Odluka o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 16. srpnja 2018. o Izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/5)

NN 41/2019 (24.4.2019.), Odluka o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 16. srpnja 2018. o Izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/5)

Hrvatska narodna banka

849

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.), članka 4. stavka 1. točke 3. i članka 11. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015. i 15/2018.), članka 458. stavka 5. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27. 6. 2013.), članka 3. stavka 2. Odluke o postupku priznavanja mjera makrobonitetne politike koje su donijela odgovarajuća tijela drugih država članica Europske unije i postupku procjene prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike (»Narodne novine«, br. 60/2017.) i Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 16. srpnja 2018. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/5) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU MJERE MAKROBONITETNE POLITIKE IZ PREPORUKE EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE OD 16. SRPNJA 2018. O IZMJENI PREPORUKE ESRB/2015/2 O PROCJENI PREKOGRANIČNIH UČINAKA MJERA MAKROBONITETNE POLITIKE I O DOBROVOLJNOJ UZAJAMNOSTI ZA MJERE MAKROBONITETNE POLITIKE (ESRB/2018/5)

1. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se uzajamna primjena mjere makrobonitetne politike koju je donijelo odgovarajuće tijelo Belgije, a čiju je uzajamnu primjenu preporučio Europski odbor za sistemske rizike (u nastavku teksta: ESRB).

2. UZAJAMNO PRIZNAVANJE MJERE

Priznavanje mjere

Članak 2.

(1) Hrvatska narodna banka priznaje i propisuje uzajamnu primjenu dodatnog pondera rizika za izloženosti kreditnih institucija koje za izračun regulatornoga kapitala primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (u nastavku teksta: IRB pristup) na osnovi kredita odobrenih stanovništvu koji su osigurani stambenim nekretninama koje se nalaze u Belgiji. Dodatni ponder rizika sastoji se od:

a) paušalnog dodatnog pondera rizika od pet postotnih bodova i

b) proporcionalnoga dodatnog pondera rizika koji se sastoji od 33 posto izloženošću ponderiranoga prosječnog pondera rizika koji se primjenjuje na portfelj izloženosti prema stanovništvu osiguran stambenim nekretninama koje se nalaze u Belgiji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, na kreditne institucije koje upotrebljavaju IRB pristup primjenjuje se izuzeće (de minimis) ako im izloženosti prema stanovništvu osigurane stambenim nekretninama u Belgiji ne prelaze prag značajnosti od dvije milijarde eura.

3. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 3.

(1) Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. ožujka 2016. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/3) od 26. srpnja 2017. (»Narodne novine«, br. 73/2017.).

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br.: 83-020/04-19/BV

Zagreb, 12. travnja 2019.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.