Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla

NN 41/2019 (24.4.2019.), Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla

Ministarstvo poljoprivrede

844

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla (»Narodne novine«, broj 163/03, 40/07, 14/14, 32/19) i članka 18. stavka 5. Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla (»Narodne novine«, broj 80/07, 99/10), Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

POPIS

OVLAŠTENIH LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KAKVOĆE GNOJIVA I POBOLJŠIVAČA TLA

1. Analitički laboratorij Zavoda za ishranu bilja, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, Zagreb, upisan pod rednim brojem jedan (1.) u evidenciju ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla, ovlašćuje se za obavljanje ispitivanja kakvoće mineralnih gnojiva.

2. EUROINSPEKT TEHNOKEM d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ivekovićeve stube 9, upisan pod rednim brojem dva (2.) u evidenciju ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla, ovlašćuje se za obavljanje ispitivanja kakvoće mineralnih gnojiva.

3. EUROINSPEKT CROATIAKONTROLA d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Karlovačka cesta 4L, upisan pod rednim brojem tri (3.) u evidenciju ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla, ovlašćuje se za obavljanje ispitivanja kakvoće mineralnih gnojiva.

4. PETROKEMIJA d.d., PF Upravljanje kvalitetom i okolišem, Kontrola kvalitete, Laboratorij za dušične i fosforne proizvode, sa sjedištem u Kutini, Aleja Vukovar 4, upisan pod rednim brojem četiri (4.) u evidenciju ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla, ovlašćuje se za obavljanje ispitivanja kakvoće mineralnih gnojiva.

5. ZIK d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ljudevita Gaja 17/III, na lokaciji Naftno-kemijskog laboratorija u Sisku, Otokara Keršovanija 1, upisan pod rednim brojem pet (5.) u evidenciju ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće gnojiva i poboljšivača tla, ovlašćuje se za obavljanje ispitivanja kakvoće mineralnih gnojiva.

Klasa: 011-02/19-01/17

Urbroj: 525-7/1180-19-2

Zagreb, 15. travnja 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske i
ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.