Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja

NN 42/2019 (26.4.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

873

Na temelju odredbe članka 7. stavka 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15 i 112/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. travnja 2019. donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RASPOREDU VRSTA RIZIKA PO SKUPINAMA I VRSTAMA OSIGURANJA ODNOSNO REOSIGURANJA

Članak 1.

(1) U članku 4. stavku 1. Pravilnika o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja (»Narodne novine« broj 23/16 i 27/16; dalje: Pravilnik), u točki D. obveze životnog osiguranja, unutar linije poslovanja 30. Osiguranje sa sudjelovanjem u dobiti, iza broja 20.02. dodaju se brojevi 20.03., 20.04., 20.05, i 20.06.

(2) U članku 4. stavku 1. Pravilnika u točki D. obveze životnog osiguranja, unutar linija poslovanja 29. do 32. riječi »iz članka 7.« zamjenjuju se riječima »iz članka 8.«

Članak 2.

(1) U članku 7. Pravilnika u vrsti osiguranja 13.20 riječi: »zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju« zamjenjuju se riječima: »distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja«

(2) U članku 8. Pravilnika u vrsti osiguranja 20. RENTNO OSIGURANJE iza točke 20.02. dodaju se vrste rizika:

20.03 Doživotna mirovinska renta iz otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda,

20.04 Mirovinska renta s određenim trajanjem iz otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda,

20.05 Doživotna mirovinska renta iz zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda,

20.06 Mirovinska renta s određenim trajanjem iz zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-04/03
Urbroj: 326-01-70-72-19-3
Zagreb, 18. travnja 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.