Odluka o broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja za koje svaki otočni koordinator obavlja propisane poslove

NN 38/2019 (12.4.2019.), Odluka o broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja za koje svaki otočni koordinator obavlja propisane poslove

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova
Europske unije

792

Na temelju članka 19. stavak 8. Zakona o otocima (»Narodne novine«, broj 116/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

ODLUKU

O BROJU OTOČNIH KOORDINATORA I OBUHVATU OTOČNOG PODRUČJA ZA KOJE SVAKI OTOČNI KOORDINATOR OBAVLJA PROPISANE POSLOVE

I.

(1) Ovom Odlukom određuje se broj otočnih koordinatora koje zapošljava regionalni koordinator za svaku obalno-otočnu jedinicu područne (regionalne) samouprave i obuhvat otočnog područja za koje svaki otočni koordinator obavlja propisane poslove iz članka 19. stavka 2. i 3. Zakona.

(2) Otočno područje iz stavka 1. ove točke obuhvaća otok ili skupinu otoka koji se nalaze unutar obalno-otočne jedinice područne (regionalne) samouprave za koju je nadležan regionalni koordinator iz stavka 1. ove točke.

II.

(1) Utvrđuje se broj otočnih koordinatora i obuhvat otočnog područja za svakog otočnog koordinatora kako slijedi:

Jedinica područne
(regionalne)
samouprave
Oznaka otočnog područjaObuhvat otočnog područjaBroj otočnih koordinatora
ISTARSKA
ŽUPANIJA
IŽ-1Nenaseljeni i povremeno naseljeni otoci u sastavu Grada Pule, Grada Poreča, Grada Rovinja, Općine Funtana, Općine Medulin, Općine Ližnjan, Općine Vrsar i Nacionalnog parka Brijuni1
PRIMORSKO-
-GORANSKA ŽUPANIJA
PGŽ-1

Cres

Lošinj, Unije, Susak, Ilovik, Male Srakane, Vele Srakane

Rab

1
PGŽ-2Krk1
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJALSŽ-1Pag (Grad Novalja)1
ZADARSKA
ŽUPANIJA
ZŽ-1

Dugi otok, Zverinac

Pašman

Ugljan, Ošljak, Rivanj, Sestrunj

Vrgada

1
ZŽ-2

Iž, Rava, Molat, Ist, Premuda, Silba, Olib

Pag (Grad Pag, Općina Kolan, Općina Povljana)

Vir

1
ŠIBENSKO-
-KNINSKA ŽUPANIJA
ŠKŽ-1

Murter, Kornat

Prvić

Kaprije, Krapanj, Zlarin, Žirje

1
SPLITSKO-
-DALMATINSKA ŽUPANIJA
SDŽ-1

Šolta

Drvenik Veli, Drvenik Mali

Vis, Biševo

Čiovo

1
SDŽ-2

Brač

Hvar

1
DUBROVAČKO-
-NERETVANSKA ŽUPANIJA
DNŽ-1

Lastovo

Korčula

1
DNŽ-2

Pelješac

Mljet

Šipan, Lopud, Koločep

1
UKUPNO:11(2) Obuhvat otočnog područja iz stavka 1. ove točke uključuje i povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće koji administrativno pripadaju jedinicama lokalne samouprave na otocima iz stavka 1. ove točke, odnosno jedinicama lokalne samouprave na kopnu prema Prilogu I. ove Odluke koji čini njezin sastavni dio.

III.

(1) Regionalni koordinatori obvezni su najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke uskladiti interne akte o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, sukladno broju otočnih koordinatora i obuhvatu otočnog područja iz točke 2. ove Odluke te o tome bez odgode dostaviti pisanu obavijest Upravi za otoke, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Obvezuju se regionalni koordinatori najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu sporazuma iz članka 19. stavka 7. Zakona rasporediti postojećeg djelatnika na radno mjesto otočnog koordinatora, a ukoliko regionalni koordinator ne raspolaže djelatnikom odgovarajućim za raspored na radno mjesto otočnog koordinatora, dužan je u zadanom roku započeti natječajni postupak za popunjavanje radnog mjesta otočnog koordinatora, sukladno internom aktu o ustroju i sistematizaciji.

(3) Regionalni koordinatori će po završetku natječajnog postupka iz stavka 2. ove točke dostaviti prijedlog odluke o zasnivanju radnog odnosa na prethodnu suglasnost Ministarstvu, sukladno članku 19. stavku 4. Zakona

IV.

Zadužuje se Uprava za otoke Ministarstva za nadzor provedbe ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 302-03/19-04/11
Urbroj: 538-07-1-2-2/250-19-4
Zagreb, 5. travnja 2019.

Ministrica
Gabrijela Žalac, dipl. oec., v. r.

PRILOG 1.

Jedinica područne
(regionalne) samouprave
Oznaka otočnog područjaJedinice lokalne samouprave na kopnu koje u administrativnom sastavu imaju povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće
PRIMORSKO-
-GORANSKA
ŽUPANIJA
PGŽ-2Grad Novi Vinodolski
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJALSŽ-1Grad Senj
ZADARSKA
ŽUPANIJA
ZŽ-1

Grad Biograd na Moru

Općina Sv. Filip i Jakov

Općina Pakoštane

ZŽ-2

Grad Zadar

Općina Ražanac

Općina Vrsi

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJAŠKŽ-1

Grad Šibenik

Grad Vodice

Općina Primošten

Općina Rogoznica

Općina Tribunj

SPLITSKO-
-DALMATINSKA ŽUPANIJA
SDŽ-1

Grad Trogir

Općina Marina

DUBROVAČKO-
-NERETVANSKA ŽUPANIJA
DNŽ-2

Grad Dubrovnik

Općina Konavle

Općina Slivno