Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

NN 39/2019 (17.4.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

HRVATSKI SABOR

801

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. travnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/71

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 15. travnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

Članak 1.

U Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17. i 114/18.) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. elektronička oglasna ploča je mrežna stranica za prikaz podataka koju uspostavlja Ministarstvo u sklopu elektroničkog programa eDozvola dostupnog na internetskoj adresi: »https://dozvola.mgipu.hr« (u daljnjem tekstu: eDozvola) na temelju zakona kojim se uređuje gradnja

2. etapno građenje je građenje pojedinih građevina od kojih se sastoji složena građevina određenih lokacijskom dozvolom, a za koje se građevine izdaje jedna ili više građevinskih dozvola

3. fazno građenje je građenje građevine po njezinim dijelovima određenim lokacijskom dozvolom, a za koje se dijelove izdaje jedna ili više građevinskih dozvola

4. GML format je standardni otvoreni elektronički format zapisa za dostavu i razmjenu prostornih podataka unutar informacijskog sustava prostornog uređenja i njegovih modula

5. građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama, osim površine vanjskog dizala koje se dograđuje na postojeću zgradu, a koja se izračunava na način propisan ovim Zakonom i propisom donesenim na temelju ovoga Zakona

6. građevna čestica je u načelu jedna katastarska čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru i veličina u skladu s prostornim planom te koja ima pristup na prometnu površinu sukladan prostornom planu, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije

7. građevine javne i društvene namjene su građevine namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i udruga građana i vjerskih zajednica

8. građevinsko područje je područje određeno prostornim planom na kojemu je izgrađeno naselje i područje planirano za uređenje, razvoj i proširenje naselja, a sastoji se od građevinskog područja naselja, izdvojenog dijela građevinskog područja naselja i izdvojenog građevinskog područja izvan naselja

9. građevinsko zemljište je zemljište unutar granica građevinskog područja te zemljište izvan građevinskog područja obuhvaćeno građevnom česticom na kojoj je izgrađena građevina

10. infrastruktura su komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektroničke komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara

11. izdvojeno građevinsko područje izvan naselja je područje određeno prostornim planom kao prostorna cjelina izvan građevinskog područja naselja planirana za sve namjene, osim za stambenu

12. izdvojeni dio građevinskog područja naselja je odvojeni dio postojećega građevinskog područja istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja, određen prostornim planom

13. izgrađeni dio građevinskog područja je područje određeno prostornim planom koje je izgrađeno

14. javnopravna tijela su tijela državne uprave, druga državna tijela, upravni odjeli, odnosno službe velikih gradova, Grada Zagreba i županija nadležni za obavljanje poslova iz određenih upravnih područja, pravne osobe koje imaju javne ovlasti te druge osobe, određene posebnim zakonima, koja davanjem zahtjeva i mišljenja u postupku izrade i donošenja prostornih planova, odnosno utvrđivanjem posebnih uvjeta i/ili uvjeta priključenja na način propisan ovim Zakonom sudjeluju u sustavu prostornog uređenja

15. katastar je katastar zemljišta, odnosno katastar nekretnina

16. katastarski ured je područni ured za katastar Državne geodetske uprave, odnosno Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba

17. komunalna infrastruktura su građevine namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, održavanju čistoće naselja, sakupljanju i obradi komunalnog otpada, te ulična rasvjeta, tržnice na malo, groblja, krematoriji i površine javne namjene u naselju

18. lokacijski uvjeti su kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru koji se na temelju prostornog plana i posebnih propisa određuju lokacijskom dozvolom ili građevinskom dozvolom

19. ministar je čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove prostornog uređenja

20. Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove prostornog uređenja

21. morsko područje su unutarnje morske vode Republike Hrvatske, teritorijalno more Republike Hrvatske, zračni prostor iznad njih te dno i podzemlje tih morskih prostora, zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ZERP) i epikontinentalni pojas Republike Hrvatske, a u smislu pripadnosti morskoj regiji pripada morskoj regiji Sredozemno more, podregija Jadransko more

