Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli koncesije društvu Naturalis d.o.o., Vrlika, za zahvaćanje pitke vode radi prodaje (prirodne izvorske) vode na tržištu

NN 39/2019 (17.4.2019.), Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli koncesije društvu Naturalis d.o.o., Vrlika, za zahvaćanje pitke vode radi prodaje (prirodne izvorske) vode na tržištu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

814

Na temelju članka 175. točke 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. travnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O DODJELI KONCESIJE DRUŠTVU NATURALIS d.o.o., VRLIKA, ZA ZAHVAĆANJE PITKE VODE RADI PRODAJE (PRIRODNE IZVORSKE) VODE NA TRŽIŠTU

I.

U nazivu Odluke o dodjeli koncesije društvu Naturalis d.o.o., Vrlika, za zahvaćanje pitke vode radi prodaje (prirodne izvorske) vode na tržištu (»Narodne novine«, broj 76/09) riječ: »Vrlika« zamjenjuje se riječju: »Civljane«.

II.

U točki I. riječi: »Vrlika, Trg dr. Franje Tuđmana b.b., MBS: 1613839« zamjenjuju se riječima: »Civljane, Ivetići 1, MBS: 060182810, OIB: 19514005057«.

III.

Točka II. mijenja se i glasi:

»Sukladno točki I. ove Odluke, Koncesionaru se dodjeljuje koncesija za zahvaćanje vode iz bušenog bunara Cetina 1 (BC-1) na k.č.br. 782/2, pašnjak, ukupne površine 8526 m² k.o. Civljane, u vlasništvu Koncesionara (1/1), (koordinate bunara HTRS96 E = 492232 N = 4867078) u ukupnoj količini do q = 10,0 l/s, odnosno do maksimalne količine Q = 45.000 m³/god., sukladno Koncesijskim uvjetima Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana, klase: 325-03/18-03/0000057, urbroja: 374-24-2-18-2, od 13. rujna 2018. godine.«.

IV.

U točki V. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Nakon isteka svake pojedine godine korištenja koncesije, za ukupnu količinu zahvaćene vode, Hrvatske vode će rješenjem odrediti iznos godišnje naknade za koncesiju i dinamiku plaćanja iste, sukladno odredbama važeće uredbe kojim se uređuju uvjeti davanja koncesije za gospodarsko korištenje voda u toj godini.«.

V.

Na temelju ove Odluke, sukladno članku 176. stavku 1. Zakona o vodama, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, u ime Republike Hrvatske, sklopit će s Koncesionarom dodatak I. Ugovoru o koncesiji za zahvaćanje pitke vode radi prodaje (prirodne izvorske) vode na tržištu, klase: 034-02/08-01/00021, urbroja: 538-10/2-0-46-09/0034, od 21. srpnja 2009. godine, u roku od 60 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

Ako Koncesionar u roku od 60 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama« ne sklopi dodatak I. Ugovoru o koncesiji iz stavka 1. ove točke, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

VI.

Koncesionar je dužan uplatiti razliku jednokratne naknade za koncesiju u iznosu od 226.000 kuna (slovima: dvjestodvadesetšesttisućakuna) u roku od 60 dana od dana sklapanja dodatka I. Ugovoru o koncesiji iz točke V. stavka 1. ove Odluke.

VII.

U cijelom tekstu Odluke, riječi: »Korisnik koncesije« zamjenjuju se riječima: »Koncesionar« u odgovarajućem padežu.

VIII.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/19-04/02
Urbroj: 50301-25/05-19-2
Zagreb, 15. travnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.