Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

NN 45/2019 (3.5.2019.), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata

Vlada Republike Hrvatske

888

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16) i članka 30. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. svibnja 2019. godine donijela

UREDBU

O UNUTARNJEM USTROJSTVU DRŽAVNOG INSPEKTORATA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Državnog inspektorata (u daljnjem tekstu: Inspektorat), nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Inspektorata i njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, način planiranja poslova, radno vrijeme, održavanje uredovnih dana, te okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika Inspektorata.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo, djelokrug, upravljanje kao i potreban broj državnih službenika i namještenika uređuje se tako da Inspektorat može obavljati inspekcijske i druge stručne poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG

Članak 3.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Inspektorata ustrojavaju se:

1. Središnji ured

2. Područni uredi

U Središnjem uredu ustrojavaju se:

1. Kabinet glavnog državnog inspektora

2. Sektor za ljudske potencijale, pravne poslove i uredsko poslovanje

3. Sektor za proračun i računovodstvene poslove

4. Sektor za informatiku

5. Sektor za nabavu, strateško planiranje i upravljanje imovinom

6. Sektor za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača

7. Sektor za sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmeta opće uporabe

8. Sektor za sanitarni nadzor zdravstvene ekologije

9. Sektor za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane

10. Sektor za nadzor poljoprivrede

11. Sektor za nadzor šumarstva i lovstva

12. Sektor za fitosanitarni nadzor

13. Sektor za nadzor u turizmu i ugostiteljstvu

14. Sektor za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom

15. Sektor za nadzor zaštite na radu

16. Sektor za nadzor radnih odnosa

17. Sektor za praćenje i unaprjeđenje rada

18. Sektor za nadzor građenja

19. Sektor koordinacije nadzora građenja

20. Sektor za nadzor zaštite okoliša

21. Sektor za nadzor zaštite prirode

22. Sektor za vodopravni nadzor

23. Sektor za drugostupanjski upravni postupak

24. Sektor za unutarnji i kontrolno-instruktivni nadzor

25. Samostalna služba za unutarnju reviziju.

Radi obavljanja inspekcijskih i drugih stručnih poslova iz djelokruga Inspektorata, osim Središnjeg ureda u Zagrebu, ustrojavaju se:

1. Područni ured Osijek

2. Područni ured Rijeka

3. Područni ured Split

4. Područni ured Varaždin

5. Područni ured Zagreb.

Radi obavljanja inspekcijskih i drugih stručnih poslova iz djelokruga Inspektorata, u područnim uredima ustrojavaju se službe, odjeli te ispostave.

1. SREDIŠNJI URED

1.1. Kabinet glavnog državnog inspektora

Članak 4.

Kabinet glavnog državnog inspektora posebna je unutarnja ustrojstvena jedinica u sastavu Inspektorata koja obavlja protokolarne, administrativne i stručne poslove za glavnog državnog inspektora, zamjenika glavnog državnog inspektora i pomoćnike glavnog državnog inspektora, poslove kontakata i komunikacije s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), tijelima javne vlasti, poslove u komunikaciji sa sredstvima javnog informiranja i sustavnog informiranja javnosti o događajima i pojavama iz djelokruga Inspektorata, poslove vezane za međunarodnu suradnju, poslove pribavljanja dokumentacije i materijala od sektora i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, poslove u vezi s primanjem i rješavanjem pošte upućene kabinetu, poslove u vezi s evidentiranjem i pohranom pošte s povjerljivim podatcima, rješava predstavke i pritužbe, kao i druge stručne i administrativne poslove u vezi s realizacijom programa rada i aktivnosti glavnog državnog inspektora, zamjenika glavnog državnog inspektora i pomoćnika glavnog državnog inspektora.

1.2. Sektor za ljudske potencijale, pravne poslove i uredsko poslovanje

članak 5.

Sektor za ljudske potencijale, pravne poslove i uredsko poslovanje obavlja upravne i stručne poslove u vezi s upravljanjem i razvojem ljudskih potencijala Inspektorata, priprema prijedloge planova prijma, provodi postupak prijma u državnu službu, vodi prvostupanjski upravni postupak i rješava u upravnim stvari iz područja službeničkih odnosa, priprema i donosi pojedinačne akte o ostvarivanju prava i obveza državnih službenika i namještenika, priprema i prati planove izobrazbe državnih službenika, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu, vodi registar zaposlenih u Inspektoratu kao i druge evidencije o radno pravnom statusu zaposlenih, obavlja druge poslove vezane se radno pravni status zaposlenih u Inspektoratu. Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave. Prati i osigurava primjenu propisa iz uredskog poslovanja, zaštite i čuvanja arhivskog i javnog dokumentarnog gradiva i uporabe pečata i žigova, vodi evidenciju pečata i žigova Inspektorata, sudjeluje u postupku procjene učinaka propisa, izrađuje propisane izvještaje o spisima i pismenima Inspektorata. Priprema prijedloge općih akata iz djelokruga Sektora, izrađuje potvrde i uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za ljudske potencijale, pravne poslove i uredsko poslovanje ustrojavaju se:

1.2.1. Služba za ljudske potencijale

1.2.2. Služba za pravne poslove

1.2.3. Služba za uredsko poslovanje.

1.2.1. Služba za ljudske potencijale

Članak 6.

Služba za ljudske potencijale predlaže, prati i provodi mjere politike razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima Inspektorata, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose, priprema prijedloge planova prijma u državnu službu, vodi prvostupanjski upravni postupak i rješava u upravnim stvari iz područja službeničkih odnosa, priprema i donosi pojedinačne akte o ostvarivanju prava i obveza državnih službenika i namještenika, priprema i predlaže plan izobrazbe državnih službenika Inspektorata, obavlja poslove vezane za provedbu i uspješnost provedbe procesa izobrazbe i usavršavanja službenika Inspektorata, praćenja rada službenika na probnom radu, vodi registar zaposlenih u Inspektoratu, vodi evidenciju izdanih službenih značaka i iskaznica i druge evidencije iz područja službeničkih odnosa i izdaje potvrda iz službenih evidencija koje se vode u Službi, daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na državnu službu u odnosu na državne službenike i namještenike Inspektorata, priprema izvješća iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za ljudske potencijale ustrojavaju se:

1.2.1.1. Odjel za službeničke odnose

1.2.1.2. Odjel za planiranje i razvoj ljudskih potencijala.

1.2.1.1. Odjel za službeničke odnose

Članak 7.

Odjel za službeničke odnose obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja službeničkog odnosno radno-pravnog odnosa, vodi prvostupanjski upravni postupak i rješava u upravnim stvari iz područja službeničkih odnosa, priprema i donosi ostale pojedinačne akte o ostvarivanju prava i obveza državnih službenika i namještenika, priprema ugovore o radu za namještenike, vodi postupke lake povrede službene dužnosti te obavlja pripremne radnje potrebne za pokretanje postupka radi teških povreda službene dužnosti, sudjeluje u pripremi odgovora na tužbe u sudskim sporovima iz područja službeničkih odnosa, prati propise i mišljenja iz područja službeničkih i radnih odnosa te tumačenja tijela nadležnog za tumačenje kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, sudjeluje u izradi prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu Inspektorata i pravilnika o unutarnjem redu Inspektorata; obavlja poslove vezane uz izradu prijedloga naputaka iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga. Izdaje potvrde iz osobnih očevidnika, upisuje nove podatke u registar zaposlenih u Inspektoratu, priprema izvješća temeljem podataka dostupnih u očevidniku i Registru, pruža administrativnu potporu u provedbi poticanja mobilnosti službenika, obavlja provjeru podataka u očevidniku i Registru za potrebe ostvarivanja prava službenika i namještenika sukladno Zakonu o državnim službenicima te Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, obavlja poslove prijave i odjave službenika i namještenika kao i članova njihovih obitelji na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, obavlja administrativne poslove vezano za prijavu polaganja državnih stručnih ispita, obavlja upravne, stručne i administrativne poslove u vezi s izdavanjem, vraćanjem i evidencijom službenih iskaznica i značaka inspektora, sudjeluje u izradi općih akata u vezi evidencije i uporabe službenih iskaznica i značaka inspektora, izrađuje pojedinačne akte i vodi evidenciju o izdanim službenim iskaznicama i značkama, pohranjuje i čuva službene iskaznice i značke koje nisu u uporabi, provodi postupak poništavanja izbuljenih ili oštećenih službenih iskaznica i značaka, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.2.1.2. Odjel za planiranje i razvoj ljudskih potencijala

Članak 8.

Odjel za planiranje i razvoj ljudskih potencijala organizira i provodi postupak prijma u državnu službu službenika i namještenika, priprema prijedlog plana prijma za Inspektorat, vodi prvostupanjski upravni postupak i rješava u upravnim stvari iz područja službeničkih odnosa, priprema i donosi pojedinačne akte o ostvarivanju prava i obveza državnih službenika i namještenika, priprema prijedloga uredbe o unutarnjem ustrojstvu Inspektorata i pravilnika o unutarnjem redu Inspektorata, prati propise iz svoga djelokruga rada, pruža stručnu podršku rukovodećim državnim službenicima u planiranju i upravljanju ljudskim potencijalima u Inspektoratu, prati i pruža stručnu podršku u praćenju radnog učinka zaposlenika, pruža stručnu podršku državnim službenicima u provedbi postupka ocjenjivanja rada i učinkovitosti državnih službenika i namještenika, vodi prvostupanjski upravni postupka ocjenjivanja državnih službenika, priprema odluke o ocjenjivanju namještenika, prati razvoj i napredovanje državnih službenika, priprema i predlaže plan izobrazbe državnih službenika Inspektorata, priprema osobne planove izobrazbe državnih službenika, organizira i prati izobrazbu državnih službenika, izrađuje posebni dio vježbeničkog i prilagodbenog programa za državne službenike primljene u državnu službu, surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za službeničke odnose u postupku procjene potreba izobrazbe, obavlja poslove vezano uz primjenu web aplikacije za poticanje mobilnosti državnih službenika, provodi postupak prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Inspektoratu, priprema ugovore i programe o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, prati karijerni razvoj i promicanje službenika, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.2.2. Služba za pravne poslove

Članak 9.

Služba za pravne poslove sudjeluje u pripremi i izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Inspektorata; upućuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Inspektorata u proceduru Vlade; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; sudjeluje u postupku procjene učinaka propisa; priprema prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Inspektorata; provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću; u priprema nacrte općih akata koje donosi Inspektorat, priprema prijedloge odgovora na zastupnička pitanja; izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Inspektorata koji izrijekom nisu stavljeni u nadležnost drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja na nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Inspektorata drugim ustrojstvenim jedinicama Inspektorata; izrađuje prijedloge odgovora na upite i predstavke građana i drugih tijela državne uprave u vezi s primjenom propisa iz djelokruga Inspektorata, po potrebi pruža pravnu pomoć ustrojstvenim jedinicama; obavlja poslove zastupanja Inspektorata pred službeničkim sudovima u postupcima po zahtjevu za utvrđivanje povrede službene dužnosti; sudjeluje u pripremi akata za nadležno Državno odvjetništvo kada zastupa Republiku Hrvatsku u sudskim postupcima, vodi i ažurira evidenciju sudskih sporova u okviru djelokruga rada Inspektorata; obavlja poslove u vezi s provedbom zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama; pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Inspektorata pri izradi složenijih pravnih akata i pravnih stajališta iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Inspektorata; sudjeluje u radu Stručnog savjeta za izvršavanje odluka i presuda Europskog suda za ljudska prava; priprema ugovore o djelu, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.2.3. Služba za uredsko poslovanje

Članak 10.

Služba za uredsko poslovanje obavlja poslove primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani. Vodi evidenciju pečata i žigova Inspektorata, obavlja prikupljanje, evidentiranje, obradu, pohranu, korištenje, odabiranje, odnosno izlučivanje arhivskoga i javnog dokumentarnog gradiva Inspektorata. Izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata Inspektorata iz područja uredskog poslovanja, zaštite i čuvanja arhivskog i javnog dokumentarnog gradiva i iz područja upotrebe pečata i žigova. Izrađuje potvrde i uvjerenja o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju. Izrađuje propisane izvještaje o spisima i pismenima Inspektorata, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za uredsko poslovanje ustrojavaju se:

1.2.3.1. Pododsjek pisarnice

1.2.3.2. Pododsjek pismohrane.

1.2.3.1. Pododsjek pisarnice

Članak 11.

Pododsjek pisarnice obavlja stručne i administrativne poslove vezane za primitak pismena i drugih pošiljki, otvaranje i pregled pošiljki, razvrstavanje i raspoređivanje pismena, upisivanje pismena u propisane evidencije uredskog poslovanja, otpremanje akata, razvođenje spisa predmeta i odlaganje, sudjelovanje u pripremi općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svog djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Pododsjeka određuju se samostalni izvršitelji u gradovima u kojima su sjedišta područnih ureda i ispostava područnih ureda.

1.2.3.2. Pododsjek pismohrane

Članak 12.

Pododsjek pismohrane obavlja stručne i administrativne poslove vezane za odlaganje, sređivanje, zaštitu i čuvanje arhivske i javne dokumentarne građe, odabir i izlučivanje, sudjelovanje u pripremi općih i pojedinačnih akata iz svog djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svog djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Za obavljanje poslova Pododsjeka određuju se samostalni izvršitelji u gradovima u kojima su sjedišta područnih ureda.

1.3. Sektor za proračun i računovodstvene poslove

Članak 13.

Sektor za proračun i računovodstvene poslove organizira, kontrolira i prati izvršenje svih financijskih i računovodstvenih poslova sukladno propisanom te brine o zakonitoj primjeni važećih materijalno-financijskih propisa, obavlja poslove koji se odnose na izradu prijedloga državnog proračuna, priprema i izrađuje izmjene i dopune državnog proračuna za Inspektorat; obavlja poslove područne riznice u skladu s autorizacijama i utvrđenim poslovnim procesima Državne riznice; prati i evidentira projekte financirane iz drugih izvora sredstava (fondova Europske unije); koordinira uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola u Inspektoratu; obavlja upravne i stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira knjigovodstvenu dokumentaciju, evidentira poslovne događaje, priprema i izrađuje financijska i statistička izvješća sukladno zakonima i ostalim propisima, obavlja obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa, te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala, organizira godišnji popis imovine, obveza i potraživanja te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenim stanjem, izrađuje preglede po vrstama troškova, sukladno zakonskim propisima, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne i akreditiva i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za proračun i računovodstvene poslove ustrojavaju se:

1.3.1. Služba za proračun

1.3.2. Služba za računovodstvene poslove.

1.3.1. Služba za proračun

Članak 14.

Služba za proračun koordinira pripremu i izradu financijskog plana Inspektorata, daje obrazloženje financijskog plana, sukladno Zakonu o proračunu, smjernicama Vlade i važećim proračunskim klasifikacijama, obavlja unos prijedloga proračuna u sustav Državne riznice, priprema prijedloge izmjene i dopune te preraspodjele sredstava tijekom proračunske godine, analizira ostvarenje financijskih planova, evidentira u sustavu područne riznice dokumente kojim su stvorene obveze Inspektorata te ih prosljeđuje u sustav Državne riznice, preuzima od Službe za računovodstvene poslove proknjižene i za isplatu odobrene naloge za plaćanje i račune, kontrolira njihovu usklađenost s planiranim i rezerviranim sredstvima povezivanjem tih naloga i računa s dokumentima obveza (rezervacijama) i prosljeđuje ih Ministarstvu financija kroz integrirani sustav u sustav Državne riznice na plaćanje, izrađuje izvješća o izvršenju financijskog plana i ostalih izvješća na zahtjev ustrojstvenih jedinica i dostavlja ih ustrojstvenim jedinicama, izrađuje godišnja izvješća o izvršenju proračuna po programima i ostvarivanju ciljeva iz strateškog plana. Unosi u web-aplikaciju Ministarstva financija podatke o procjeni fiskalnog učinka na proračun prijedloga zakona, drugih propisa i akata planiranja koje Vlada predlaže na donošenje Hrvatskome saboru na temelju podatka dobivenih od ostalih ustrojstvenih jedinica Inspektorata te prijedloga uredbi, drugih propisa i akata planiranja koje donosi Vlada. Obavlja poslove koordinacije uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola u ustrojstvenim jedinicama Inspektorata; izrađuje upute za potrebe financijskog upravljanja i kontrola, prati provedbu financijskog upravljanja i kontrola, priprema izjavu o fiskalnoj odgovornosti čelnika Inspektorata te pruža pomoć ostalim ustrojstvenim jedinicama unutar Inspektorata pri izradi prijedloga planova, uspostavi kontrolnih aktivnosti i obavljanju provjere namjenskog trošenja proračunskih sredstava iz nacionalnih izvora financiranja, surađuje s Ministarstvom financija, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za proračun ustrojava se:

1.3.1.1. Odjel za financijsko upravljanje i kontrole

1.3.1.2. Odjel za planiranje i izvršenje proračuna.

1.3.1.1. Odjel za financijsko upravljanje i kontrole

Članak 15.

Odjel za financijsko upravljanje i kontrole obavlja poslove koordinacije razvoja financijskog upravljanja i kontrola u ustrojstvenim jedinicama Inspektorata, daje smjernice i izrađuje upute za potrebe financijskog upravljanja. Priprema Izjavu o fiskalnoj odgovornosti iz nadležnosti Inspektorata i obavlja formalnu i suštinsku kontrolu. Analizira trošenje proračunskih sredstava Inspektorata i izrađuje izvješća o trošenju proračunskih sredstava sukladno namjeni i planiranoj dinamici. Izrađuje i dostavlja ustrojstvenim jedinicama, na njihov zahtjev, izvješća o evidentiranim obvezama, utrošenosti sredstava po pojedinom dokumentu rezervacije, izvršenim plaćanjima, povratima sredstava i sl. Prati uplate prihoda iz djelokruga Inspektorata, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.3.1.2. Odjel za planiranje i izvršenje proračuna

Članak 16.

Odjel za planiranje i izvršenje proračuna obavlja poslove vezane uz planiranje i izvršenje proračuna, organizira i koordinira rad na izradi planova potrebnih financijskih sredstava za rad svih ustrojstvenih jedinica Inspektorata, izrađuje financijske planove i unosi ih u sustav Državne riznice, kontrolu ispravnosti dokumentacije za unos u sustav Državne riznice; kontrolira, vrši rezervaciju sredstava u propisanim i ugovorenim rokovima i iznosima usklađenim s dodijeljenim sredstvima i dospjelim obvezama; ispostavlja zahtjeve za plaćanje unosom podataka iz naloga za plaćanje i dostavljene dokumentacije u sustav Državne riznice; prati i primjenjuje promjene u području proračunskog računovodstva i računskom planu proračuna, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.3.2. Služba za računovodstvene poslove

Članak 17.

Služba za računovodstvene poslove obavlja upravne i stručne poslove vezane za ustrojavanje i vođenje zakonom propisanih poslovnih knjiga, kontrolira knjigovodstvenu evidenciju, obavlja kontiranje i knjiženje poslovnih događaja, izradu godišnjih, polugodišnjih, tromjesečnih, mjesečnih i statističkih izvješća na razini razdjela, obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, vodi sve potrebne knjigovodstvene evidencije i statistike iz financijskog i materijalnog poslovanja, prati uplate prihoda iz djelokruga Inspektorata, vodi knjigovodstvo osnovnih sredstava, sitnog inventara i uredskog materijala te usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenim stanjem, izrađuje preglede po vrstama troškova sukladno zakonskim propisima, obavlja poslove vezane za uplatu i isplatu preko blagajne i akreditiva, obavlja poslove knjigovodstvenog praćenja sredstava u vezi s posebnim propisima i pomoći Europske unije, obavlja poslove planiranja i plaćanja u vezi s projektima financiranim iz fondova Europske unije, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za računovodstvene poslove ustrojava se:

1.3.2.1. Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje

1.3.2.2. Odjel za računovodstvene poslove.

1.3.2.1. Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje

Članak 18.

Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje obavlja obračun plaća i ostalih primanja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, obračun i isplatu dohotka od obavljanja intelektualnih i ostalih usluga i autorskih honorara, izrađuje i nadležnim institucijama dostavlja propisana izvješća o isplatama svih vrsta dohotka iz radnog odnosa i bez radnog odnosa te obveznih doprinosa, poreza i prireza, obavlja i brine o rokovima plaćanja svih obveza, obavlja blagajničko poslovanje, vodi knjigu evidencije putnih naloga, provodi pravodobno i zakonito knjiženje svih poslovnih događaja iz svog djelokruga, prati primjenu propisa koji se odnose na obračun plaća i naknada, obavlja obračun i isplatu plaća i ostalih naknada zaposlenika, naknada po ugovorima o djelu i ugovorima o autorskim honorarima i drugih dohodaka na temelju odluke ili rješenja nadležne osobe, troškova službenih putovanja, vodi propisane evidencije u vezi navedenih obračuna i isplata, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.3.2.2. Odjel za računovodstvene poslove

Članak 19.

Odjel za računovodstvene poslove ustrojava i vodi propisane poslovne knjige, kontrolira formalnu i računsku ispravnost knjigovodstvene dokumentacije, kontira i knjiži poslovne događaje, sudjeluje u izradi financijskih izvještaja, sudjeluje u izradi statističkih izvještaja, sudjeluje u razvoju i vođenju računovodstvenog sustava, prati uplate prihoda po posebnim propisima iz djelokruga Inspektorata, prati propise iz područja evidentiranja i praćenja nefinancijske imovine, sudjeluje u ustrojavanju svih knjigovodstvenih evidencija vezanih uz osnovna sredstva, organizira godišnji popis imovine, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Odjelu za računovodstvene poslove ustrojava se:

1.3.2.2.1. Pododsjek za evidentiranje osnovnih sredstava.

1.3.2.2.1. Pododsjek za evidentiranje osnovnih sredstava

Članak 20.

Pododsjek za evidentiranje osnovnih sredstava ustrojava i vodi knjigovodstvenu evidenciju osnovnih sredstava, sitnog inventara i kancelarijskog materijala, obavlja poslove prijema i raspodjele opreme i materijala vodi materijalnu evidenciju o tome, organizira godišnji popis imovine i usklađuje godišnji popis (inventuru) s knjigovodstvenim stanjem, priprema podatke iz svoga djelokruga za stručne podloge za donošenje poslovnih odluka Inspektorata te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4. Sektor za informatiku

Članak 21.

Sektor za informatiku prati i proučava razvoj informacijskog sustava i informatičke tehnologije te razvija, predlaže, provodi i kontrolira izgradnju i održavanje informacijskog sustava Inspektorata u cilju ostvarivanja zakonom utvrđenih poslova Inspektorata; obavlja poslove koji obuhvaćaju stručne i tehničke poslove na održavanju informatičkog sustava Inspektorata, nadzire održavanje informatičke opreme, vodi brigu o telekomunikacijskoj mreži, sudjeluje u procesu nabavke suvremene informatičke opreme; obavlja poslove raspodjele opreme za potrebe zaposlenih, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine, koordinira poslove vezane uz evidenciju prisutnosti službenika na radnom mjestu, te vodi brigu o održavanju sredstava i opreme Inspektorata; obavlja poslove informacijske sigurnosti, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za informatiku ustrojavaju se:

1.4.1. Služba za informacijski sustav i telekomunikacije

1.4.2. Služba za aplikativna rješenja.

1.4.1. Služba za informacijski sustav i telekomunikacije

Članak 22.

