Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

NN 35/2019 (5.4.2019.), Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

Grad Bjelovar

743

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 20., 21. i 42. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16) i članka 31. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara (»Službeni glasnik Grada Bjelovara«, broj 2/13, 1/18), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 15. sjednici održanoj 29. ožujka 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PRIREZU POREZU NA DOHODAK GRADA BJELOVARA

Članak 1.

U Odluci o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara (»Narodne novine«, broj 62/17 i »Službeni glasnik Grada Bjelovara«, broj 3/17), članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9% od utvrđene osnovice«.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, u »Službenom glasniku Grada Bjelovara«, i na mrežnim stranicama Porezne uprave, a stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/19-01/02

Urbroj: 2103/01-02-19-6

Bjelovar, 29. ožujka 2019.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ante Topalović, univ. bacc. oec., v. r.