Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina

NN 41/2019 (24.4.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina

Ministarstvo unutarnjih poslova

843

Na temelju članka 326. stavka 9. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08., 76/09., 80/11., 121/11. – pročišćeni tekst, 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14. i 70/17.) ministar unutarnjih poslova u suradnji s ministrom nadležnim za pravosuđe i ministrom nadležnim za zdravstvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU UZIMANJA KRVI I URINA OD OKRIVLJENIKA I DRUGIH OSOBA TE O UVJETIMA KOJE OVLAŠTENE USTANOVE I TIJELA MORAJU ISPUNJAVATI DA BI MOGLE OBAVLJATI POSLOVE ANALIZE KRVI I URINA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina (»Narodne novine«, br. 86/14.), članku 7. stavku 3. iza riječi: »potrebno je« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako je moguće,«.

U stavku 4. iza riječi: »potrebno je« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ako je moguće,«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 2. iza riječi: »očna vodica« dodaje se znak: »/« i riječ: »staklovina«.

U stavku 3. riječi: »isprati sa 100 mL destilirane vode te taj uzorak vode poslati na analizu« zamjenjuju se riječima: »isprati s 10 mL destilirane vode ili fiziološke otopine te taj ispirak poslati na analizu«.

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. iza riječi: »dostavlja se« dodaju se riječi: »odmah, odnosno«.

Članak 4.

U članku 15. stavku 2. točka 4. briše se.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 4.

Članak 5.

U članku 19. stavku 1. točki 2. riječi: »upućivanje osobe« zamjenjuju se riječima: »upućivanja osoba«

Članak 6.

Obrasci AUK-1 i AUK-2 koji su tiskani uz Pravilnik o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina (»Narodne novine«, br. 86/14.) zamjenjuju se novim obrascima AUK-1 i AUK-2 koji su tiskani uz ovaj Pravilnik.

Obrasci AUK-1 i AUK-2 tiskani uz Pravilnik o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina (»Narodne novine«, br. 86/14.) ostaju u uporabi do isteka zaliha.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/88
Urbroj: 511-01-152-19-8
Zagreb, 15. travnja 2019.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

AUK-1

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv i sjedište tijela ___________________

____________________________________

____________________________________

Broj: _____________________________________

Predmet: 1. Zahtjev za liječnički pregled, vađenje krvi i uzimanje urina

2. Zahtjev za utvrđivanje stupnja alkoholiziranosti

3. Zahtjev za utvrđivanje prisutnosti droga, psihotropnih tvari i lijekova koji

utječu na psihofizičke sposobnosti

1. ZDRAVSTVENOJ USTANOVI _____________

2. CENTRU ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA MUP RH

1. Ime ........................................................................................................

Prezime .....................................................................................................

2. Mjesto rođenja .....................................................................................

3. Datum rođenja .....................................................................................

4. Mjesto boravka-adresa ........................................................................

5. OIB.........................................................................................................

6. Zanimanje ............................................................................................

7.     Kategorija vozača A1 A2 AB BE C1 C1E C CE D1 D1E D DE F
G H AM

8. Povod zahtjeva:

prometna nesreća na cesti..................................................................1

zaustavljanje u nadzoru prometa na cesti....................................... 2

tučnjava ....................................……................................................. 3

tjelesna ozljeda na radu.................................................................... 4

ubojstvo ............................................................................................. 5

nanošenje tjelesnih ozljeda ............................................................. 6

sprječavanje službene osobe u vršenju službene radnje .............. 7

iznenadna smrt ................................................................................ 8

silovanje ............................................................................................ 9

samoubojstvo ................................................................................. 10

ostalo .............................................................................................. 11

9. Mjesto događaja:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

10. Vrijeme događaja:

datum ......................................

sat ............................................

minuta ....................................

11. U cestovnom prometu ispitivani je sudjelovao kao:

vozač .................................................................................................. 1

profesionalni vozač .......................................................................... 2

suvozač .............................................................................................. 3

putnik ................................................................................................ 4

pješak ................................................................................................. 5

nepoznato .......................................................................................... 6

12. Vrsta vozila:

osobni automobil ............................................................................. 1

osobni automobil-taxi ..................................................................... 2

osobni automobil – auto škola ....................................................... 3

teretni automobil ............................................................................. 4

autobus ............................................................................................. 5

vlak ................................................................................................... 6

traktor .............................................................................................. 7

motocikl .......................................................................................... 8

bicikl s motorom ............................................................................ 9

bicikl .................................................................................. ............ 10

tramvaj ............................................................................ .............. 11

zaprežno vozilo .............................................................. .............. 12

........................................................................................ ................ 13

13. Broj unesrećenih:

ozlijeđenih .......................................................................................

mrtvih ..............................................................................................

14. Kada je počeo piti:

datum ..................................................................................................

sat ........................................................................................................


15. Kada je prestao piti:

datum ..................................................................................................

sat ........................................................................................................


16. Kakvo piće i koliko (volumen)

pivo .....................................................................................................

vino .....................................................................................................

rakija ...................................................................................................

vinjak ..................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................


17. Je li pio nakon događaja?

(prije vađenja krvi):

da .............. 1 ne ................. 2

Kada je pio nakon događaja?

sat .......................................................................................................

minuta ................................................................................................

kakvo piće ..........................................................................................

koliko pića .........................................................................................

kako je to utvrđeno ..........................................................................


