Naredbu o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2019. godini

NN 38/2019 (12.4.2019.), Naredbu o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2019. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

790

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 4. i stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17., 130/17. i 14/19.) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O LOVOSTAJU JEGULJE (Anguilla anguilla)
U 2019. GODINI

Članak 1.

Ovom Naredbom propisuje se lovostaj jegulje (Anguilla anguilla) od 15. travnja 2019. godine u 00:00 sati do 15. srpnja 2019. godine u 24:00 sata.

Članak 2.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/37
Urbroj: 525-13/1766-19-1
Zagreb, 8. travnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.