Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja

NN 37/2019 (11.4.2019.), Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja

Ministarstvo poljoprivrede

779

Na temelju članka 68. stavka 4. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« br. 99/18), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O NAČINU UPORABE LOVAČKOG ORUŽJA I NABOJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način uporabe lovačkog oružja i naboja.

Članak 2.

Lovačko oružje u smislu ovoga Pravilnika dijeli se na:

1. puške repetirke s užlijebljenim i glatkim cijevima

2. puške prelamače s užlijebljenim i glatkim cijevima i njihove kombinacije

3. poluautomatske puške s užlijebljenim i glatkim cijevima ako su tako uređene da mogu u spremište primiti najviše dva naboja

4. puščani cijevni umetak i

5. lovački pištolj odnosno lovački revolver za zadavanje samilosnog hica u odstrjelu, koji nije manjeg kalibra od 7,62 mm, a naboji mu razvijaju kinetičku energiju veću od 300 džula.

Članak 3.

(1) Lovački naboj u smislu ovoga Pravilnika, jest cjelovit naboj koji ujedinjuje čahuru, kapislu, barut, zrno, odnosno sačmu.

(2) Zrno iz stavka 1. ovoga članka, mora biti izrađeno tako da se pri udarcu u divljač odgovarajuće deformira te se najveći dio kinetičke energije prenese na tijelo divljači.

(3) Sačma iz stavka 1. ovoga članka, mora biti odgovarajuće krupnoće da pri najvećoj dopuštenoj daljini strijeljanja osigura zadovoljavajuću gustoću posipa i učinak na divljač.

Članak 4.

(1) Za odstrjel pojedine vrste divljači dopušteno je upotrebljavati samo lovačko oružje i naboje u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Osoba odgovorna za lov može zahtijevati, prije početka lova da se prethodno provjeri preciznost lovačkog oružja i streljačka preciznost lovca.

(3) Osoba odgovorna za lov odredit će strelište ili drugo mjesto u lovištu, gdje će se obaviti prethodna provjera preciznosti lovačkog oružja i strjeljačke preciznosti lovca iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Lovačko oružje i naboji smiju se nositi i uporabljivati u skladu sa Zakonom o lovstvu i posebnim propisom o oružju te u skladu s pravilima lova i lovnom etikom.

(2) Uporabu lovačkog oružja u odstrjelu pojedine vrste divljači određuje osoba odgovorna za lov, u skladu s odredbama Zakona o lovstvu i ovoga Pravilnika te smjernicama lovnogospodarskih planova.

(3) Lovci su dužni poštivati pravila uporabe lovačkog oružja i naboja u lovu koje određuje osoba odgovorna za lov u protivnom ne smiju sudjelovati u lovu.

Članak 6.

Lovačko oružje puni se lovačkim nabojima kod pojedinačnog lova zauzimanjem mjesta za početak lova, a kod skupnog lova poslije davanja znaka za početak lova, a prazni se po završetku lova.

Članak 7.

(1) Lovačko oružje i naboje nije dopušteno uporabljivati u vrijeme smanjene vidljivosti uzrokovane klimatskim nepogodama (padaline, magla, vjetar i sl.) te noću.

(2) Noćno vrijeme u smislu ovoga Pravilnika jest razdoblje od dva sata nakon zalaska sunca do dva sata prije izlaska sunca.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, lovačko oružje i naboje smije se uporabljivati noću:

– za vrijeme mjesečine koja omogućava prethodno motrenje pri odstrjelu svinje divlje, smeđeg medvjeda, jazavca, kuna, lisice, čaglja i tvora te

– kad je dopuštena iznimna upotreba optičkih ciljnika za noćni lov s mogućnošću elektroničkog povećavanja ili umjetnih svjetlećih naprava i naprava za osvjetljavanje cilja.

Članak 8.

(1) Kod odstrjela krupne divljači može se uporabljivati lovačko oružje s užlijebljenim cijevima i naboji uz poštivanje propisanih uvjeta, kako slijedi:

Vrsta divljači

Najmanja dopuštena kinetička energija zrna na 100 m

(džula)

Najmanja dopuštena težina zrna

(grama)

Najveća dopuštena daljina strijeljanja

(metara)

srna obična i mladunčad ostalih vrsta krupne divljači1.0003,24150
muflon i divokoza2.0004,80300
jelen obični, jelen lopatar jelen aksis i svinja divlja2.5008,20200
smeđi medvjed3.50011,50100


(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pri odstrjelu svinje divlje smije se uporabljivati zrno iz lovačke puške s glatkim cijevima, a najveća dopuštena daljina strijeljanja je 40 metara.

Članak 9.

(1) Kod odstrjela sitne divljači sudionici lova mogu uporabljivati lovačko oružje s glatkim cijevima i naboje, uz poštivanje propisanih uvjeta, kako slijedi:

Vrsta divljači

Dopušten promjer sačme

(milimetara)

Najveća dopuštena daljina strijeljanja

(metara)

lisica, čagalj, jazavac i dabar3,5 – 4,550
guske divlje, mačka divlja, zec obični3,0 – 4,050
kune, lasica mala, tvor, fazani – gnjetlovi, patke divlje, liska crna, vrana siva2,5 – 3,540
jarebice, trčka skvržulja, prepelice, šljuke, golubovi divlji, vrana gačac, svraka, šojka kreštalica, čavka zlogodnjača, kunić divlji, puh veliki1,7 – 3,535


(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pri odstrjelu jazavca, mačke divlje, dabra, lisice, čaglja, vrane sive, vrane gačca, čavke zlogodnjače, svrake i šojke kreštalice dopušteno je uporabljivati lovačko oružje s užlijebljenim cijevima najmanjeg kalibra .17 HMR.

Članak 10.

Na ranjenu divljač dopušteno je strijeljati i s veće udaljenosti od dopuštene.

Članak 11.

Prilikom lova na pernatu divljač u močvarnim staništima zabranjen je odstrjel uporabom naboja s olovnom sačmom.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (»Narodne novine«, br. 68/06 i 66/10).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/16

Urbroj: 525-11/1032-19-1

Zagreb, 26. ožujka 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.