22. namjena prostora, površina, zemljišta, odnosno građevina je planirani sustav korištenja prostora, površina, zemljišta, mora odnosno uporabe građevina, određena, odnosno propisana prostornim planom

23. neizgrađeni dio građevinskog područja je područje određeno prostornim planom planirano za daljnji razvoj

24. neuređeni dio građevinskog područja je neizgrađeni dio građevinskog područja određen prostornim planom na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura

25. osnovna infrastruktura je građevina za odvodnju otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom i prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice, odnosno zgrade

26. obalna crta je crta koja razdvaja kopno od mora određena propisima koji uređuju državnu izmjeru i katastar nekretnina

27. obuhvat prostornog plana je prostorna ili administrativno određena cjelina za koju se donosi ili je donesen prostorni plan

28. parcelacijski elaborat je elaborat na temelju kojega se prema propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina vrši dioba ili spajanje katastarskih čestica

29. prostorno planiranje kao interdisciplinarna djelatnost je institucionalni i tehnički oblik za upravljanje prostornom dimenzijom održivosti, kojom se na temelju procjene razvojnih mogućnosti u okviru zadržavanja osobnosti prostora, zahtjeva zaštite prostora te očuvanja kakvoće okoliša i prirode određuje namjena prostora/površina, uvjeti za razvoj djelatnosti i infrastrukture te njihov razmještaj u prostoru, uvjeti za urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju izgrađenih područja te uvjeti za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru

30. prostorno planiranje morskog područja je proces prostornog planiranja u kojem subjekti prostornog uređenja analiziraju i organiziraju ljudske aktivnosti na morskom području radi ostvarivanja ekoloških, gospodarskih i socijalnih ciljeva

31. posebni uvjeti su uvjeti za provedbu zahvata u prostoru koje u slučaju propisanom posebnim propisom u svrhu provedbe tog propisa javnopravno tijelo utvrđuje na način propisan ovim Zakonom, osim uvjeta priključenja, uvjeta koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

32. površina javne namjene je svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.)

33. prometna površina je površina javne namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice

34. prostor je sastav fizičkih sklopova na površini te ispod i iznad zemlje i mora, do kojih dopiru ili mogu doprijeti utjecaji djelovanja ljudi

35. prostorni standardi su skup uvjeta zaštite, uređenja i korištenja prostora koji se primjenjuju u izradi prostornih planova

36. prostorni planovi su Državni plan prostornog razvoja, prostorni planovi područja posebnih obilježja, urbanistički plan uređenja državnog značaja, prostorni plan županije, Prostorni plan Grada Zagreba, urbanistički plan uređenja županijskog značaja, prostorni plan uređenja grada, odnosno općine, generalni urbanistički plan i urbanistički plan uređenja

37. složeni zahvat u prostoru je zahvat u prostoru koji se sastoji od jedne ili više građevina i jednog ili više zahvata u prostoru koji se prema propisima o gradnji ne smatraju građenjem, a za koji se određuje obuhvat zahvata u prostoru i jedna ili više građevnih čestica unutar obuhvata zahvata u prostoru (kampovi, golf igrališta, adrenalinski parkovi i sl.)

38. stručno upravno tijelo je upravni odjel, odnosno služba općine, grada, velikog grada, Grada Zagreba, odnosno županije nadležna za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

39. upravno tijelo je upravni odjel, odnosno služba velikog grada, Grada Zagreba, odnosno županije, nadležna za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja

40. urbana preobrazba je skup planskih mjera i uvjeta kojima se bitno mijenjaju obilježja izgrađenog dijela građevinskog područja promjenom urbane mreže javnih površina, namjene i oblikovanja građevina, i/ili rasporeda, oblika i veličine građevnih čestica

41. urbana sanacija je skup planskih mjera i uvjeta kojima se poboljšava karakter izgrađenih područja unutar i izvan granica građevinskog područja devastiranih nezakonitim građenjem i na drugi način

