Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)

NN 39/2019 (17.4.2019.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

811

Na temelju članka 10. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine«, br. 30/09, 139/10, 14/14 i 32/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O SUSTAVU BRZE RAZMJENE SLUŽBENIH OBAVIJESTI O PROIZVODIMA KOJI PREDSTAVLJAJU RIZIK ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST POTROŠAČA (RAPEX)

Članak 1.

U Uredbi o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o pro­i­z­vodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača ­(RAPEX) (»Narodne novine«, br. 5/11 i 120/14), iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovom se Uredbom, u hrvatsko zakonodavstvo, preuzima Direktiva 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2001. o općoj sigurnosti proizvoda (Tekst značajan za EGP) (SL L 218, 13. 8. 2008.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 Tekst značajan za EGP) (SL L 218, 13. 8. 2008.).«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Kontaktna točka iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe je središnji ured Državnog inspektorata.

(2) Kontaktna mjesta iz članka 2. stavka 2. ove Uredbe jesu:

– područni uredi Državnog inspektorata

– ministarstvo nadležno za more, promet i infrastrukturu

– ministarstvo nadležno za unutarnje poslove

– ministarstvo nadležno za financije

– središnje tijelo državne uprave nadležno za mjeriteljstvo

– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/17
Urbroj: 50301-25/16-19-2
Zagreb, 15. travnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.