Odluka o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju

NN 39/2019 (17.4.2019.), Odluka o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

812

Na temelju članka 23. stavaka 3. i 4. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA UPRAVLJANJE I RASPOLAGANJE DIONICAMA I UDJELIMA KOJIMA UPRAVLJA CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU

I.

Ovom se Odlukom propisuje visina naknade koja pripada Centru za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu: Centar) za obavljanje poslova upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima u trgovačkim društvima čiji su imatelji odnosno vlasnici:

– Republika Hrvatska

– Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za dionice i poslovne udjele sukladno članku 22. Zakona o upravljanju državnom imovinom (u daljnjem tekstu: Zakon).

II.

Centar, za obavljanje poslova iz točke I. ove Odluke, ostvaruje pravo na naknadu u skladu sa Zakonom i odredbama ove Odluke.

III.

Naknada za upravljanje i raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima iz točke I. ove Odluke sastoji se od:

– naknade troškova za obavljanje poslova upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima

– naknade za isplaćenu dividendu

– naknade za realiziranu prodaju dionica i poslovnih udjela

– naknade za postupak restrukturiranja trgovačkih društava

– naknade za druge poslove koje Centar obavlja u skladu sa Zakonom, Statutom i posebnim propisima te u skladu s aktima Vlade Republike Hrvatske.

IV.

Naknada troškova za obavljanje poslova upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima obuhvaća iznos stvarnih troškova u obavljanju poslova upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima, kao što su: trošak objave javnog natječaja, trošak ovlaštene osobe za procjenu, trošak izrade prospekta, trošak javnog bilježnika, odvjetnički i sudski troškovi, troškovi prijevoda, trošak brokera, trošak savjetnika, trošak restrukturiranja, putni i svi drugi stvarno nastali troškovi.

Stvarno nastali troškovi iz stavka 1. ove točke obračunavaju se svim imateljima iz točke I. ove Odluke razmjerno njihovom udjelu u portfelju pojedinog trgovačkog društva.

Obračun stvarno nastalih troškova iz stavka 1. ove točke vrši se mjesečno.

Imatelji odnosno vlasnici iz točke I. ove Odluke uplatu obračunatog stvarno nastalog troška vrše na račun Centra, temeljem izdanog računa s rokom plaćanja od 15 dana od dana izdavanja.

V.

Naknada za isplaćenu dividendu utvrđuje se u iznosu od 3 % ostvarene i isplaćene dividende za dionice i poslovne udjele koji se nalaze u vlasništvu imatelja iz točke I. ove Odluke.

Naknada iz stavka 1. ove točke uplaćuje se na račun Centra u roku od 30 dana od dana isplate dividende.

U slučaju isplate dividende neposredno na račun Centra, za imatelje iz točke I. ove Odluke, Centar će u roku od 30 dana od dana uplate dividende, istu uplatiti na račun imatelja iz točke I. ove Odluke umanjenu za iznos naknade iz stavka 1. ove točke.

VI.

Naknada za realiziranu prodaju dionica i poslovnih udjela utvrđuje se u iznosu od 6 % kupoprodajne cijene za dionice i poslovne udjele koji se nalaze u vlasništvu imatelja iz točke I. ove Odluke.

Naknada iz stavka 1. ove točke uplaćuje se od strane svih imatelja dionica ili poslovnih udjela razmjerno njihovom udjelu u prodanom portfelju pojedinog trgovačkog društva na račun Centra u roku od 30 dana od dana isplate kupoprodajne cijene.

U slučaju isplate kupoprodajne cijene neposredno na račun Centra, za imatelje iz točke I. ove Odluke, Centar će u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene, istu uplatiti na račun imatelja iz točke I. ove Odluke umanjenu za iznos naknade iz stavka 1. ove točke.

VII.

Naknada za provođenje postupka restrukturiranja utvrdit će se ugovorom o provođenju restrukturiranja ovisno o veličini trgovačkog društva koje se restrukturira, visini temeljnog kapitala trgovačkog društva koje se restrukturira, visini obveza trgovačkog društva koje se restrukturira, broju zaposlenih u trgovačkom društvu koje se restrukturira te drugim bitnim parametrima o kojima će ovisiti složenost postupka restrukturiranja.

Naknada iz stavka 1. ove točke uplaćuje se na račun Centra sukladno sklopljenom ugovoru iz stavka 1. ove točke.

Odredbe ove točke primjenjuju se u slučaju da se Centar, temeljem posebnih propisa i akata u skladu sa Zakonom, zaduži za provođenje postupaka restrukturiranja trgovačkih društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

VIII.

Ako Vlada Republike Hrvatske odlukom zaduži Centar za provedbu prodaje dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, Centar će Ministarstvu državne imovine obračunati naknadu sukladno odredbama ove Odluke.

IX.

Naknada za postupke prodaje započete do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se prema odredbama Uredbe o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (»Narodne novine«, broj 130/13).

X.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/11
Urbroj: 50301-29/24-19-3
Zagreb, 15. travnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.