Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine

NN 42/2019 (26.4.2019.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o primjeni Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

867

Na temelju članka 125. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 181/01, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PRIMJENI KONVENCIJE O RADU POMORACA IZ 2006. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o primjeni Konvencije o radu pomoraca iz 2006. godine (»Narodne novine«, br. 122/16), iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2009/13/EZ od 16. veljače 2009. o provedbi Sporazuma koji su sklopili Udruženje brodovlasnika Europske zajednice (ECSA) i Europski savez transportnih radnika (ETF) o Konvenciji o radu pomoraca iz 2006., i izmjeni Direktive 1999/63/EZ (SL L 124, 20. 5. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Vijeća (EU) 2018/131 od 23. siječnja 2018. o provedbi Sporazuma koji su sklopili Udruženje brodovlasnika Europske zajednice (ECSA) i Europski savez transportnih radnika (ETF) o izmjeni Direktive 2009/13/EZ u skladu s izmjenama iz 2014. Konvencije o radu pomoraca iz 2006. koje je Međunarodna konferencija rada odobrila 11. lipnja 2014. (Tekst značajan za EGP.) (SL L 22, 26. 1. 2018.)«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/1

Urbroj: 530-03-1-1-2-19-6

Zagreb, 15. travnja 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.