Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)

NN 39/2019 (17.4.2019.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

810

Na temelju članka 123. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, br. 41/14, 110/15 i 14/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O ODREĐIVANJU TIJELA ZA PROVEDBU UREDBE (EZ-a) BR. 2006/2004 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 27. LISTOPADA 2004. O SURADNJI IZMEĐU NACIONALNIH TIJELA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PROPISA O ZAŠTITI POTROŠAČA (UREDBA O SURADNJI U ZAŠTITI POTROŠAČA)

Članak 1.

U Uredbi o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (»Narodne novine«, br. 84/14, 120/14 i 68/18), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Uredbom određuju se tijela koja su nadležna za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2006/2004), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) br. 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 601, 2.3.2018.).«.

Članak 2.

U članku 2. točki 15. riječi: »lijekova i homeopatskih proizvoda« zamjenjuju se riječima: »o lijekovima«.

Iza točke 18. dodaje se točka 19. koja glasi:

»19. zakon kojim se uređuje provedba Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanoga geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenta te o izmjeni uredbi (EZ) br. 2006/2004 i EU 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ.«.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Određuje se središnji ured Državnog inspektorata kao jedinstveni ured za vezu nadležan za koordinaciju Uredbe (EZ) br. 2006/2004, u skladu sa svojim ovlastima određenima posebnim propisima.

(2) Nadležna tijela u Republici Hrvatskoj za provedbu Uredbe (EZ) br. 2006/2004 jesu:

– Državni inspektorat

– ministarstvo nadležno za financije

– ministarstvo nadležno za more, promet i infrastrukturu

– ministarstvo nadležno za zdravstvo

– Agencija za elektroničke medije

– Agencija za obalni linijski pomorski promet

– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

– Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

– Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

– Hrvatska narodna banka.«.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/18
Urbroj: 50301-25/16-19-2
Zagreb, 15. travnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.