Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

NN 44/2019 (30.4.2019.), Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Ministarstvo poljoprivrede

885

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba državne potpore u okviru Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Program), donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/18-04/211; urbroj: 50301-25/27-18-2; od 2. kolovoza 2018. godine.

Pojmovi

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) korisnik je svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete Programa i ovoga Pravilnika i koja podnosi zahtjev sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

2) mladi poljoprivrednik je podnositelj zahtjeva, tj. nositelj poljoprivrednog gospodarstva koji u trenutku podnošenja zahtjeva nije navršio 41 godinu starosti.

3) JRDŽ je Jedinstveni registar domaćih životinja koji vodi Ministarstvo poljoprivrede

4) kalendarska godina – za potrebe provedbe mjere iz članka 3. točke 1. ovoga Pravilnika, obuhvaća kalendarsko razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca tekuće godine

5) programska godina – za potrebe provedbe mjere iz članka 3. točke 2. ovoga Pravilnika, obuhvaća kalendarsko razdoblje od 1. rujna prethodne godine do 31. kolovoza tekuće godine.

6) mikro poduzeće je poduzeće koje ima manje od 10 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 2 milijuna EUR.

7) malo poduzeće je poduzeće koje ima manje od 50 zaposlenih, a čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 10 milijuna EUR.

8) viša sila ili iznimne okolnosti i prirodne okolnosti kako je definirano u članku 4. i 32. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 640/2014 оd 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava te uvjeta za odbijanje ili obustavu plaćanja i administrativne kazne koje se primjenjuju za izravna plaćanja, potporu ruralnom razvoju i višestruku sukladnost.

Mjere u provedbi programa

Članak 3.

Mjere koje se provode tijekom trajanja Programa su:

1. Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda (u daljnjem tekstu: potpora za kupovinu junica).

2. Potpora za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda i teškoća koje se odnose na obnavljanje životinjskog blaga (u daljnjem tekstu: potpora za uzgoj junica).

II. POTPORA ZA KUPOVINU JUNICA

Potpora za kupovinu junica

Članak 4.

(1) Potpora za kupovinu junica dodjeljuje se za sufinanciranje troška kupovine minimalno tri grla kategorije steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda po jednom korisniku u jednoj kalendarskoj godini.

(2) Maksimalni iznos potpore iz stavka 1. ovoga članka po korisniku iznosi 30.000,00 kuna u jednoj kalendarskoj godini.

(3) U jednoj kalendarskoj godini korisnik može podnijeti samo jedan zahtjev za potporu iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Ako je iznos kupovine tri steone junice manji od 30.000,00 kuna, korisniku će se isplatiti stvarno plaćen prihvatljiv trošak nastao za kupnju tri steone junice ako je korisnik udovoljio sve ostale uvjete propisane Programom, ovim Pravilnikom i Javnim pozivom (u daljnjem tekstu: Poziv).

(5) Za potrebe utvrđivanja kunske protuvrijednosti iznosa na predračunu izraženih u stranoj valuti koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan izdavanja predračuna.

(6) U svrhu izračuna konačnog iznosa potpore za potrebe utvrđivanja kunske protuvrijednosti iznosa na računu izraženih u stranoj valuti koristi se srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan plaćanja računa.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 5.

(1) Prihvatljivi korisnici potpore za kupovinu junica su poljoprivrednici:

– upisani u Upisnik poljoprivrednika koji na vlastitom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda te ih koriste u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u JRDŽ-u, prije objave Poziva

– koji nemaju dugovanja prema Državnom proračunu Republike Hrvatske

– koji nisu poduzetnici u teškoćama u smislu urednog podmirivanja financijskih obveza

(2) Uzgajivač koji je prodavao vlastite steone junice u istoj godini provedbe Programa ne može biti korisnik potpore za mjeru iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Uvjeti prihvatljivosti grla za potporu

Članak 6.

Prihvatljiva grla su:

– uzgojno valjane životinje mliječnih i/ili kombiniranih pasmina goveda navedenih u Prilogu I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika

– upisana u glavni dio matične knjige pasmine u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi iz koje dolaze

– steona (u zootehnički certifikat mora biti upisan datum osjemenjivanja te identifikacijski podaci o biku).

Neprihvatljivi troškovi

Članak 7.

Troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su:

– porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost (PDV)

– carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade

– novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka

– bankovni troškovi, troškovi jamstava, troškovi osiguranja i slične naknade

– troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim valutama, kao i drugi isključivo financijski izdaci

– plaćanja u naravi

– troškovi transporta, veterinarski troškovi i ostali povezani troškovi.

Poziv

Članak 8.

(1) Prikupljanje prijava za ostvarivanje prava na potporu za kupovinu junica provodi se na temelju Poziva kojeg provodi Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Način prijave, potrebna dokumentacija, vremensko razdoblje trajanja Poziva te rokovi za provedbu mjere bit će propisani Pozivom.