Služba za informacijski sustav i telekomunikacije upravlja računalnom infrastrukturom Inspektorata; projektira, koordinira i organizira izradu informatičkih sustava i pruža podršku svim procesima koji osiguravaju rad infrastrukturnih servisa i informatičkog sustava; evidentira, kontrolira i prati prijave incidenata na osnovi kojih pruža usluge pomoći korisnicima informatičkog sustava te otklanja incidente u informatičkom sustavu; izrađuje upute, pravila i postupke kojima se propisuje način korištenja informatičke infrastrukture; obavlja poslove koji uključuju dizajn, primjenu, testiranje, instalaciju i održavanje operacijskih sustava, poslužitelja i mrežnih servisa; distribuira, instalira, nadograđuje, testira i održava programsku opremu na korisničkim računalima; prati i testira nove tehnologije, dokumentira i implementira u informatički sustav; organizira i upravlja procesom izrade sigurnosnih kopija, određuje i nadzire pravila kojima se osigurava sigurnost podataka, administriranje medija za pohranu podataka i održavanje arhive medija; vodi evidenciju računalne opreme te prati potrebe za nabavom nove informatičke opreme; provodi aktivnosti vezane za upravljanje sustavom informacijske sigurnosti; brine se za djelotvorno i ispravno korištenje informatičke opreme; nadzire ispravnost, raspoloživost i opterećenje te planira proširenje kapaciteta računalnog sustava; pruža podršku svim procesima koji osiguravaju rad komunikacijske mreže; uspostavlja i brine o tehničkoj ispravnosti lokalnih računalnih mreža i osigurava razmjenu podataka s računalnim sustavima; uspostavlja i brine o međusobnoj povezanosti lokalnih računalnih mreža u jedinstvenu mrežu za elektroničku razmjenu podataka; organizira pristup, uspostavlja i brine o centraliziranom pristupu prema intranetskoj mreži i prema javnoj internetskoj mreži; koordinira rad s davateljima usluga za fiksnu i mobilnu telefoniju te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe određuju se samostalni izvršitelji u gradovima u kojima su sjedišta područnih ureda te u Slavonskom Brodu.

U Službi za informatičku podršku ustrojava se:

1.4.1.1. Pododsjek za informatičku podršku

1.4.1.2. Pododsjek za telekomunikacijsku infrastrukturu.

1.4.1.1. Pododsjek za informatičku podršku

Članak 23.

Pododsjek za informatičku podršku upravlja računalnom infrastrukturom Inspektorata; pruža podršku svim procesima koji osiguravaju rad infrastrukturnih servisa i informatičkog sustava; evidentira, kontrolira i prati prijave incidenata na osnovi kojih pruža usluge pomoći korisnicima informatičkog sustava te otklanja incidente u informatičkom sustavu; nadzire ispravnost, raspoloživost i opterećenje računalnog sustava; obavlja poslove administriranja medija za pohranu podataka i održavanje arhive medija; obavlja poslove koji uključuju instalaciju i održavanje operacijskih sustava, poslužitelja i mrežnih servisa; distribuira, instalira, nadograđuje, testira i održava programsku opremu na korisničkim računalima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4.1.2. Pododsjek za telekomunikacijsku infrastrukturu

Članak 24.

Pododsjek za telekomunikacijsku infrastrukturu vodi evidenciju o raspodjeli komunikacijske opreme, prati korištenje komunikacijske opreme; uspostavlja i brine o tehničkoj ispravnosti lokalnih računalnih mreža i osigurava razmjenu podataka s računalnim sustavima; uspostavlja i brine o međusobnoj povezanosti lokalnih računalnih mreža u jedinstvenu mrežu za elektroničku razmjenu podataka; organizira pristup, uspostavlja i brine o centraliziranom pristupu prema intranetskoj mreži i prema javnoj internetskoj mreži; vodi i ažurira bazu podataka državnih službenika i namještenika koji koriste službene mobitele, analizira korištenje, izgradnju, sigurnost i unaprjeđenja nepokretnog telefonskog sustava; priprema podatke iz svoga djelokruga za stručne podloge za donošenje poslovnih odluka Inspektorata te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.4.2. Služba za aplikativna rješenja

Članak 25.

Služba za aplikativna rješenja sudjeluje pri planiranju, dizajnu, razvoju, testiranju, implementaciji i održavanju poslovnih aplikacija s područja djelovanja inspekcijskih službi Inspektorata; izrađuje upute o radu aplikacija; obavlja poslove planiranja i upravljanja IT projektima; sudjeluje u izradi standardnih i izvanrednih izvješća za tijela državne uprave; sudjeluje u razmjeni podataka s drugim tijelima državne uprave; sudjeluje u izradi izvješća po posebnim zahtjevima, praćenju radnih materijala i preporuka za izradu statističkih izvješća, izradi izvješća za potrebe Inspektorata; sudjeluje u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave, u upravljanju informacijsko-komunikacijskom infrastrukturom i upravljanju razvojem, testiranjem i održavanjem aplikacija u Inspektoratu; pružanje pomoći i podrške korisnicima aplikativnih rješenja; sudjelovanje u definiranju, razradi i održavanju web-stranica Inspektorata; provodi edukacije korisnika poslovnih aplikacija Inspektorata te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.5. Sektor za nabavu, strateško planiranje i upravljanje imovinom

Članak 26.

Sektor za nabavu, strateško upravljanje i upravljanje imovinom planira, provodi i upravlja procesima javne nabave roba, radova i usluga za potrebe Inspektorata, priprema interne upute, surađuje s ustrojstvenim jedinicama vezano za uključivanje u plan i proces nabave, izrađuje godišnji plan nabave, prati odvijanje postupaka javne nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, pruža podršku ovlaštenim predstavnicima u postupcima javne nabave za potrebe Inspektorata, priprema i provodi postupke javne nabave, izrađuje ugovore o javnoj nabavi te prati njihovo izvršavanje, obavlja poslove prijema i raspodjele opreme i materijala, vodi materijalnu evidenciju o tome, izrađuje izvješća sukladno propisima iz područja javne nabave, brine da je svaka nabava opravdana stvarnom potrebom i potvrđena prethodnom kontrolom, surađuje sa središnjim tijelom za javnu nabavu; organizira, koordinira i sudjeluje u izradi strateških planova i godišnjeg plana rada; izrađuje i prati operativne i akcijske planove za provedbu strateških dokumenata; prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti; nadzire realizaciju općih i posebnih strateških ciljeva i načina ostvarenja istih; izvješćuje o realizaciji općih i posebnih ciljeva te prati rezultate i učinke ustrojstvenih jedinica; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Inspektorata priprema odgovarajuću projektnu dokumentaciju koja se odnosi na jačanje kapaciteta, poboljšanje uvjeta rada i unaprjeđenje djelovanja inspekcijskih službi Inspektorata; ažurira dokumentaciju o nekretninama o kojim vodi očevidnik, ažurira podatke koje dostavlja ministarstvu nadležnom za upravljanje državnom imovinom, provodi postupke sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora; koordinira postupak procjene učinaka propisa; prati i osigurava obavljanje pomoćno-tehničkih poslova za potrebe Inspektorata, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za nabavu, strateško planiranje i upravljanje imovinom ustrojavaju se:

1.5.1. Služba za nabavu

1.5.2. Služba za strateško planiranje i upravljanje imovinom

1.5.3. Služba za zaštitu na radu i zaštitu od požara.

1.5.1. Služba za nabavu

Članak 27.

Služba za nabavu predlaže interne smjernice u vezi s provedbom zakona i drugih propisa iz područja javne nabave za Inspektorat, koordinira izradu plana potreba te izrađuje objedinjeni plan nabave, izmjene i dopune plana nabave na temelju dostavljenih potreba pojedinih ustrojstvenih jedinica Inspektorata, obavlja poslove nabave robe, radova i usluga za potrebe Inspektorata, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i internim aktima propisanim Zakonom o javnoj nabavi pripreme i provedbe postupaka javne nabave robe, radova i usluga za potrebe Inspektorata po postupcima propisanim Zakonom o javnoj nabavi i internim aktima propisanih Zakonom o javnoj nabavi, osim onih kojih su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu. Iskazuje i dostavlja potrebe Inspektorata Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu za pojedine nabavne kategorije. Pruža stručnu pomoć ovlaštenim predstavnicima naručitelja za nabavu, prati postupke nabave sukladno planu nabave i sredstvima osiguranim planom proračuna u pogledu zadanih okvira visine i namjene sredstava, definira vrstu postupka javne nabave sukladno zakonskim propisima, izrađuje dokumentaciju za nadmetanje, priprema upute za bagatelnu nabavu, objavljuje propisane objave u elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, te na internetskoj stranici Inspektorata. Izrađuje odgovore na upite gospodarskih subjekata u suradnji s ustrojstvenom jedinicom koja je pokrenula postupak javne nabave vezano za dokumentaciju za nadmetanje. Sudjeluje zajedno s ovlaštenim predstavnicima naručitelja u otvaranju ponuda, pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda i donošenju prijedloga odluke o odabiru, šalje obavijesti o sklopljenim ugovorima u elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske. U suradnji s Službom za pravne poslove izrađuje odgovore na žalbe i dostavlja dokumentaciju za nadmetanje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave; vodi propisane evidencije o postupcima nabave i evidencije zaključenih ugovora te prati izvršenje ugovornih obveza; izrađuje narudžbenice, osigurava nabavu i isporuku robe, radova i usluga od ugovorenih dobavljača, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.5.2. Služba za strateško planiranje i upravljanje imovinom

Članak 28.

Služba za strateško planiranje i organizira, koordinira i sudjeluje u izradi strateških dokumenata; izrađuje i prati operativne i akcijske planove za provedbu strateških dokumenata; prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti; nadzire realizaciju općih i posebnih strateških ciljeva i načina ostvarenja istih; izvješćuje o realizaciji općih i posebnih ciljeva te prati rezultate i učinke ustrojstvenih jedinica; koordinira pripremu i provedbu strateških planova; obavlja poslove analize i evidencije poslovnih procesa unutar svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Inspektorata; izrađuje analize vanjskih i unutarnjih rizika koji mogu utjecati na ostvarenje ciljeva Inspektorata u suradnji sa svim ustrojstvenim jedinicama; vodi registar rizika; izrađuje ciljane analize rizika s prijedlozima za postupanje po rizicima; poduzima mjere za minimalizaciju rizika od potencijalnih šteta nastalih iz sudskih postupaka; daje preporuke i predlaže smjernice za minimaliziranje rizika i unaprjeđenje rada; prati i analizira pokazatelje rada; pruža tehničku pomoć kod izrade i provedbe strateških i poslovnih planova i dokumenata kojima se provode usvojeni EU i nacionalni strateški dokumenti (Program konvergencije, Nacionalni program reformi i Program Vlade); priprema stručna i analitička izvješća za odgovorne osobe Inspektorata, u svrhu ekonomičnog, zakonitog i svrsishodnog upravljanja; pruža savjete i potporu rukovoditeljima u oblikovanju i razvoju sustava unutarnjih kontrola kojima se osiguravaju financijski učinci poslovanja za koje su rukovoditelji odgovorni. Služba obavlja poslove vezane održavanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su dane Inspektoratu na korištenje; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Inspektorata priprema odgovarajuću projektnu dokumentaciju koja se odnosi na jačanje kapaciteta, poboljšanje uvjeta rada i unaprjeđenje djelovanja inspekcijskih službi Inspektorata; ažurira dokumentaciju o nekretninama o kojim vodi očevidnik, ažurira podatke koje dostavlja ministarstvu nadležnom za upravljanje državnom imovinom, provodi postupke sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora; koordinira postupak procjene učinaka propisa; obavlja poslove prijema i raspodjele opreme i materijala, vodi materijalnu evidenciju o tome; upravlja voznim parkom i pomoćno-tehničkim poslovima vezanim uz vozni park (dostava, prijevoz, održavanje, raspoređivanje i servisiranje službenih vozila); vodi propisane evidencije o korištenju i održavanju službenih vozila, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za strateško planiranje i upravljanje imovinom ustrojava se:

1.5.2.1. Odjel za strateško planiranje i upravljanje imovinom

1.5.2.2. Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove.

1.5.2.1. Odjel za strateško planiranje i upravljanje imovinom

Članak 29.

Odjel za strateško planiranje i upravljanje imovinom obavlja poslove strateškog planiranja; izrađuje i prati operativne i akcijske planove za provedbu strateških dokumenata; prati pokazatelje rezultata rada i uspješnosti; nadzire realizaciju općih i posebnih strateških ciljeva i načina ostvarenja istih; izvješćuje o realizaciji općih i posebnih ciljeva te prati rezultate i učinke ustrojstvenih jedinica; obavlja poslove analize i evidencije poslovnih procesa unutar svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica Inspektorata; izrađuje analize vanjskih i unutarnjih rizika koji mogu utjecati na ostvarenje ciljeva Inspektorata u suradnji sa svim ustrojstvenim jedinicama; vodi registar rizika, izrađuje ciljane analize rizika s prijedlozima za postupanje po rizicima, poduzima mjere za minimalizaciju rizika od potencijalnih šteta nastalih iz sudskih postupaka; obavlja poslove vezane za održavanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, koje su dane Inspektoratu na korištenje, upravljanje poslovnim prostorima koje koristi Inspektorat, opremanje prostorija Inspektorata opremom i sredstvima rada, organizira održavanje opreme, zgrada i druge imovine Inspektorata, priprema prijedloge ugovora o zakupu i korištenju poslovnih prostora, surađuje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom, vodi propisane očevidnike, predlaže i vodi druge evidencije iz svog djelokruga, provodi postupke sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora; obavlja poslove vezane za tehničko održavanje, organizaciju poslova vezanih za vozni park, parkirni prostor i organizaciju vanjske dostave, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.5.2.2. Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove

Članak 30.

Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove obavlja stručne i tehničke poslove koji se odnose na održavanje službenih automobila, rad čajne kuhinje, obavlja prijevoz državnih dužnosnika i službenika Inspektorata, vodi evidenciju o korištenju i održavanju službenih automobila, sudjeluje u pripremi općih i pojedinačnih akata iz svoga djelokruga, predlaže mjere za ujednačavanje i standardiziranje procesa rada iz svoga djelokruga, priprema podatke iz svoga djelokruga za stručne podloge za donošenje poslovnih odluka Inspektorata, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Pododsjeka određuju se samostalni izvršitelji u gradovima u kojima su sjedišta područnih ureda te u Dubrovniku.

1.5.3. Služba za zaštitu na radu i zaštitu od požara

Članak 31.

Služba za zaštitu na radu i zaštitu od požara obavlja poslove u vezi s provedbom propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, obavlja poslove civilno obrambenih priprema u suradnji s drugim tijelima državne uprave, organizira zaštitu osoba, imovine i objekata Inspektorata, vodi propisane evidencije, uz ostale, evidencije o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima, u propisanim rokovima organizira utvrđivanje zdravstvene i psihofizičke sposobnosti službenika na poslovima s posebnim uvjetima rada, preglede i ispitivanja rizičnih sredstava rada i zaštitne opreme, organizira i provodi vježbe evakuacije i zaštite od požara u propisanim rokovima, organizira i sudjeluje u procjenjivanju rizika pri obavljanju poslova službenika i namještenika, organizira i sudjeluje u osposobljavanju službenika i namještenika za rad na siguran način i za gašenje požara, obavlja stručni nadzor zaštite na radu i zaštite od požara u Inspektoratu, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.6. Sektor za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača

Članak 32.

Sektor za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje obavljanje trgovine, elektroničke trgovine, posredovanja u prometu nekretninama, usluga, zabrana i sprječavanje neregistriranog obavljanja djelatnosti trgovine i usluga, zaštite ekonomskih interesa potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga, prodaje javnih usluga potrošačima te općih uvjeta pružanja javnih usluga, obavlja provjeru općih sigurnosnih zahtjeva za proizvode, tehničkih zahtjeva za proizvode, graničnih vrijednosti i/ili značajki kvalitete proizvoda, načine utvrđivanja i praćenja kvalitete proizvoda, provjere provedenih postupaka ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima, provjere dokumenata o sukladnosti, isprava koje moraju imati proizvodi, označivanje, obilježavanje i oglašavanje proizvoda, obavlja provjeru zahtjeva u vezi s proizvodnjom, stavljanjem na tržište ili na raspolaganje na tržištu građevnih proizvoda, homologacijom vozila i dijelova vozila, zahtjeve energetske učinkovitosti i zahtjeve za ekodizajn proizvoda povezanih s energijom, svojstva proizvoda u sustavu izvora svjetlosti i rasvjetljavanja i/ili druge značajke kakvoće takvih proizvoda, prati primjenu propisa iz svoga djelokruga, izrađuje i predlaže upute za rad inspektora za provođenje nadzora i obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o primjeni propisa iz svoga djelokruga, izrađuje prijedlog plana i programa rada, prati njihovu provedbu uz korištenje postojećih i novih aplikativnih rješenja, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, surađuje s ostalih ustrojstvenim jedinicama u sastavu Inspektorata, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju primjenu nadzire tržišni inspektori, obavlja stalne stručne komunikacije uključujući educiranje i stručnu pomoć u radu tržišnih inspektora u područnim uredima i ispostavama Inspektorata, sudjeluje u izradi programa i strategija, te provodi mjere u okviru istih, izrađuje prijedloge izvješća o radu inspektora, sudjeluje u radu skupina za administrativnu suradnju i drugih radnih tijela Europske unije u području nadzora nad tržištem te projektima Europske unije iz područja nadzora elektroničke trgovine, zaštite potrošača i sigurnosti proizvoda, surađuje s drugim javnopravnim tijelima, međunarodnim organizacijama i institucijama Europske unije u području elektroničke trgovine, zaštite potrošača i sigurnosti proizvoda, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača ustrojavaju se:

1.6.1. Služba nadzora trgovine i usluga

1.6.2. Služba zaštite ekonomskih interesa potrošača

1.6.3. Služba nadzora sigurnosti neprehrambenih proizvoda.

1.6.1. Služba nadzora trgovine i usluga

Članak 33.

Služba nadzora trgovine i usluga obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području trgovine, elektroničke trgovine, posredovanja u prometu nekretninama, usluga, zabrane i sprječavanja neregistriranog obavljanja djelatnosti trgovine i usluga, prati primjenu propisa iz svoga djelokruga, izrađuje i predlaže upute za rad inspektora, predlaže i organizira provođenje nadzora nad primjenom pojedinih propisa iz svog djelokruga, izrađuje prijedloge planova i izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetnim mjerama, poduzima mjere i aktivnosti za pravovremeno i stručno obavljanje nadzora, pruža stručnu pomoć i usmjerava na određene zadaće i poslove, brine se o provođenju metode rada, pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa, surađuje s ostalih ustrojstvenim jedinicama u sastavu Inspektorata, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju primjenu nadziru tržišni inspektori, obavlja stalne stručne komunikacije uključujući educiranje i stručnu pomoć u radu tržišnih inspektora u područnim uredima i ispostavama Inspektorata, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.6.2. Služba zaštite ekonomskih interesa potrošača

Članak 34.

Služba zaštite ekonomskih interesa potrošača obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području zaštite potrošača pri prodaji proizvoda i pružanja usluga, cijena proizvoda i usluga, prodaje javnih usluga potrošačima, označavanja, obilježavanja i oglašavanja proizvoda, isprava koje moraju imati proizvodi u prometu, obavlja poslove u vezi s centralnim informacijskim sustavom za zaštitu potrošača (CISZP) u dijelu nadzora nad tržištem, poslove koordinacije s drugim javnopravnim tijelima odgovornim za nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje zaštita potrošača u vezi s funkcioniranjem Jedinstvenog ureda za vezu u području prekograničnih prekršaja, prati primjenu propisa iz svoga djelokruga, izrađuje i predlaže upute za rad inspektora, predlaže i organizira provođenje nadzora nad primjenom pojedinih propisa iz svog djelokruga, izrađuje prijedloge planova i izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetnim mjerama, poduzima mjere i aktivnosti za pravovremeno i stručno obavljanje nadzora, pruža stručnu pomoć i usmjerava na određene zadaće i poslove, brine se o provođenju metode rada, pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa, surađuje s ostalih ustrojstvenim jedinicama u sastavu Inspektorata, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju primjenu nadzire tržišni inspektori, obavlja stalne stručne komunikacije uključujući educiranje i stručnu pomoć u radu tržišnih inspektora u područnim uredima i ispostavama Inspektorata, koordinira provođenje projekata Europske unije u području zaštite potrošača, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.6.3. Služba nadzora sigurnosti neprehrambenih proizvoda

Članak 35.

Služba nadzora sigurnosti neprehrambenih proizvoda obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa u području nadzora primjene propisa koji se odnose na sukladnost i sigurnost proizvoda, obavlja provjeru općih sigurnosnih zahtjeva za proizvode, tehničkih zahtjeva za proizvode, graničnih vrijednosti i/ili značajki kvalitete proizvoda, načine utvrđivanja i praćenja kvalitete proizvoda, provjere provedenih postupaka ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima, provjere dokumenata o sukladnosti, isprava koje moraju imati proizvodi, označivanje, obilježavanje i oglašavanje proizvoda, obavlja provjeru zahtjeva u vezi s proizvodnjom, stavljanjem na tržište ili na raspolaganje na tržištu građevnih proizvoda, homologacijom vozila i dijelova vozila, zahtjeve energetske učinkovitosti i zahtjeve za ekodizajn proizvoda povezanih s energijom, svojstva proizvoda u sustavu izvora svjetlosti i rasvjetljavanja i/ili druge značajke kakvoće takvih proizvoda, pravodobno obavješćivanje o opasnostima koje proizvodi mogu predstavljati, te po potrebi povlačenje proizvoda s tržišta, brze razmjene službene obavijesti u Sustavu brzog uzbunjivanja za neprehrambene proizvode (u daljnjem tekstu: RAPEX) o mjerama i radnjama u pogledu proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost potrošača, prati primjenu propisa iz svoga djelokruga, izrađuje i predlaže upute za rad inspektora, predlaže i organizira provođenje nadzora nad primjenom pojedinih propisa iz svog djelokruga, izrađuje prijedloge planova i izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetnim mjerama, poduzima mjere i aktivnosti za pravovremeno i stručno obavljanje nadzora, pruža stručnu pomoć i usmjerava na određene zadaće i poslove, brine se o provođenju metode rada, pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa, surađuje s ostalih ustrojstvenim jedinicama u sastavu Inspektorata, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju primjenu nadzire tržišni inspektori, obavlja stalne stručne komunikacije uključujući educiranje i stručnu pomoć u radu tržišnih inspektora u područnim uredima i ispostavama Inspektorata, koordinira provođenje projekata Europske unije u području nadzora sigurnosti proizvoda, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.7. Sektor za sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmeta opće uporabe

Članak 36.

Sektor za sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmeta opće uporabe obavlja službene kontrole, inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području sigurnosti, zdravstvene ispravnosti i higijene hrane u proizvodnji i prometu u okviru nadležnosti sanitarne inspekcije, hrane za specifične skupine, dodataka prehrani, nove hrane, genetski modificiranih organizama (u daljnjem tekstu: GMO) i ograničene uporabe GMO-a u zatvorenim sustavima; inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona iz nadležnosti vode za ljudsku potrošnju, mineralnih, izvorskih i stolnih voda; službene kontrole, inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području proizvodnje i stavljanja na tržište materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmeta široke potrošnje; sudjeluje u sustavu izvještavanja o proizvodima koji se nalaze na tržištu i koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX); sudjeluje u Sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (u daljnjem tekstu: RASFF); prati primjenu propisa i poduzima mjere i aktivnosti za pravovremeno i stručno obavljanje nadzora iz svoga djelokruga, pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa, izrađuje i predlaže upute za rad inspektora, organizira i provodi edukaciju sanitarnih inspektora te obavlja stručni nadzor (verifikaciju) rada inspektora, pruža stručnu pomoć u području navedene nadležnosti; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga rada; priprema planove rada i monitoringa u okviru nadležnosti, izrađuje izvještaje o radu, sudjeluje u radu stručnih Povjerenstava i surađuje s drugim tijelima državne uprave u provedbi propisa i obaveza vezanih uz područje nadležnosti, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmeta opće uporabe ustrojavaju se:

1.7.1. Služba sanitarne inspekcije za hranu

1.7.2. Služba sanitarne inspekcije za vodu i predmete opće uporabe

1.7.3. Služba sanitarne inspekcije za planiranje, praćenje i izvještavanje o službenim kontrolama

1.7.4. Služba granične sanitarne inspekcije.

1.7.1. Služba sanitarne inspekcije za hranu

Članak 37.