42. urbanistički plan uređenja je urbanistički plan uređenja državnog značaja, urbanistički plan uređenja županijskog značaja i urbanistički plan uređenja koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave

43. uvjeti priključenja su uvjeti za provedbu zahvata u prostoru koje u slučaju propisanom posebnim propisom u svrhu provedbe tog propisa javnopravno tijelo utvrđuje na način propisan ovim Zakonom, a kojim se uvjetima određuje tehnička mogućnost i tehnički uvjeti priključenja zahvata u prostoru za njegove potrebe na niskonaponsku električnu mrežu, građevine javne vodoopskrbe i odvodnje, odvodnju oborinskih voda, prometnu površinu, elektroničke komunikacijske građevine, građevine energetske infrastrukture ili na drugu infrastrukturnu građevinu

44. veliki grad je veliki grad i grad u kojem je sjedište županije, određeni prema posebnom zakonu

45. vrsnoća izgrađenog prostora je opći interes koji se osigurava provedbom dokumenta »Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013.-2020., ApolitikA, Nacionalne smjernice za vrsnoću i kulturu građenja«, prilikom izrade prostornih planova i projekata na temelju ovoga Zakona i posebnog zakona kojim se uređuje građenje

46. zahvat u prostoru je svako građenje građevine, rekonstrukcija postojeće građevine i svako drugo privremeno ili trajno djelovanje ljudi u prostoru kojim se uređuje ili mijenja stanje u prostoru

47. zahtjevi za izradu prostornog plana su prijedlozi, podaci, planske smjernice, propisani dokumenti i drugi akti s kojima javnopravna tijela prema posebnom propisu sudjeluju u izradi prostornog plana ili koji se prema tim propisima koriste u postupku izrade plana

48. zelena infrastruktura su planski osmišljene zelene i vodne površine te druga prostorna rješenja temeljena na prirodi koja se primjenjuju unutar gradova i općina, a kojima se pridonosi očuvanju, poboljšanju i obnavljanju prirode, prirodnih funkcija i procesa radi postizanja ekoloških, gospodarskih i društvenih koristi održivoga razvoja.«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. riječi: »pravnim osobama koje imaju javne ovlasti« zamjenjuju se riječima: »drugim javnopravnim tijelima,.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. podstavku 9. iza riječi: »naselja« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »razvoj zelene infrastrukture«.

U podstavku 14. riječ: »poštivanjem« zamjenjuje se riječima: »razvijanjem zelene infrastrukture uz poštivanje«.

Članak 4.

U članku 10. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Održivi razvitak podržava se i kružnim gospodarenjem prostorom i građevinama tako da se očuvaju postojeći resursi uređenjem i revitalizacijom prostora i ponovnom uporabom građevina kako bi se stvorila dodatna duža vrijednost i omogućilo učinkovito gospodarenje resursima.«.

Članak 5.

U članku 17. stavku 1. iza riječi: »za izradu prostornih planova propisanih posebnim zakonima« dodaju se riječi: »i izradom prostornih slojeva u skladu s pravilnikom iz članka 56. stavka 3. ovoga Zakona,.

Članak 6.

U članku 26. stavku 5. riječ: »Ravnatelj« zamjenjuje se riječju: »Ravnatelja«.

Članak 7.

U članku 27. stavku 1. podstavku 3. riječ: »upravlja« zamjenjuje se riječju: »upravljanje«.

U stavku 2. iza riječi: »izrađivati i« dodaju se riječi: »prostorni plan područja posebnih obilježja,.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba može izrađivati i prostorni plan područja posebnih obilježja, urbanistički plan uređenja državnog značaja te obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo.«.

Članak 8.

U članku 28. stavku 2. podstavku 4. riječ: »upravljanja« zamjenjuje se riječju: »upravljanje«.

Članak 9.

U članku 32. ispred riječi: »Informacijski sustav« stavlja se oznaka stavka: »(1)«.

U podstavku 1. riječi: »i vlasništvu« brišu se.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Akti o podacima iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka imaju snagu javne isprave.«.

