ostvarivanja prava na mirovinu računa se od datuma donošenja rješenja kojim je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje osiguraniku priznao pravo na osnovnu mirovinu.

Članak 3.

(1) Raspored iz članka 2. ovoga Pravilnika u Društvo REGOS će provesti tako da će članove redom raspoređivati u Društva na način da osigura slučajan poredak članova.

(2) Raspored članova iz stavka 1. ovoga članka u Društvo, REGOS provodi prema redoslijedu upisa Društava u registar HANFA-e koji je javno dostupan na internetskim stranicama HANFA-e.

Članak 4.

Nakon izvršenog rasporeda, kako je to propisano člankom 3. ovoga Pravilnika, raspored svakog sljedećeg člana u Društvo počinje od Društva koje slijedi nakon Društva u koje je u prethodnom rasporedu raspoređen zadnji član.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-04/02

Urbroj: 326-01-50-51-19-2

Zagreb, 29. ožujka 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.