Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga

NN 39/2019 (17.4.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga

HRVATSKI SABOR

799

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. travnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/68

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 11. travnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA

Članak 1.

U Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br. 107/01., 87/02., 163/03., 141/04., 40/07., 149/09., 84/11. i 80/13.) u članku 1. na kraju točke 4. točka se zamjenjuje zarezom te se dodaje točka 5. koja glasi:

»5. sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari.«.

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva (EU) 2017/2103 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2017. u izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/757/PUP kako bi se nove psihoaktivne tvari obuhvatile definicijom »droge« te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2005/387/PUP (SL L 305, 21. 11. 2017.).«.

Članak 3.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. Droga je tvar koja je obuhvaćena Jedinstvenom konvencijom Ujedinjenih naroda o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., ili Konvencijom Ujedinjenih naroda o psihotropnim tvarima iz 1971. i svaka tvar prirodnog ili umjetnoga podrijetla, uključivši psihotropne tvari uvrštene u Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga,

2. Tvar koja se može uporabiti za izradu droge i nove psihoaktivne tvari jest svaka prirodna ili umjetna tvar koja se može uporabiti u izradi droge i nove psihoaktivne tvari, uvrštena u Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga,

3. Nova psihoaktivna tvar je tvar u čistom obliku ili pripravku koja nije obuhvaćena Jedinstvenom konvencijom Ujedinjenih naroda o opojnim drogama iz 1961., kako je izmijenjena Protokolom iz 1972., ili Konvencijom Ujedinjenih naroda o psihotropnim tvarima iz 1971., ali može predstavljati rizik za zdravlje ili društvo sličan onom koji predstavljaju tvari obuhvaćene tim konvencijama. Pripravak je mješavina koja sadrži najmanje jednu novu psihoaktivnu tvar,

4. Biljka ili dio biljke iz koje se može dobiti droga jest svaka biljka ili dio biljke koji se mogu uporabiti za izradu droge, koja je uvrštena u Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga,

5. Industrijska konoplja je konoplja (Cannabis sativa L.) s ukupnim sadržajem THC-a 0,2 % i manjim čije sorte se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije i nije uvrštena u Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga,

6. Uzgoj biljke za dobivanje droge jest nabavka i posjedovanje sjemena, sjetva, sadnja, uzgoj biljke, uzimanje i posjedovanje dijelova biljke koji služe za dobivanje droge,

7. Izrada jest priprava, prerada, miješanje, pročišćavanje, proizvodnja i svaka druga radnja kojom se dobiva droga,

8. Sredstvo za izradu droge jest oprema, materijal ili tvar koja je namijenjena ili uporabljena za izradu droge,

9. Posjedovanje jest faktična vlast nad drogom, biljkom ili tvari koja se može uporabiti za izradu droge,

10. Promet jest svaki način stavljanja u promet droge, biljke, dijela biljke ili tvari koja se može uporabiti za izradu droge (uvoz, izvoz, provoz, prijevoz, kupnja, prodaja, zamjena, izdavanje na recept, skladištenje i slično),

11. Uporaba jest jednokratno, višekratno, povremeno ili redovito uzimanje ili izlaganje djelovanju droge,

12. Ovisnost jest stanje neodoljive potrebe (psihičke ili fizičke) za uporabom droge,

13. Ovisnik o drogi jest osoba koja se uporabom droge dovela u stanje ovisnosti,

14. Povremeni uzimatelj droge jest osoba koja jednokratno, prigodno ili povremeno uzima droge, kod koje se još nije razvilo stanje ovisnosti,

15. Sustav specifičnih postupaka za prevenciju ovisnosti i skrb o ovisnicima obuhvaća specifične mjere i postupke usmjerene na suzbijanje zlouporabe droga, smanjenje štetnih posljedica i oslobađanje od ovisnosti o drogi te osiguranje stalne stručne pomoći i nadzora ovisnika,

16. Pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju droge jest pomoć poduzimanjem mjera socijalne skrbi (psihosocijalna rehabilitacija, savjetovanje i resocijalizacija ovisnika o drogama),

17. Zlouporaba droge jest uzgoj biljke za dobivanje droge, posjedovanje sredstava za izradu te posjedovanje i promet droge i tvari koja se može uporabiti za izradu droge protivno odredbama ovoga Zakona,

18. Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari obuhvaća otkrivanje novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj, komunikaciju i razmjenu informacija o proizvodnji, prodaji, uporabi i rizicima novih psihoaktivnih tvari na nacionalnoj razini i s nadležnim tijelima Europske unije, radi praćenja dostupnosti i pojavnosti novih psihoaktivnih tvari u cilju zaštite javnog zdravlja i primjene kontroliranih mjera.