(3) Korisnik može odustati od prijave u bilo kojem trenutku tijekom trajanja Poziva. U tom slučaju njegova se prijava neće uzeti u razmatranje.

(4) Poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva.

(5) Prednost pri dodjeli potpore ukoliko je ukupan iznos zaprimljenih zahtjeva veći od raspoloživih sredstava, provesti će se rangiranje prema sljedećem redoslijedu:

a) mladi poljoprivrednik registriran kao nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, poljoprivrednog obrta ili kao odgovorna osoba u drugim pravnim subjektima u rangu mikro i malih poduzeća (prema broju zaposlenih),

b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo/poljoprivredni obrt,

c) pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća (prema broju zaposlenih),

d) korisnici prema redoslijedu prijave na Poziv.

(6) Ministarstvo će po završenom rangiranju objaviti popis prihvatljivih korisnika na svojim mrežnim stranicama.

(7) Korisnik može odustati od dodijeljene potpore pisanim putem u roku od 15 dana od datuma objave rang liste iz stavka 6 ovog članka.

(8) Ukoliko korisnik odustane od dodijeljene potpore sukladno stavku 7. ovog članka, pravo na potporu ostvaruje prvi sljedeći prihvatljivi korisnik, koji je uslijed rangiranja izgubio to pravo.

(9) Obavijest o odustajanju iz stavka 7. ovog članka dostavlja se isključivo pisanim putem preporučenom pošiljkom na adresu Ministarstva.

(10) Pravo na potporu se ostvaruje na način opisan u stavku 8. ovog članka do iscrpljenja raspoloživih sredstava ili broja prihvatljivih prijava.

(11) Korisnici koji su ostvarili pravo na potporu na način iz stavka 8. ovog članka ne mogu odustati od dodijeljene potpore.

(12) Ako se u prvom Pozivu ne iskoriste sva Programom predviđena godišnja financijska sredstva za potporu za kupovinu junica raspisuje se drugi Poziv.

(13) Sredstva koja nisu iskorištena nakon drugog Poziva preraspodjeljuju se za potporu za uzgoj junica.

Odustajanje od Odluke o odobrenju isplate

Članak 9.

(1) Korisnici koji su ostvarili pravo na potporu mogu pisanim putem odustati od potpore u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o odobrenju isplate.

(2) Obavijest o odustajanju iz stavka 1. ovog članka dostavlja se isključivo pisanim putem preporučenom pošiljkom na adresu Agencije.

Obveze korisnika potpore

Članak 10.

(1) Korisnik je dužan kupljene steone junice dopremiti na vlastito gospodarstvo i upisati u JRDŽ u roku od najviše četiri mjeseca od datuma izdavanja Odluke o odobrenju isplate iz članka 13. ovoga Pravilnika.

(2) Kupljene steone junice korisnik mora u proizvodnji zadržati minimalno tri godine od dopremanja na vlastito gospodarstvo i upisivanja u JRDŽ.

(3) Korisnik potpore dužan je za kupljene steone junice ugovoriti policu osiguranja najkasnije u roku od 15 dana od trenutka dolaska grla na gospodarstvo.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u slučaju nastanka više sile i izvanrednih okolnosti te prirodnih okolnosti propisanih posebnim propisima, korisnik je dužan kupovinom nove steone junice nadomjestiti izlučeno grlo te o tome izvijestiti Ministarstvo u roku od 15 dana.

(5) Steona junica kojom će korisnik nadomjestiti izlučeno grlo mora zadovoljiti sve uvjete prihvatljivosti propisane u članku 6. ovoga Pravilnika.

(6) Korisnik je dužan nadomjestiti izlučeno grlo u roku tri mjeseca od isplate osigurane svote odnosno tri mjeseca od nastanka više sile i izvanrednih okolnosti te prirodnih okolnosti propisanih posebnim propisima ako to čini vlastitim financijskim sredstvima.

(7) Nakon plaćanja steonih junica korisnik je dužan u roku od 30 dana Ministarstvu dostaviti račun i dokaz o plaćanju, a najkasnije u roku od pet mjeseci od datuma izdavanja Odluke o odobrenju isplate.

III. POTPORA ZA UZGOJ JUNICA

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 11.

Prihvatljivi korisnici potpore za uzgoj junica su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika koji na vlastitom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u JRDŽ-u.

Uvjeti prihvatljivosti grla za potporu

Članak 12.

Prihvatljiva grla su:

– uzgojno valjane životinje kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda, navedenih u Prilogu I. ovog Pravilnika

– ona koja su upisana u JRDŽ

– ona koja su rođena i uzgajana u Republici Hrvatskoj

– ona grla koja pripadaju kategoriji rasplodnih junica, do 36 mjeseci starosti, a u programskoj godini su imale evidentirano prvo teljenje,

– prisutna na gospodarstvu na zadnji dan programske godine.

Podnošenje zahtjeva

Članak 13.

