Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi

NN 39/2019 (17.4.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi

HRVATSKI SABOR

803

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. travnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/75

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 15. travnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Zakonu o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 68/13., 30/14. i 115/16.) u članku 3. iza točke 12. dodaje se točka 13. koja glasi:

»13. Sustav analize i upravljanja rizicima je sustav administrativnih, operativnih, analitičkih, informatičkih, tehničkih i drugih postupaka, mjera i radnji koje se planiraju i poduzimaju radi identifikacije rizika u odnosu na pravilnu primjenu carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa iz nadležnosti Carinske uprave te poduzimanja svih mjera nužnih za ograničavanje izloženosti riziku i učinkovito suzbijanje, sprječavanje i otkrivanje povreda tih propisa. To, među ostalim, obuhvaća postupke kao što su prikupljanje podataka i informacija, njihova obrada te analiza i procjena rizika, kao i sustavno i nasumično planiranje, određivanje te poduzimanje nadzornih i drugih operativno-analitičkih mjera i postupaka.«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Poslovi carinske službe su osobito:

1. utvrđivanje, naplata i nadzor carinskih davanja, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost, drugih javnih davanja te javnopravnih naknada (u daljnjem tekstu: javna davanja),

2. osiguravanje pravilne primjene carinskog zakonodavstva koje se odnosi na unos, iznos, provoz, prijenos, skladištenje i drugo raspolaganje robom koja podliježe mjerama nadzora,

3. provedba carinsko-sigurnosnih mjera,

4. sudjelovanje u provođenju mjera zajedničke poljoprivredne, ribarske i trgovinske politike,

5. utvrđivanje, stavljanje na raspolaganje i nadzor tradicionalnih vlastitih sredstava Europske unije iz carinskih davanja,

6. otkrivanje, sprječavanje i suzbijanje prekršaja i kaznenih djela, njihovo otkrivanje i prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima te provedba dokaznih radnji u prekršajnom i kaznenom postupku sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku, Prekršajnog zakona i ovoga Zakona,

7. nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje fiskalizacija u prometu gotovinom i propisa kojim se uređuje porezni postupak,

8. nadzor nad unosom, iznosom, prekograničnim prometom te drugim kretanjem i gospodarenjem otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom,

9. nadzor provedbe obveza proizvođača proizvoda u smislu propisa kojima se uređuje gospodarenje otpadom te naplata naknada za gospodarenje posebnim kategorijama otpada koje se obračunavaju i plaćaju te postupka posredovanja i trgovanja otpadom sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom,

10. nadzor uvoza i izvoza tvari koje oštećuju ozonski sloj, fluoriranih stakleničkih plinova, uređaja i opreme koji sadrže ove tvari ili o njima ovise i ostalih kemijskih tvari sukladno propisima o zaštiti zraka,

11. nadzor u skladu s posebnim propisima ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje prava na korištenje novčanih sredstava koja se isplaćuju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i novčanih sredstava koja korisnici izravno ili posredno ostvaruju primjenom oslobođenja ili izuzeća od plaćanja javnih davanja te sniženih visina i diferenciranih stopa javnih davanja,

12. nadzor obračuna, plaćanja i naplate naknade za koncesiju te nadzor nad obavljanjem djelatnosti za koju je propisana koncesija, a obavlja se bez dodijeljene koncesije,

13. nadzor u području prava intelektualnog vlasništva,

14. nadzor nad provedbom propisa o morskom i slatkovodnom ribarstvu na području ribolovnog mora i voda te u dijelu koji se odnosi na kretanje i promet ribe i drugih morskih i vodenih organizama,

15. provedba carinskih mjera provjere značajki proizvoda sukladno propisima o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i drugim propisima kojima se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode,

16. nadzor unosa i iznosa gotovine preko državne granice sukladno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma,

17. nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuje izvoz, uvoz, iznos i unos kulturnih dobara,

18. nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje prekogranični promet i trgovina divljim vrstama,

19. provedba upravnih i nadzornih poslova u vezi s uvjetima pružanja usluga carinskog zastupanja,

20. nadzor na graničnom prijelazu, odnosno na drugom mjestu gdje se obavlja carinski nadzor dozvola i drugih isprava, sukladno propisima o prijevozu u cestovnom prometu te osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzije vozila u prometu na cestama sukladno propisima o sigurnosti prometa na cestama,

21. nadzor sustava sljedivosti i praćenja duhanskih proizvoda te uporabe sigurnosnog obilježja sukladno propisima o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda,

22. administrativna suradnja i međunarodna razmjena informacija s državama članicama Europske unije ili s trećim državama u području primjene propisa iz nadležnosti Carinske uprave,

23. svi drugi poslovi koji su Carinskoj upravi stavljeni u nadležnost posebnim propisima.«.