Članak 10.

U članku 34. stavku 1. riječi: »Ministarstvo, zavodi, upravna tijela i stručna upravna tijela« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo, zavodi, upravna tijela, stručna upravna tijela i druga javnopravna tijela«.

U stavku 3. riječi: »Ministarstvo, upravna tijela i stručna upravna tijela« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo, zavodi, upravna tijela, stručna upravna tijela i druga javnopravna tijela«.

Članak 11.

U članku 35. stavku 3. iza riječi: »koriste« dodaju se riječi: »i preuzimaju«.

Članak 12.

U članku 41. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zaključak o razmatranju izvješća o stanju u prostoru i izvješće o stanju u prostoru objavljuju se u Narodnim novinama, odnosno u službenom glasilu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 13.

U članku 44. stavku 1. iza podstavka 8. dodaje se novi podstavak 9. koji glasi:

»9. zahvata u prostoru za robinzonski smještaj smještajnog kapaciteta do 30 gostiju izvan prostora ograničenja, strogog rezervata, posebnog rezervata i nacionalnog parka«.

Dosadašnji podstavci 9. i 10. postaju podstavci 10. i 11.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U zahvatima u prostoru za robinzonski smještaj ne može se planirati građenje građevina za čije je građenje potrebna građevinska dozvola.«.

Članak 14.

U članku 49. stavku 1. iza riječi: »vrijednosti« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »uvažavanjem zahtjeva vrsnoće izgrađenog prostora,.

U podstavku 2. riječi: »i oblikovanjem sukladne s izvornim urbanim i arhitektonskim obilježjima« brišu se.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Prostor izvan građevinskog područja na kojem se namjerava graditi igralište za golf može se planirati tako da je najveća dopuštena izgrađenost pratećim sadržajima u obuhvatu zahvata u prostoru golf igrališta određena na način da je kig 0,02, a kis 0,05, s tim da se za izračun kig-a i kis-a ne može uzeti veća obračunska površina od 120 ha za igralište s 18 polja, a ista se može planiranjem daljnjih devet polja povećati za najviše 40 ha, odnosno planiranjem daljnjih 18 polja za najviše 80 ha.«.

U stavku 6. iza riječi: »golf u« riječ: »izdvojenim« briše se, a iza riječi: »područjima« riječi: »izvan naselja« brišu se.

Članak 15.

U članku 56. stavku 3. iza riječi: »uvjeti provedbe zahvata u prostoru« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »prostorne slojeve te njihov sadržaj i strukturu«, a riječ: »pravilnikom« zamjenjuje se riječima: »pravilnikom odnosno pravilnicima«.

Članak 16.

U članku 59. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prostorni planovi se izrađuju i donose u elektroničkom obliku, a mogu se, po potrebi, ispisati na papir.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 17.

U članku 67. stavku 2. podstavku 4. riječi: »na izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja za gospodarsku namjenu« brišu se.

Članak 18.

Iza članka 70. dodaje se članak 70.a koji glasi:

»Članak 70.a

Izrada prostornih planova državne razine i izdavanje akata za njihovu provedbu su poslovi od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.«.

Članak 19.

U članku 79. stavku 3. riječ: »akt« zamjenjuje se riječima: »lokacijska dozvola i građevinska dozvola«.

Članak 20.

U članku 86. stavku 2. riječi: »Vlada na prijedlog Ministarstva« zamjenjuju se riječju: »ministar«.

Članak 21.

U članku 87. oznaka stavka: »(1)« briše se.

Stavak 2. briše se

Članak 22.

U članku 96. stavku 4. riječi: »najmanje osam dana« brišu se.

Članak 23.

U članku 102. stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., iza riječi: »sustavu« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »a objava se uklanja 60 dana od dana stupanja na snagu plana«.

Članak 24.

U članku 116. stavku 1. podstavku 1. riječi: »nacionalnom parku i« brišu se.

U podstavku 2. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »kao građevine i drugi zahvati u prostoru državnog značaja«.

Članak 25.

