Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

NN 36/2019 (10.4.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

755

Na temelju članka 128. stavka 1. i članka 153. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13 i 20/17) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA

Članak 1.

U Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, broj 112/17 i 34/18) u članku 2. stavku 1. točki 9. iza riječi: »postaje« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »postojećeg trgovačkog centra ili druge postojeće građevine namijenjene maloprodaji«.

U točki 10. iza riječi: »postaje« stavlja se zarez, a riječi: »ili trgovačkog centra« zamjenjuju se riječima: »postojećeg trgovačkog centra ili druge postojeće građevine namijenjene maloprodaji«.

U točki 16. iza riječi: »stanica,« dodaju se riječi: »vjetrenjača za protumraznu zaštitu poljoprivrednih nasada s pogonskim motorom i spremnikom goriva uz izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da vjetrenjača ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti,«.

U točki 17. podtočke a) i b) mijenjaju se i glase:

»a) plastenici širine do 6 m, najveće visine u sljemenu 3,5 m bez temelja, poda i komunikacijskih traka

b) plastenici širine veće od 6 m i/ili visine u sljemenu veće od 3,5 m s ili bez trakastih temelja ili temelja samaca, s ili bez izvedenog poda s komunikacijskim trakama od betonskih predgotovljenih elemenata u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu;«.

U točki 18. podtočki a) riječi: »drugih vrsta ograde namijenjena drugim životinjama« zamjenjuju se riječima: »druge vrste ograda namijenjene držanju životinja«.

U točki 21. na kraju rečenice umjesto točke stavlja se točka zarez.

Iza točke 21. dodaje se točka 22. koja glasi:

»22. Reklamni pano i informacijski stup oglasne površine do 12 m², a oglasne površine veće od 12 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije.«.

U stavku 2. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. Reklamni pano i informacijski stup oglasne površine do 12 m², a oglasne površine veće od 12 m² u skladu s tipskim projektom za kojega je doneseno rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu;«.

Članak 2.

U članku 4. točka 12. mijenja se i glasi:

»12. Građevina i oprema namijenjena biljnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru, kao što je:

a) staklenik s pokrovom najveće mase plohe pokrova manje ili jednake 12,5 kg/m² i potkonstrukcijom s trakastim temeljima ili temeljima samcima, bez izvedenog poda s komunikacijskim trakama od betonskih predgotovljenih elemenata

b) plastenik iz članka 2. stavka 1. točke 17. ovoga Pravilnika, odnosno staklenik iz podtočke a) ove točke s razvodom sustava za navodnjavanje, toplovodnog ili toplozračnog grijanja, niskonaponske električne instalacije te instalacije plina, uključivo priključak na postojeću građevinu za opskrbu vodom, plinom i električnom energijom, pripremu tople vode ili toplog zraka, pripremu mješavine hranjive otopine ili skladištenje CO2;«.

Točke 17. i 18. brišu se.

Dosadašnje točke 19., 20., 21., 22., 23., 24., i 25. postaju točke 17., 18., 19., 20., 21., 22. i 23.

Članak 3.

U članku 5. iza točke 16. dodaje se nova točka 17. koja glasi:

"17. Na postojećim elektroenergetskim građevinama kojima se postojeća 10 kV oprema zamjenjuje 20 kV opremom;«.

Dosadašnje točke 17., 18., 19. i 20. postaju točke 18., 19., 20. i 21.

Članak 4.

Iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

(1) Bez građevinske dozvole i glavnog projekta na području određenom lokacijskom dozvolom za robinzonski turizam može se graditi šator od platna i drugih laganih savitljivih materijala tlocrtne površine do 20 m².

(2) Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom na području određenom lokacijskom dozvolom za robinzonski turizam može se graditi:

1. Zgrada na drvetu tlocrtne površine do 20 m²;

2. Zgrada od drveta ili drugog lakog prirodnog materijala tlocrtne površine do 20 m².«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. riječi: »članaka 4. i 5.« zamjenjuju se riječima: »članaka 4., 5. i 5.a«.

U stavku 3. riječi: »članka 4.« zamjenjuju se riječima: »članaka 4. i 5.a«.

U stavku 4. riječi: »članka 4.« zamjenjuju se riječima: »članaka 4. i 5.a«.

Članak 6.

U članku 7. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. iz članaka 2., 3., 4., 5. i 5.a ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/19-04/9

Urbroj: 531-09-19-5

Zagreb, 4. travnja 2019.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.