18. Je li ispitivani jeo u

posljednjih 6 sati prije pića:

da ............... 1 ne ................ 2


19. Je li jeo dok je pio:

da ............... 1 ne ................ 2


20. Je li jeo nakon što je prestao piti:

da ............... 1 ne ................ 2

21. Alkotest upotrijebljen u:

sati ..................................................................................

minuta ............................................................................

očitani rezultat alkotesta ................................................

Alkotest nije izveden (razlog) ................................................


22. Test za utvrđivanje prisutnosti droge u slini proveden:

da ............... 1 ne ................ 2

Rezultat testa za drogu u slini (zaokružiti):

THC COC OPI AMP MTD BZD XTC ostalo negativno


23. Opažanje policijskog službenika:

– ispitivani je pod utjecajem alkohola

da ........... 1 ne .......... 2

– ispitivani je pod utjecajem droge, psihotropnih tvari ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti

da ............ 1 ne ............ 2

– imenovani je mrtav ................... da
_________________

Policijski službenik

(ime, prezime, potpis)AUK-2

_________________________

(Zdravstvena ustanova)

U _____________ dana _______

LIJEČNIČKI PREGLED

1. Ime i prezime ..............................

2. Spol: muški ......... 1 ženski ........... 2

3. Kada ste zadnji puta jeli (u koliko sati) ................................

4. Što ste jeli (vrsta i količina) .................................................

5. Što ste pili (vrsta, količina i vrijeme početka i kraja konzumacije)

..............................................................................................................

6. Jeste li preboljeli ili bolujete od:

ozljede glave da ......... 1 ne ....... 2

duševne bolesti da ......... 1 ne ....... 2

padavice da ......... 1 ne ....... 2

šećerne bolesti da ......... 1 ne ....... 2

7. Jeste li u posljednja 24 sata uzimali lijekove:

da ................ 1 ne ................... 2

koji lijek .............................................................................................

U kojoj količini:

tableta .........................................

kapi .............................................

injekcija ......................................

u koje vrijeme ...........................

8. Visina .................................... cm

9. Težina..................................... kg

10. Izgled:

Boja kože lica:

blijeda ..................................... 1

normalna ................................ 2

crvena ..................................... 3

Je li povraćao nakon uzimanja pića:

da ................ 1 ne ................... 2

Tragovi povraćanja:

ima ............... 1 nema ............... 2

Odjeća: u redu ............................. 1

nije u redu ........................ 2

11. Svijest

Svijest sačuvana tijekom pregleda:

da ................... 1

ne – bolesnik je somnolentan ..................... 2

soporozan ...................... 3

komatozan ..................... 4

U trenutku događaja izgubio svijest:

da ................ 1 ne ................... 2

Sjeća se događaja:

jasno ....... 1 nepotpuno ............... 2

uopće se ne sjeća događaja ................... 3

12. Ponašanje: Mirno, neupadno ................ 1

usporeno ........................ 2

povišeno,uzbuđeno .............. 3

agresivno .............................. 4

13. Predočavanje: jasno ........................ 1

nejasno ...................... 2

zbunjeno ..................... 3

14. Puls (u minuti)

15. Miris na alkohol:

ne ............. 1 malo ................. 2 jako .............. 3

16. Znakovi ataksije:

Hod: siguran ..........1 nesiguran .............. 2

Nagli okreti: sigurni ................ 1 nesigurni ............. 2

Hodanje po ravnoj crti: sigurno ........1 nesigurno ............ 2

Doticanje kažiprsta s kažiprstom istegnutim rukama:

sigurno .............. 1 nesigurno ............... 2

Ista radnja zatvorenih očiju:

sigurno .............. 1 nesigurno ............... 2

Skupljanje sitnih predmeta s poda:

sigurno .............. 1 nesigurno ............... 2

Govor:

razgovijetan ................................................ 1

nerazgovijetan – promijenjen .................. 2

17. Nistagmus:

odsutan ...................................... 1

jedva primjetljiv ........................2

osrednji ..................................... 3

grub ........................................... 4

trajanje nistagmusa ..................... sek.

18. Je li ozlijeđen?

da ............. 1 ne ............. 2

Kakve je ozljede zadobio .......................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

19. Je li ozlijedio glavu

da ...............1 ne .............. 2

20. Je li krvario:

nije .......... 1 neznatno .......... 2 znatno................ 3

21. Primio (prije uzimanja uzoraka):

nadomjesne tekućine:

transfuziju .............. ml

infuziju .............. ml

anesteziju ili druge lijekove (navesti lijek i dozu):

....................................................................................

22. Opažanja liječnika za vrijeme pregleda:

– pregledani je pod utjecajem alkohola:

da ............ 1 ne ................. 2

– pregledani je pod utjecajem droge, psihotropnih tvari ili lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti

da .............. 1 ne ................. 2

23. Ocjena nije moguća jer je:

pregledani u komi ............................................................ 1

pregledani mrtav .............................................................. 2

– vrijeme smrti ................................................................

– uzrok smrti ....................................................................

24. Upotrijebljena je monoveta:

da ................ 1 ne ................... 2

25. Za dezinfekciju kože upotrijebljeno je ..............................

26. Vađenje krvi i uzimanje urina dovršeno:

KRV

datum ........................................

sat ..............................................

minuta .......................................

mjesto za naljepnicu s brojem krvi

URIN

datum ........................................

sat ..............................................

minuta .......................................

mjesto za naljepnicu s brojem urina

OČNA VODICA/STAKLOVINA

datum ...........................

sat .................................

minuta .........................

mjesto za naljepnicu s brojem očne vodice/staklovine

M.P.

(Zdravstvena ustanova)

__________________

Potpis i pečat dr. med.