Služba sanitarne inspekcije za hranu obavlja službene kontrole, inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području: sigurnosti, zdravstvene ispravnosti i higijene hrane u proizvodnji i prometu u okviru nadležnosti sanitarne inspekcije, hrane za specifične skupine, dodataka prehrani, ograničene uporabe GMO-a u zatvorenim sustavima, GMO i nove hrane. Služba u svrhu službenog certificiranja hrane/pošiljaka za izvoz u treće zemlje provodi postupak notifikacije izvoznika i izdavanje zdravstveno-sanitarnog certifikata/certifikata o slobodnoj prodaji. Služba sanitarne inspekcije za hranu predlaže programe rada, usmjerava na određene zadaće i poslove, prati primjenu propisa i poduzima mjere i aktivnosti za pravovremeno i stručno obavljanje nadzora iz svoga djelokruga, pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa, izrađuje i predlaže upute za rad inspektora, organizira i provodi edukaciju sanitarnih inspektora, te pruža stručnu pomoć u području navedene nadležnosti. Služba surađuje i s ostalim službama sanitarne inspekcije, surađuje s drugim tijelima državne uprave i sudjeluje u radu stručnih Povjerenstava u provedbi propisa i obaveza vezanih uz područje nadležnosti. Služba obavlja stručni nadzor (verifikaciju) rada inspektora u područnim uredima za područje svoje nadležnosti. Služba surađuje s tijelima za sigurnost hrane u aktivnostima vezanim za: notifikaciju posebnih kategorija hrane, upravljanje rizikom, koordinacijom zajedničkih službenih kontrola, provedbi RASFF sustava. Služba za hranu izrađuje kontrolne liste i predloške postupanja u području hrane koje su sastavni dio Središnjeg informacijskog sustava, predlaže mjere unaprjeđenja sustava, sudjeluje u edukaciji subjekata u poslovanju s hranom, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.7.2. Služba sanitarne inspekcije za vodu i predmete opće uporabe

Članak 38.

Služba sanitarne inspekcije za vodu i predmete opće uporabe obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području: vode za ljudsku potrošnju, mineralnih, izvorskih i stolnih voda, materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom te predmeta široke potrošnje; sudjeluje u sustavu izvještavanja o proizvodima koji se nalaze na tržištu i koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX); osigurava jedinstvenu provedbu zakona i drugih propisa iz svog djelokruga rada, kao i primjenu propisa koji uređuju područje opasnih kemikalija, a koje se primjenjuju samo u objektima u kojima se koriste u preradi vode. Služba koordinira i sudjeluje u inspekcijskim nadzorima revizije sustava samokontrole (sustava upravljanja rizicima i krizom) javnih isporučitelja vodnih usluga sukladno godišnjem planu rada, a prema procjeni rizika. Služba surađuje i s ostalim službama sanitarne inspekcije, surađuje s drugim tijelima državne uprave i sudjeluje u radu stručnih Povjerenstava u provedbi propisa i obaveza vezanih uz područje nadležnosti. Služba vodi sustav žurnog uzbunjivanja za vodu u koji su uključeni svi ZZJZ koji provode monitoring vode za ljudsku potrošnju te javni isporučitelji vodnih usluga i koordinira inspekcijsko postupanje u hitnim situacijama. Služba izvješćuje Europsku komisiju putem Ministarstva zdravstva i Hrvatskih voda o provedenim službenim kontrolama vode za ljudsku potrošnju. Služba izrađuje i predlaže upute za rad inspektora u području nadležnosti; provodi edukacije sanitarnih inspektora te obavlja stručni nadzor (verifikaciju) nad radom inspektora u područnim uredima za područje svoje nadležnosti. Predlaže i organizira provođenje nadzora nad primjenom pojedinih propisa iz nadležnosti; izrađuje prijedloge godišnjih planova službenih kontrola prema procjeni rizika u području nadležnosti, Izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa, pruža stručnu pomoć i usmjerava na određene zadaće i poslove, brine se o provođenju određenih metoda rada, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.7.3. Služba sanitarne inspekcije za planiranje, praćenje i izvještavanje o službenim kontrolama

Članak 39.

Služba sanitarne inspekcije za planiranje, praćenje i izvještavanje o službenim kontrolama obavlja službene kontrole, inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području sigurnosti, zdravstvene ispravnosti i higijene hrane, izrađuje planove službenih kontrola u području sigurnosti hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmeta opće uporabe te izrađuje planove uzorkovanja hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmeta opće uporabe; analizira i prati podatke te izrađuje godišnja izvješća o provedenim službenim kontrolama i monitorinzima u području hrane koje dostavlja centralnom nadležnom tijelu za sigurnost hrane u Republici Hrvatskoj, Europskoj komisiji i Europskoj agenciji za sigurnost hrane (u daljnjem tekstu: EFSA); surađuje s drugim nadležnim tijelima za sigurnost hrane u izradi višegodišnjih nacionalnih planova i zajedničkih izvješća; surađuje s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu vezano za prikupljanje i način izvještavanje podataka EFSA-i o rezultatima monitoringa hrane. Služba surađuje i sa ostalim službama sanitarne inspekcije te provodi unos planova rada u potrebne informatičke sustave te na zahtjev iz potrebnih podataka pruža Izvješća, Prema zahtjevima Europske komisije i Europske agencije za sigurnost hrane te internim zahtjevima kontinuirano prilagođava i unaprjeđuje Središnji informacijski sustav sanitarne inspekcije te LIMS-informatički sustav za prikupljanje rezultata analiza od laboratorija, pruža stručnu podršku ovlaštenim i službenim laboratorijima u korištenju LIMS sustava te sanitarnim inspektorima u primjeni Središnjeg informacijskog sustava sanitarne inspekcije u području hrane; sudjeluje u izradi uputa i kontrolnih lista za službenu kontrolu hrane te surađuje na izradi uputa i kontrolnih lista i sa drugim službama sanitarne inspekcije iz drugih područja nadležnosti; Služba provodi edukacije sanitarnih inspektora u području pravilnog unosa i korištenja podataka te obavlja stručni nadzor (verifikaciju) rada inspektora u područnim uredima za područje svoje nadležnosti, sudjeluje u RASFF sustavu te sudjeluje u radu stručnih Povjerenstava i surađuje s drugim tijelima državne uprave u provedbi propisa i obaveza vezanih uz područje nadležnosti, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.7.4. Služba granične sanitarne inspekcije

Članak 40.

Služba granične sanitarne inspekcije obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa nad osobama, njihovim stvarima, kao i prijevoznim sredstvima u prometu preko državne granice u svrhu zaštite pučanstva od unošenja karantenskih i drugih zaraznih bolesti u Republiku Hrvatsku; sanitarni nadzor nad brodovima i zrakoplovima; sanitarni nadzor nad zdravstvenom ispravnošću hrane i sirovina za njihovu proizvodnju u okviru nadležnosti; službenu kontrolu kakvoće hrane neživotinjskog podrijetla pri uvozu; sudjeluje u RASFF sustavu; sanitarni nadzor nad uvozom genetski modificiranih organizama; sanitarni nadzor nad predmetima opće uporabe i sirovina za njihovu proizvodnju; sudjeluje u sustavu izvještavanja o proizvodima koji se nalaze pri uvozu i na tržištu i koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX); sudjeluje u radu Portala za notifikaciju kozmetičkih proizvoda (u daljnjem tekstu: CPNP portal) Europske komisije; sudjeluje u sustavu izvještavanja prema drugim tijelima državne uprave i Europske komisije u području nadležnosti granične sanitarne inspekcije; sudjeluje u EU Shipsan Act Information System (u daljnjem tekstu: SIS); sudjeluje u Hrvatskom integriranom pomorskom informacijskom sustavu (u daljnjem tekstu: CIMIS); nadzor nad biocidnim proizvodima u Republiku Hrvatsku, nad prijenosom umrlih osoba iz inozemstva u Republiku Hrvatsku; izdaje suglasnost za otvaranje carinskih skladišta na temelju posebnih propisa; izrađuje upute o postupanju i provedbi propisa u dijelu nadležnosti granične sanitarne inspekcije; provodi verifikaciju primjene zakonodavstva i propisanih uputa; priprema mišljenja na nacrte prijedloga zakona te mišljenja i suglasnosti na podzakonske propise u okviru nadležnosti, Služba surađuje i s ostalim službama sanitarne inspekcije, surađuje s drugim tijelima državne uprave i sudjeluje u radu stručnih Povjerenstava u provedbi propisa i obaveza vezanih uz područje nadležnosti te surađuje s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo na području zaštite zdravlja pučanstva; izrađuje stručne upute za rad i provodi stručni nadzor rada sanitarnih inspektora Službe granične sanitarne inspekcije; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga rada, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi granične sanitarne inspekcije ustrojavaju se:

1.7.4.1. Odjel za inspekcijske poslove granične sanitarne inspekcije

1.7.4.2. Odjel za izvještavanje i koordinaciju rada granične sanitarne inspekcije.

1.7.4.1. Odjel za inspekcijske poslove granične sanitarne inspekcije

Članak 41.

Odjel za inspekcijske poslove granične sanitarne inspekcije obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa nad osobama, njihovim stvarima, kao i prijevoznim sredstvima u prometu preko državne granice na području nadležnosti u svrhu zaštite pučanstva od unošenja karantenskih i drugih zaraznih bolesti u Republiku Hrvatsku; sanitarni nadzor nad brodovima i zrakoplovima; sanitarni nadzor nad zdravstvenom ispravnošću hrane i sirovina za njihovu proizvodnju u okviru nadležnosti; službenu kontrolu kakvoće hrane neživotinjskog podrijetla pri uvozu; sanitarni nadzor nad uvozom genetski modificiranih organizama; sanitarni nadzor nad predmetima opće uporabe, biocidnih proizvoda u Republiku Hrvatsku, nad prijenosom umrlih osoba iz inozemstva u Republiku Hrvatsku; dostavlja potrebne podatke o provedbi inspekcijskih nadzora nadležnoj ustrojstvenoj jedinici radi dostave u RASFF i RAPEX sustavu; sudjeluje u radu CPNP portala Europske komisije, SIS i CIMIS sustavu; sudjeluje u sustavu izvještavanja prema drugim tijelima državne uprave i Europske komisije u području nadležnosti granične sanitarne inspekcije; izdaje suglasnost za otvaranje carinskih skladišta na temelju posebnih propisa; sudjeluje u TRACES sustavu; izrađuje stručne upute za rad i provodi stručni nadzor nad radom sanitarnih inspektora Odjela; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga rada; sudjeluje u radu stručnih Povjerenstava i surađuje s drugim tijelima državne uprave u provedbi propisa i obaveza vezanih uz područje nadležnosti, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Odjela određuju se samostalni izvršitelji u carinskim mjestima: Zagreb – Zapadni kolodvor, Zagreb – Žitnjak, Zagreb – Jankomir, Koprivnica, Osijek, Županja, Slavonski Brod, Vukovar, Rijeka – Škrljevo, Pula, Šibenik, Zadar, Dubrovnik, Split – trajektna luka i Split – Sjeverna luka.

1.7.4.2. Odjel za izvještavanje i koordinaciju rada granične sanitarne inspekcije

Članak 42.

Odjel za izvještavanje i koordinaciju rada granične sanitarne inspekcije obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa; izrađuje upute o postupanju i provedbi propisa u djelu nadležnosti granične sanitarne inspekcije; provodi verifikaciju primjene zakonodavstva i propisanih uputa; izrađuje planove postupanja u području provedbe zaštite pučanstva od unošenja karantenskih i drugih zaraznih bolesti u Republiku Hrvatsku; koordinira izvanredne situacije dolaska putnika iz zaraženog područja; surađuje s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i drugim tijelima državne uprave na području zaštite zdravlja pučanstva; izrađuje upute o postupanju sukladno preporukama Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti; provodi edukacije i pruža stručnu podršku graničnim sanitarnim inspektorima; obavlja poslove analiziranja i praćenja podataka inspekcijskih nadzora granične sanitarne inspekcije; izrađuje izvješća o provedenim inspekcijskim nadzorima koje dostavlja nadležnoj ustrojstvenoj jedinici; vodi registar ovlaštenih carinskih skladišta na temelju posebnih propisa; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga rada; sudjeluje u radu stručnih Povjerenstava i surađuje s drugim tijelima državne uprave u provedbi propisa i obaveza vezanih uz područje nadležnosti, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Odjela određuju se samostalni izvršitelji na graničnim prijelazima: Zračna luka Zagreb, Stara Gradiška, Bajakovo, Karasovići, Nova Sela, Luka Rijeka, Luka Ploče i Vinjani Donji.

1.8. Sektor za sanitarni nadzor zdravstvene ekologije

Članak 43.

Sektor za sanitarni nadzor zdravstvene ekologije obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području sanitarnog nadzora nad proizvodnjom, stavljanjem na tržište i uporabom kemikalija i biocidnih proizvoda; izvorima neionizirajućih zračenja, provedbom mjera zaštite profesionalno izloženih djelatnika i ostalog pučanstva od štetnog djelovanja zračenja; bazenskim i ostalim kupališnim vodama, zaštitom od buke; zaštitom pučanstva od zaraznih bolesti, ograničavanjem uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; sanitarni nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi te sanitarni nadzor nad izgradnjom; priprema mišljenja na nacrte prijedloga zakona te mišljenja i suglasnosti na podzakonske propise drugih tijela državne uprave u pitanjima koja ulaze u djelokrug sanitarne inspekcije, donosi prijedloge godišnjih planova inspekcijskih nadzora u području nadležnosti te Izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, izrađuje i predlaže stručne upute za rad inspektora u području nadležnosti; provodi edukacije sanitarnih inspektora te obavlja stručni nadzor (verifikaciju) rada inspektora za područje nadležnosti, priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga rada; izrađuje Izvještaje o radu, sudjeluje u radu stručnih Povjerenstava i surađuje s drugim tijelima državne uprave u provedbi propisa i obaveza vezanih uz područje nadležnosti, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za sanitarni nadzor zdravstvene ekologije ustrojavaju se:

1.8.1. Služba sanitarne inspekcije za kemikalije i biocidne proizvode

1.8.2. Služba sanitarne inspekcije za javno zdravstvo i epidemiologiju

1.8.3. Služba sanitarne inspekcije za buku, izgradnju i neionizirajuća zračenja

1.8.4. Služba nadzora u području gospodarenja otrovnim kemikalijama.

1.8.1. Služba sanitarne inspekcije za kemikalije
i biocidne proizvode

Članak 44.

Služba sanitarne inspekcije za kemikalije i biocidne proizvode obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području kemikalija i biocidnih proizvoda; provodi sanitarni nadzor nad proizvodnjom, prometom i uporabom opasnih kemikalija, kao i nad korištenjem kemikalija razvrstanih kao akutno toksične 1. kategorije; provodi upravni postupak u vezi s obavljenim nadzorima, kao i druge mjere kada je ugroženo zdravlje ljudi i sigurnost okoliša; osigurava jedinstvenu provedbu zakona i drugih propisa iz djelokruga sanitarnog nadzora vezano uz kemikalije i biocidne proizvode, Služba surađuje i s ostalim službama sanitarne inspekcije, surađuje s drugim tijelima državne uprave i sudjeluje u radu stručnih Povjerenstava u provedbi propisa i obaveza vezanih uz područje nadležnosti. Služba izrađuje i predlaže upute za rad inspektora u području nadležnosti; provodi edukacije sanitarnih inspektora te obavlja stručni nadzor verifikaciju) rada inspektora u područnim uredima za područje svoje nadležnosti; predlaže i organizira provođenje nadzora nad primjenom pojedinih propisa iz nadležnosti. Služba izrađuje prijedloge godišnjih planova inspekcijskih nadzora prema procjeni rizika u području nadležnosti, Izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa, pruža stručnu pomoć i usmjerava na određene zadaće i poslove, brine se o provođenju određenih metoda rada; potiče i daje prijedloge za unaprjeđenje rada sanitarnih inspektora; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga rada, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.8.2. Služba sanitarne inspekcije za javno zdravstvo i epidemiologiju

Članak 45.

Služba sanitarne inspekcije za javno zdravstvo i epidemiologiju obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području zaštite pučanstva od zaraznih bolesti, inspekcijske i druge stručne poslove vezano za zaštitu od duhanskih proizvoda, obavlja sanitarni nadzor nad provođenjem javnozdravstvenih mjera za zaštitu zdravlja ljudi od štetnih čimbenika okoliša; osigurava jedinstvenu provedbu zakona i drugih propisa iz djelokruga sanitarnog nadzora vezano uz zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, bazenskih te ostalih kupališnih voda, prati stanje na područjima koje nadzire sanitarna inspekcija nad provedbom općih, posebnih, sigurnosnih i ostalih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti; provodi nadzor nad provedbom posebnih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti putem ranog otkrivanja izvora zaraze i putova prenošenja zaraze; provodi nadzor nad prijavljivanjem zaraznih bolesti sukladno popisu bolesti koje se prijavljuju, nadzor nad imunizacijom, seroprofilaksom i kemoprofilaksom pučanstva te osoba koje su izložene profesionalnom riziku te prijevozom i izolacijom oboljelih; provodi nadzor nad provedbom ostalih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (mjere u slučaju epidemije ili elementarnih nesreća); provodi nadzor nad mjerama za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija; provodi nadzor nad radom bolničkih povjerenstava za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija u zdravstvenim ustanovama te socijalnim ustanovama koje imaju stacionarne odjele na kojima korisnicima pružaju usluge pojačane njege; provodi nadzor nad postupanjem s medicinskim otpadom koji nastaje unutar objekata u kojima se pruža zdravstvena zaštita; provodi nadzor nad odjelima za hemodijalizu te zdravstvenom ispravnošću vode za hemodijalizu sagledavajući prikupljene podatke dostavljene od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o nadzoru nad ispravnošću iste; Služba surađuje i sa ostalim službama sanitarne inspekcije, surađuje s drugim tijelima državne uprave i sudjeluje u radu stručnih Povjerenstava u provedbi propisa i obaveza vezanih uz područje nadležnosti. Izrađuje i predlaže upute za rad inspektora u području nadležnosti; provodi edukacije sanitarnih inspektora te obavlja stručni nadzor (verifikaciju) rada inspektora u područnim uredima za područje svoje nadležnosti; predlaže i organizira provođenje nadzora nad primjenom pojedinih propisa iz nadležnosti; izrađuje prijedloge godišnjih planova inspekcijskih nadzora, izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa, pruža stručnu pomoć i usmjerava na određene zadaće i poslove, brine se o provođenju određenih metoda rada, potiče i daje prijedloge za unaprjeđenje rada sanitarnih inspektora; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga rada, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.8.3. Služba sanitarne inspekcije za buku, izgradnju i neionizirajuća zračenja

Članak 46.

Služba sanitarne inspekcije za buku, izgradnju i neionizirajuća zračenja obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području zaštite od neionizirajućeg zračenja, provedbe mjera zaštite profesionalno izloženih djelatnika i ostalog pučanstva od štetnog djelovanja zračenja, zaštite od buke u svrhu izbjegavanja, sprečavanja i smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu, uključujući smetnje bukom, osigurava jedinstvenu provedbu zakona i drugih propisa iz djelokruga sanitarnog nadzora vezano uz zaštitu od buke i zaštitu od neionizirajućih zračenja; kao i davanje stručnih mišljenja vezano uz nadzore nad izgradnjom koje je u nadležnosti sanitarne inspekcije; potiče i daje prijedloge za unaprjeđenje rada sanitarnih inspektora; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga rada; obavlja i druge poslove propisane pozitivnim propisima, surađuje i sa ostalim službama sanitarne inspekcije, surađuje s drugim tijelima državne uprave i sudjeluje u radu stručnih Povjerenstava u provedbi propisa i obaveza vezanih uz područje nadležnosti, izrađuje i predlaže upute za rad inspektora u području nadležnosti; provodi edukacije sanitarnih inspektora te obavlja stručni nadzor (verifikaciju) nad radom inspektora u područnim uredima za područje svoje nadležnosti; predlaže i organizira provođenje nadzora nad primjenom pojedinih propisa iz nadležnosti. Služba izrađuje prijedloge godišnjih planova inspekcijskih nadzora, izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa, pruža stručnu pomoć i usmjerava na određene zadaće i poslove, brine se o provođenju određenih metoda rada, potiče i daje prijedloge za unaprjeđenje rada sanitarnih inspektora; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga rada, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.8.4. Služba nadzora u području gospodarenja otrovnim kemikalijama

Članak 47.

Služba nadzora u području gospodarenja otrovnim kemikalijama obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa u području proizvodnje, prerade, korištenja i prometa otrovnih kemikalija i njihovih prekursora iz Zakona o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju. Provodi nadzor nad ispunjavanjem propisanih uvjeta korisnika i krajnjih korisnika za izvođenje posebnih aktivnosti u vezi gospodarenja otrovnim kemikalijama te pravilnost primjene propisanih postupaka i organizacijsko-tehničkih mjera u vezi s kemikalijama, a koja uključuju: proizvodnju, stavljanje na tržište i/ili uporaba otrovnih kemikalija i njihovih prekursora, uvoz otrovnih kemikalija i njihovih prekursora, radi prerade, dorade i/ili stavljanja na tržište, provjeru kakvoće otrovnih kemikalija i njihovih prekursora, način vođenja dokumentacije, ispunjavanje uvjeta glede prostora, zaposlenika i opreme, obavljanje inspekcijskih i drugih poslova kada je to određeno posebnim propisima. Predlaže izmjene i dopune zakona i drugih propisa, izrađuje prijedlog programa rada, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, predlaže i izrađuje upute za rad inspektora, brine o provođenju metode rada; pruža stručnu pomoć pri obavljanju inspekcijskih poslova inspektorima gospodarenja otrovnim kemikalijama, sastavljenom od predstavnika drugih javnopravnih tijela nadležnih za inspekcijske poslove, u onim pitanjima koja su od zajedničkog interesa, suradnja sa međunarodnim institucijama i Nacionalnim povjerenstvom, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe određuju se samostalni izvršitelji u sjedištima područnih ureda Osijek, Rijeka, Split i Zagreb.

1.9. Sektor za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane

Članak 48.

Sektor za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa te službene kontrole u području veterinarstva, sigurnost hrane i hrane za životinje, što podrazumijeva svaki oblik kontrole koji se provodi u odobrenim, odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, odobrenim i registriranim objektima s hranom za životinje i primarnom proizvodnjom hrane za životinje, nusproizvodima životinjskog podrijetla; te subjektima u poslovanju s nusproizvodima, provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole, provodi službene kontrole prometa veterinarsko medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: VMP) u maloprodaji i korištenju; nadzire provođenje monitoringa iz djelokruga veterinarske inspekcije, obavlja službene kontrole i nadzor nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; sudjeluje u radu povjerenstava iz područja veterinarstva, sigurnosti hrane i hrane za životinje; obavlja nadzor nad sustavom provedbe veterinarske djelatnosti i kontrolnim tijelima; provodi službene kontrole zaštite životinja, prometa i označavanja životinja i kontrole veterinarske zaštite okoliša u sklopu postupaka i mjera koje se provode tijekom uzgoja, držanja i rukovanja životinjama te nusproizvodima životinjskog podrijetla čija je svrha sprječavanje onečišćenja okoliša te očuvanje zdravlja ljudi i životinja; provodi službene kontrole nad: sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama, nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica te germinativnim proizvodima, reprodukcijom i farmskim uzgojem životinja, uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla, laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva, sigurnosti hrane i hrane za životinje i svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš; sudjeluje u izradi propisa koje izrađuje nadležno tijelo; sudjeluje u provedbi edukacija iz područja veterinarstva, sigurnosti hrane i hrane za životinje; izrađuje godišnji plan službenih kontrola Službe veterinarske inspekcije; provodi procjenu rizika u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje te u objektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla; nadzire provedbu zakona i drugih propisa iz djelokruga veterinarske inspekcije; provodi službene kontrole u svrhu verifikacije rada veterinarskih inspektora u područnim uredima; obavlja poslove kontrole i nadzora zdravstvenog stanja pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje u prometu i premještanju; obavlja analizu rizika vezano uz međunarodni promet živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; sudjeluje u donošenju zaštitnih mjera koje se odnose na zabranu unošenja, uvoza, provoza i izvoza radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti i drugih štetnih čimbenika na području Republike Hrvatske i Europske unije koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja; koordinira i rukovodi administrativnim, tehničkim stručnim i inspekcijskim poslovima vezanim za korištenje Stručnog sustava za kontrolu prometa životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla te drugim proizvodima (u daljnjem tekstu: TRACES sustav) te provodi kontrolu i nadzor nad primjenom TRACES sustava, nacionalna je kontakt točka prema Europskoj komisiji, nadležnim tijelima država članica Europske unije i trećih zemalja za primjenu TRACES sustavaorganizira i provodi edukacije; izrađuje izvješća, vodi registre i evidencije, surađuje s upravnim i pravosudnim tijelima, stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama i službama za informiranje, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane ustrojavaju se:

1.9.1. Služba veterinarske inspekcije

1.9.2. Služba granične veterinarske inspekcije

1.9.3. Služba za upravljanje TRACES sustavom.

1.9.1. Služba veterinarske inspekcije

Članak 49.