U članku 117. stavku 1. podstavku 1. riječi: »nacionalnom parku i« brišu se.

Članak 26.

U članku 121. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 4., riječi: »stavaka 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«, a riječi: »stavaka 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 2. i 3.«.

Članak 27.

U članku 125. stavku 1. iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

»6. složeni zahvat u prostoru«.

Dosadašnji podstavci 6. i 7. postaju podstavci 7. i 8.

Članak 28.

U članku 127. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole podnositelj zahtjeva prilaže:

1. idejni projekt u elektroničkom obliku

2. ispis idejnog projekta ovjeren od projektanata

3. rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

4. rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš ako to rješenje sadrži mjere zaštite okoliša i/ili program praćenja stanja okoliša

5. potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta ako je projekt izrađen prema stranim propisima.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Dokumentacija iz stavka 2. podstavaka 1., 3. i 4. te stavka 3. ovoga članka može se podnijeti u elektroničkom obliku i elektroničkim putem.«.

Članak 29.

U članku 128. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Idejni projekt sadrži izjavu projektanta da je izrađen u skladu s prostornim planom te posebnim zakonima i propisima u skladu s kojima se izdaje lokacijska dozvola.«.

Članak 30.

Članak 129. mijenja se i glasi:

»Idejni projekt za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno obuhvatu zahvata uz nacrte i dokumente iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona sadrži:

1. geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu koja je sastavni dio geodetskog elaborata

2. potvrdu katastarskog ureda da je geodetski elaborat iz podstavka 1. ovoga stavka predan na pregled i potvrđivanje

3. geodetsku situaciju građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaja jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu u položajnom i visinskom smislu i

4. popis koordinata lomnih točaka građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu predan i izrađen u GML formatu.«.

Članak 31.

U članku 131. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Idejni projekt, odnosno njegovi dijelovi izrađuju se kao elektronički zapis tako da je onemogućena promjena njegova sadržaja, odnosno zamjena njegovih dijelova, osim u propisanom slučaju, te se potpisuju elektroničkim potpisom.«.

Članak 32.

Članak 133. mijenja se i glasi:

»Podrobniji obvezni sadržaj i elemente idejnog projekta, način opremanja, uvjete promjene sadržaja, označavanja projekta i način ovjere projekta od strane odgovornih osoba, pravila za ispis projekata i ovjeru ispisa projekata, te građevine za koje se određuje građevna čestica i/ili obuhvat zahvata u prostoru i način njegova određivanja propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 33.

Iza članka 133. dodaju se naslov iznad članka i članci 133.a i 133.b koji glase:

»Utvrđivanje usklađenosti (nostrifikacija) idejnog projekta

Članak 133.a

(1) Idejni projekt izrađen prema stranim propisima smatra se projektom izrađenim prema ovom Zakonu ako je provedeno utvrđivanje njegove usklađenosti s hrvatskim propisima (u daljnjem tekstu: nostrifikacija).

(2) Idejni projekt, odnosno njihovi dijelovi moraju biti prevedeni na hrvatski jezik prije nostrifikacije.

(3) Uz prijevod na hrvatski jezik projekt može zadržati izvorni tekst na stranom jeziku.

Članak 133.b

(1) Nostrifikaciju idejnog projekta u okviru zadaća svoje struke provodi osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer, odnosno pravna osoba koja ima zaposlenu osobu koja ima pravo uporabe tog strukovnog naziva.

(2) Osoba koja obavi nostrifikaciju dužna je o tome na propisani način sastaviti pisano izvješće, ovjeriti projekt i dati izjavu.

(3) Ako idejnom projektu koji se nostrificira nedostaju propisani dijelovi, osoba koja provodi nostrifikaciju može izraditi te dijelove projekta.

(4) Pisano izvješće i ovjera projekta iz stavka 2. ovoga članka izrađuju se kao elektronički zapis i potpisuju elektroničkim potpisom.«.

Članak 34.

Naslov iznad članka 134. mijenja se i glasi: »Obavijest o načinu provedbe Zakona i drugih propisa«.