(2) Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga iz stavka 1. točaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka donosi ministar nadležan za zdravstvo.«.

Članak 4.

U članku 3. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Zabranjuje se uzgoj biljke iz koje se može dobiti droga, te izrada, posjedovanje, promet droga, biljki i dijelova biljki iz kojih se može dobiti droga i nove psihoaktivne tvari te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge i nove psihoaktivne tvari, osim pod uvjetima određenim ovim Zakonom u medicinske, veterinarske, znanstvenoistraživačke i nastavne svrhe.

(2) Zabranjuje se posjedovanje sredstava za izradu droge, biljke i dijelova biljke iz kojih se može dobiti droga i nove psihoaktivne tvari te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge i nove psihoaktivne tvari osim pod uvjetima određenim ovim Zakonom u medicinske, veterinarske, znanstvenoistraživačke i nastavne svrhe.«.

Članak 5.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Zabranjen je svaki oblik promidžbe i oglašavanja droge i nove psihoaktivne tvari, izrade, posjedovanja, uporabe i prometa droga i novih psihoaktivnih tvari te promidžba i oglašavanje označavanjem i prezentiranjem slikom, crtežom ili na bilo koji drugi način.

(2) Pod promidžbom u smislu ovoga Zakona smatra se izlaganje koje je dostupno drugim osobama na vidljivim pozicijama i na prodajnim mjestima, isticanje i prikazivanje naziva, znakova i drugih vizualnih karakteristika droge i nove psihoaktivne tvari.

(3) Zabranjeno je svako oglašavanje koje svojim oblikom, nazivom ili namjenom, posredno ili neposredno potiče izradu, posjedovanje, uporabu i promet droga i novih psihoaktivnih tvari.«.

Članak 6.

U članku 5. stavku 4. riječi: »i Uredu za suzbijanje zlouporabe droga (u daljnjem tekstu: Ured)« brišu se.

Članak 7.

U članku 7. stavku 1. riječi: »Ured i« brišu se.

Članak 8.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se pravnim osobama koje imaju proizvodnu dozvolu Agencije za lijekove i medicinske proizvode za proizvodnju gotovog lijeka i tvari koja se smatra narkotikom ili psihotropnom tvari prema zakonu kojim se uređuju lijekovi.«.

Članak 9.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Dozvoljena je proizvodnja industrijske konoplje iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona.

(2) Pravne i fizičke osobe koje uzgajaju industrijsku konoplju dužne su se prije početka proizvodnje (sjetve) upisati u Evidenciju proizvođača industrijske konoplje koju vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Evidencija).

(3) Evidencija se vodi u elektroničkom obliku, a u Evidenciju se upisuju sljedeći podaci:

– ime i prezime fizičke osobe ili naziv pravne osobe,

– osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe,

– osobni identifikacijski broj (OIB) ili matični broj (MBS) pravne osobe,

– naziv i broj katastarske općine / katastarske čestice na kojoj se obavlja uzgoj,

– površine pod kulturom (ha),

– naziv sorte koja se uzgaja.

(4) Proizvođač industrijske konoplje upisan u Evidenciju dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka promjene dostaviti ministarstvu nadležnom za poljoprivredu promjene svih činjenica i podataka koji se vode u Evidenciji.

(5) Podatke iz Evidencije ministarstvo nadležno za poljoprivredu po izvršenom upisu dostavlja ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove.

(6) Konoplja se može uzgajati i proizvoditi u medicinske svrhe.

(7) Odobrenje za uzgoj konoplje iz stavka 6. ovoga članka daje ministarstvo nadležno za zdravstvo na temelju podnesenog zahtjeva pravne osobe koja ima proizvodnu dozvolu Agencije za lijekove i medicinske proizvode za proizvodnju lijeka ili djelatne tvari sukladno Zakonu o lijekovima.