Članak 3.

U članku 12. točka 21. mijenja se i glasi:

»21. provodi nadzor nad primjenom propisa kojima se uređuju uvjeti pružanja usluga carinskog zastupanja,«.

Članak 4.

U članku 17. iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) U svrhu osiguravanja istovjetnosti i/ili prepoznavanja robe koja podliježe primjeni propisa o javnim davanjima ovlašteni carinski službenik može koristiti tehničku opremu.

(8) Korištenjem tehničke opreme ovlašteni carinski službenik može i fotografirati, snimati i evidentirati robu, nadzirane osobe, mjesto nadzora, prometna sredstva, ugovore, isprave i drugu poslovnu dokumentaciju koji su povezani s predmetom nadzora.«.

Članak 5.

Iza članka 17. dodaje se članak 17.a koji glasi:

»Članak 17.a

(1) Radi provedbe graničnog carinskog nadzora Carinska uprava može snimati područje državne granice, graničnih prijelaza i graničnih carinskih ureda ili koristiti snimke tijela nadležnih za nadzor državne granice i prekograničnog prometa ljudi i roba.

(2) Ako su uređaji za snimanje postavljeni na području graničnih prijelaza i graničnih carinskih ureda, osobe koje se nalaze na tom području moraju biti na to upozorene.«.

Članak 6.

U članku 18. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Smatra se da okolnosti iz stavka 3. ovoga članka u svakom slučaju postoje kada ovlašteni carinski službenik u provedbi neposrednog nadzora utvrđuje bitne elemente izvršenja dužne (propisane) radnje ili činidbe od strane subjekta nadzora koji te radnje ili činidbe izravno izvršava u odnosu prema ovlaštenom carinskom službeniku.«.

Članak 7.

U članku 29. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Carinska uprava je dužna kao tajnu čuvati podatke iz sustava analize i upravljanja rizicima te identitet podnositelja predstavke.

(4) Dokumentaciju i podatke koji su prikupljeni ili utvrđeni u provedbi nadzora te identitet podnositelja predstavke Carinska uprava može dati samo sudovima, državnom odvjetništvu, tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, na njihov obrazloženi pisani zahtjev u postupcima iz njihove nadležnosti.«.

Članak 8.

U članku 40.c stavku 3. riječi: »Ako fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi ne ispune novčanu obvezu iz stavka 2. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »U slučaju daljnjeg neispunjavanja naredbe iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 9.

U članku 45. iza riječi: »Osobe iz članka 43. ovoga Zakona« dodaju se riječi: »te nadzirane osobe i druge osobe zatečene na mjestu nadzora«.

Članak 10.

U članku 75. stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 11.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»(1) Štetu koja građaninu, pravnoj osobi ili drugoj stranki nastane nezakonitim ili nepravilnim radom carinskog službenika naknađuje Republika Hrvatska.

(2) Osobni podaci ovlaštenog carinskog službenika koji je uporabio vatreno oružje su tajni.

(3) Ministarstvo financija će osigurati besplatnu pravnu pomoć ovlaštenom carinskom službeniku protiv kojeg se poduzimaju radnje u okviru prethodnog postupka, kaznenog postupka ili postupka naknade štete u vezi s obavljanjem carinskih poslova koje je po ocjeni Carinske uprave obavio u skladu sa zakonom.

(4) Ocjenu iz stavka 3. ovoga članka donosi povjerenstvo koje imenuje ravnatelj.

(5) Ministarstvo financija će osigurati besplatnu pravnu pomoć i građaninu koji je pružio pomoć ovlaštenom carinskom službeniku, protiv kojeg se vodi postupak iz stavka 3. ovoga članka, zbog radnje počinjene u vezi s pružanjem pomoći.

(6) Besplatna pravna pomoć iz stavka 3. ovoga članka osigurat će se ovlaštenom carinskom službeniku i nakon što mu je prestao radni odnos u Carinskoj upravi.

(7) Kada su sredstva prisile uporabljena na način propisan zakonom, isključena je odgovornost ovlaštenog carinskog službenika koji ih je uporabio.

(8) Ovlaštenom carinskom službeniku koji u obavljanju poslova carinske službe uporabi vatreno oružje Ministarstvo financija će osigurati nužnu medicinsku i psihosocijalnu pomoć.«.

Članak 12.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/52

Zagreb, 11. travnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.