Članak 134. mijenja se i glasi:

»(1) Projektant može u svrhu izrade idejnog projekta od upravnog tijela, odnosno Ministarstva zatražiti da ga obavijesti o načinu provedbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i/ili pojedinih odredbi prostornog plana.

(2) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je na upit iz stavka 1. ovoga članka odgovoriti u roku od 15 dana od dana njegova zaprimanja.«.

Članak 35.

Naslov iznad članka 135. mijenja se i glasi: »Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja«.

Članak 135. mijenja se i glasi:

»(1) U svrhu izrade idejnog projekta javnopravno tijelo određeno posebnim propisom na traženje upravnog tijela, odnosno Ministarstva po službenoj dužnosti utvrđuje posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom.

(2) Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja traži projektant putem upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je nadležno za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru za čiju se provedbu izrađuje idejni projekt.

(3) U traženju iz stavka 2. ovoga članka projektant navodi podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja ili uz traženje prilaže opis i grafički prikaz zahvata u prostoru i/ili elaborat koji je prema posebnom zakonu uvjet za utvrđivanje posebnih uvjeta.

(4) Opis i grafički prikaz zahvata u prostoru sadrži, odnosno prikazuje podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja, a izrađuje ga projektant u elektroničkom obliku i potpisuje elektroničkim potpisom.«.

Članak 36.

Članak 136. mijenja se i glasi:

»(1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela zatražiti utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja u roku od osam dana od dana primitka urednog traženja projektanta.

(2) Javnopravno tijelo od upravnog tijela, Ministarstva, odnosno druge osobe ne može u svrhu utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja tražiti plaćanje predujma troškova, odnosno troškova utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja niti dostavu, odnosno izradu drugih dokumenata ili elaborata, osim opisa i grafičkog prikaza građevine i elaborata iz članka 135. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Javnopravno tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili postupak njihova utvrđivanja rješenjem obustaviti te uvjete, odnosno rješenje dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu i projektantu u roku od 15 dana od dana primitka traženja, odnosno u roku od 30 dana ako su zatraženi posebni uvjeti, odnosno uvjeti priključenja za građevinu koja je propisima o gradnji razvrstana u 1. skupinu građevina.

(4) Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja se obustavlja ako njihovo utvrđivanje prema posebnim propisima nije moguće, odnosno ako ne postoji mogućnost priključenja.

(5) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se zahvat u prostoru može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu i projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja.

(6) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo nakon što su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja, odnosno nakon što je postupak utvrđivanja istih pravomoćno obustavljen, o tome obavještava projektanta.«.

Članak 37.

Članak 137. mijenja se i glasi:

»(1) Posebni uvjeti i uvjeti priključenja u skladu s kojima je izrađeni idejni projekt koji je sastavni dio lokacijske dozvole prestaju važiti s danom prestanka važenja lokacijske dozvole.

(2) Posebni uvjeti i uvjeti priključenja utvrđeni u svrhu izrade idejnog projekta mogu se koristiti za izradu glavnog projekta potrebnog za izdavanje građevinske dozvole.«.

Članak 38.

Članak 138. mijenja se i glasi:

»Traženje utvrđivanja posebnih uvjeta ili uvjeta priključenja od strane upravnog tijela, odnosno Ministarstva, njihovo utvrđivanje od strane javnopravnog tijela ili dobivanje obavijesti iz članka 136. stavka 6. ovoga Zakona, ne znači da je zahvat u prostoru za koji je utvrđivanje tih uvjeta zatraženo ili za koji su isti utvrđeni u skladu s prostornim planom.«.

Članak 39.

Iznad članka 139. dodaje se naslov koji glasi: »Žalba, odnosno tužba protiv rješenja o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja«.

Članak 40.

Članak 139. mijenja se i glasi:

»(1) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja projektant ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave.

(2) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje javnopravno tijelo koje je prema posebnom zakonu nadležno za odlučivanje o žalbama protiv akata javnopravnog tijela.