(8) Odobrenje iz stavka 7. ovoga članka ministarstvo nadležno za zdravstvo dostavlja ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove.

(9) Odobrenje za proizvodnju konoplje iz stavka 6. ovoga članka daje Agencija za lijekove i medicinske proizvode na temelju zahtjeva pravne osobe koja ima proizvodnu dozvolu za proizvodnju lijeka ili djelatne tvari sukladno Zakonu o lijekovima.

(10) Odobrenje iz stavaka 7. i 9. ovoga članka daje se odnosno uskraćuje rješenjem u roku od 60 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

(11) Protiv rješenja iz stavka 10. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(12) Način i mjerila za davanje odobrenja iz stavaka 7. i 9. ovoga članka, uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu i ministra nadležnog za unutarnje poslove, pravilnikom propisuje ministar nadležan za zdravstvo.«.

Članak 10.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Drogu mogu izrađivati samo pravne osobe koje za obavljanje te djelatnosti udovoljavaju uvjetima propisanim za pravne osobe koje proizvode lijekove i imaju odobrenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, odnosno veterinarsko-medicinske proizvode i koje imaju odobrenje ministarstva nadležnog za poljoprivredu, u skladu s posebnim propisima.«.

Članak 11.

U članku 17. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove za obavljanje poslova u okviru svoje nadležnosti može posjedovati drogu i sredstva iz članka 2. stavka 1. točaka 1. do 5. i točke 8. ovoga Zakona.

(4) Znanstvena organizacija koja u sklopu svoje djelatnosti obavlja toksikološko-analitičku djelatnost može posjedovati drogu i sredstva iz članka 2. stavka 1. točaka 1. do 5. i točke 8. ovoga Zakona uz prethodnu dozvolu ministarstva nadležnog za zdravstvo i prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

(5) Protiv odluke o zahtjevu za izdavanje dozvole iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 12.

U članku 18. stavku 1. točki c) riječi: »doktori stomatologije« zamjenjuju se riječima: »doktori dentalne medicine«.

Iza točke f) točka se zamjenjuje zarezom te se dodaje točka g) koja glasi:

»g) djelatnici koji provode programe prevencije, liječenja, odvikavanja i smanjenja štete te znanstvenoistraživačke projekte radi praćenja dostupnosti i pojavnosti novih psihoaktivnih tvari u cilju zaštite javnog zdravlja.«.

U stavku 2. riječi: »točke a), c) i f)« zamjenjuju se riječima: »točaka a), c), f) i g)«.

Članak 13.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»(1) Promet droge na veliko mogu obavljati pravne osobe koje obavljaju promet lijekova na veliko.

(2) Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju imati dozvolu izdanu od Agencije za lijekove i medicinske proizvode za promet na veliko lijekovima koji sadrže droge.

(3) Pravne osobe koje obavljaju promet na veliko veterinarsko-medicinskim proizvodima koji sadrže droge moraju imati dozvolu ministra nadležnog za poljoprivredu.

(4) Promet droge na malo obavljaju ljekarne.

(5) Ako drukčije nije propisano ovim Zakonom, na promet droga primjenjuju se propisi o prometu lijekova.

(6) Pravilnik o prometu droga, lijekova koji sadrže drogu te dijelova biljki iz kojih se izrađuje droga donosi ministar nadležan za zdravstvo.«.

Članak 14.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Dozvolu za uvoz i izvoz droge, lijeka ili veterinarsko-medicinskog proizvoda koji sadrži drogu te dijelova biljke iz kojih se izrađuje droga izdaje na zahtjev osobe iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona ministarstvo nadležno za zdravstvo ako su ispunjeni uvjeti određeni ovim Zakonom, drugim propisima i međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka.«.

Članak 15.

U članku 23. stavku 1. na kraju točke b) zarez se zamjenjuje točkom, a točka c) briše se.

Članak 16.

U članku 24. stavku 3. riječi: »državne granice« zamjenjuju se riječima: »granice Europske unije«.

Članak 17.