Služba veterinarske inspekcije obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području veterinarstva, sigurnosti hrane i hrane za životinje, zaštite životinja te drugih posebnih propisa; provodi službene kontrole koje obavljaju veterinarski inspektori, u odobrenim objektima, objektima odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, odobrenim i registriranim objektima s hranom za životinje i primarnom proizvodnjom hrane za životinje, nusproizvodima životinjskog podrijetla; te subjektima u poslovanju s nusproizvodima; provodi inspekcijski nadzor i službene kontrole nad prometom VMP-a u maloprodaji i korištenju; nad provođenjem monitoringa iz djelokruga veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad sustavom provedbe veterinarske djelatnosti i kontrolnim tijelima; nad zaštitom životinja, prometom i označavanjem životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje, oplođenih jajnih stanica i germinativnim proizvodima te reprodukcijom; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva, sigurnosti hrane i hrane za životinje te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš; sudjeluje u donošenju godišnjeg plana službenih kontrola; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole, provodi službene kontrole u svrhu verifikacije rada veterinarskih inspektora u područnim uredima; sudjeluje u radu povjerenstava za odobravanje objekata; sudjeluje u radu povjerenstava za ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija za kontrolu zdravlja životinja, hrane i hrane za životinje; organizira i provodi edukacije; izrađuje izvješća, vodi registre i evidencije, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi veterinarske inspekcije ustrojavaju se:

1.9.1.1. Odjel za planiranje, koordinaciju i verifikaciju službenih kontrola

1.9.1.2. Odjel za mobilne veterinarske jedinice.

1.9.1.1. Odjel za planiranje, koordinaciju i verifikaciju službenih kontrola

Članak 50.

Odjel za planiranje, koordinaciju i verifikaciju službenih kontrola obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području veterinarstva, sigurnost hrane i hrane za životinje, daje stručno mišljenje, objašnjenja i upute vezano uz primjenu propisa u području inspekcijskih nadzora veterinarskim inspektorima u područnim službama – u područjima veterinarskog javnog zdravlja; zdravlja životinja, sustava provedbe veterinarske djelatnosti i kontrolnih tijela i dobrobiti životinja; u području hrane i hrane za životinje, nusproizvoda i VMP-a; provodi službene kontrole u svrhu verifikacije rada veterinarskih inspektora u područnim uredima; analizira rad i aktivnosti veterinarske inspekcije i predlaže rješenja za poboljšanje rada i osposobljavanja veterinarskih inspektora; organizira i provodi edukacije; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju zakona i podzakonskih propisa; izrađuje pisane procedure i kontrolne liste za provođenje službenih kontrola i verifikaciju rada veterinarskih inspektora u područnim uredima; provodi službene kontrole u prvom stupnju iz područja veterinarstva, sigurnosti hrane i hrane za životinje uključujući i procjenu sustava samokontrole subjekata pod nadležnošću veterinarske inspekcije; sudjeluje u izradi zakonodavstva vezano uz provođenje službenih kontrola koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja; nusproizvoda i VMP-a; sudjeluje u izradi vodiča i drugih dokumenata iz svoga djelokruga rada; sudjeluje u izradi godišnjeg plana službenih kontrola Službe veterinarske inspekcije i sudjeluje u izradi Višegodišnjeg nacionalnog plana službenih kontrola za područje hrane i hrane za životinje; koordinira izradu godišnjih planova službenih kontrola i izvješća vezano uz provođenje službenih kontrola; sudjeluje u izradi procedura za provođenje službenih kontrola; sudjeluje i provodi procjene rizika u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, te u objektima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla radi određivanja odgovarajuće učestalosti službenih kontrola u istima; sudjeluje u radu povjerenstava za odobravanje objekata; sudjeluje u radu povjerenstava za ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija za kontrolu zdravlja životinja, hrane i hrane za životinje; sudjeluje u koordinaciji i komunikaciji s tijelima državne uprave i drugim institucijama u Republici Hrvatskoj uključenim u sustav sigurnosti hrane, hrane za životinje, zdravlja i zaštite životinja, nusproizvoda i VMP-a, te obavlja poslove koji se provode u suradnji s drugim tijelima i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.9.1.2. Odjel za mobilne veterinarske jedinice

Članak 51.

Odjel za mobilne veterinarske jedinice obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području međunarodnog i nacionalnog prometa nad pošiljkama životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, germinativnih proizvoda životinja, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, stelje i sijena, kao i drugih predmeta i roba kojima se može prenijeti zarazna ili nametnička bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja; na mjestima utovara, istovara te u prometu i premještanju na području Republike Hrvatske u svrhu udovoljavanja propisanim uvjetima, u koordinaciji s nadležnim tijelom sudjeluje u odobravanju objekata za prometovanje životinjama i proizvodnjom i prometovanjem gerimnativnih proizvoda, obavlja inspekcijske poslove nad sljedivošću životinja, svim subjektima uključenima u njihovo označavanje i registraciju, obavlja nadzor nad subjektima koji se bave prijevozničkom djelatnosti te provjerava stanje i opremljenost prijevoznih sredstava i uvjete prijevoza; samostalno planira i obavlja te sudjeluje u zajedničkim inspekcijskim nadzorima i kontrolama pošiljaka u prometu s drugim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj zaduženih za kontrolu prijevoznih sredstava i roba u prometu; daje preporuke, stručna mišljenja, objašnjenja i upute pravnim i fizičkim osobama te službenim osobama nadležnih veterinarskih tijela vezano za međunarodni i nacionalni promet pošiljaka, prati EU propise te sudjeluje u izradi nacionalnih propisa i ostalih dokumenata koji se odnose na međunarodni i nacionalni promet pošiljaka; organizira i provodi edukacije za službene osobe u okviru nadležnih veterinarskih i drugih tijela te gospodarskih subjekata iz područja prometa pošiljaka; aktivno surađuje u radnim tijelima Europske komisije te s domaćim i međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja prometa; obavlja poslove koordinacije i komunikacije s drugim tijelima u području prometa i premještanja pošiljka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, stelje i sijena te gerimantivnih proizvoda životinja; daje mišljenja, izrađuje izvješća, vodi registre i evidencije; koordinira izradu godišnjih planova službenih kontrola i izvješća vezano uz provođenje službenih kontrola te izrađuje procedure za provođenje službenih kontrola u području prometa pošiljaka; sudjeluje u procjeni rizika; obavlja poslove koji se provode u suradnji s drugim tijelima; obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.9.2. Služba granične veterinarske inspekcije

Članak 52.

Služba granične veterinarske inspekcije, u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvom, obavlja službene kontrole i druge službene aktivnosti u međunarodnom prometu na vanjskim granicama Republike Hrvatske prema trećim zemljama nad pošiljkama životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, stelje i sijena, kao i drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili nametnička bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja; koordinira i rukovodi administrativnim, tehničkim, stručnim i inspekcijskim poslovima vezanim za korištenje TRACES sustava od strane granične veterinarske inspekcije na centralnoj, regionalnoj i lokalnoj razini; nacionalna je kontakt točka prema Europskoj komisiji, nadležnim tijelima država članica Europske unije i trećih zemalja za provođenje uvoznih i provoznih kontrola nad pošiljkama koje se iz trećih zemalja preko vanjskih granica Republike Hrvatske unose na područje Europske unije te primjenu TRACES sustava iz područja rada granične veterinarske inspekcije; provodi verifikaciju službenih kontrola nad radom službenih osoba u okviru nadležnih graničnih inspekcijskih postaja u svrhu procjene učinkovitosti provođenja službenih kontrola; provodi zajedničke verifikacije službenih kontrola s carinskim službenicima nad nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca, unošenjem proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u osobnoj prtljazi putnika i uvozom hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja ne predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost; daje preporuke, stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svrhu unaprjeđenja rada; sudjeluje u izradi analize rizika u svezi s međunarodnim prometom živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; osigurava i provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; aktivno surađuje s drugim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj zaduženih za kontrolu prijevoznih sredstava i pošiljaka u međunarodnom prometu te otkrivanje i suzbijanje ilegalnih radnji odnosno neregistriranih djelatnosti iz područja veterinarstva; pruža logističku i stručnu pomoć carinskim i policijskim službenicima vezano za prekogranični promet kućnim ljubimcima, zaštićenim životinjskim vrstama u skladu s Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (u daljnjem tekstu: CITES), invazivnim životinjskom vrstama te unošenju pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u osobnoj prtljazi putnika; prati EU propise te sudjeluje u izradi propisa i drugih dokumenata koji se odnose na promet pošiljaka koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu na graničnim veterinarskim postajama; daje preporuke, stručna mišljenja, objašnjenja i upute pravnim i fizičkim osobama te službenim osobama nadležnih veterinarskih i drugih tijela vezano za međunarodni promet, organizira i provodi edukacije za službene osobe u okviru nadležnih veterinarskih i drugih tijela te gospodarskih subjekata iz područja prometa pošiljaka i primjene TRACES sustava; aktivno surađuje u radnim tijelima Europske komisije te s domaćim i međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja nacionalnog i međunarodnog prometa i primjenu TRACES sustava; izrađuje izvješća te vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga rada Službe, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi granične veterinarske inspekcije ustrojavaju se:

1.9.2.1. Područni odjel – Granična veterinarska postaja Zračna luka Zagreb

1.9.2.2. Područni odjel – Granična veterinarska postaja Stara Gradiška

1.9.2.3. Područni odjel – Granična veterinarska postaja Bajakovo

1.9.2.4. Područni odjel – Granična veterinarska postaja Karasovići

1.9.2.5. Područni odjel – Granična veterinarska postaja Nova Sela

1.9.2.6. Područni odjel – Granična veterinarska postaja Luka Rijeka

1.9.2.7. Područni odjel – Granična veterinarska postaja Luka Ploče.

1.9.2.1. Područni odjel – Granična veterinarska postaja Zračna luka Zagreb

Članak 53.

Područni odjel – Granična veterinarska postaja Zračna luka Zagreb, u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvom, na graničnom prijelazu Zračna luka Zagreb, obavlja inspekcijske i druge službene kontrole u međunarodnom prometu nad pošiljkama životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, stelje i sijena, kao i drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili nametnička bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja; u svrhu provjere udovoljavanja propisanim veterinarskim uvjetima za uvoz, provoz ili izvoz obavlja preglede prateće veterinarske dokumentacije za pošiljke koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu; provjerava uvjete prijevoza, dobrobit i zdravstveno stanje životinja, pakiranje proizvoda, veterinarsko-zdravstvenu ispravnost i kvalitetu proizvoda; obavlja službena uzorkovanja živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje radi ispitivanja njihova zdravstvena statusa i zdravstvene ispravnosti; provjerava dobrobit životinja prilikom izlaza iz Republike Hrvatske u treće zemlje; obavlja nadzor i veterinarske preglede pošiljaka koje se unose u skladišta u slobodnoj zoni, slobodna skladišta, carinska skladišta ili skladišta za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu; obavlja naplatu naknade za veterinarske preglede u međunarodnom prometu; pruža stručnu pomoć carinskim i policijskim službenicima vezano za prekogranični promet kućnim ljubimcima, zaštićenim životinjskim vrstama u skladu s CITES konvencijom, te unošenjem pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u osobnoj prtljazi putnika;osim na području graničnog prijelaza Zračna luka Zagreb i na drugim graničnim prijelazima Republike Hrvatske prema trećim zemljama provodi zajedničke verifikacije službenih kontrola s carinskim službenicima nad nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca, unošenjem proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u osobnoj prtljazi putnika i uvozom hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja ne predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost; unosi podatke vezane za međunarodni promet u TRACES sustav i druge propisane baze podataka; izrađuje izvješća te vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.9.2.2. Područni odjel – Granična veterinarska postaja Stara Gradiška

Članak 54.

Područni odjel – Granična veterinarska postaja Stara Gradiška, u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvom, na graničnom prijelazu Stara Gradiška, obavlja inspekcijske i druge službene kontrole u međunarodnom prometu nad pošiljkama životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, stelje i sijena, kao i drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili nametnička bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja; u svrhu provjere udovoljavanja propisanim veterinarskim uvjetima za uvoz, provoz ili izvoz obavlja preglede prateće veterinarske dokumentacije za pošiljke koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu; provjerava uvjete prijevoza, dobrobit i zdravstveno stanje životinja, pakiranje proizvoda, veterinarsko-zdravstvenu ispravnost i kvalitetu proizvoda; obavlja službena uzorkovanja živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje radi ispitivanja njihova zdravstvena statusa i zdravstvene ispravnosti; provjerava dobrobit životinja prilikom izlaza iz Republike Hrvatske u treće zemlje; obavlja nadzor i veterinarske preglede pošiljaka koje se unose u skladišta u slobodnoj zoni, slobodna skladišta, carinska skladišta ili skladišta za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu; obavlja naplatu naknade za veterinarske preglede u međunarodnom prometu; pruža stručnu pomoć carinskim i policijskim službenicima vezano za prekogranični promet kućnim ljubimcima, zaštićenim životinjskim vrstama u skladu s CITES konvencijom, te unošenjem pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u osobnoj prtljazi putnika;osim na području graničnog prijelaza Stara Gradiška i na drugim graničnim prijelazima Republike Hrvatske prema trećim zemljama provodi zajedničke verifikacije službenih kontrola s carinskim službenicima nad nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca, unošenjem proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u osobnoj prtljazi putnika i uvozom hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja ne predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost; unosi podatke vezane za međunarodni promet u TRACES sustav i druge propisane baze podataka; izrađuje izvješća te vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.9.2.3. Područni odjel – Granična veterinarska postaja Bajakovo

Članak 55.

Područni odjel – Granična veterinarska postaja Bajakovo, u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvom, na graničnom prijelazu Bajakovo, obavlja inspekcijske i druge službene kontrole u međunarodnom prometu nad pošiljkama životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, stelje i sijena, kao i drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili nametnička bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja; u svrhu provjere udovoljavanja propisanim veterinarskim uvjetima za uvoz, provoz ili izvoz obavlja preglede prateće veterinarske dokumentacije za pošiljke koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu; provjerava uvjete prijevoza, dobrobit i zdravstveno stanje životinja, pakiranje proizvoda, veterinarsko-zdravstvenu ispravnost i kvalitetu proizvoda; obavlja službena uzorkovanja živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje radi ispitivanja njihova zdravstvena statusa i zdravstvene ispravnosti; provjerava dobrobit životinja prilikom izlaza iz Republike Hrvatske u treće zemlje; obavlja nadzor i veterinarske preglede pošiljaka koje se unose u skladišta u slobodnoj zoni, slobodna skladišta, carinska skladišta ili skladišta za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu; obavlja naplatu naknade za veterinarske preglede u međunarodnom prometu; pruža stručnu pomoć carinskim i policijskim službenicima vezano za prekogranični promet kućnim ljubimcima, zaštićenim životinjskim vrstama u skladu s CITES konvencijom, te unošenjem pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u osobnoj prtljazi putnika; osim na području graničnog prijelaza Bajakovo i na drugim graničnim prijelazima Republike Hrvatske prema trećim zemljama provodi zajedničke verifikacije službenih kontrola s carinskim službenicima nad nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca, unošenjem proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u osobnoj prtljazi putnika i uvozom hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja ne predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost; unosi podatke vezane za međunarodni promet u TRACES sustav i druge propisane baze podataka; izrađuje izvješća te vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.9.2.4. Područni odjel – Granična veterinarska postaja Karasovići

Članak 56.

Područni odjel – Granična veterinarska postaja Karasovići, u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvom, na graničnom prijelazu Karasovići, obavlja inspekcijske i druge službene kontrole u međunarodnom prometu nad pošiljkama životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, stelje i sijena, kao i drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili nametnička bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja; u svrhu provjere udovoljavanja propisanim veterinarskim uvjetima za uvoz, provoz ili izvoz obavlja preglede prateće veterinarske dokumentacije za pošiljke koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu; provjerava uvjete prijevoza, dobrobit i zdravstveno stanje životinja, pakiranje proizvoda, veterinarsko-zdravstvenu ispravnost i kvalitetu proizvoda; obavlja službena uzorkovanja živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje radi ispitivanja njihova zdravstvena statusa i zdravstvene ispravnosti; provjerava dobrobit životinja prilikom izlaza iz Republike Hrvatske u treće zemlje; obavlja nadzor i veterinarske preglede pošiljaka koje se unose u skladišta u slobodnoj zoni, slobodna skladišta, carinska skladišta ili skladišta za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu; obavlja naplatu naknade za veterinarske preglede u međunarodnom prometu; pruža stručnu pomoć carinskim i policijskim službenicima vezano za prekogranični promet kućnim ljubimcima, zaštićenim životinjskim vrstama u skladu s CITES konvencijom, te unošenjem pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u osobnoj prtljazi putnika; osim na području graničnog prijelaza Karasovići i na drugim graničnim prijelazima Republike Hrvatske prema trećim zemljama provodi zajedničke verifikacije službenih kontrola s carinskim službenicima nad nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca, unošenjem proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u osobnoj prtljazi putnika i uvozom hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja ne predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost; unosi podatke vezane za međunarodni promet u TRACES sustav i druge propisane baze podataka; izrađuje izvješća te vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.9.2.5. Područni odjel – Granična veterinarska postaja Nova Sela

Članak 57.

Područni odjel – Granična veterinarska postaja Nova Sela, u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvom, na graničnom prijelazu Nova Sela, obavlja inspekcijske i druge službene kontrole u međunarodnom prometu nad pošiljkama životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, stelje i sijena, kao i drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili nametnička bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja; u svrhu provjere udovoljavanja propisanim veterinarskim uvjetima za uvoz, provoz ili izvoz obavlja preglede prateće veterinarske dokumentacije za pošiljke koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu; provjerava uvjete prijevoza, dobrobit i zdravstveno stanje životinja, pakiranje proizvoda, veterinarsko-zdravstvenu ispravnost i kvalitetu proizvoda; obavlja službena uzorkovanja živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje radi ispitivanja njihova zdravstvena statusa i zdravstvene ispravnosti; provjerava dobrobit životinja prilikom izlaza iz Republike Hrvatske u treće zemlje; obavlja nadzor i veterinarske preglede pošiljaka koje se unose u skladišta u slobodnoj zoni, slobodna skladišta, carinska skladišta ili skladišta za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu; obavlja naplatu naknade za veterinarske preglede u međunarodnom prometu; pruža stručnu pomoć carinskim i policijskim službenicima vezano za prekogranični promet kućnim ljubimcima, zaštićenim životinjskim vrstama u skladu s CITES konvencijom, te unošenjem pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u osobnoj prtljazi putnika; osim na području graničnog prijelaza Nova Sela i na drugim graničnim prijelazima Republike Hrvatske prema trećim zemljama provodi zajedničke verifikacije službenih kontrola s carinskim službenicima nad nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca, unošenjem proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u osobnoj prtljazi putnika i uvozom hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja ne predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost; unosi podatke vezane za međunarodni promet u TRACES sustav i druge propisane baze podataka; izrađuje izvješća te vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.9.2.6. Područni odjel – Granična veterinarska postaja Luka Rijeka

Članak 58.

Područni odjel – Granična veterinarska postaja Luka Rijeka, u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvom, na graničnom prijelazu Luka Rijeka, obavlja inspekcijske i druge službene kontrole u međunarodnom prometu nad pošiljkama životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, stelje i sijena, kao i drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili nametnička bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja; u svrhu provjere udovoljavanja propisanim veterinarskim uvjetima za uvoz, provoz ili izvoz obavlja preglede prateće veterinarske dokumentacije za pošiljke koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu; provjerava uvjete prijevoza, dobrobit i zdravstveno stanje životinja, pakiranje proizvoda, veterinarsko-zdravstvenu ispravnost i kvalitetu proizvoda; obavlja službena uzorkovanja živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje radi ispitivanja njihova zdravstvena statusa i zdravstvene ispravnosti; provjerava dobrobit životinja prilikom izlaza iz Republike Hrvatske u treće zemlje; obavlja nadzor i veterinarske preglede pošiljaka koje se unose u skladišta u slobodnoj zoni, slobodna skladišta, carinska skladišta ili skladišta za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu; obavlja naplatu naknade za veterinarske preglede u međunarodnom prometu; pruža stručnu pomoć carinskim i policijskim službenicima vezano za prekogranični promet kućnim ljubimcima, zaštićenim životinjskim vrstama u skladu s CITES konvencijom, te unošenjem pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u osobnoj prtljazi putnika; osim na području graničnog prijelaza Luka Rijeka i na drugim graničnim prijelazima Republike Hrvatske prema trećim zemljama provodi zajedničke verifikacije službenih kontrola s carinskim službenicima nad nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca, unošenjem proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u osobnoj prtljazi putnika i uvozom hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja ne predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost; unosi podatke vezane za međunarodni promet u TRACES sustav i druge propisane baze podataka; izrađuje izvješća te vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.9.2.7. Područni odjel – Granična veterinarska postaja Luka Ploče

Članak 59.

Područni odjel – Granična veterinarska postaja Luka Ploče, u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvom, na graničnom prijelazu Luka Ploče, obavlja inspekcijske i druge službene kontrole u međunarodnom prometu nad pošiljkama životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje, stelje i sijena, kao i drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili nametnička bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja; u svrhu provjere udovoljavanja propisanim veterinarskim uvjetima za uvoz, provoz ili izvoz obavlja preglede prateće veterinarske dokumentacije za pošiljke koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu; provjerava uvjete prijevoza, dobrobit i zdravstveno stanje životinja, pakiranje proizvoda, veterinarsko-zdravstvenu ispravnost i kvalitetu proizvoda; obavlja službena uzorkovanja živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje radi ispitivanja njihova zdravstvena statusa i zdravstvene ispravnosti; provjerava dobrobit životinja prilikom izlaza iz Republike Hrvatske u treće zemlje; obavlja nadzor i veterinarske preglede pošiljaka koje se unose u skladišta u slobodnoj zoni, slobodna skladišta, carinska skladišta ili skladišta za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu; obavlja naplatu naknade za veterinarske preglede u međunarodnom prometu; pruža stručnu pomoć carinskim i policijskim službenicima vezano za prekogranični promet kućnim ljubimcima, zaštićenim životinjskim vrstama u skladu s CITES konvencijom, te unošenjem pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u osobnoj prtljazi putnika; osim na području graničnog prijelaza Luka Ploče i na drugim graničnim prijelazima Republike Hrvatske prema trećim zemljama provodi zajedničke verifikacije službenih kontrola s carinskim službenicima nad nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca, unošenjem proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja u osobnoj prtljazi putnika, uvozom hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja ne predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost te nad prometom pošiljaka preko Neumskog koridora u skladu s EU zakonodavstvom; unosi podatke vezane za međunarodni promet u TRACES sustav i druge propisane baze podataka; izrađuje izvješća te vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.9.3. Služba za upravljanje TRACES sustavom

Članak 60.

