Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika, podružnice investicijskog društva iz druge države članice i treće zemlje

NN 39/2019 (17.4.2019.), Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika, podružnice investicijskog društva iz druge države članice i treće zemlje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

815

Na temelju odredbi članka 84. stavka 10., članka 135. i članka 158. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. travnja 2019. donosi

PRAVILNIK

O NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA ZA PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA PRUŽANJE INVESTICIJSKIH I POMOĆNIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI, TRŽIŠNOG POSREDNIKA, PODRUŽNICE INVESTICIJSKOG DRUŠTVA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE I TREĆE ZEMLJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju sljedeće obaveze i uvjeti propisani Zakonom o tržištu kapitala:

1. sadržaj, oblik, način i rokovi izrade i dostave nadzornih izvještaja:

– investicijskih društava,

– tržišnih posrednika,

– podružnica investicijskih društava iz drugih država članica i

– podružnica investicijskih društava iz trećih zemalja

2. učestalost dostave, sadržaj i opseg podataka o sustavima i mjerama koje je investicijsko društvo uspostavilo u odnosu na izravni elektronički pristup mjestu trgovanja.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Zakon je Zakon o tržištu kapitala.

2. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

3. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/589 je Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/589 od 19. srpnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju organizacijski zahtjevi za investicijska društva koja se bave algoritamskim trgovanjem.

(2) Ostali pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju značenje kao u Zakonu.

Opseg primjene

Članak 3.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se i na kreditne institucije koje obavljaju investicijske usluge i aktivnosti i pomoćne usluge, podružnice kreditnih institucija iz drugih država članica koje obavljaju investicijske usluge i aktivnosti i pomoćne usluge i društva za upravljanje koja pružaju investicijske usluge upravljanja portfeljem i investicijskog savjetovanja iz članka 5. stavka 1. točaka 4. i 5. Zakona i to u dijelu u kojem obavljaju navedene usluge i aktivnosti.

II. SADRŽAJ NADZORNIH IZVJEŠTAJA

Članak 4.

(1) Nadzorni izvještaji su:

(a) Opći podaci o pravnoj osobi (Obrazac OP),

(b) Izvještaj o prihodima i rashodima s osnove pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti (Obrazac PR),

(c) Izvještaj o upravljanju sredstvima klijenata (Obrazac US),

(d) Izvještaj o upravljanju portfeljem: strukturi imovine, klijenata i naknadama (Obrazac UP),

(e) Izvještaj o stanju novčanih sredstava klijenata (Obrazac NS),

(f) Izvještaj o financijskim instrumentima u vlastitom portfelju Društva (Obrazac VP) i

(g) Izvještaj o prodaji/distribuciji investicijskih proizvoda (Obrazac PD).

(2) Sadržaj i oblik nadzornih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka propisani su obrascima iz Priloga 1 koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Za potrebe istraživanja i razvoja investicijskih usluga i aktivnosti te izvještavanja korisnika usluga i javnosti, Hanfa može koristiti podatke sadržane u propisanim financijskim izvještajima i propisanim nadzornim izvještajima, a u iznimnim situacijama i podatke iz izvješća čiji sadržaj, oblik i rokove definira ovisno o potrebi.

III. OBVEZNICI IZRADE NADZORNIH IZVJEŠTAJA

Članak 5.

(1) Investicijska društva i kreditne institucije koje obavljaju investicijske usluge i aktivnosti i pomoćne usluge dužni su sastavljati nadzorne izvještaje iz članka 4. stavka 1. točaka (a) do (g).

(2) Društva za upravljanje koja pružaju investicijske usluge upravljanja portfeljem i investicijskog savjetovanja iz članka 5. stavka 1. točaka 4. i 5. Zakona dužna su sastavljati nadzorne izvještaje iz članka 4. stavka 1. točaka (a) do (d).

