Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja

NN 40/2019 (19.4.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

822

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. travnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE ZA LUKE ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja, klase: 342-21/03-01/98, urbroja: 2198/1-02-18-57, koju je donijela Županjska skupština Zadarske županije na sjednici održanoj 10. prosinca 2018. godine, a koja se odnosi na smanjenje lučkog područja luke Ražanac i proširenje lučkog područja luke Iž Veli.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/118
Urbroj: 50301-27/20-19-2
Zagreb, 18. travnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.