U članku 24.a stavku 1. iza riječi: »prostora« dodaju se riječi: »kao i državljani Šengenskog prostora kada putuju u Republiku Hrvatsku«.

Članak 18.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Carinska uprava dužna je na dozvoli za uvoz i izvoz droge, lijeka koji sadrži drogu, biljke te dijelova biljke iz kojih se može dobiti droga označiti datum i mjesto carinjenja te ime osobe koja je obavila carinjenje.

(2) Primjerak dozvole iz stavka 1. ovoga članka Carinska uprava dužna je dostaviti ministarstvu nadležnom za zdravstvo u roku od osam dana.

(3) Ako se obavlja provoz droge, biljke te dijelova biljke iz kojih se može dobiti droga ili lijeka, Carinska uprava dužna je:

a) za svaku pošiljku utvrditi vrstu i količinu droge, biljke te dijelova biljke iz kojih se može dobiti droga ili lijeka koji sadrži drogu,

b) odmah o pošiljci izvijestiti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.

(4) Ako se obavlja provoz droge, biljke te dijelova biljke iz kojih se može dobiti droga ili lijeka, carinski deklarant dužan je na carinskoj ispravi označiti iz koje države pošiljka dolazi i u koju je državu upućena.«.

Članak 19.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) Opći program za suzbijanje zlouporabe droga donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva nadležnog za zdravstvo uz prethodno mišljenje Povjerenstva.

(2) Posebne programe mjera za suzbijanje zlouporabe droga i skrbi o ovisnicima te pomoći ovisnicima o drogama i povremenim uzimateljima droga na prijedlog ministarstva nadležnog za zdravstvo donosi Povjerenstvo.

(3) Poseban program mjera za odvikavanje od ovisnosti i skrbi o ovisnicima o drogama te povremenim uzimateljima droga na temelju prethodno pribavljenoga mišljenja Zavoda donosi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

(4) O izvršenju programa provoditelji programa podnose godišnje izvješće Zavodu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

(5) Objedinjeno izvješće iz stavka 4. ovoga članka Zavod dostavlja putem ministarstva nadležnog za zdravstvo Vladi Republike Hrvatske do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(6) Vlada Republike Hrvatske podnosi Hrvatskome saboru godišnje izvješće o provedbi Nacionalne strategije iz članka 6. ovoga Zakona.«.

Članak 20.

U članku 48. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Podaci iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se jednom mjesečno Zavodu, koji najmanje dva puta godišnje izvješćuje ministarstvo nadležno za zdravstvo.«.

Članak 21.

U članku 49. stavcima 1., 2., i 4. riječi: »Ured i« brišu se, a u stavku 3. riječ: »Ured« zamjenjuje se riječima: »ministarstvo nadležno za zdravstvo«.

Članak 22.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja ministarstvo nadležno za zdravstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona provode, svaki u okviru svojega djelokruga propisanog zakonom, inspektori ministarstva nadležnog za zdravstvo, sanitarni, poljoprivredni i veterinarski inspektori Državnog inspektorata.

(3) Ako prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor iz stavka 2. ovoga članka posumnja da sastav proizvoda ne odgovara sastavu navedenom na obavijesti o proizvodu, odnosno da proizvod sadrži droge ili nove psihoaktivne tvari, ovlašten je privremeno zabraniti stavljanje navedenog proizvoda u promet dok se analizom ne utvrdi da je proizvod ispravan.

(4) Do dobivanja rezultata analize inspektor iz stavka 2. ovoga članka pravnoj ili fizičkoj osobi oduzet će proizvode, zapečatiti ih i sastaviti zapisnik o oduzimanju i pečaćenju, s točno naznačenim oduzetim proizvodima po vrsti i količini.

(5) Ako se analizom utvrdi da sastav proizvoda ne odgovara sastavu navedenom na obavijesti o proizvodu, odnosno da proizvod sadrži droge ili nove psihoaktivne tvari, inspektor iz stavka 2. ovoga članka obvezan je bez odgode nadležnoj policijskoj upravi dostaviti podatke o utvrđenom činjeničnom stanju i rezultatu analize.

(6) Troškove transporta, skladištenja, čuvanja i uništenja snosi pravna ili fizička osoba od koje je oduzet proizvod koji sadržava drogu ili novu psihoaktivnu tvar.«.