(3) Tržišni posrednici dužni su sastavljati nadzorne izvještaje iz članka 4. stavka 1. točaka (a), (b) i (g) u dijelovima koji su primjenjivi na iste.

(4) Podružnice investicijskih društava iz drugih država članica, podružnice investicijskih društava iz trećih zemalja i podružnice kreditnih institucija iz drugih država članica koje obavljaju investicijske usluge i aktivnosti i pomoćne usluge dužne su sastavljati nadzorne izvještaje iz članka 4. stavka 1. točaka (a) do (c) u dijelovima koji su primjenjivi na iste.

IV. NAČIN DOSTAVE

Članak 6.

(1) Obveznici izrade nadzornih izvještaja iz članka 5. ovog Pravilnika dužni su iste dostavljati Hanfi isključivo elektroničkim putem s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(2) Smatra se da je obveznik dostave nadzornog izvještaja dostavio izvještaje iz stavka 1. ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Hanfe za zaprimanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, obveznik dostave nadzornog izvještaja je dužan dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja.

(4) Obveznik dostave nadzornog izvještaja je dužan dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

V. ROKOVI DOSTAVE

Članak 7.

(1) Nadzorne izvještaje iz članka 4. stavka 1. točaka (a) do (d), (f) i (g) ovog Pravilnika obveznici sastavljaju i dostavljaju za poslovnu godinu i izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine (kalendarska tromjesečja).

(2) Za potrebe izrade i dostave izvještaja iz stavka 1. ovog članka poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini, a izvještajna razdoblja tijekom godine jednaka su tromjesečnom, šestomjesečnom i devetomjesečnom razdoblju.

(3) Izvještaje iz stavka 1. ovog članka obveznici izrade dužni su dostaviti Hanfi u roku od mjesec dana od zadnjeg dana izvještajnog razdoblja.

(4) Nadzorni izvještaj iz članka 4. stavka 1. točke (e) sastavlja se za svaki radni dan, a dostavljaju se Hanfi za izvještajna razdoblja jednaka kalendarskom tjednu, najkasnije drugi radni dan po isteku izvještajnog razdoblja.

VI. IZVJEŠTAVANJE O IZRAVNOM ELEKTRONIČKOM PRISTUPU MJESTU TRGOVANJA

Članak 8.

Investicijsko društvo i kreditna institucija koji klijentima omogućuju izravan elektronički pristup mjestu trgovanja dužni su najmanje jednom godišnje Hanfi dostaviti izvještaj o usklađenosti s odredbama Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/589 i članka 84. stavka 2. Zakona.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Ovaj Pravilnik prvi puta se primjenjuje za dostavu izvještaja iz članka 4. stavka 1. točaka (a) do (d), (f) i (g) za drugo tromjesečje 2019. godine.

(3) Ovaj Pravilnik prvi puta se primjenjuje za dostavu izvještaja iz članka 4. stavka 1. točke (e) za izvještajno razdoblje koje započinje od osmog dana od dana objave Pravilnika u »Narodnim novinama«.

Članak 10.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti (»Narodne novine«, broj 30/11, 30/13 i 140/15).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nadzorni izvještaji propisani Pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka koji se odnose na izvještajna razdoblja prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dostavljaju se Hanfi sukladno odredbama Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.

Klasa: 011-02/19-01/01

Urbroj: 326-01-70-72-19-9

Zagreb, 10. travnja 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

OBRASCI NADZORNIH IZVJEŠTAJA

Obrazac OP – Opći podaci o pravnoj osobi

Obrazac: OP – Opći podaci o pravnoj osobi
Naziv pravne osobe
LEI
OIB
Izvještajno razdoblje
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)
Telefon i faks
E-adresa
Web-stranica
Broj zaposlenih na izvještajni datum
Poslovna banka pravne osobe
Broj računa za redovno poslovanje
Broj računa za deponiranje sredstava klijenata
Broj aktivnih klijenata u izvještajnom razdoblju


Obrazac PR – Izvještaj o prihodima i rashodima s osnove pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti

