Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

NN 38/2019 (12.4.2019.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

789

Na temelju članka 17. stavka 10., članka 18. stavka 14. i članka 25. stavka 9. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU POVLASTICA

Članak 1.

U Pravilniku o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica (»Narodne novine«, br. 116/17, 29/18 i 75/18) članak 10. mijenja se i glasi:

»Članak 10.

(1) Prijenos prava na upis pojedinačnih ribolovnih alata ili ribolovne ronilačke opreme i pripadajućih ribolovnih zona iz jedne povlastice u drugu povlasticu vrši se temeljem zahtjeva vlasnika plovila i dozvoljava se sukladno uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i izvršit će se ukidanjem tog prava iz jedne povlastice i upisom tog istog prava u drugu povlasticu.

(2) Prijenos prava upisa svih okružujućih mreža plivarica, povlačnih mreža koća, dredža i mreža potegača s pripadajućim ribolovnim zonama odobrit će se samo ukoliko se prijenos vrši na povlasticu u koju je upisano plovilo iste ili manje veličine u GT i iste ili manje snage porivnog stroja u kW od plovila koje je upisano u povlasticu s koje se to pravo prenosi.

(3) Nije dozvoljen prijenos prava upisa neaktivnih ribolovnih alata ili ribolovne ronilačke opreme i pripadajućih ribolovnih zona.

(4) Iznimno od odredbi stavaka 2. i 3. ovoga članka, prijenos prava upisa plivarice tunolovke odobrava se sukladno propisu koji regulira ulov, uzgoj i promet plavoperajne tune.

(5) Pod neaktivnim ribolovnim alatima odnosno ribolovnom ronilačkom opremom iz stavka 3. ovog članka ne smatraju se oni ribolovni alati odnosno ribolovna ronilačka oprema na koju je izdano važeće Odobrenje za gospodarski ribolov na moru.

(6) Pod neaktivnim ribolovnim alatima odnosno ribolovnom ronilačkom opremom iz stavka 3. ovog članka smatraju se oni ribolovni alati odnosno ribolovna ronilačka oprema koji ne podliježu izdavanju Odobrenja za gospodarski ribolov na moru, a kojima je ribolov obavljan manje od 150 dana tijekom prethodnih pet kalendarskih godina u odnosu na godinu u kojoj je podnesen zahtjev za prijenos prava na upis ribolovnog alata.

(7) Iznimno od stavka 3. ovog članka, dozvoljava se prijenos prava upisa neaktivnih alata odnosno ribolovne ronilačke opreme iz jedne povlastice u drugu povlasticu istog vlasnika plovila pod uvjetom da se ne radi o neaktivnim alatima iz stavka 2. ovog članka.

(8) Iznimno od stavka 6. ovog članka, broj dana za određivanje aktivnosti ribolovnih alata kojima je propisom ograničeno obavljanje ribolova na manje od pola godine u cijelom ribolovnom moru, razmjerno će se smanjiti prema dopustivom razdoblju ribolova.

(9) U slučaju da je u dvije povlastice istog vlasnika plovila upisan isti ribolovni alat ili ribolovna ronilačka oprema s različitim pripadajućim ribolovnim zonama, na zahtjev vlasnika dozvoljava se za taj alat/opremu prijenos prava upisa ribolovnih zona s jedne povlastice na drugu povlasticu uz uvjet da se iz jedne od povlastica ribolovni alat odnosno ribolovna ronilačka oprema briše.

(10) Prijenos ribolovne ronilačke opreme upisane u povlasticu, a u koju spadaju ronilački aparati i priručna oprema za sakupljanje morskih organizama, mogu se prenositi isključivo zajedno.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/17-01/56

Urbroj: 525-13/1766-19-7

Zagreb, 1. travnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.