Uredba o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa

NN 42/2019 (26.4.2019.), Uredba o izmjeni Uredbe o visini vodnoga doprinosa

Vlada Republike Hrvatske

856

Na temelju članka 11. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/09, 56/13, 120/16 i 127/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. travnja 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O VISINI VODNOGA DOPRINOSA

Članak 1.

U Uredbi o visini vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, br. 78/10, 76/11, 19/12, 151/13 i 83/15), u članku 2. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. Proizvodne građevine« su zatvoreni prostori (prostorije), proizvodne i servisne hale i skladišta, namijenjeni za proizvodne, industrijske i servisne svrhe (doradu, popravak, remont, održavanje i slično), skladišta namijenjena za poslovne svrhe te gospodarske građevine namijenjene obavljanju djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva; s proizvodnim građevinama izjednačene su prostorije za istraživanja i ispitivanja (laboratoriji i druge slične prostorije), prodajne ili izložbene prostorije sajmova, zatvoreni objekti komunalne infrastrukture, osim produktovoda iz točke 9. ovoga članka, zatvorene vodne građevine, osim produktovoda iz točke 9. ovoga članka, zgrade željezničkih i autobusnih kolodvora, zračnih luka i helidroma, te skladišta u morskim lukama, lukama unutarnjih voda i zračnim lukama;«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/20
Urbroj: 50301-25/27-19-3
Zagreb, 25. travnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.