Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

NN 35/2019 (5.4.2019.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

742

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 1. Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike (»Narodne novine«, br. 137/15.) i članka 65. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine«, broj 118/2018) uz prethodnu suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja klasa: 011-01/19-01/36, urbroj: 531-01-19-2, od 26. veljače 2019. godine, Skupština Hrvatske komore inženjera elektrotehnike na 3. sjednici održanoj 19. ožujka 2019. godine, donijela je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKE KOMORE INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

Članak 1.

U članku 15. stavki 1. Statuta Komore mijenja se točka 20. i glasi:

»utvrđuje program stručnog usavršavanja uz prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva i nadzire provedbu tog programa«

Članak 2.

U članku 47. stavki 1. Statuta Komore iza točka 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7. obvezno stručno usavršavanje«

Članak 3.

Članak 48. Statuta Komore se mijenja i glasi:

(1) Članovi Komore nastavljaju obvezno stručno usavršavanje koje obuhvaća različite oblike usavršavanja stjecanjem i unaprjeđivanjem stručnog znanja.

(2) Stručno usavršavanje provodi se prema programu koji, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, svake dvije godine utvrđuje i provodi Komora.

(3) Nositelj programa stručnog usavršavanja (komore, strukovne organizacije, sveučilišta, veleučilišta i druge pravne osobe) izdaje potvrdu, odnosno certifikat o završenom stručnom usavršavanju i osposobljavanju, a koje je član Komore dužan dostaviti Komori u svrhu vođenja evidencije o stručnom usavršavanju.

(4) Uvjete i način provođenja te praćenja stručnog usavršavanja svojih članova, Komora utvrđuje općim aktom, koji se donosi Upravni odbor svake dvije godine uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za gradnju i prostorno uređenje.

Članak 4.

Članak 49. Statuta Komore u potpunosti se briše.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Daje se ovlaštenje Upravnom odboru Komore da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Komore (»Narodne novine« 137/15).

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 100-01/19-01/1

Urbroj: 504-00-19-1

Zagreb, 19. ožujka 2019.

Predsjednik Hrvatske komore
inženjera elektrotehnike
Živko Radović, dipl. ing. el., v. r.