(3) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od 30 dana od dana predaje uredne žalbe.

(4) Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi i sud dužni su upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu radi znanja dostaviti odluku o žalbi, odnosno tužbi protiv rješenja o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta ili uvjeta priključenja.«.

Članak 41.

Iza članka 139. dodaju se naslov iznad članka i članak 139.a koji glase:

»Komunikacija u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja

Članak 139.a

(1) Upravno tijelo, Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja međusobno komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa »eDozvola«.

(2) Posebni uvjeti i uvjeti priključenja utvrđuju se kao elektroničke isprave.«.

Članak 42.

U članku 140. stavku 1. podstavak 14. mijenja se i glasi:

»14. posebni uvjeti i uvjeti priključenja utvrđeni prema posebnim propisima«.

U stavku 3. riječ: »trasa, briše se.

Članak 43.

U članku 142. stavku 1. riječi: »njegovim mrežnim stranicama, a upravno tijelo poziv izlaže i na nekretnini za koju se izdaje lokacijska dozvola« zamjenjuju se riječima: »elektroničkoj oglasnoj ploči«.

Članak 44.

U članku 143. stavak 3. briše se.

Članak 45.

U članku 146. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »planom« stavlja se zarez i dodaju riječi: »posebnim uvjetima i uvjetima priključenja«.

U podstavku 3. iza riječi: »uvjeti« dodaju se riječi: »i uvjeti priključenja«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Stavak 1. podstavak 4. ovoga članka ne odnosi se na izdavanje lokacijske dozvole za:

1. rekonstrukciju postojeće građevine

2. građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine

3. građenje nove zgrade koja ima pristup na prometnu površinu te mogućnost rješavanja odvodnje otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom.«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 46.

U članku 147. stavku 1. podstavku 3. iza riječi: »Ministarstva« dodaju se riječi: »i na elektroničkoj oglasnoj ploči«.

U stavku 3. riječi: »mrežnim stranicama upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je tu dozvolu izdalo« zamjenjuju se riječima: »elektroničkoj oglasnoj ploči«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Javnost i zainteresirana javnost obavještava se putem elektroničke oglasne ploče za zahvat u prostoru koji se prema propisima kojima se uređuje gradnja ne smatra građenjem, a koji je bio predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima o podnesenom zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole, sadržaju tog zahtjeva, podnesenim dokumentima uz taj zahtjev i o izdanoj lokacijskoj dozvoli za taj zahvat.

(5) Lokacijska dozvola za energetsko postrojenje koje proizvodi električnu energiju i/ili toplinsku energiju dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove energetike putem elektroničke oglasne ploče.«.

Članak 47.

U članku 149. stavku 1. iza riječi: »uvjeti« dodaju se riječi: »i/ili uvjeti priključenja«.

Članak 48.

U članku 150. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva ili investitora jednom za još dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti propisani prostornim planom u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

(3) Rok iz stavka 1. ovoga članka ne teče za vrijeme trajanja postupka davanja koncesije, izvlaštenja, izdavanja građevinske dozvole, odlučivanja o prijedlogu za rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, provođenja parcelacijskog elaborata u katastru, odnosno tijekom provedbe zahvata u prostoru za koji se ne izdaje akt za građenje, a prestaje teći donošenjem rješenja o izvlaštenju, izdavanjem građevinske dozvole, rješavanjem imovinskopravnih odnosa, odnosno provedbom zahvata u prostoru.«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Lokacijska dozvola u skladu s kojom je izdana građevinska dozvola prestaje važiti s danom prestanka važenja građevinske dozvole.

(6) Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru koji se prema propisima o gradnji ne smatra građenjem i zahvat u prostoru iz članka 125. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona za koji je u roku iz stavka 1. ovoga članka sklopljen ugovor o koncesiji, važi do isteka roka trajanja koncesije.«.

Članak 49.