(1) Zahtjev za potporu za uzgoj junica (u daljnjem tekstu: Zahtjev) u 2019. podnosi se do 15. svibnja 2019. godine, a za 2020. godinu od 2. ožujka do 15. svibnja 2020. godine Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija) putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije.

(2) Podnositelj Zahtjeva mora potvrditi da:

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti i

– da će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela

(3) Jedinični iznos potpore za uzgoj junica po grlu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i visine sredstava predviđenih Programom.

(4) Za grlo koje ispunjava uvjete prihvatljivosti iz članka 11. ovoga Pravilnika može se ostvariti potpora za uzgoj junica samo jednom tijekom razdoblja trajanja Programa.

IV. ADMINISTRATIVNA KONTROLA I KONTROLA NA TERENU

Administrativna kontrola

Članak 14.

(1) Administrativnu kontrolu provodi Agencija.

(2) Zahtjev iz članka 13. ovoga Pravilnika te prijave na Poziv koje se podnose putem Poziva iz članka 8. ovoga Pravilnika, podneseni nakon propisanih rokova u ovom Pravilniku odnosno Pozivu, neće se razmatrati.

(3) U slučaju nepotpunih zahtjeva ili prijava na Poziv, podnositelj je dužan dostaviti dopunu zahtjeva/prijave u roku od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu.

(4) Ministarstvo na temelju administrativne obrade zaprimljenih prijava donosi:

– Odluku o prihvatljivim korisnicima za potporu za kupovinu junica s pripadajućim iznosima potpore

– Odluku o neprihvatljivim korisnicima za potporu za kupovinu junica s pripadajućim razlogom neprihvatljivosti

(5) Agencija na temelju rezultata provedene administrativne kontrole donosi:

– Odluku o odobrenju isplata korisnicima, koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika,

– Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na potporu podnositeljima, koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

Kontrola na terenu

Članak 15.

(1) Kontrolu na terenu provodi Agencija.

(2) Kontrolom na terenu mora biti obuhvaćeno najmanje 5% korisnika potpore za kupovinu junica.

(3) Uzorak na kojem će biti provedena kontrola na terenu odabire se na podlozi slučajnog odabira, analize rizika i elemenata reprezentativnosti koje za svaku godinu donosi Agencija.

(4) Kontrolom na terenu provjerava se sljedeće:

– identitet uzgojnog grla,

– ispunjavanje obveza propisanih ovim Pravilnikom,

– dokazna dokumentacija.

Povrat sredstava

Članak 16.

(1) Agencija će korisniku izdati Odluku o povratu isplaćenih sredstava, ako se utvrdi:

– da korisnik nije ispunjavao propisane uvjete za dodjelu potpore te obveze propisane ovim Pravilnikom

– da je odustao sukladno članku 9. nakon izvršene isplate.

(2) Odlukom iz stavka 1. zatražit će se povrat iznosa koji odgovora iznosu potpore za grla za koja sredstva nisu bila namjenski utrošena ili je utvrđeno da sredstva nisu dodijeljena u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Korisnik je dužan izvršiti povrat sredstava utvrđen Odlukom iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dana primitka Odluke o povratu isplaćenih sredstava.

(4) Povrat sredstava i poravnanje računa propisani su Zakonom o poljoprivredi.

Pravo na prigovor

Članak 17.

Korisnik ima pravo na prigovor koji podnosi Agenciji pisanim putem u roku od 8 dana od dana zaprimanja Odluke iz stavka 5. članka 14. ovoga Pravilnika.

Zaštita podataka

Članak 18.

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem Poziva i Zahtjeva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Poziva, obrade zahtjeva korisnika i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

V. PRIJELAZNA ODREDBA

Članak 19.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine (»Narodne novine« br. 72/18) dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine (»Narodne novine« br. 72/18).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/19

Urbroj: 525-15/2-19-1

Zagreb, 17. travnja 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

Tablica 1. Šifre i nazivi pasmina prihvatljivih za potporu

ŠifraNaziv pasmineNaziv skupinePrihvatljiva za potporu za kupovinu junicaPrihvatljiva za potporu za uzgoj junica
01SIMENTALSKAKOMBINIRANADADA
02KRIŽANAC SA SIMENTALSKOM PASMINOMKOMBINIRANANEDA
03KRIŽANAC ZA PROIZVODNJU MESA I MLIJEKAKOMBINIRANANEDA
06HOLSTEINMLIJEČNADADA
07SIVAKOMBINIRANADADA
08SMEĐAKOMBINIRANADADA
09SIVAKOMBINIRANADADA
11CRVENO ŠVEDSKO GOVEDOMLIJEČNADADA
14MONTBELIARDKOMBINIRANADADA
16PINZGAUERKOMBINIRANADADA
25KRIŽANAC MLIJEČNIH PASMINAMLIJEČNANEDA
27JERSEYMLIJEČNADADA
28CIKASTAKOMBINIRANADADA
31NORVEŠKA CRVENAMLIJEČNADADA
33NORMANDEKOMBINIRANADADA
37DANSKO CRVENO GOVEDOMLIJEČNADADA