Obrazac PR – Izvještaj o prihodima i rashodima s osnove pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti

Prethodna godina – KumulativPrethodna godina –
tekuće razdoblje
Tekuća godina –
Kumulativ
Tekuća godina –
Tekuće razdoblje
I Prihodi temeljem obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti
1 Prihod od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata za izvršavanje naloga klijenata
2 Prihod od izvršenja naloga za klijenta
3 Prihodi od aktivnosti trgovanja za vlastiti račun
4 Prihod od upravljanja portfeljem
5 Prihod od investicijskog savjetovanja
6 Prihod od usluga ili aktivnosti provedbom ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
7 Prihod od usluga ili aktivnosti provedbom ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa
8 Prihod od upravljanja MTP-om i/ili OTP-om
II Prihodi temeljem obavljanja pomoćnih usluga
1 Prihod od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva
2 Naknada depozitne banke
3 Prihod od kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije
4 Prihod od savjetovanja o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima
5 Prihod od obavljanja usluga deviznog poslovanja vezane uz pružanje investicijskih usluga
6 Ostali prihodi od pomoćnih usluga
Ukupno prihodi
III Rashod od provizija i naknada
1 Troškovi usluga uređenog tržišta
2 Troškovi usluga MTP-a/OTP-a
3 Troškovi usluga klirinške organizacije
4 Troškovi usluga drugog investicijskog društva
5 Troškovi vezanog zastupnika
6 Troškovi naknada za Fond za zaštitu ulagatelja
7 Vrijednosno usklađenje potraživanja za naknade i provizije
8 Realizirani i nerealizirani gubici od financijske imovine po FER vrijednosti kroz dobit ili gubitak
9 Ostali troškovi u svezi obavljanja investicijskih usluga
Ukupno rashodi
Razlika prihoda iz rashoda


Obrazac US – Izvještaj o upravljanju sredstvima klijenata

Obrazac US – Izvještaj o upravljanju sredstvima klijenataNovčana sredstva


Financijski
instrumenti
DepozitiSredstva na računuUkupno

1 Upravljanje portfeljem
2 Skrbništvo nad financijskim instrumentima2.1 Imovina pod upravljanjem portfeljem
2.2 Ostala imovina

3 Sredstva na računu klijenata za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata


Obrazac UP – Izvještaj o upravljanju portfeljem: strukturi imovine, klijenata i naknadama

Obrazac UP – Izvještaj o upravljanju portfeljem: strukturi imovine i obveza, klijenata i naknada
Naziv pravne osobe:
Izvještajno razdoblje:
OIB:
rbrSTRUKTURA IMOVINE I OBVEZA PORTFELJA NA ZADNJI DAN IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJARepublika HrvatskaEuropska unijaTreće zemljeUkupno
1.IMOVINA PORTFELJA
1.1.VLASNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI
1.1.1.Dionice1.1.2.Ostalo1.2.DUGOROČNI DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI
1.2.1.Državne obveznice1.2.2.Municipalne obveznice1.2.3.Korporativne obveznice1.2.4.Ostalo1.3.UDJELI U SUBJEKTIMA ZA ZAJEDNIČKA ULAGANJA
1.3.1.UCITS1.3.2.AIF1.3.4.Ostalo1.4.INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA
1.4.1.Trezorski zapisi1.4.2.Komercijalni zapisi1.4.3.Ostalo1.5.IZVEDENICE
1.5.1.Forward1.5.2.Futures1.5.3.Opcije1.5.4.Swap1.5.5.Ostalo1.6.OBRNUTI REPO1.7.POTRAŽIVANJA1.8.DEPOZITI1.9.NOVAC1.10.OSTALA IMOVINA2.OBVEZE PORTFELJA
2.1.Obveze – repo2.2.Obveze – izvedenice2.3.Ostale obveze3.NETO IMOVINA PORTFELJA