Služba za upravljanje TRACES sustavom koordinira i rukovodi administrativnim tehničkim stručnim i inspekcijskim poslovima vezanim za korištenje TRACES sustava iz područja veterinarstva; obavlja inspekcijske i druge stručne poslove nad primjenom TRACES sustava u Republici Hrvatskoj na centralnoj, regionalnoj i lokalnoj razini; nadzire ispravnost svih funkcionalnosti TRACES sustava te prati pravovremenu razmjenu podataka i dokumenata u TRACES sustavu u odnosu na službene kontrole koje se provode nad životinjama i robama u prometu; provodi verifikaciju službenih kontrola nad radom službenih osoba u okviru nadležnih veterinarskih tijela u svrhu procjene učinkovitosti primjene TRACES sustava, daje preporuke, stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svrhu unaprjeđenja rada, prati EU propise; nacionalna je kontakt točka prema Europskoj komisiji, nadležnim tijelima država članica Europske unije i trećih zemalja za primjenu TRACES sustava; sudjeluje u izradi nacionalnih propisa i ostalih dokumenata koji se odnose na primjenu TRACES sustava u međunarodnom i nacionalnom prometu; sudjeluje u izradi godišnjih planova uzorkovanja i analiza pošiljaka živih životinja i proizvoda životinjskog i neživotinjskog podrijetla u prometu na jedinstvenom unutarnjem europskom tržištu i iz uvoza; organizira i provodi edukacije za korisnike TRACES sustava u okviru nadležnih veterinarskih i drugih tijela te gospodarskih subjekata; aktivno surađuje u radnim tijelima Europske komisije te s domaćim i međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa i TRACES sustava; izrađuje izvješća te vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga rada Službe, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbe u upravnom sporu, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za upravljanje TRACES sustavom ustrojavaju se:

1.9.3.1. Odjel za administrativne poslove i koordinaciju TRACES aktivnosti

1.9.3.2. Odjel za nadzor korištenja TRACES sustava.

1.9.3.1. Odjel za administrativne poslove i koordinaciju TRACES aktivnosti

Članak 61.

Odjel za administrativne poslove i koordinaciju TRACES aktivnosti nacionalna je kontakt točka prema Europskoj komisiji, nadležnim tijelima država članica Europske unije i trećih zemalja za primjenu TRACES sustava; koordinira i rukovodi administrativnim, tehničkim i stručnim poslovima vezanim za korištenje TRACES sustava u Republici Hrvatskoj na centralnoj, regionalnoj i lokalnoj razini; osigurava tehničku pomoć za rad u TRACES sustavu, daje preporuke, stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svrhu unaprjeđenja rada, prati EU propise te sudjeluje i daje preporuke i mišljenja pri izradi nacionalnih propisa i ostalih dokumenata koji se odnose na primjenu TRACES sustava u međunarodnom i nacionalnom prometu; sudjeluje u izradi godišnjih planova uzorkovanja i analiza pošiljaka živih životinja i proizvoda životinjskog i neživotinjskog podrijetla u prometu na jedinstvenom unutarnjem europskom tržištu i iz uvoza; organizira i provodi edukacije za korisnike TRACES sustava u okviru nadležnih veterinarskih i drugih tijela te gospodarskih subjekata; aktivno surađuje u radnim tijelima Europske komisije te s domaćim i međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa i TRACES sustava; izrađuje izvješća te vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga rada Odjela

1.9.3.2. Odjel za nadzor korištenja TRACES sustava

Članak 62.

Odjel za nadzor korištenja TRACES sustava obavlja inspekcijske i druge stručne poslove te koordinira i rukovodi inspekcijskim poslovima vezanim za korištenje TRACES sustava u Republici Hrvatskoj na centralnoj, regionalnoj i lokalnoj razini; kontrolira razmjenu podataka o službenim kontrolama unesenim u TRACES sustav, izrađuje godišnje planove te provodi verifikaciju službenih kontrola nad radom službenih osoba u okviru nadležnih veterinarskih tijela u svrhu procjene učinkovitosti primjene TRACES sustava; daje preporuke, stručna mišljenja, objašnjenja i upute u svrhu unaprjeđenja rada; aktivno surađuje u radnim tijelima Europske komisije te s domaćim i međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja službenih kontrola životinja i roba u prometu; izrađuje izvješća te vodi registre, evidencije, upravne i neupravne postupke u okviru djelokruga rada Odjela.

1.10. Sektor za nadzor poljoprivrede

Članak 63.

Sektor za nadzor poljoprivrede obavlja inspekcijske i druge stručne poslove i službene kontrole, koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području poljoprivrede iz nadležnosti poljoprivredne inspekcije kao i inspekcijski nadzor i drugih područja sukladno posebnom zakonu; vodi i rješava upravne postupke; planira, organizira, prati i analizira rad poljoprivredne inspekcije; sudjeluje u uspostavi i provedbi modela za unaprjeđenje rada poljoprivrednih inspektora; provodi verifikaciju rada poljoprivrednih inspektora koji se odnosi na pravilno vođenje inspekcijskog nadzora, upravnog postupka, te postupka koji prethodi sudskim postupcima i sudjeluje u provođenju istog, a s ciljem osiguravanja kvalitete i ujednačavanja rada poljoprivrednih inspektora; priprema stručna mišljenja, objašnjenja, očitovanja i upute u vezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; analizira rad i aktivnosti poljoprivredne inspekcije u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u izradi planiranja provođenja i priprema naputke za provođenja ciljanih inspekcijskih nadzora te izvještava o rezultatima istih; obavlja poslove u vezi s izvršenjem inspekcijskih rješenja; osigurava potrebnu edukaciju inspektora iz svoga djelokruga; osigurava informacije o nadzoru koji provode inspekcije; priprema prijedloge odgovora na razne upite i predstavke građana i pravnih osoba iz svoga djelokruga; izrađuje stručne podloge, daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; sudjeluje u pripremi i provedbi međunarodnih projekata; prati i provodi međunarodne projekte iz svoga djelokruga; brine o materijalnim i tehničkim uvjetima za obavljanje inspekcijskih poslova; sudjeluje u uspostavi informacijskog sustava inspekcijskog postupanja; sudjeluje u pripremi informatizacije ustrojstvenih jedinica Sektora; osigurava korištenje odgovarajućih baza podataka; vodi evidencije i druge podatke za računalne baze podataka koji se odnose na obavljanje inspekcijskog nadzora i službenih kontrola, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za nadzor poljoprivrede ustrojavaju se:

1.10.1. Služba nadzora resursa, proizvodnje i potpora u poljoprivredi

1.10.2. Služba nadzora hrane i vina.

1.10.1. Služba nadzora resursa, proizvodnje i potpora u poljoprivredi

Članak 64.

Služba nadzora resursa, proizvodnje i potpora u poljoprivredi obavlja inspekcijske i druge stručne poslove i službene kontrole, koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području poljoprivrednih resursa, poljoprivredne proizvodnje uključujući ekološku proizvodnju i potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju kao i inspekcijski nadzor i drugih područja sukladno posebnom zakonu; provjerava ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenima na temelju njih; rješava u upravnim stvarima iz svoga djelokruga; sudjeluje u uspostavi i provedbi modela za unaprjeđenje rada poljoprivrednih inspektora; provodi verifikaciju rada poljoprivrednih inspektora koji se odnosi na pravilno vođenje inspekcijskog nadzora, upravnog postupka, te postupka koji prethodi sudskim postupcima i sudjeluje u provođenju istog, a s ciljem osiguravanja kvalitete i ujednačavanja rada poljoprivrednih inspektora; priprema stručna mišljenja, objašnjenja, očitovanja i upute u vezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; analizira rad i aktivnosti poljoprivredne inspekcije u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u izradi planiranja provođenja i priprema naputke za provođenja ciljanih inspekcijskih nadzora te izvještava o rezultatima istih; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; priprema prijedloge odgovora na razne upite kao i predstavke građana, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi nadzora resursa, proizvodnje i potpora u poljoprivredi ustrojavaju se:

1.10.1.1. Odjel nadzora resursa i potpora u poljoprivredi

1.10.1.2. Odjel nadzora proizvodnje u poljoprivredi.

1.10.1.1. Odjel nadzora resursa i potpora u poljoprivredi

Članak 65.

Odjel nadzora resursa i potpora u poljoprivredi obavlja inspekcijske i druge stručne poslove i službene kontrole, koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području poljoprivrednih proizvodnih resursa te potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju kao i inspekcijski nadzor i drugih područja sukladno posebnom zakonu; u području održavanja, zaštite, korištenja, raspolaganja i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta te neovlaštenog ulaska u posjed i korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države; proizvodnje, stavljanja na tržište, označivanja i upotrebe gnojiva i poboljšivača tla; onečišćenja tla i voda uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla; nadzor korisnika mjera Zajedničke poljoprivredne politike i potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju; korisnika mjera tržnih intervencija; usklađenost voća, povrća, banana s tržišnim standardima te sustava certifikacije u sektoru hmelja; usklađenost voća, povrća, banana i hmelja s tržišnim standardima pri stavljanju na tržište i izvozu na zahtjev stranke radi provjere usklađenosti i certificiranja u svrhu izdavanja certifikata određenih propisom o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; transakcije koju provode države članice u svezi s provođenjem naknadne kontrole velikih korisnika potpora svih mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, osim korisnika izvoznih potpora; pravila o organizacijama proizvođača, udruženjima organizacija proizvođača i sektorskim organizacijama; korisnika mjera informiranja i promocije; korisnika mjera trgovine s trećim zemljama; posebnih odredbi za pojedine sektore; mjera javnih intervencija i privatnog skladištenja i sustava ograničavanja proizvodnje; korisnika potpora za preradu određenih proizvoda; korisnike naknade za proizvodnju određenih proizvoda i potpora uređenih za određene sektore proizvodnje; uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda koja izrijekom nisu stavljena u nadležnost drugih inspektora; područje proizvodnje, odabiranja i trgovine uzgojno valjanih životinja; rad udruženja i organizacija te drugih nadležnih tijela koji se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja, provedbu tehničkih aktivnosti povezanih s upravljanjem uzgojnim programima; provedbu odobrenog uzgojnog programa; provedbu testiranja rasta, razvoja, proizvodnih odlika (fenotip) i genetskog vrednovanja uzgojno valjanih životinja povezanih s upravljanjem njihovim uzgojnim programima; trgovinu uzgojno valjanim životinjama; prikupljanje, dokumentiranje, razmjenjivanje, ustupanje i korištenje živih životinja i genetskog i biološkog materijala u banci gena; korištenje uzgojno valjanih rasplodnjaka u prirodnom pripustu i vođenje evidencije o prirodnom pripustu; obavljanje umjetnog osjemenjivanja i vođenje evidencije o obavljenim osjemenjivanjima; rad odobrenih centara i vođenje evidencija; uzgoj i trgovina matica pčela; uzgoj uzgojno valjanih životinja; poštivanje uvjeta i pravila sportskog konjičkog natjecanja; držanje pčela i korištenja pčelinje paše; korisnika mjera posebnih pomoći u sektoru pčelarstva; tržišnih standarda za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, u proizvodnji; definicija, oznaka i prodajnih oznaka u sektorima ili proizvodima: govedine i teletine, mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih prehrani ljudi, jaja i mesa peradi; uspostave i primjene ljestvice EU za klasiranje i označivanje trupova u sektoru govedine i teletine, svinjetine, ovčetine i kozletine; ostalih tržišnih standarda, tržišnih mjera i pravila te posebnih odredbi sukladno propisima o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda prema nadležnosti; službene kontrole sustava proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka; službene kontrole organizacija proizvođača, udruženja organizacija proizvođača i sektorskih organizacija u području stočarstva; službene kontrole standarda kvalitete i označivanja hrane i hrane za životinje životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; službene kontrole standarda kvalitete i označivanja hrane za životinje na razini proizvodnje i prerade hrane te maloprodaje bez obzira na podrijetlo; obavljanje registrirane, neregistrirane i dopunske djelatnosti u poljoprivredi iz svoga djelokruga; i druga područja sukladno posebnom zakonu; rješava u upravnim stvarima; sudjeluje u uspostavi i provedbi modela za unaprjeđenje rada poljoprivrednih inspektora; provodi stručni nadzor nad radom poljoprivrednih inspektora s ciljem osiguravanja kvalitete, ujednačavanja i verifikacije rada poljoprivrednih inspektora; priprema stručna mišljenja, objašnjenja, očitovanja i upute u vezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; analizira rad i aktivnosti poljoprivredne inspekcije u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u izradi planiranja provođenja i priprema naputke za provođenja ciljanih inspekcijskih nadzora te izvještava o rezultatima istih; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; priprema prijedloge odgovora na razne upite kao i predstavke građana i pravnih osoba iz svoga djelokruga; prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.10.1.2. Odjel nadzora proizvodnje u poljoprivredi

Članak 66.

Odjel nadzora proizvodnje u poljoprivredi obavlja inspekcijske i druge stručne poslove i službene kontrole, koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području poljoprivredne proizvodnje uključujući ekološku proizvodnju kao i inspekcijski nadzor i drugih područja sukladno posebnom zakonu; u području kakvoće, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja te sprječavanja štetnih posljedica od primjene sredstava za zaštitu bilja za zdravlje ljudi, životinja, bilja i sastavnice okoliša; kakvoće i označavanja poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište, GMO sjemena i sadnog materijala; poljoprivredne proizvodnje duhana, konoplje i maka u dijelu nadležnosti; uzgoj drvenastih kultura kratkih oplodnji; ekološku proizvodnju i označivanju ekoloških proizvoda na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, na razini proizvodnje i prerade, na razini maloprodaje hrane te pri uvozu, u carinskim skladištima ili na mjestu odredišta; rad ovlaštenih kontrolnih tijela za stručnu kontrolu u ekološkoj proizvodnji u proizvodnji i na tržištu; integrirane proizvodnje; zdravstvene ispravnosti i higijene hrane biljnog podrijetla i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, kvalitete i označivanja, reklamiranja i prezentiranja hrane te informiranja potrošača o hrani i to hrane biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, standarda kvalitete i označivanja hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti; kontaminanata u hrani na razini primarne proizvodnje; GMO hrane biljnog podrijetla i GMO hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti te označivanja na razini maloprodaje; mjera prikupljanja podataka i izvješćivanja o cijenama poljoprivrednih proizvoda te drugih područja, uređenja uskladištenja žitarica i industrijskog bilja; obavljanje registrirane, neregistrirane i dopunske djelatnosti u poljoprivredi iz svoga djelokruga; i druga područja sukladno posebnom zakonu; rješava u upravnim stvarima iz svoga djelokruga; sudjeluje u uspostavi i provedbi modela za unaprjeđenje rada poljoprivrednih inspektora; provodi stručni i nadzor nad radom poljoprivrednih inspektora s ciljem osiguravanja kvalitete, ujednačavanja i verifikacije rada poljoprivrednih inspektora; priprema stručna mišljenja, objašnjenja, očitovanja i upute u vezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; analizira rad i aktivnosti poljoprivredne inspekcije u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u izradi planiranja provođenja i priprema naputke za provođenja ciljanih inspekcijskih nadzora te izvještava o rezultatima istih; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; priprema prijedloge odgovora na razne upite kao i predstavke građana i pravnih osoba iz svoga djelokruga; prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.10.2. Služba nadzora hrane i vina

Članak 67.

Služba nadzora hrane i vina obavlja inspekcijske i druge stručne poslove i službene kontrole, koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području u području hrane, voda, sokova i osvježavajućih pića na tržištu, vina, vinarstva, vinogradarstva i jakih alkoholnih pića kao i inspekcijski nadzor i drugih područja sukladno posebnom zakonu; provjerava ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenima na temelju njih; rješava u upravnim stvarima iz svoga djelokruga; sudjeluje u uspostavi i provedbi modela za unaprjeđenje rada poljoprivrednih inspektora; provodi verifikaciju rada poljoprivrednih inspektora koji se odnosi na pravilno vođenje inspekcijskog nadzora, upravnog postupka, te postupka koji prethodi sudskim postupcima i sudjeluje u provođenju istog, a s ciljem osiguravanja kvalitete i ujednačavanja rada poljoprivrednih inspektora; priprema stručna mišljenja, objašnjenja, očitovanja i upute u vezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; analizira rad i aktivnosti poljoprivredne inspekcije u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u izradi planiranja provođenja i priprema naputke za provođenja ciljanih inspekcijskih nadzora te izvještava o rezultatima istih; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; priprema prijedloge odgovora na razne upite kao i predstavke građana i pravnih osoba iz svoga djelokruga, obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga kao i druge poslove po nalogu nadređenih. Služba je zadužena da u području inspekcijskog nadzora poljoprivredne inspekcije nad hranom biljnog podrijetla i hranom za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, u skladu s propisima kojima se uređuju službene kontrole i monitoring hrane i hrane za životinje, osigurava obavljanje procesa upravljanja dijelom podataka službenih kontrola i monitoringa hrane biljnog podrijetla i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje, u kontekstu njihova harmoniziranog prikupljanja i validacije te dostavljanja tijelu nadležnom za obavljanje poslova procjene rizika na nacionalnoj razini na daljnje postupanje odnosno njihova prijavljivanja Europskoj komisiji i EFSA-i, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi nadzora hrane i vina ustrojavaju se:

1.10.2.1. Odjel nadzora hrane

1.10.2.2. Odjel nadzora vina i pića.

1.10.2.1. Odjel nadzora hrane

Članak 68.

Odjel nadzora hrane obavlja inspekcijske i druge stručne poslove i službene kontrole, koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području standarda kvalitete i označivanja hrane, reklamiranja i prezentiranja hrane te informiranja potrošača o hrani na razini proizvodnje, prerade i maloprodaje bez obzira na podrijetlo uključujući posebne propise o sljedivosti i označivanju proizvoda ribarstva kao i inspekcijski nadzor i drugih područja sukladno posebnom zakonu; označivanja alergena na razini maloprodaje; tržišnih standarda za mlijeko i mliječne proizvode, mazive masti, maslinovo ulje i stolne masline, prerađeno voće i povrće, u proizvodnji i maloprodaji te pri stavljanju na tržište; tržišnih standarda za goveđe meso životinja starosti do 12 mjeseci, jaja i meso peradi, maslina i maslinovog ulja, mlijeka i mliječnih proizvoda, mazivih masti te proizvodna pravila u odnosu na kvalitetu proizvoda u maloprodaji; označivanja GMO-a i/ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a te nove hrane na razini maloprodaje; poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti (u daljnjem tekstu: ZOI), zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (u daljnjem tekstu: ZOZP) i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (u daljnjem tekstu: ZTS), korištenja oznaka ZOI, ZOZP i ZTS na razini maloprodaje kao i na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo kojima se prije stavljanja na tržište potvrđuje sukladnost sa specifikacijom; nad radom kontrolnih tijela; poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s oznakom iz nacionalnog sustava kvalitete, korištenje oznaka na razini maloprodaje, kao na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo, nadzor nad radom kontrolnih tijela te sukladnost s drugim propisanim zahtjevima; korištenja neobaveznih izraza kvalitete s propisanim zahtjevima; korištenja dobrovoljne sheme kvalitete; uvjeta za proizvodnju i stavljanje brašna na tržište; obavljanja registrirane i neregistrirane djelatnosti i dopunskih djelatnosti u području standarda kvalitete hrane i području sustava kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda; poslovanje posrednika u lancu doniranja hrane vezano uz obvezu upisa u registar posrednika te obvezu davanja hrane krajnjim primateljima; obavljanje registrirane, neregistrirane i dopunske djelatnosti u poljoprivredi iz svoga djelokruga; i druga područja sukladno posebnom zakonu; rješava u upravnim stvarima iz svoga djelokruga; sudjeluje u uspostavi i provedbi modela za unaprjeđenje rada poljoprivrednih inspektora; provodi stručni nadzor nad radom poljoprivrednih inspektora s ciljem osiguravanja kvalitete, ujednačavanja i verifikacije rada poljoprivrednih inspektora; priprema stručna mišljenja, objašnjenja, očitovanja i upute u vezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; analizira rad i aktivnosti poljoprivredne inspekcije u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u izradi planiranja provođenja i priprema naputke za provođenja ciljanih inspekcijskih nadzora te izvještava o rezultatima istih; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; priprema prijedloge odgovora na razne upite kao i predstavke građana i pravnih osoba iz svoga djelokruga; prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.10.2.2. Odjel nadzora vina i pića

Članak 69.

Odjel nadzora vina i pića obavlja inspekcijske i druge stručne poslove i službene kontrole, koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području vina, vinarstva, vinogradarstva i jakih alkoholnih pića kao i inspekcijski nadzor i drugih područja sukladno posebnom zakonu; u području zahtjeva kvalitete i označavanja prirodnih mineralnih, prirodnih izvorskih i stolnih voda na tržištu; u području zahtjeva kvalitete i označavanja sokova i osvježavajućih pića na tržištu; proizvodnje, prerade i stavljanje na tržište proizvoda iz sektora vina; proizvodnje vinskog grožđa; prerade grožđa za vino, proizvodnje, stavljanja u promet i prometa vina i drugih proizvoda od grožđa i vina; podataka u registru vinograda; sustav posebnih pomoći, odnosno potpora; provođenje enoloških postupaka; korištenje oznake zemljopisnog podrijetla i zaštićene oznake izvornosti i njihovo označavanje i prezentiranje; prateće dokumente, prijave proizvodnje i obvezne evidencije grožđa vina i drugih proizvoda od grožđa i vina; proizvodnje i stavljanja u promet voćnih vina i drugih proizvoda fermentacije soka ili masulja svježeg voća te destilacije; tržišnih mjera i pravila sukladno propisima o zajedničkoj organizaciji tržišta u sektoru vina i jakih alkoholnih pića; proizvodnje, definiranja, opisivanja, prezentiranja, označavanja i zaštite zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića, aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina te potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom zemljopisnih oznaka u proizvodnji i maloprodaji; kvalitete konačnog proizvoda iz sektora vina i jakih alkoholnih pića, aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina u maloprodaji; obavljanja registrirane i neregistrirane djelatnosti, kao i dopunske djelatnosti u području vinogradarstva, vinarstva, proizvodnje jakih alkoholnih pića te aromatiziranih vina i pića; i druga područja sukladno posebnom zakonu; obavljanje registrirane, neregistrirane i dopunske djelatnosti u poljoprivredi iz svoga djelokruga; i druga područja sukladno posebnom zakonu; rješava u upravnim stvarima i iz svoga djelokruga; sudjeluje u uspostavi i provedbi modela za unaprjeđenje rada poljoprivrednih inspektora; provodi stručni nadzor nad radom poljoprivrednih inspektora s ciljem osiguravanja kvalitete, ujednačavanja i verifikacije rada poljoprivrednih inspektora; priprema stručna mišljenja, objašnjenja, očitovanja i upute u vezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora; analizira rad i aktivnosti poljoprivredne inspekcije u okviru svoga djelokruga; sudjeluje u izradi planiranja provođenja i priprema naputke za provođenja ciljanih inspekcijskih nadzora te izvještava o rezultatima istih; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga; priprema prijedloge odgovora na razne upite kao i predstavke građana i pravnih osoba iz svoga djelokruga; prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.11. Sektor za nadzor u šumarstvu i lovstvu

Članak 70.