Članak 23.

Iza članka 50. dodaju se članci 50.a i 50.b koji glase:

»Članak 50.a

(1) U cilju zaštite života i zdravlja ljudi, u slučaju pojave nove psihoaktivne tvari ministar nadležan za zdravstvo ovlašten je bez odgađanja donijeti naredbu o zabrani uporabe nove psihoaktivne tvari.

(2) Naredba iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi do uvrštavanja nove psihoaktivne tvari na Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga, a najdulje 12 mjeseci.

Članak 50.b

Obavijest i podatke o dostupnosti i pojavnosti novih psihoaktivnih tvari, njihovoj proizvodnji, prodaji, uporabi i povezanim zdravstvenim rizicima, tijela, ustanove i druge pravne osobe koje su uključene u Sustav ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari obvezne su dostavljati Zavodu sukladno protokolu kojim se uređuje funkcioniranje Sustava, a koji na prijedlog ministarstva nadležnog za zdravstvo donosi Vlada Republike Hrvatske.«.

Članak 24.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Droga, biljka i dijelovi biljke, tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge, nove psihoaktivne tvari i sredstva iz članka 2. stavka 1. točaka 1. do 5. i točke 8. ovoga Zakona te tvari zabranjene u sportu, oduzeti na temelju odredbi ovoga Zakona ili drugog propisa, uništit će se po pravomoćnosti presude ili rješenja ili po isteku roka od jedne godine od dana podnošenja kaznene prijave ili posebnog izvješća nadležnom državnom odvjetništvu ili podnošenja optužnog prijedloga ili izdavanja prekršajnog naloga.

(2) Droga, biljka i dijelovi biljke, tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge, nove psihoaktivne tvari i sredstva iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona te tvari zabranjene u sportu čije bi čuvanje bilo opasno ili povezano s nerazmjernim teškoćama mogu se uništiti temeljem odluke nadležnog državnog odvjetništva ili suda.«.

Članak 25.

Članak 51.a mijenja se i glasi:

»(1) Uništenje droge, biljke i dijelova biljke, tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge, nove psihoaktivne tvari i sredstva iz članka 2. stavka 1. ovoga Zakona te tvari zabranjene u sportu obavlja se pred Povjerenstvom.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine po jedan predstavnik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za zdravstvo, ministarstva nadležnog za pravosuđe, ministarstva nadležnog za obitelj, ministarstva nadležnog za gospodarstvo, predstavnik Zavoda te Hrvatskog novinarskog društva.

(3) Članove Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka i njihove zamjenike imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(4) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka godišnje izvješće o svome radu podnosi Vladi Republike Hrvatske.«.

Članak 26.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»Financijska sredstva za uništenje droge, biljke i dijelova biljaka, tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge, nove psihoaktivne tvari i sredstva iz članka 2. stavka 1. točaka 1. do 5. i točke 8. ovoga Zakona te tvari zabranjene u sportu osiguravaju se u državnom proračunu.«.

Članak 27.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 100.000,00 do 700.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako posjeduje drogu, biljku, dijelove biljke iz kojih se može dobiti droga i nove psihoaktivne tvari te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droge ili nove psihoaktivne tvari protivno odredbama ovoga Zakona (članak 3. stavak 1.),

2. ako promiče izradu, posjedovanje, uporabu ili promet drogom ili novom psihoaktivnom tvari te ako promiče i oglašava drogu i novu psihoaktivnu tvar označavanjem i prezentiranjem slikom, crtežom ili na bilo koji drugi način (članak 4. stavak 1.),

3. ako obavlja oglašavanje koje svojim oblikom, nazivom ili namjenom, posredno ili neposredno potiče izradu, posjedovanje, uporabu ili promet droga ili novih psihoaktivnih tvari (članak 4. stavak 3.),

4. ako uzgaja mak koji je namijenjen za izradu droge izvan područja koje je odredila Vlada Republike Hrvatske (članak 9. stavak 1.),

5. ako uzgaja mak namijenjen za izradu droge bez odobrenja ili ako obavlja tu djelatnost prije sklopljenog ugovora s pravnom osobom ovlaštenom za otkup maka (članak 9. stavak 2.),