STRUKTURA KLIJENATA
4.UKUPAN BROJ KLIJENATA
4.1.FIZIČKE OSOBE
4.1.1.Mali ulagatelji4.1.2.Profesionalni ulagatelji4.2.PRAVNE OSOBE
4.2.1.Mali ulagatelji4.2.2.Profesionalni ulagatelji5.UKUPAN BROJ PORTFELJA6.OBRAČUNATA NAKNADA ZA UPRAVLJANJE PORTFELJEM U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU
6.1.Brokerska naknada
6.2.Upravljačka naknada
6.3.Naknada za uspješnost
6.4.Ulazna/izlazna naknada
6.5.Ostale naknade vezane za upravljanje portfeljem


Obrazac NS – Izvještaj o stanju novčanih sredstava klijenata

Obrazac NS – Izvještaj o stanju novčanih sredstava klijenata
Naziv pravne osobe:
OIB:
 
Izvještajno razdoblje:dd.mm.yyyy.dd.mm.yyyy.dd.mm.yyyy.dd.mm.yyyy.dd.mm.yyyy.
OznakaOpisSTANJE
RAČUNA
STANJE
RAČUNA
STANJE
RAČUNA
STANJE
RAČUNA
STANJE
RAČUNA
I.Naziv
institucije
LEI
institucije
Broj računaOZNAKA VALUTEu
VALUTI
u
RK
u
VALUTI
u HRKu
VALUTI
u HRKu
VALUTI
u HRKu
VALUTI
u HRK
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

II.Stanje novčanih sredstava na računima klijenata otvorenim u institucijama
III.Stanje novčanih sredstava u internim evidencijama društva (po valutama)
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


IV.RAZLIKA
BILJEŠKA VEZANA ZA RAZLIKU:

Obrazac VP – Izvještaj o financijskim instrumentima u vlastitom portfelju Društva

Izvještaj o financijskim instrumentima u vlastitom portfelju Društva (Obrazac VP)

Iznos (u kn)
1. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG
1.1. Prenosivi vlasnički VP
1.2. Prenosivi dužnički VP
1.3. Ostali prenosivi VP
1.4. Instrumenti tržišta novca
1.5. Jedinice u subjektima za zajednička ulaganja
1.6. Pozitivna fer vrijednost izvedenica
2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz OSD
2.1. Prenosivi vlasnički VP
2.2. Prenosivi dužnički VP
2.3. Ostali prenosivi VP
2.4. Instrumenti tržišta novca
2.5. Jedinice u subjektima za zajednička ulaganja
3. Financijska imovina po amortiziranom trošku
3.1. Prenosivi dužnički VP
3.2. Ostali prenosivi VP
3.3. Instrumenti tržišta novca
4. Ostali financijski instrumenti
5. UKUPNO
6. Analitika izvedenica
6.1. Nominalni (ugovoreni) iznos
6.2. Pozitivna fer vrijednost
6.3. Negativna fer vrijednost
6.4. Izvedenice ugrađeni derivativ (nominalni iznos)
6.5. Izvedenice instrumenti zaštite (nominalni iznos)Obrazac PD – Izvještaj o prodaji/distribuciji investicijskih proizvoda

Obrazac PD – Izvještaj o prodaji/distribuciji investicijskih proizvoda
Naziv pravne osobe:
Izvještajno razdoblje:
OIB:

Subjekt za koji društvo prodaje/distribuira investicijske proizvodeVrijednost prodanih/distribuiranih investicijskih proizvoda u izvještajnom razdoblju (u Kn)
rbrNaziv
Subjekta
Država SubjektaLEI
Subjekta
Udjeli UCITS fondoviUdjeli AIF fondoviCertifikatiOstali investicijski proizvodi
Mali ulagateljiProfesionalni ulagateljiMali
ulagatelji
Profesionalni ulagateljiMali ulagateljiProfesionalni ulagateljiMali
ulagatelji
Profesionalni ulagatelji
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10