Sektor za nadzor šumarstva i lovstva obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području šumarstva i lovstva nad uvjetima i načinu rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere propisane zakonima i drugim propisima iz navedenih područja; rješava u inspekcijskom postupku upravne stvari, obavlja poslove u vezi s izvršenjem inspekcijskih rješenja; priprema izvješća s prijedlogom mjera za unaprjeđenje stanja; priprema mišljenja u vezi s primjenom propisa u provođenju inspekcijskog nadzora; obavlja poslove po zahtjevu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i sudskih tijela; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz svoga djelokruga; priprema i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave u slučajevima povrede propisa utvrđenih u nadzoru koji provode inspekcije Sektora; daje stručna mišljenja, upute u vezi s primjenom propisa; izrađuje stručne podloge i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, tehničkih i drugih propisa iz područja šumarstva i lovstva; osigurava podatke o nadzoru koji provode inspekcije Sektora; priprema odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata u odnosu na postupanje inspekcije, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za nadzor u šumarstvu i lovstvu ustrojavaju se:

1.11.1. Služba šumarske inspekcije

1.11.2. Služba lovne inspekcije.

1.11.1. Služba šumarske inspekcije

Članak 71.

Služba šumarske inspekcije obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području šumarstva, šumskog reprodukcijskog materijala, biljnog zdravstva u dijelu koji se odnosi na šumsko bilje, šumske rasadnike i šumski reprodukcijski materijal, genetski modificiranih organizama, priznavanja svojti šumskog drveća i grmlja, uzgoja drvenastih vrsta kratkih ophodnji; nadzire gospodarenje šumama i šumskim zemljištima unutar šumskogospodarskog područja; usklađenost osnova gospodarenja i programa gospodarenja s Osnovom područja; gospodarenje zaštitnim šumama i šumama posebne namjene; provedbu šumskogospodarskih planova; obavljanje šumarskih radova; šumsku infrastrukturu; mjesta sječe i uskladištenja do mjesta prerade drva; promet drva i drugih šumskih proizvoda; radove biološke obnove i iskorištavanja šuma; zdravstveno stanje šuma i šumskih proizvoda; provedbu radova zaštite šuma; zaštitu šuma od požara; šumski reprodukcijski materijal; šumske rasadnike, šumske sjemenske objekte i drugo u granicama propisane nadležnosti; organizira posebne akcije inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa iz svoga djelokruga; obavlja poslove unaprjeđenja rada šumarske inspekcije, odnosno usklađuje, pruža stručnu pomoć i daje smjernice za rad i primjenu propisa šumarskim inspektorima, priprema i provodi izvršenja rješenja inspekcije, prati provedbu zakona i izvršavanje mjera propisanih inspekcijskim postupkom te nadzire provedbu potvrđenih međunarodnih ugovora iz područja šumarstva; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja šumarstva; izrađuje prijedloge programa rada inspekcije, izrađuje upute i postupke za rad inspektora u provedbi nadzora te izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama; vodi propisane očevidnike i evidencije; obavlja poslove međunarodne suradnje iz djelokruga šumarske inspekcije te izrađuje objašnjenja na upite i odgovore na predstavke; nadzire primjenu postupovnih odredaba koje u svom radu primjenjuju inspektori; priprema stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora; surađuje s pravosudnim, policijskim i drugim tijelima državne uprave; provodi inspekcijski nadzor izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte nadziranih subjekata, utvrđivanjem zakonitosti poslovanja, pregledom poslovne dokumentacije te provedbom drugih mjera i radnji kojima se ostvaruje uvid u poslovanje nadziranih subjekata i uzimanjem uzoraka, prema potrebi rješava o upravnim stvarima i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz svoga djelokruga rada, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.11.2. Služba lovne inspekcije

Članak 72.

Služba lovne inspekcije obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području lovstva, uvjetima i načinu rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba na temelju zakona kojim se uređuje područje lovstva; provodi nadzor u državnim, privatnim i zajedničkim lovištima i na površinama na kojima se ne ustanovljuju lovišta, nadzire provedbu posebnog programa znanstveno-istraživačkih i znanstveno-nastavnih ustanova, nadzire provedbu lovnogospodarskih planova; organizira posebne akcije inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa; obavlja poslove unaprjeđenja rada lovne inspekcije, odnosno usklađuje, pruža stručnu pomoć i daje smjernice za rad i primjenu propisa lovnim inspektorima; obavlja poslove na pripremi i provođenju izvršenja rješenja inspekcije; prati provedbu zakona i izvršavanje mjera propisanih inspekcijskim postupkom te nadzire provedbu potvrđenih međunarodnih ugovora iz područja lovstva; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja lovstva; izrađuje prijedloge programa rada inspekcije; izrađuje upute i postupke za rad inspektora u provedbi nadzora; izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama; vodi propisane očevidnike i evidencije; obavlja poslove međunarodne suradnje iz djelokruga lovne inspekcije te izrađuje objašnjenja na upite i odgovore na predstavke; nadzire primjenu postupovnih odredaba koje u svom radu primjenjuju inspektori; priprema stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora; surađuje s pravosudnim, policijskim i drugim tijelima državne uprave; obavještava davatelje prava lova o poduzetim mjerama prema lovoovlaštenicima; prema potrebi rješava o upravnim stvarima i vodi postupke do donošenja drugostupanjskih rješenja iz svoga djelokruga rada; provodi inspekcijski nadzor izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte nadziranih subjekata, utvrđivanjem zakonitosti poslovanja, pregledom poslovne dokumentacije te provedbom drugih mjera i radnji kojima se ostvaruje uvid u poslovanje nadziranih subjekata i uzimanjem uzoraka, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.12. Sektor za fitosanitarni nadzor

Članak 73.

Sektor za fitosanitarni nadzor obavlja službene kontrole, ins­pekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području biljnog zdravstva, a koji uključuju: fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji se unose (uvoze) u Europsku uniju preko odobrenih mjesta ulaska na državnoj granici Republike Hrvatske, koji se proizvode, prerađuju ili distribuiraju na području Republike Hrvatske, koji se izvoze i reeksportiraju iz Republike Hrvatske u treće zemlje, koji se premještaju na području Republike Hrvatske; kontrolu uvoza reprodukcijskoga materijala poljoprivrednog bilja i šumskoga reprodukcijskog materijala; nadzor uvoza genetski modificiranih organizama u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije; kontrolu i inspekcijski nadzor usklađenosti voća i povrća koje se uvozi s tržišnim standardima Europske unije; nadzor prekograničnog prometa i trgovine divljim i invazivnim vrstama; obavlja poslove službenih kontrola u poljoprivredno-prehrambenom lancu u skladu s relevantnim zakonodavstvom Europske unije i u okviru svojih nadležnosti; rješava u prvostupanjskim upravnim stvarima iz svoga djelokruga; priprema i izrađuje godišnje planove rada fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u izradi planova Inspektorata u dijelu koji se odnosi na djelokrug Sektora; prikuplja, objedinjava, obrađuje i analizira podatke te izrađuje izvješća o radu fitosanitarne inspekcije, uključujući posebna izvješća predviđena propisima Europske unije; daje stručna mišljenja u vezi s primjenom propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremi projekata iz djelokruga fitosanitarne inspekcije te koordinira i nadzire provedbu tih projekata; sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi programa posebnoga nadzora or­ganizama štetnih za bilje (u daljnjem tekstu: štetni organizmi); prati i nadzire stanje u područjima koja su zaražena karantenskim i dru­gim štetnim organizmima; nadzire rad fitosanitarnih inspektora radi provjere kvalitete obavljanja poslova te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; surađuje s državnim tijelima, znanstvenim i stručnim ustanovama; planira i koordinira uspostavu i razvoj informacijsko-ko­munikacijskog sustava fitosanitarne inspekcije; upravlja sustavom TRACES u području biljnoga zdravstva; planira izobrazbu i stručno usavršavanje fitosanitarnih inspektora i drugih službenika Sektora; sudjeluje u provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnoga proračuna u dijelu koji se odnosi na Sektor; u okviru svoga djelokruga daje mišljenja i očitovanja na nacrte i prijedloge propisa i izvješća koje izrađuju druga tijela državne uprave; daje mišljenja i očitovanja na nacrte operativnih i akcijskih planova koje izrađuju druge ustrojstvene jedinice Inspektorata; surađuje s međunarodnim organizacijama te nadležnim tijelima drugih država članica Europske unije i trećih zemalja u okviru svoga djelokruga i nadležnosti; sudjeluje u aktivnostima vezanima uz članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji; prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za fitosanitarni nadzor ustrojavaju se:

1.12.1. Služba za stručne, razvojne i međunarodne poslove fitosanitarne inspekcije

1.12.2. Služba granične fitosanitarne inspekcije

1.12.3. Služba fitosanitarne inspekcije za nadzor na tržištu i pri izvozu.

1.12.1. Služba za stručne, razvojne i međunarodne poslove fitosanitarne inspekcije

Članak 74.

Služba za stručne, razvojne i međunarodne poslove fitosanitarne inspekcije sudjeluje u izradi planova Državnog inspektorata u dijelu koji se odnosi na djelokrug Sektora; priprema upute i izrađuje priručnike za fitosanitarne inspektore; sudjeluje u pripremi i izradi godišnjih planova rada fitosanitarne inspekcije; prema potrebi obavlja inspekcijski nadzor i službene kontrole iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; prikuplja, objedinjava i obrađuje podatke te izrađuje izvješća o radu fitosanitarne inspekcije, uključujući posebna izvješća predviđena propisima Europske unije; osmišljava, organizira i usklađuje nadzor nad obavljanjem poslova fitosanitarne inspekcije radi provjere kvalitete rada te ujednačavanja i unaprjeđenja rada; surađuje s međunarodnim organizacijama te nadležnim tijelima drugih država članica Europske unije i trećih zemalja u okviru djelokruga i nadležnosti fitosanitarne inspekcije, a osobito pri rješavanju operativnih pitanja s fitosanitarnim inspekcijama drugih zemalja; predstavlja kontakt točku za upravljanje sustavom TRACES u području biljnog zdravstva, sudjeluje u osiguravanju učinkovitog rada u sustavu TRACES i edukaciji korisnika; surađuje u planiranju, uspostavljanju i razvoju informacijsko-komunikacijskog sustava fitosanitarne inspekcije; inicira izmjene i dopune propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; daje stručna mišljenja u vezi s primjenom propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u pripremi projekata iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u planiranju i provedbi izobrazbe i stručnog usavršavanja fitosanitarnih inspektora i drugih službenika Sektora; sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga državnoga proračuna u dijelu koji se odnosi na Sektor; surađuje s drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u području biljnog zdravstva; prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.12.2. Služba granične fitosanitarne inspekcije

Članak 75.

Služba granične fitosanitarne inspekcije obavlja službene kontrole, inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području biljnog zdravstva, koji uključuju: fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji se unose (uvoze) u Europsku uniju preko odobrenih mjesta ulaska na državnoj granici Republike Hrvatske, kontrolu uvoza reprodukcijskoga materijala poljoprivrednog bilja i šumskoga reprodukcijskog materijala; nadzor uvoza genetski modificiranih organizama u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije; nadzor prekograničnog prometa i trgovine divljim i invazivnim vrstama; kontrolu i inspekcijski nadzor usklađenosti voća i povrća koje se uvozi s tržišnim standardima Europske unije; unosi podatke o obavljenim pregledima pri uvozu u računalni sustav Europske komisije; prema potrebi obavlja fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta, koji se proizvode, prerađuju ili distribuiraju na području Republike Hrvatske, koji se izvoze i reeksportiraju iz Republike Hrvatske u treće zemlje, koji se premještaju na području Republike Hrvatske, te druge vrste nadzora u području biljnog zdravstva; zaračunava i naplaćuje naknade za obavljene preglede i kontrolu u skladu s propisima; rješava u prvostupanjskim upravnim stvarima iz svoga djelokruga; priprema i izrađuje godišnji plan rada fitosanitarne inspekcije u okviru svoga djelokruga i nadležnosti; prikuplja podatke i izrađuje izvješća o radu fitosanitarne inspekcije u okviru svoga djelokruga i nadležnosti; inicira izmjene i dopune propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u provedbi akcijskog plana Strategije integriranog upravljanja granicom; prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi granične fitosanitarne inspekcije ustrojavaju se:

1.12.2.1. Područni odjel granične fitosanitarne inspekcije Bajakovo – Stara Gradiška

1.12.2.2. Područni odjel granične fitosanitarne inspekcije Ploče – Karasovići – Nova Sela

1.12.2.3. Područni odjel granične fitosanitarne inspekcije Rijeka

1.12.2.4. Područni odjel granične fitosanitarne inspekcije Zagreb.

Područni odjel granične fitosanitarne inspekcije Bajakovo – Stara Gradiška sa sjedištem u na graničnom prijelazu Bajakovo obavlja inspekcijski nadzor na području Brodsko-posavske županije, Osječko-baranjske županije, Požeško-slavonske županije, Virovitičko-podravske županije i Vukovarsko-srijemske županije.

Područni odjel granične fitosanitarne inspekcije Ploče – Karasovići – Nova Sela sa sjedištem na graničnom prijelazu Ploče obavlja inspekcijski nadzor na području Dubrovačko-neretvanske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Šibensko-kninske županije i Zadarske županije.

Područni odjel granične fitosanitarne inspekcije Rijeka sa sjedi­štem na graničnom prijelazu Rijeka obavlja inspekcijski nadzor na području Istarske županije, Ličko-senjske županije i Primorsko-go­ranske županije.

Područni odjel granične fitosanitarne inspekcije Zagreb sa sjedištem na graničnom prijelazu Zagreb obavlja inspekcijski nadzor na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Karlovačke županije, Koprivničko-križevačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Međimurske županije Sisačko-moslavačke županije, Varaždinske županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

1.12.2.1., 1.12.2.2., 1.12.2.3. i 1.12.2.4. Područni odjeli granične fitosanitarne inspekcije Bajakovo – Stara Gradiška; Ploče – Karasovići – Nova Sela; Rijeka i Zagreb

Članak 76.

Područni odjeli granične fitosanitarne inspekcije obavljaju službene kontrole, inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području biljnog zdravstva, koji uključuju: fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta koji se unose (uvoze) u Europsku uniju preko odobrenih mjesta ulaska na državnoj granici Republike Hrvatske, kontrolu uvoza reprodukcijskoga materijala poljoprivrednog bilja i šumskoga reprodukcijskog materijala; nadzor uvoza genetski modificiranih organizama u okviru djelokruga fitosanitarne inspekcije; nadzor prekograničnog prometa i trgovine divljim i invazivnim vrstama; kontrolu i inspekcijski nadzor usklađenosti voća i povrća koje se uvozi s tržišnim standardima Europske unije; unose podatke o obavljenim pregledima pri uvozu u računalni sustav Europske komisije; prema potrebi obavljaju fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta, koji se proizvode, prerađuju ili distribuiraju na području Republike Hrvatske, koji se izvoze i reeksportiraju iz Republike Hrvatske u treće zemlje, koji se premještaju na području Republike Hrvatske, te druge vrste nadzora u području biljnog zdravstva; zaračunavaju i naplaćuju naknade za obavljene preglede i kontrolu u skladu s propisima; rješava u prvostupanjskim upravnim stvarima iz svoga djelokruga; sudjeluje u provedbi akcijskog plana Strategije integriranog upravljanja granicom; prema potrebi sudjeluju u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavljaju zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Odjela određuju se samostalni izvršitelji na graničnim prijelazima: Stara Gradiška, Karasovići, Nova Sela.

1.12.3. Služba fitosanitarne inspekcije za nadzor na tržištu i pri izvozu

Članak 77.

Služba fitosanitarne inspekcije za nadzor na tržištu i pri izvozu obavlja službene kontrole, inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području biljnog zdravstva, koji uključuju: fitosanitarni pregled bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta, koji se proizvode, prerađuju ili distribuiraju na području Republike Hrvatske, koji se izvoze i reeksportiraju iz Republike Hrvatske u treće zemlje, koji se premještaju na području Republike Hrvatske, te druge vrste nadzora u području biljnog zdravstva; inspekcijski nadzor usklađenosti voća i povrća koje se uvozi s tržišnim standardima Europske unije; zaračunava i naplaćuje naknade za obavljene preglede i kontrolu u skladu s propisima; rješava u prvostupanjskim upravnim stvarima iz svoga djelokruga; priprema i izrađuje godišnji plan rada fitosanitarne inspekcije u okviru svoga djelokruga i nadležnosti te prati njegovo izvršavanje; prikuplja podatke i izrađuje izvješća o radu fitosanitarne inspekcije u okviru svoga djelokruga i nadležnosti; sudjeluje u pripremi i provedbi programa posebnoga nadzora i praćenja štetnih organizama bilja; prati i nadzire stanje u područjima koja su zaražena karantenskim štetnim organizmima i drugim organizmima štetnima za bilje, naređuje poduzimanje službenih mjera i provjerava njihovo izvršenje; inicira izmjene i dopune propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; sudjeluje u izradi propisa iz djelokruga fitosanitarne inspekcije; prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Radi obavljanja poslova iz djelokruga Službe određuju se samostalni izvršitelji u: Osijeku, Virovitici, Vukovaru, Poreču Splitu, Zadru, Varaždinu, Koprivnici i Krapini.

1.13. Sektor za nadzor u turizmu i ugostiteljstvu

Članak 78.

Sektor za nadzor u turizmu i ugostiteljstvu obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i pružanja usluga u turizmu, zabranu i sprječavanje neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga i neregistriranog pružanja usluga u turizmu, prijave i odjave turista, te obračun, naplatu i uplatu boravišne/turističke pristojbe. Sektor prati primjenu propisa iz svoga djelokruga rada; pruža stručnu pomoć turističkim inspektorima; izrađuje i predlaže upute za rad turističkih inspektora za provođenje inspekcijskih nadzora, te daje mišljenja o primjeni propisa iz svoga djelokruga rada; izrađuje prijedlog plana i programa rada; izrađuje izvješća o provedenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama; provodi analizu stanja u ugostiteljstvu i turizmu; sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika iz područja ugostiteljstva i turizma, te provodi mjere u okviru istih; inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa iz područja ugostiteljstva, turizma i boravišne pristojbe; sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade RH, ministarstava i drugih tijela; izrađuje prijedloge izvješća o radu turističkih inspektora za potrebe Vlade RH i drugih tijela; izrađuje prijedloge izvješća o stanju u pojedinim područjima na zahtjev Vlade RH te drugih tijela i međunarodnih organizacija; predlaže modele za unaprjeđenje rada turističkih inspektora; sudjeluje u edukaciji turističkih inspektora; predlaže plan stručnog i kontrolno – instruktivnog nadzora nad radom turističkih inspektora koji se odnosi na pravilnost vođenja inspekcijskog nadzora, upravnog postupka, te postupka koji prethodi sudskim postupcima i sudjeluje u provođenju istog, a s ciljem osiguravanja kvalitete i ujednačavanja rada turističkih inspektora; priprema prijedloge odgovora na novinarske upite te odgovore na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Sektora, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za nadzor u turizmu i ugostiteljstvu ustrojavaju se:

1.13.1. Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu

1.13.2. Služba nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu.

1.13.1. Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu

Članak 79.

Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području obavljanja ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanja ugostiteljskih usluga, u području pružanja usluga u turizmu, te u području prijave i odjave turista, obračuna, naplate i uplate boravišne/turističke pristojbe; prati primjenu propisa iz svoga djelokruga, te inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa; izrađuje izvješća o provedenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama; pruža stručnu pomoć te predlaže i izrađuje upute za rad turističkim inspektorima; predlaže provođenje kontrolno – instruktivnog nadzora nad radom turističkih inspektora koji se odnosi na pravilnost vođenja inspekcijskog postupka, upravnog postupka, te postupka koji prethodni sudskim postupcima, a s ciljem osiguravanja kvalitete i ujednačavanja rada; daje prijedloge odgovora na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Službe; prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu ustrojavaju se:

1.13.1.1. Odjel za ugostiteljsku djelatnost i pružanje ugostiteljskih usluga

1.13.1.2. Odjel za pružanje usluga u turizmu

1.13.1.3. Odjel za boravišnu/turističku pristojbu i prijavu i odjavu turista.

1.13.1.1. Odjel za ugostiteljsku djelatnost i pružanje ugostiteljskih usluga

Članak 80.

Odjel za ugostiteljsku djelatnost i pružanje ugostiteljskih usluga obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja ugostiteljskih usluga; prati primjenu propisa iz svoga djelokruga; pruža stručnu pomoć turističkim inspektorima, izrađuje prijedloge planova i izvješća; pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa; predlaže program rada, izrađuje izvješća o provedenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama, predlaže i izrađuje upute za rad turističkih inspektora, pruža stručnu pomoć i usmjerava na određene zadaće i poslove, brine se o provođenju metodologije rada turističkih inspektora, predlaže provođenje kontrolno-instruktivnih nadzora nad radom turističkih inspektora u područnim uredima i prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.13.1.2. Odjel za pružanje usluga u turizmu

Članak 81.

Odjel za pružanje usluga u turizmu obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području pružanja usluga u turizmu; prati primjenu propisa iz svoga djelokruga; pruža stručnu pomoć turističkim inspektorima, izrađuje prijedloge planova i izvješća; pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa; predlaže program rada, izrađuje izvješća o provedenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama, predlaže i izrađuje upute za rad turističkih inspektora, pruža stručnu pomoć i usmjerava na određene zadaće i poslove, brine se o provođenju metodologije rada turističkih inspektora, predlaže provođenje kontrolno-instruktivnih nadzora nad radom turističkih inspektora u područnim uredima i prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.13.1.3. Odjel za boravišnu/turističku pristojbu i prijavu i odjavu turista

Članak 82.

Odjel za boravišnu/turističku pristojbu i prijavu i odjavu turista obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području prijave i odjave turista, obračuna, naplate i uplate boravišne/turističke pristojbe; prati primjenu propisa iz svoga djelokruga; pruža stručnu pomoć turističkim inspektorima, izrađuje prijedloge planova i izvješća; pokreće inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa; predlaže program rada, izrađuje izvješća o provedenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama, predlaže i izrađuje upute za rad turističkih inspektora, pruža stručnu pomoć i usmjerava na određene zadaće i poslove, brine se o provođenju metodologije rada turističkih inspektora, predlaže provođenje kontrolno-instruktivnih nadzora nad radom turističkih inspektora u područnim uredima i prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.13.2. Služba nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu

Članak 83.

Služba nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga te neregistriranog pružanja usluga u turizmu; prati primjenu propisa iz svoga djelokruga, te inicira izmjene i dopune zakona i drugih propisa; izrađuje izvješća o provedenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama; pruža stručnu pomoć te predlaže i izrađuje upute za rad turističkim inspektorima; predlaže provođenje kontrolno – instruktivnog nadzora nad radom turističkih inspektora koji se odnosi na pravilnost vođenja inspekcijskog postupka, upravnog postupka, te postupka koji prethodni sudskim postupcima, a s ciljem osiguravanja kvalitete i ujednačavanja rada; daje prijedloge odgovora na upite i predstavke građana i pravnih osoba iz djelokruga Službe; prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.14. Sektor za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom

članak 84.