6. ako ne obavijesti policijsku postaju i poljoprivrednu inspekciju o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je mak koji je namijenjen za izradu droge ili dio te biljke uporabljen ili bi mogao biti uporabljen za nedopuštenu izradu droga (članak 9. stavak 4.),

7. ako otkupi mak koji je namijenjen za izradu droge bez odobrenja ministra nadležnog za zdravstvo za otkup (članak 10. stavak 1.),

8. ako ne osigura čuvanje nasada maka od neovlaštenog zarezivanja ili ubiranja (članak 11. stavak 1. točka 3.),

9. ako u ugovorenom roku ne preda pravnoj osobi s kojom je sklopila ugovor o proizvodnji sav proizvedeni mak (članak 11. stavak 1. točka 4.),

10. ako u ugovorenom roku ne preuzme sav proizvedeni mak (članak 11. stavak 1. točka 5.),

11. ako ne vodi evidenciju o sklopljenim ugovorima o proizvodnji maka koji je namijenjen za izradu droge (članak 12. stavak 1.),

12. ako ne vodi skladišne i druge evidencije o masi preuzetog, prerađenog, uništenog ili na bilo koji drugi način korištenog maka (članak 12. stavak 2.),

13. ako tijekom vegetacije kod uzgajivača ne obavlja nadzor nad proizvodnjom, ispunjavanjem ugovorenih obveza te procjenom očekivanog priroda maka (članak 12. stavak 3.),

14. ako mak koji nije namijenjen za izradu droge najkasnije u roku od 30 dana od dana sjetve ne prijavi poljoprivrednoj inspekciji (članak 14. stavak 1.),

15. ako ne obavijesti policijsku postaju i poljoprivrednu inspekciju o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da je mak ili dio maka uporabljen ili bi mogao biti uporabljen za nedopuštenu izradu droga (članak 14. stavak 3.),

16. ako preostale dijelove biljke (makova slama) koji mogu služiti za izradu droge ne uništi odmah po ubiranju biljke (članak 14. stavak 4.),

17. ako izrađuje drogu bez odobrenja Agencije za lijekove i medicinske proizvode, odnosno ministra nadležnog za poljoprivredu za obavljanje te djelatnosti ili ako istu djelatnost obavlja, a da ne ispunjava uvjete koji su propisani za pravne osobe koje proizvode lijekove (članak 15. stavci 1. i 2.),

18. ako u znanstvene svrhe uzgaja biljke iz kojih se može dobiti droga ili izrađuje drogu bez odobrenja ministra zdravstva, ili ako istu djelatnost obavlja, a da ne ispunjava propisane uvjete (članak 16. stavci 1. i 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 90 dana.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. točaka 1. do 6., točaka 8. do 10. te točaka 14. do 18. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 90 dana.«.

Članak 28.

U članku 56. stavku 2. riječi: »do f)« zamjenjuju se riječima: »do g)«.

Članak 29.

U članku 58. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ako obavlja uvoz ili izvoz droge, lijeka ili veterinarsko-medicinskog proizvoda koji sadrži drogu ili dijelova biljaka iz kojih se izrađuje droga bez dozvole ministarstva nadležnog za zdravstvo (članak 22.),«.

Iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. ako uvozi droge i lijekove koji sadrže droge u slobodne carinske zone ili carinska skladišta bez dozvole ministarstva nadležnog za zdravstvo (članak 27. stavak 1.),«.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 3. i 4.

Iza dosadašnje točke 3., koja postaje točka 4., dodaju se točke 5. i 6. koje glase:

»5. ako uzgaja industrijsku konoplju, a nije prethodno upisana u Evidenciju koju vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu (članak 13. stavak 2.),

6. ako ministarstvu nadležnom za poljoprivredu ne dostavi promjene svih činjenica i podataka koji se vode u Evidenciji koju vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu (članak 13. stavak 4.).«.

Članak 30.

U članku 59. točki 3. riječi: »državne granice« zamjenjuju se riječima: »granice Europske unije.«.