U članku 155. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U svrhu utvrđivanja ispunjava li građevina, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina uvjete propisane posebnim propisima za novu namjenu i/ili novi lokacijski uvjet, upravno tijelo, odnosno Ministarstvo obavlja očevid na koji radi izdavanja potvrde s tim u vezi (u daljnjem tekstu: potvrda) poziva javnopravna tijela koja prema posebnim propisima u postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđuju posebne uvjete i/ili uvjete priključenja te javnopravno tijelo koje je provelo postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, ako je on proveden.«.

Članak 50.

U članku 158. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Rješenje o utvrđivanju građevne čestice donosi se po zahtjevu vlasnika zemljišta, vlasnika građevine, investitora građevine ili druge osobe koja za to ima pravni interes.«.

Članak 51.

U članku 161. stavku 3. riječi: »u okviru izrade geodetskog projekta« brišu se.

Članak 52.

U članku 162. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na formiranje građevne čestice u katastru u skladu s lokacijskom dozvolom ili građevinskom dozvolom u kojoj su lomne točke građevne čestice određene u GML formatu ili čiji je sastavni dio geodetski projekt.«.

Članak 53.

U članku 171. stavku 1. iza riječi: »planom« dodaju se riječi: »koji određuje oblik i veličinu građevne čestice, lokacijskom dozvolom ili građevinskom dozvolom«.

U stavku 2. riječi: »prema prostornom planu potrebno« zamjenjuju se riječima: »potrebno prema urbanističkom planu uređenja, drugom prostornom planu koji ima detaljnost tog plana, lokacijskoj dozvoli ili građevinskoj dozvoli«.

Članak 54.

U članku 176. u točki 1. iza riječi: »u skladu s« dodaju se riječi: »urbanističkim planom uređenja ili«.

U točki 2. iza riječi: »u skladu s« dodaju se riječi: »urbanističkim planom uređenja ili«.

Članak 55.

U članku 180. stavku 1. iza riječi: »ovlastima, dodaje se riječ: »pravnih«, a riječi: »te ovlaštenih arhitekata, i ovlaštenih inženjera« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se u slučajevima određenim naputkom iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 56.

U članku 181. stavku 1. iza riječi: »ovlastima, dodaje se riječ: »pravne«, a riječi: »te ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »ovlastima, dodaje se riječ: »pravna«, a iza riječi: »uređenja« zarez i riječi: »ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer« brišu se.

Članak 57.

U članku 182. stavku 1. iza riječi: »ovlastima, dodaje se riječ: »pravnoj«, a iza riječi: »uređenja« zarez i riječi: »ovlaštenom arhitektu, odnosno ovlaštenom inženjeru« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »ovlastima« zarez i riječi: »odnosno teža povreda dužnosti i ugleda ovlaštenog arhitekta, odnosno ovlaštenog inženjera« brišu se.

Članak 58.

U članku 183. stavku 1. iza riječi: »ovlastima, dodaje se riječ: »pravna«, a iza riječi: »uređenja« zarez i riječi: »odnosno ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer« brišu se.

Članak 59.

U članku 184. stavku 1. iza riječi: »ovlastima« zarez i riječi: »te teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog arhitekta, odnosno ovlaštenog inženjera, brišu se.

Članak 60.

U članku 198. stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 5. i 6.

Članak 61.

Članak 199. briše se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

(1) Postupci izrade i donošenja prostornih planova započeti po Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17. i 114/18.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po tom Zakonu.

(2) Postupci izdavanja akata za provedbu prostornih planova započeti po Zakonu o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17. i 114/18.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po tom Zakonu.

Članak 63.

Iznimno od odredbe članka 16. ovoga Zakona kojom se mijenja članak 59. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17. i 114/18.) izmjene i dopune prostornih planova donesenih na temelju propisa koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13.) izrađuju se u elektroničkom obliku, a donose se u analognom obliku.

Članak 64.

(1) Ministar je dužan donijeti pravilnik iz članka 32. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar je dužan naputak iz članka 5. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17. i 114/18.) uskladiti s ovim Zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 65.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/63
Zagreb, 11. travnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.