Sektor za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području; rudarstva, odnosno istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, zaštitu na radu, tehničke normative, sigurnost ljudi i imovine pri izvođenju rudarskih radova, gradnju i uporabu rudarskih objekata i postrojenja, sanaciju istraživanjem i eksploatacijom mineralnih sirovina devastiranog prostora, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u rudarstvu, zaštitu od požara pri podzemnim rudarskim radovima, obveze u vezi s rudarskim planovima i rudarskim mjerenjima, postupanje s mineralnim sirovinama kod izvođenja građevinskih radova; primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje način i uvjeti za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti, obveze energetskih subjekata i kupaca energije tijekom obavljanja elektroenergetske djelatnosti i korištenja energije u pogledu ispunjavanja zahtjeva za sigurnost i kvalitetu opskrbe električnom energijom, obveze energetskih subjekata i kupaca energije pri stavljanju u uporabu odnosno pogona i održavanja elektroenergetskih objekata, postrojenja, vodova, priključaka na mrežu, instalacija i opreme u pogledu sigurnosti i kvalitete opskrbe električnom energijom, tehničke zahtjeve za proizvode i ocjenu sukladnosti te zahtjeve za opću sigurnost proizvoda u području elektroenergetike koji su stavljeni u uporabu, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u elektroenergetici; istraživanje i eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida u geološkim strukturama, zaštita na radu, tehnički normativi, sigurnost ljudi i imovine, gradnja i uporaba objekata i postrojenja, sanacija devastiranog prostora, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima, pri istraživanju ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe i skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida; ispunjavanje propisanih uvjeta pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, proizvodnje, transporta, skladištenja, distribucije i opskrbe plinom, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u području toplinarstva i plinarstva, tehničke zahtjeve i ocjenu sukladnosti opreme koja je stavljena u uporabu u toplinarstvu i plinarstvu; uporabu opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u području opreme pod tlakom, ispunjavanje propisanih uvjeta pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u području opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme, tehničke zahtjeve i ocjenu sukladnosti za opremu pod tlakom i pokretnu tlačnu opremu u uporabi. Prati primjenu propisa iz svoga djelokruga, izrađuje i predlaže upute za rad inspektora za provođenje nadzora i obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja o primjeni propisa iz svoga djelokruga, izrađuje prijedlog plana i programa rada, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih, izrađuje prijedloge izvješća o radu rudarskih inspektora, energetskih inspektora i inspektora opreme pod tlakom za potrebe Vlade i drugih tijela, izrađuje prijedloge izvješća o stanju u pojedinim područjima na zahtjev Vlade, te drugih tijela i međunarodnih organizacija, izrađuje prijedloge odgovora na novinarske i druge upite, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokrugaU Sektoru za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom ustrojavaju se:

1.14.1. Služba nadzora u području rudarstva

1.14.2. Služba nadzora u području energetike

1.14.3. Služba nadzora u području opreme pod tlakom.

1.14.1. Služba nadzora u području rudarstva

Članak 85.

Služba nadzora u području rudarstva obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa kojima se uređuje rudarska gospodarska djelatnost, odnosno istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina, osim istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, zaštita na radu, tehnički normativi, sigurnost ljudi i imovine pri izvođenju rudarskih radova, gradnja i uporaba rudarskih objekata i postrojenja, sanacija istraživanjem i eksploatacijom mineralnih sirovina devastiranog prostora, osim pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u rudarstvu, zaštita od požara pri podzemnim rudarskim radovima, obveze u vezi s rudarskim planovima i rudarskim mjerenjima, postupanje s mineralnim sirovinama kod izvođenja radova sukladno propisima o gradnji, predlaže izmjene i dopune zakona i drugih propisa, izrađuje prijedlog programa rada, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, predlaže i izrađuje upute za rad inspektora, brine o provođenju metode rada; pruža stručnu pomoć pri obavljanju inspekcijskih poslova rudarskim inspektorima, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe određuju se samostalni izvršitelji u gradovima u kojima su sjedišta područnih ureda.

1.14.2. Služba nadzora u području energetike

Članak 86.

Služba nadzora u području energetike obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području elektroenergetike, naftnog rudarstva, toplinarstva i plinarstva, kojima se uređuju uvjeti za obavljanje energetskih djelatnosti iz upravnih područja, elektroenergetike, naftnog rudarstva, toplinarstva i plinarstva, obveze energetskih subjekata i kupaca energije pri projektiranju, gradnji, stavljanju u uporabu, uporabi odnosno korištenju, pogonu i održavanju energetskih objekata, postrojenja, vodova, priključaka, instalacija i opreme glede sigurnosti i kvalitete opskrbe energijom, energetska učinkovitost, zaštita na radu pri korištenju postrojenja, instalacija i opreme, u dijelu koji se odnosi na uporabu električne energije u području rudarstva i naftnog rudarstva, zaštita od svjetlosnog onečišćenja, istraživanje i eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama, zaštita na radu, tehnički normativi, sigurnost ljudi i imovine, sanacija devastiranog prostora, građenje i korištenje objekata i postrojenja pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida, uspostava sustava za vođenje, mjerenje, praćenje i održavanje parametara kvalitete i pouzdanosti isporuke energenata u okviru svoje djelatnosti, prava i obveze krajnjih kupaca, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima iz upravnih područja, elektroenergetike, naftnog rudarstva, toplinarstva i plinarstva i drugi poslovi propisani zakonom u području elektroenergetike, naftnog rudarstva, toplinarstva i plinarstva, predlaže izmjene i dopune zakona i drugih propisa, izrađuje prijedlog programa rada, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, predlaže i izrađuje upute za rad inspektora, brine o provođenju metode rada; pruža stručnu pomoć pri obavljanju inspekcijskih poslova energetskim inspektorima za elektroenergetiku, naftno rudarstvo, toplinarstvo i plinarstvo, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe određuju se samostalni izvršitelji u sjedištima područnih ureda Osijek, Rijeka, Split i Zagreb.

1.14.3. Služba nadzora u području opreme pod tlakom

Članak 87.

Služba nadzora u području opreme pod tlakom obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa kojima se uređuje uporaba opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme, ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u području opreme pod tlakom, ispunjavanje propisanih uvjeta pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnosti u području opreme pod tlakom i pokretne tlačne opreme, tehničke zahtjeve i ocjenu sukladnosti za opremu pod tlakom i pokretnu tlačnu opremu u uporabi, predlaže izmjene i dopune zakona i drugih propisa, izrađuje prijedlog programa rada, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, predlaže i izrađuje upute za rad inspektora, brine o provođenju metode rada; pruža stručnu pomoć pri obavljanju inspekcijskih poslova inspektorima opreme pod tlakom, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe određuju se samostalni izvršitelji u gradovima u kojima su sjedišta područnih ureda.

1.15. Sektor za nadzor zaštite na radu

Članak 88.

Sektor za nadzor zaštite na radu obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području zaštite na radu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, provodeći inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuje zaštita na radu, obavlja inspekcijske nadzore povodom ozljeda na prostorima poslodavca i profesionalnih bolesti i prati rad inspektora u najsloženijim inspekcijskim nadzorima, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonima, ukazuje stručnom nositelju pripreme propisa na nedostatke i probleme u provedbi propisa koje nadzire, obavlja inspekcijske poslove i nadzore provedbe propisa u području gradnje u skladu s posebnim propisom o gradnji, obavlja inspekcijske nadzore provedbe propisa koje se odnose na investitore, koncesionare, vlasnike i osobe ovlaštene za obavljanje poslova zaštite na radu, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade, ministarstava, drugih tijela, te međunarodnih organizacija i tijela, sudjeluje u radu Odbora viših inspektora rada Europske komisije te provodi aktivnosti dogovorene na tom Odboru, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire inspekcija rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, izrađuje prijedloge uputa za rad inspektora rada, sudjeluje u pripremi prijedloga programa rada, obavlja stalne stručne komunikacije uključujući educiranje i stručnu pomoć u radu inspektorima rada u područnim uredima i ispostavama Inspektorata, prati provođenje nacionalnih strategija i akcijskih planova iz svog djelokruga, sudjeluje u izradi strateškog plana Inspektorata, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora inspektora rada, sudjeluje u izradi odgovarajuće projektne dokumentacije koja se odnosi na jačanje kapaciteta, poboljšanje uvjeta rada i unaprjeđenje djelovanja inspekcije rada te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za nadzor zaštite na radu ustrojavaju se:

1.15.1. Služba za nadzor zaštite na radu na radilištima i u rizičnim djelatnostima

1.15.2. Služba za prevenciju i nadzor ozljeda na prostorima poslodavca i međunarodnu suradnju.

1.15.1. Služba za nadzor zaštite na radu na radilištima i u rizičnim djelatnostima

Članak 89.

Služba za nadzor zaštite na radu na radilištima i u rizičnim djelatnostima obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na gradnju, brodogradnju i šumarske radove te obveze investitora, koncesionara i vlasnika u provedbi zaštite na radu, specifične sustave zaštite na radu u kemijskoj industriji, energetskim postrojenjima i drugim posebno rizičnim djelatnostima, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, obavlja inspekcijske poslove i nadzore provedbe propisa u području gradnje u skladu s posebnim propisom o gradnji, sudjeluje u radu stručnih tijela ministarstava, drugih tijela, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa čiju provedbu nadzire, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, izrađuje prijedloge uputa za rad inspektora rada, sudjeluje u pripremi prijedloga programa rada, obavlja stalne stručne komunikacije koje uključuju educiranje i stručnu pomoć u radu inspektorima rada u područnim uredima i ispostavama Inspektorata, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora inspektora rada, sudjeluje u izradi odgovarajuće projektne dokumentacije koja se odnosi na jačanje kapaciteta, poboljšanje uvjeta rada i unaprjeđenje djelovanja inspekcije rada te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.15.2. Služba za prevenciju i nadzor ozljeda na prostorima poslodavca i međunarodnu suradnju

Članak 90.

Služba za prevenciju i nadzor ozljeda na prostorima poslodavca i međunarodnu suradnju obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području zaštite na radu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, provodeći inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuje zaštita na radu, obavlja inspekcijske nadzore povodom ozljeda na prostorima poslodavca i profesionalnih bolesti i prati rad inspektora u najsloženijim inspekcijskim nadzorima, obavlja inspekcijske nadzore provedbe propisa koje se odnose na osobe ovlaštene za obavljanje poslova zaštite na radu, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonima, ukazuje stručnom nositelju pripreme propisa na nedostatke i probleme u provedbi propisa koje nadzire, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade, ministarstava, drugih tijela te međunarodnih organizacija i tijela, sudjeluje u radu Odbora viših inspektora rada Europske komisije te provodi aktivnosti dogovorene na tom Odboru, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire inspekcija rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, izrađuje prijedloge uputa za rad inspektora rada, sudjeluje u pripremi prijedloga programa rada, obavlja stalne stručne komunikacije koje uključuju educiranje i stručnu pomoć u radu inspektorima rada u područnim uredima i ispostavama Inspektorata, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora inspektora rada, sudjeluje u izradi odgovarajuće projektne dokumentacije koja se odnosi na jačanje kapaciteta, poboljšanje uvjeta rada i unaprjeđenje djelovanja inspekcije rada te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Službi za prevenciju i nadzor ozljeda na prostorima poslodavca i međunarodnu suradnju ustrojavaju se:

1.15.2.1. Odjel za provedbu zajedničkih aktivnosti inspektora rada Europske unije

1.15.2.2. Odjel za prevenciju i nadzor ozljeda na prostorima poslodavca i profesionalne bolesti.

1.15.2.1. Odjel za provedbu zajedničkih aktivnosti inspektora rada Europske unije

Članak 91.

Odjel za provedbu zajedničkih aktivnosti inspektora rada Europske unije obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području zaštite na radu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, provodeći inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuje zaštita na radu, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonima, ukazuje stručnom nositelju pripreme propisa na nedostatke i probleme u provedbi propisa koje nadzire, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade, ministarstava, drugih tijela te međunarodnih organizacija i tijela, sudjeluje u radu Odbora viših inspektora rada Europske komisije te provodi aktivnosti dogovorene na tom Odboru, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire inspekcija rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, izrađuje prijedloge uputa za rad inspektora rada, sudjeluje u pripremi prijedloga programa rada, obavlja stalne stručne komunikacije uključujući educiranje i stručnu pomoć u radu inspektorima rada u područnim uredima i ispostavama Inspektorata, sudjeluje u izradi odgovarajuće projektne dokumentacije koja se odnosi na jačanje kapaciteta, poboljšanje uvjeta rada i unaprjeđenje djelovanja inspekcije rada te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

1.15.2.2. Odjel za prevenciju i nadzor ozljeda na prostorima poslodavca i profesionalne bolesti

Članak 92.

Odjel za prevenciju i nadzor ozljeda na prostorima poslodavca i profesionalnih bolesti obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području zaštite na radu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, provodeći inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuje zaštita na radu, obavlja inspekcijske nadzore provedbe propisa koje se odnose na osobe ovlaštene za obavljanje poslova zaštite na radu, obavlja inspekcijske nadzore povodom ozljeda na prostorima poslodavca i profesionalnih bolesti, prati rad inspektora u najsloženijim inspekcijskim nadzorima, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom, ukazuje stručnom nositelju pripreme propisa na nedostatke i probleme u provedbi propisa koje je ovlašten nadzirati, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade, ministarstava, drugih tijela, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire inspekcija rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, izrađuje prijedloge uputa za rad inspektora rada, predlaže programe rada za sprječavanje ozljeda na prostorima poslodavca i profesionalnih bolesti, obavlja stalne stručne komunikacije koje uključuju educiranje i stručnu pomoć u radu inspektorima rada u područnim uredima i ispostavama Inspektorata, sudjeluje u izradi odgovarajuće projektne dokumentacije koja se odnosi na jačanje kapaciteta, poboljšanje uvjeta rada i unaprjeđenje djelovanja inspekcije rada te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

1.16. Sektor za nadzor radnih odnosa

Članak 93.

Sektor za nadzor radnih odnosa obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području rada, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, obavljajući inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju: radni odnosi, obveza prijave, odjave i promjena tijekom osiguranja radnika na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje, odnosi između poslodavca i fizičke osobe koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali u skladu s posebnim propisom kod njega obavlja određene aktivnosti odnosno poslove ili se nalazi na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (primjerice, osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, student i redoviti učenik srednjoškolske ustanove na radu kod poslodavca u skladu s posebnim propisima, druga osoba koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali kod njega u skladu s posebnim propisom obavlja određene poslove), obavljanje djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem, ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom te upozorava stručnog nositelja pripreme propisa na nedostatke i probleme u provedbi propisa koje je ovlašten nadzirati, izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade, ministarstava, drugih tijela te u radu i aktivnostima međunarodnih organizacija i tijela, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa čiju primjenu nadzire inspekcija rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, sudjeluje u izradi uputa za rad inspektorima rada, sudjeluje u pripremi prijedloga programa rada, obavlja stalne stručne komunikacije koje uključuju educiranje i stručnu pomoć u radu inspektorima rada u područnim uredima i ispostavama Inspektorata, prati provođenje nacionalnih strategija i akcijskih planova iz svog djelokruga, sudjeluje u izradi strateškog plana Inspektorata, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora inspektora rada, sudjeluje u izradi odgovarajuće projektne dokumentacije koja se odnosi na jačanje kapaciteta, poboljšanje uvjeta rada i unaprjeđenje djelovanja inspekcije rada te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za nadzor radnih odnosa ustrojavaju se:

1.16.1. Služba za nadzor radnih odnosa

1.16.2. Služba za nadzor zapošljavanja i upućivanja te međunarodnu suradnju.

1.16.1. Služba za nadzor radnih odnosa

Članak 94.

Služba za nadzor radnih odnosa obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području rada, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, provodeći inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju: radni odnosi, ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom te ukazuje stručnom nositelju pripreme propisa na nedostatke i probleme u provedbi propisa koje je ovlašten nadzirati, izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade, ministarstava, drugih tijela te u radu i aktivnostima međunarodnih organizacija i tijela, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa čiju primjenu nadzire inspekcija rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, sudjeluje u izradi uputa za rad inspektorima rada, sudjeluje u pripremi prijedloga programa rada, obavlja stalne stručne komunikacije koje uključuju educiranje i stručnu pomoć u radu inspektorima rada u područnim uredima i ispostavama Inspektorata, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora inspektora rada, sudjeluje u izradi odgovarajuće projektne dokumentacije koja se odnosi na jačanje kapaciteta, poboljšanje uvjeta rada i unaprjeđenje djelovanja inspekcije rada te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.16.2. Služba za nadzor zapošljavanja i upućivanja te međunarodnu suradnju

Članak 95.

Služba za nadzor zapošljavanja i upućivanja te međunarodnu suradnju obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području rada, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, provodeći inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju: radni odnosi, obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na zakonitost zapošljavanja uključujući rad upućenih radnika i zakonitost rada stranaca i državljana Europskog gospodarskog prostora u Republici Hrvatskoj u djelatnostima u kojima nadzor provedbe propisa o radu nadzire inspekcija rada, sklapanje ugovora o radu, obvezu prijave, odjave i promjena tijekom osiguranja radnika na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje, odnos između poslodavca i fizičke osobe koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali u skladu s posebnim propisom kod njega obavlja određene poslove ili se nalazi na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (primjerice, osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, student i redoviti učenik srednjoškolske ustanove na radu kod poslodavca u skladu s posebnim propisima, i druga osoba koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali kod njega u skladu s posebnim propisom obavlja određene poslove), obavljanje djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem i ustupanjem radnika, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom te ukazuje stručnom nositelju pripreme propisa na nedostatke i probleme u provedbi propisa koje nadzire inspekcija rada, kontakt točka je u Informacijskom sustavu unutarnjeg tržišta (IMI) u dijelu koji se odnosi na upućene radnike (zahtjevi za dostavu informacija, obavijesti i zahtjevi za jedinstveni instrument), zaprima i evidentira Izjave o upućivanju, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade, ministarstava, drugih tijela te u radu i aktivnostima međunarodnih organizacija i tijela, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa čiju primjenu nadzire inspekcija rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, sudjeluje u izradi uputa za rad inspektorima rada, sudjeluje u pripremi prijedloga programa rada, obavlja stalne stručne komunikacije koje uključuju educiranje i stručnu pomoć u radu inspektorima rada u područnim uredima i ispostavama Inspektorata, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora inspektora rada, sudjeluje u izradi odgovarajuće projektne dokumentacije koja se odnosi na jačanje kapaciteta, poboljšanje uvjeta rada i unaprjeđenje djelovanja inspekcije rada te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.17. Sektor za praćenje i unaprjeđenje rada

Članak 96.

Sektor za praćenje i unaprjeđenje rada obavlja stručne i administrativne poslove, poslove pribavljanja dokumentacije i materijala od nadležnih tijela i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Inspektorata za potrebe pripreme obavljanja poslova te praćenja obavljenih poslova inspekcije rada, sudjeluje u izradi planova te prati njihovo provođenje uz korištenje postojećih i predlaganje novih aplikativnih rješenja koji se odnose na postupke inspekcije rada, provodi analitičku obradu podataka o obavljenim inspekcijskim nadzorima, poduzetim mjerama i utvrđenim povredama propisa te drugim pojavama i procesima iz djelokruga inspekcije rada, a potrebi i drugih ustrojstvenih jedinica Inspektorata, predlaže izradu baze podataka kao i razmjenu podataka s drugim tijelima državne uprave, osobito razvoj aplikativnog rješenja elektroničkog očevidnika te prati primjenu propisa o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora rada, prati i kontrolira ažurnost i točnost unesenih podataka u aplikacije te izvješćuje nadređenog o eventualnim nepravilnostima, analizira provedene mjere iz inspekcijskog nadzora i predlaže modele za njegovo praćenje, vodi registre podataka za potrebu predlaganja i provođenja analitičkih metoda planiranja, praćenja i izvješćivanja o radu inspektora rada, brine o pohrani izvješća u elektroničkom i tiskanom obliku, predlaže i sudjeluje u izradi planova informatizacije i unaprjeđenja informatičkih sustava za potrebe inspekcije rada, nadzire rad i održava sve elemente informatičkog sustava koji se koristi za potrebe inspekcije rada, obavlja stručne poslove za unaprjeđenje rada inspektora rada u cilju otkrivanja i suzbijanja nezakonitosti u području rada i zaštite na radu, sudjeluje u pripremi prijedloga programa rada, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire inspekcija rada, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire inspekcija rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, izrađuje izvješća o obavljenim nadzorima i poduzetim mjerama te priprema prijedloge odgovora koji se odnose na informiranje javnosti, sudjeluje u radu stručnih tijela ministarstava, drugih tijela te međunarodnih organizacija i tijela, prati provođenje nacionalnih strategija i akcijskih planova iz svog djelokruga, sudjeluje u izradi strateškog plana Inspektorata, prema potrebi obavlja složenije inspekcijske nadzore, sudjeluje u izradi odgovarajuće projektne dokumentacije koja se odnosi na jačanje kapaciteta, poboljšanje uvjeta rada i unaprjeđenje djelovanja inspekcije rada, sudjeluje u pripremi procjene rizika povrede propisa o radu i zaštiti na radu od strane poslodavaca te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za praćenje i unaprjeđenje rada ustrojavaju se:

1.17.1. Služba za planiranje, praćenje i izvješćivanje

1.17.2. Služba za unaprjeđenje rada.

1.17.1. Služba za planiranje, praćenje i izvješćivanje

Članak 97.

Služba za planiranje, praćenje i izvješćivanje obavlja stručne i administrativne poslove pripreme prijedloga odgovora koji se odnose na informiranje javnosti o događajima i pojavama iz djelokruga inspekcije rada, poslove pribavljanja dokumentacije i materijala od sektora i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, sudjeluje u izradi planova te prati njihovo provođenje uz korištenje postojećih i predlaganje novih aplikativnih rješenja, provodi analitičku obradu podataka o obavljenim inspekcijskim nadzorima, poduzetim mjerama i utvrđenim povredama propisa te drugim pojavama i procesima iz djelokruga inspekcije rada, a prema potrebi i drugih ustrojstvenih jedinica Inspektorata, vodi registre podataka za potrebu predlaganja i provođenja jedinstvenih analitičkih metoda u inspekciji rada, u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Inspektorata obavlja stručne poslove koji se odnose na izradu planova informatizacije te izrađuje prijedloge za unaprjeđenje informatičkog sustava za potrebe inspekcije rada, prati i prilagođava metode rada novim tehnologijama, nadzire rad i održavanje svih elemenata informatičkog sustava koji se koriste za potrebe inspekcije rada, predlaže pravila i procedure pri korištenju informatičke infrastrukture za potrebe inspekcije rada, predlaže nabavu, raspored i održavanje informatičke opreme za potrebe inspekcije rada, pruža pomoć i podršku korisnicima aplikativnog rješenja u inspekciji rada, predlaže izradu baze podataka, kao i razmjenu podataka s drugim tijelima državne uprave, osobito razvoj aplikativnog rješenja elektroničkog očevidnika te prati primjenu propisa o sadržaju, obliku i načinu vođenja elektroničkog očevidnika inspektora rada, analizira provedene mjere iz inspekcijskog nadzora i predlaže modele za njegovo praćenje, vodi registre podataka za potrebu predlaganja i provođenja analitičkih metoda planiranja, praćenja i izvješćivanja o radu svih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu inspekcije rada, brine o pohrani izvješća u elektroničkom i tiskanom obliku, izradu izvješća o stanju primljenih, riješenih i neriješenih predmeta, sudjeluje u izradi odgovarajuće projektne dokumentacije koja se odnosi na jačanje kapaciteta, poboljšanje uvjeta rada i unaprjeđenje djelovanja inspekcije rada, sudjeluje u pripremi procjene rizika povrede propisa o radu i zaštiti na radu od strane poslodavaca te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

1.17.2. Služba za unaprjeđenje rada

Članak 98.

Služba za unaprjeđenje rada obavlja stručne poslove u području rada i zaštite na radu koji se odnose na unaprjeđenje rada inspektora rada s ciljem otkrivanja i suzbijanja nezakonitosti u području rada i zaštite na radu, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju provedbu nadzire inspekcija rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, sudjeluje u radu stručnih tijela ministarstava, drugih tijela te međunarodnih organizacija i tijela, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa čiju provedbu nadzire inspekcija rada, sudjeluje u izradi objašnjenja i mišljenja o pitanjima koja se odnose na upravni i prekršajni postupak iz djelokruga inspekcije rada, te sudjeluje u izradi uputa za rad inspektorima rada, obavlja stručne poslove za unaprjeđenje rada inspektora s ciljem učinkovitog otkrivanja i suzbijanja nezakonitosti u području rada i zaštite na radu, prema potrebi obavlja složenije inspekcijske nadzore, sudjeluje u izradi odgovarajuće projektne dokumentacije koja se odnosi na jačanje kapaciteta, poboljšanje uvjeta rada i unaprjeđenje djelovanja inspekcije rada, sudjeluje u pripremi procjene rizika povrede propisa o radu i zaštiti na radu od strane poslodavaca te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.18. Sektor za nadzor građenja

Članak 99.