U točki 5. na kraju rečenice točka se zamjenjuje zarezom te se dodaju točke 6. i 7. koje glase:

»6. ako uzgaja industrijsku konoplju, a nije prethodno upisana u Evidenciju koju vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu (članak 13. stavak 2.),

7. ako ministarstvu nadležnom za poljoprivredu ne dostavi promjene svih činjenica i podataka koji se vode u Evidenciji koju vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu (članak 13. stavak 4.).«.

Članak 31.

U članku 61. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. ako na dozvoli za uvoz i izvoz droge, lijeka koji sadrži drogu te dijelova biljaka iz kojih se može dobiti droga iz članka 22. ovoga Zakona ne označi datum i mjesto carinjenja te ime osobe koja je obavila carinjenje (članak 26. stavak 1.),«.

Iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:

»2. ako na dozvoli za uvoz droga i lijekova koji sadrže droge u slobodne carinske zone ili carinska skladišta ne označi datum i mjesto carinjenja (članak 27. stavak 1.),«.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 3. i 4.

Članak 32.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Droga, biljke i dijelovi biljke i tvari koje se uporabljuju za izradu droge, nove psihoaktivne tvari i sredstva za izradu droge iz članaka 54. do 62. ovoga Zakona te tvari zabranjene u sportu oduzet će se.

(2) Za prekršaje iz članaka 54. do 62. ovoga Zakona može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti odluke, prema počinitelju koji je prekršaj počinio obavljajući djelatnost, izreći će se i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti pravnoj osobi u istom trajanju ako je prekršaj počinjen u obavljanju te djelatnosti.

(3) Za prekršaje iz članaka 54. do 62. ovoga Zakona može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti pravnoj osobi u trajanju od tri mjeseca do jedne godine, računajući od dana pravomoćnosti odluke, ako je pravna osoba počinila prekršaj u obavljanju te djelatnosti.

(4) Ako je počinitelj prekršaja ovisnik o drogi, za prekršaje iz članaka 54. do 62. ovoga Zakona može se uz novčanu kaznu ili kaznu zatvora do 90 dana izreći zaštitna mjera obveznog liječenja u zdravstvenoj ustanovi koja za provedbu te zaštitne mjere ima odobrenje ministarstva nadležnog za zdravstvo ili zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti u ustanovi socijalne skrbi, udruzi, odnosno drugoj pravnoj osobi koja za provedbu te zaštitne mjere ima odobrenje ministarstva nadležnog za socijalnu skrb, u trajanju od tri mjeseca do jedne godine.

(5) Ako je počinitelj prekršaja povremeni uzimatelj droge, za prekršaje iz članaka 54. do 62. ovoga Zakona može se uz novčanu kaznu ili kaznu zatvora do 90 dana izreći zaštitna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana u ustanovama i drugim pravnim osobama iz stavka 4. ovoga članka, u trajanju od jednog mjeseca do dvije godine.

(6) Iznimno od odredbi stavaka 3. i 4. ovoga članka, za prekršaj iz članaka 54. do 62. ovoga Zakona počinjen prvi put, ovisniku o drogi ili povremenom uzimatelju droge zaštitna mjera može se izreći samostalno bez izricanja novčane kazne ili kazne zatvora do 90 dana.

(7) Počinitelj prekršaja koji ne postupa u skladu s izrečenom zaštitnom mjerom iz stavaka 2. do 5. ovoga članka kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od najmanje 3.000,00 kuna ili kaznom zatvora od najmanje deset dana.«.

Članak 33.

(1) Pravilnik iz članka 13. stavka 12. koji je izmijenjen člankom 9. ovoga Zakona ministar nadležan za zdravstvo, uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu i ministra nadležnog za unutarnje poslove, donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnik iz članka 20. stavka 6. koji je izmijenjen člankom 13. ovoga Zakona ministar nadležan za zdravstvo donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 34.

Droga, dijelovi biljke ili tvari iz članka 2. stavka 2. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br. 107/01., 87/02., 163/03., 141/04., 40/07., 149/09., 84/11. i 80/13.) te tvari zabranjene u sportu oduzeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona, uništit će se sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 35.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 1. podstavaka 1. i 2. te članaka 2. do 7. Pravilnika o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 18/12. i 57/16.).

Članak 36.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-01/208

Zagreb, 5. travnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.