Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu

NN 39/2019 (17.4.2019.), Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

813

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA KOORDINACIJU POTPORE I FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2019. GODINU

I.

Osniva se Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II.

Povjerenstvo čine:

1. državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, predsjednik Povjerenstva

2. pomoćnik ministra vanjskih i europskih poslova, član

3. pomoćnik ministra kulture, član

4. pomoćnik ministra znanosti i obrazovanja, član

5. pomoćnik ministra zdravstva, član

6. glavni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, tajnik Povjerenstva.

Članovi Povjerenstva imaju i svoje zamjenike.

III.

Članove Povjerenstva koji su pomoćnici ministara i njihove zamjenike imenovat će nadležni ministri.

IV.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

V.

Zadatak Povjerenstva je razmotriti sve programe i projekte pristigle na Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, a koji udovoljavaju uvjetima Javnog natječaja, te Vladi Republike Hrvatske podnijeti prijedlog temeljem kojeg će Vlada Republike Hrvatske donijeti Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu.

VI.

Programi i projekti iz točke V. ove Odluke financirat će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, sa stavke Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Glave 03205, Aktivnosti A862020 »Poticaji za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo u Bosni i Hercegovini – Međunarodna razvojna suradnja« u iznosu od 25.800.000,00 kuna.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/128
Urbroj: 50301-23/22-19-2
Zagreb, 15. travnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.