Sektor za nadzor građenja usklađuje postupanje građevinskih inspektora u Područnim uredima Inspektorata; obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na područje građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina za koje građevinsku i uporabnu dozvolu izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, te upravna tijela nadležna za upravne poslove graditeljstva na području Republike Hrvatske; priprema i organizira izvršenja inspekcijskih rješenja o uklanjanju građevina putem treće osobe; sudjeluje u pripremi radionica i seminara za građevinsku inspekciju; priprema odgovore i odgovara na podneske sukladno ovlastima i nadležnostima;predlaže provedbu sustavnih, tematskih i koordiniranih inspekcijskih nadzora građevinske inspekcije; predlaže plan rada Sektora i prati realizaciju plana rada; priprema podatke za izradu godišnjih i drugih izvješća o radu Sektora; surađuje sa Sektorom koordinacije nadzora građenja, drugim ustrojstvenim jedinicama Inspektorata, tijelima državne uprave, znanstvenim i obrazovnim ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za nadzor građenja ustrojavaju se:

1.18.1. Služba inspekcijskog nadzora državnog značaja

1.18.2. Služba izvršenja inspekcijskih rješenja.

1.18.1. Služba inspekcijskog nadzora državnog značaja

Članak 100.

Služba inspekcijskog nadzora državnog značaja obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na područje građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina za koje građevinsku i uporabnu dozvolu izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, te upravna tijela nadležna za upravne poslove graditeljstva na području Republike Hrvatske; po utvrđenju povrede propisa poduzima zakonom propisane mjere, vodi postupke i rješava u upravnim stvarima, podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave, daje očitovanja na navode tužbi protiv inspekcijskih rješenja, daje obavijesti sukladno propisanome, vodi izvršenja inspekcijskih rješenja o uklanjanju putem treće osobe, ovjerava građevinske knjige i građevinske dnevnike ugovornog izvođača radova; priprema odgovore i odgovara na podneske sukladno ovlastima i nadležnostima; predlaže plan rada Službe te prati realizaciju plana rada, priprema podatke za izradu godišnjih i drugih izvješća o radu Službe; sudjeluje u pripremi radionica i seminara za građevinsku inspekciju; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Inspektorata, tijelima državne uprave, znanstvenim i obrazovnim ustanovama; prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.18.2. Služba izvršenja inspekcijskih rješenja

Članak 101.

Služba izvršenja inspekcijskih rješenja obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na izvršenja inspekcijskih rješenja o uklanjanju putem treće osobe, koja rješenja donose građevinski inspektori Inspektorata; obavlja inspekcijski nadzor građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja te uporabe građevina za koje građevinsku i uporabnu dozvolu izdaju upravna tijela nadležna za upravne poslove graditeljstva na području Republike Hrvatske; sudjeluje u poslovima vezanim za izbor ugovornih izvođača radova Inspektorata za izvođenje radova na uklanjanju građevina prema inspekcijskom rješenju o uklanjanju građevinskih inspektora, priprema izvršenja rješenja građevinske inspekcije o uklanjanju putem treće osobe, organizira i usklađuje rad građevinskih inspektora i drugih nadležnih tijela vezano za provedbu izvršenja, pruža pomoć građevinskim inspektorima tijekom izvršenja inspekcijskih rješenja, izrađuje planove izvršenja inspekcijskih rješenja na temelju Kataloga građevina za izvršenje, usklađuje dinamiku i koordinira postupak izvršenja, prati njihovu provedbu te po potrebi ovjerava građevinsku knjigu i građevinski dnevnik, nadzire zakonitost postupka izvršenja, te po potrebi provodi izvršenje inspekcijskog rješenja, kontrolira i ovjerava obračun troškova, prikuplja i analizira podatke o uklonjenim građevinama putem treće osobe, po potrebi sudjeluje u izvršenjima inspekcijskih rješenja putem treće osobe, analizira i priprema odgovore na pritužbe u vezi s provedbom izvršenja inspekcijskih rješenja, surađuje sa Službom podrške radu građevinske inspekcije u Sektoru koordinacije nadzora građenja vezano za pokrenute sudske postupke glede izvršenja; predlaže plan rada Službe i prati njegovu realizaciju, priprema podatke za izradu godišnjih i drugih izvješća o radu Službe; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Inspektorata i tijelima državne uprave; sudjeluje u pripremi radionica i seminara za građevinsku inspekciju; prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.19. Sektor koordinacije nadzora građenja

Članak 102.

Sektor koordinacije nadzora građenja obavlja poslove unaprjeđenja i praćenja rada građevinske inspekcije; obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na područje građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina za koje građevinsku i uporabnu dozvolu izdaju upravna tijela nadležna za upravne poslove graditeljstva na području Republike Hrvatske; organizira stručno osposobljavanje i usavršavanje građevinskih inspektora; pruža podršku građevinskim inspektorima; provodi sve vrste analiza vezano za postupanje građevinske inspekcije; izrađuje smjernice i priprema naputke za postupanje građevinske inspekcije; organizira radionice i seminare za građevinsku inspekciju; izrađuje rješenja o prigovoru; pokreće inicijativu za izmjenu i dopunu propisa, odnosno donošenje novih propisa; priprema odgovore na podneske te odgovara na podneske sukladno ovlastima i nadležnosti; obavlja poslove u vezi sa sudskim postupcima pokrenutim povodom postupanja građevinske inspekcije; predlaže i prati realizaciju planova sustavnih, tematskih i koordiniranih inspekcijskih nadzora, izrađuje godišnja i druga izvješća o radu i postignutim rezultatima građevinske inspekcije Inspektorata; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama i tijelima državne uprave, znanstvenim i obrazovnim ustanovama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja poslove u vezi sa svim vrstama vođenja evidencija i baza podataka; sudjeluje u izradi godišnjih planova i strateških dokumenata Inspektorata, predlaže i prati realizaciju plana rada Sektora; obavlja poslove uredskog poslovanja za potrebe oba sektora građevinske inspekcije u sjedištu Inspektorata; prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru koordinacije nadzora građenja ustrojavaju se:

1.19.1. Služba podrške radu građevinske inspekcije

1.19.2. Služba za analize i evidencije.

1.19.1. Služba podrške radu građevinske inspekcije

Članak 103.

Služba podrške radu građevinske inspekcije obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na područje građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina za koje građevinsku i uporabnu dozvolu izdaju upravna tijela nadležna za upravne poslove graditeljstva na području Republike Hrvatske; pruža podršku građevinskim inspektorima u obavljanju inspekcijskih nadzora, u upravnim postupcima, u sudskim postupcima pokrenutim protiv rješenja građevinske inspekcije i sudskim postupcima u vezi s izvršenjem inspekcijskih rješenja; pruža pravnu pomoć pri izradi očitovanja na navode tužbi protiv rješenja građevinske inspekcije i sudjelovanju na ročištima nadležnih upravnih i sudova, odgovara na navode tužbi, obavlja poslove vezane za pokretanje sudskih postupaka radi izvršenja novčanih obveza po inspekcijskim rješenjima građevinske inspekcije, analizira povrede propisa u postupanju građevinske inspekcije na temelju sudskih presuda; izrađuje rješenja o prigovoru; izrađuje smjernice i priprema naputke za postupanje građevinske inspekcije; organizira radionice i seminare za građevinsku inspekciju; sudjeluje u postupcima vezanim za povredu službene dužnosti; priprema odgovore na podneske te odgovara na podneske sukladno ovlastima i nadležnosti; sudjeluje u izradi propisa vezanih za postupanje građevinske inspekcije, daje mišljenje na nacrte prijedloga propisa koji utječu na postupanje građevinske inspekcije; prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.19.2. Služba za analize i evidencije

Članak 104.

Služba za analize i evidencije obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na područje građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina za koje građevinsku i uporabnu dozvolu izdaju upravna tijela nadležna za upravne poslove graditeljstva na području Republike Hrvatske; analizira postupanje građevinske inspekcije, rezultate rada građevinske inspekcije, nove propise te izmjene i dopune postojećih propisa koji se odnose na postupanje građevinske inspekcije, probleme u primjeni propisa na koje ukazuju građevinski inspektori iz Područnih ureda te propuste u postupanju, na temelju rezultata provedenih analiza predlaže smjernice za postupanje građevinskih inspektora; odgovaraju na upite inspektora, sudjeluje u pripremi i organizaciji radionica i seminara za građevinsku inspekciju; sudjeluje u izradi i prati realizaciju planova sustavnih, tematskih i koordiniranih inspekcijskih nadzora; prati evidentiranje podataka građevinske inspekcije u informacijskom sustavu prostornoga uređenja Republike Hrvatske (ISPU); zaprima, analizira i prosljeđuje podneske koje se odnose na građevinsku inspekciju; priprema odgovore i odgovara na podneske sukladno ovlastima i nadležnosti; obavlja poslove u vezi sa svim vrstama evidencija i baza podataka potrebnih za rad i izradu izvješća o radu građevinske inspekcije; izrađuje godišnja i druga izvješća o radu i postignutim rezultatima građevinske inspekcije Inspektorata; predlaže i prati realizaciju plana rada Službe; sudjeluje u izradi godišnjih planova i strateških dokumenata Inspektorata; obavlja poslove uredskog poslovanja za potrebe oba Sektora u Sjedištu Inspektorata; prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.20. Sektor za nadzor zaštite okoliša

Članak 105.

Sektor za nadzor zaštite okoliša obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, klimatskih promjena, održivog gospodarenja otpadom, svjetlosnog onečišćenja te emisije stakleničkih plinova na teritoriju Republike Hrvatske. Sektor izrađuje godišnje planove rada inspekcije zaštite okoliša, razvija metodologiju planiranja inspekcijskih nadzora, sudjeluje u određivanju indikatora rada inspekcije, razvija modele povećanja učinkovitosti u postupanju inspekcija, izrađuje standardne operativne postupke za rad inspektora u provedbi nadzora i izvješćivanja, priprema dokumentaciju i podatke za odgovore na zastupnička pitanja i odgovore na upite temeljem prava na pristup informacijama, postupa po predstavkama i pritužbama građana te zahtjevima nadležnih tijela za odnose s građanstvom, priprema i provodi koordinirane inspekcijske nadzore s inspektorima drugih inspekcija nadležnim prema posebnim propisima kojima se uređuje nadzor pojedinih sastavnica okoliša i zaštita od utjecaja opterećenja na okoliš, priprema i provodi posebne tematske inspekcijske nadzore, temeljem posebnog sporazuma priprema i provodi inspekcijske nadzore objekata i prostora koji služe za potrebe Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, nadzire način korištenja građevina i postrojenja radi utvrđivanja usklađenosti rada i ispunjavanja uvjeta zaštite okoliša određenih posebnim aktom kojim se takvi uvjeti propisuju i postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari, obavlja nadzor provedbe mjera otklanjanja štete u okolišu i sanacije onečišćenog okoliša, priprema i provodi nadzor primjene propisa iz područja održivog gospodarenja otpadom, nadzire lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, nadzire način i uvjete rada, tehničku opremljenost pravnih i fizičkih osoba registriranih ili ovlaštenih za obavljanje poslova gospodarenja otpadom, uvjete gospodarenja posebnom kategorijom otpada, kontrolira izvršenje obveza županija, Grada Zagreba, gradova i općina u smislu donošenja i provedbe akcijskih planova i provedbe mjera za smanjivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak, priprema i provodi nadzor u vezi s postupanjem s kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima, izdaje propisane potvrde i suglasnosti iz djelokruga rada inspekcije zaštite okoliša, prati primjenu i osiguravanje izvršavanja zakona i drugih propisa, vodi inspekcijske upravne postupke, podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge i obavezne prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave, priprema i izrađuje prijedloge mjera za unaprjeđenje rada inspektora, inicira stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora, organizira i priprema radionice, seminare i druge stručne skupove radi stručnog usavršavanja i osposobljavanja inspektora; izrađuje program osposobljavanja inspektora tijekom probnog i redovnog rada, prati probni rad inspektora i daje ocjenu probnog rada inspektora, izrađuje godišnja i druga izvješća, planove i program rada inspekcije, koordinira rad s drugim ustrojstvenim jedinicama Inspektorata, u svrhu unaprjeđenja rada inspekcije surađuje s relevantnim inspekcijskim službama Republike Hrvatske i međunarodnim inspekcijskim službama, institucijama i mrežama u području zaštite okoliša, posebice onima koje se bave unaprjeđenjem suradnje na području prevencije, otkrivanja, istraživanja i sankcioniranja djela protiv okoliša. Sektor sudjeluje u izradi strateških dokumenata Inspektorata, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja zaštite okoliša, priprema podatke za odgovore na upite državnih tijela i građana, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za nadzor zaštite okoliša ustrojavaju se:

1.20.1. Služba nadzora u području industrijskog onečišćenja

1.20.2. Služba nadzora u području zaštite zraka i klimatskih promjena

1.20.3. Služba nadzora u području gospodarenja otpadom

1.20.4. Služba za međunarodnu suradnju inspekcije zaštite okoliša i ujednačavanje prakse Europske unije.

1.20.1. Služba nadzora u području industrijskog onečišćenja

Članak 106.

Služba nadzora u području industrijskog onečišćenja obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa iz područja zaštite okoliša. Služba priprema i provodi nadzor korištenja građevina i postrojenja radi utvrđivanja usklađenosti rada i ispunjavanja uvjeta zaštite okoliša određenih posebnim aktom kojim se takvi uvjeti propisuju, te postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari, nadzire provedbu mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša utvrđenih rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, obavlja nadzore provedbe mjera otklanjanja štete u okolišu i sanacije onečišćenog okoliša, organizira provedbu sustavne procjene rizika postrojenja obveznika ishođenja okolišne dozvole i postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari, izrađuje prijedloge programa rada za provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora inspektora zaštite okoliša i inspektora nadležnih prema posebnim propisima za nadzor pojedinih sastavnica okoliša i zaštite od utjecaja opterećenja na okoliš, koordinira i provodi koordinirane nadzore, nadzire provedbu mjera i aktivnosti iz Izvješća o sigurnosti, vodi upravne postupke, podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge i obavezne prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave, priprema i izrađuje prijedloge za godišnja i druga izvješća o radu i postupanjima inspekcije, planove i programe rada; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja zaštite okoliša, priprema odgovore na upite državnih tijela i građana, sudjeluje u stručnom osposobljavanju i usavršavanju inspektora, razvija metodologiju planiranja inspekcijskih nadzora, sudjeluje u određivanju indikatora rada inspekcije zaštite okoliša, sudjeluje u izradi strateških dokumenata Inspektorata te obavlja poslove vezane uz utvrđivanje rizika u realizaciji postavljenih ciljeva iz strateških dokumenata koji se odnose na inspekcijske službe, izrađuje standardne operativne postupke za rad inspektora zaštite okoliša u svrhu standardizacije provedbe nadzora i izvješćivanja te povećanja učinkovitosti u postupanju, predlaže mjere za unaprjeđenje rada inspektora, izrađuje program osposobljavanja inspektora tijekom probnog i redovnog rada, nadzire provedbu potvrđenih međunarodnih ugovora koji se odnose na područje zaštite okoliša, sudjeluje u radu međunarodnih mreža i projekata vezanih uz primjenu propisa iz područja zaštite okoliša, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.20.2. Služba nadzora u području zaštite zraka i klimatskih promjena

Članak 107.

Služba nadzora u području zaštite zraka i klimatskih promjena obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa iz područja zaštite zraka, klimatskih promjena i zaštite ozonskog sloja. Služba priprema i provodi nadzor primjene propisa iz područja zaštite zraka, u cilju sprječavanja i smanjivanja onečišćivanja zraka iz nepokretnih točkastih i difuznih izvora, kontrolira provedbu mjera za smanjivanje emisija onečišćujućih tvari u zrak, izvršenje propisanih obveza županija, Grada Zagreba, gradova i općina u smislu donošenja i provedbe akcijskih planova, priprema i provodi nadzor u vezi s postupanjem s kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima; obavlja nadzor osoba ovlaštenih za obavljanje poslova praćenja kvalitete zraka i praćenja emisija, te osoba ovlaštenih za obavljanje poslova u vezi s kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima; vodi upravne postupke, provodi koordinirane nadzore, podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge i obavezne prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave, priprema i izrađuje prijedloge za godišnja i druga izvješća o radu i postupanjima inspekcije, planove i programe rada inspekcije zaštite okoliša; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja zaštite zraka, klimatskih aktivnosti i zaštite ozonskoga sloja, priprema odgovore na upite državnih tijela i građana, sudjeluje u stručnom osposobljavanju i usavršavanju inspektora, razvija metodologiju planiranja inspekcijskih nadzora, sudjeluje u određivanju indikatora rada inspekcije zaštite okoliša, sudjeluje u izradi strateških dokumenata Inspektorata, izrađuje standardne operativne postupke za rad inspektora zaštite okoliša u svrhu standardizacije provedbe nadzora i izvješćivanja te povećanja učinkovitosti u postupanju, daje prijedloge mjera za unaprjeđenje rada inspektora, nadzire provedbu potvrđenih međunarodnih ugovora koji se odnose na područje zaštite zraka, sudjeluje u radu međunarodnih mreža i projekata vezanih uz upravno područje zaštite zraka, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.20.3. Služba nadzora u području gospodarenja otpadom

Članak 108.

Služba nadzora u području gospodarenja otpadom obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa iz područja gospodarenja otpadom. Služba priprema i provodi nadzore primjene propisa iz područja gospodarenja otpadom radi postizanja ciljeva gospodarenja otpadom, nadzire lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, nadzire način i uvjete rada, tehničku opremljenost pravnih i fizičkih osoba registriranih i ovlaštenih za obavljanje poslova gospodarenja otpadom, uvjete gospodarenja posebnom kategorijom otpada; priprema i provodi nadzor svih dionika u sustavu gospodarenja otpadom, provodi koordinirane nadzore, vodi upravne postupke, podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge i obavezne prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave, priprema i izrađuje prijedloge za godišnja i druga izvješća o radu i postupanjima inspekcije, planove i programe rada, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz područja gospodarenja otpadom, priprema odgovore na upite državnih tijela i građana, sudjeluje u stručnom osposobljavanju i usavršavanju inspektora, razvija metodologiju planiranja inspekcijskih nadzora, sudjeluje u određivanju indikatora rada inspekcije zaštite okoliša, sudjeluje u izradi strateških dokumenata Inspektorata, izrađuje standardne operativne postupke za rad inspektora zaštite okoliša u svrhu standardizacije provedbe nadzora i izvješćivanja te povećanja učinkovitosti u postupanju, daje prijedloge mjera za unaprjeđenje rada inspektora, izrađuje program osposobljavanja inspektora tijekom probnog i redovnog rada, nadzire provedbu potvrđenih međunarodnih ugovora iz područja gospodarenja otpadom, sudjeluje u radu međunarodnih mreža i projekata vezanih uz primjenu propisa iz područja gospodarenja otpadom, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.20.4. Služba za međunarodnu suradnju inspekcije zaštite okoliša i ujednačavanje prakse Europske unije

Članak 109.

Služba za međunarodnu suradnju inspekcije zaštite okoliša i ujednačavanje prakse Europske unije obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, održivog gospodarenja otpadom i svjetlosnog onečišćenja. Služba obavlja poslove vezane za međunarodnu suradnju u području kontrole primjene propisa i poslove vezane za usklađivanje rada inspekcija u području zaštite okoliša sa praksom Europske unije; u koordinaciji s drugim ustrojstvenim jedinicama Inspektorata surađuje s relevantnim inspekcijskim službama Republike Hrvatske i međunarodnim inspekcijskim službama, institucijama i mrežama u području zaštite okoliša, posebice onima koje se bave unaprjeđenjem suradnje na području prevencije, otkrivanja, istraživanja i sankcioniranja djela protiv okoliša, u svrhu unaprjeđenja rada inspekcije zaštite okoliša; sudjeluje u raspravama, tečajevima i seminarima radi stručnog usavršavanja i osposobljavanja inspektora, sudjeluje u organizaciji i pripremi stručnih radionica, seminara i drugih stručnih skupova u suradnji s pravosudnim i drugim državnim tijelima, vezano uz provedbu upravnog i prekršajnog postupka u području zaštite okoliša; prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.21. Sektor za nadzor zaštite prirode

Članak 110.

Sektor za nadzor zaštite prirode obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području: zaštite prirode; prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama; sprječavanja unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima; genetski modificiranih organizama u dijelu kojim se uređuju slučajevi namjernog uvođenja GMO-a u okoliš u svrhu različitu od stavljanja na tržište; prekograničnog prijenosa GMO-a u dijelu koji se odnosi na postupanje izvoznika; mjera usklađivanja za korisnike protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u uniji u dijelu kojim se uređuju genetski resursi divljih vrsta biljaka, životinja, gljiva, algi i mikroorganizama te genetski resursi patogena te poduzima mjere određene tim propisima; obavlja inspekcijski nadzor provođenja mjera donesenih inspekcijskim rješenjem i mjera utvrđenih rješenjima na temelju zakona iz nadležnosti inspekcije zaštite prirode, osigurava izvršavanje mjera naloženih inspekcijskim nadzorom i predlaže mjere u cilju zaštite prirode; surađuje s inspekcijskim službama drugih država; obavlja inspekcijski nadzor na temelju međunarodnih propisa, organizira i sudjeluje u zajedničkom inspekcijskom nadzoru sa drugim inspekcijama i službama, priprema i provodi koordinirane inspekcijske nadzore u području zaštite prirode s drugim inspekcijama, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija; po potrebi sudjeluje u upravnim nadzorima nad radom sudionika u sustavu zaštite prirode, nadzire rad službi koje se bave zaštitom, očuvanjem i promicanjem zaštićenih područja prirode, sudjeluje u unaprjeđenju rada inspektora i stručnom osposobljavanju službe neposrednog nadzora zaštite prirode; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja nadležnosti inspekcije zaštite prirode, sudjeluje u izradi uputa vezanim za inspekcijsko postupanje, izrađuje i podnosi izvješća iz djelokruga svoga rada; sudjeluje u pripremi godišnjeg plana rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Inspektorata te sukladno djelokrugu rada obavlja poslove vezane uz definiranje strateških ciljeva, pokazatelja uspješnosti, utvrđivanja rizika, nadziranja provedbe i izvješćivanja o realizaciji postavljenih ciljeva iz strateških planova, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za nadzor zaštite prirode ustrojavaju se:

1.21.1. Služba nadzora kopnenih ekosustava

1.21.2. Služba nadzora morskih ekosustava.

1.21.1. Služba nadzora kopnenih ekosustava

Članak 111.

Služba nadzora kopnenih ekosustava obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području nadležnosti inspekcije zaštite prirode koji su vezani na kopnene ekosustave odnosno na kopnenu biocenozu i kopneni biotop, obavlja inspekcijski nadzor provođenja mjera donesenih inspekcijskim rješenjem i mjera utvrđenih rješenjima na temelju zakona iz nadležnosti inspekcije zaštite prirode, osigurava izvršavanje mjera naloženih inspekcijskim nadzorom i predlaže mjere u cilju zaštite prirode; surađuje s inspekcijskim službama drugih država; obavlja inspekcijski nadzor na temelju međunarodnih propisa, organizira i sudjeluje u zajedničkom inspekcijskom nadzoru sa drugim inspekcijama i službama, priprema i provodi koordinirane inspekcijske nadzore u području zaštite prirode s drugim inspekcijama, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija; po potrebi sudjeluje u upravnim nadzorima nad radom sudionika u sustavu zaštite prirode, nadzire rad službi koje se bave zaštitom, očuvanjem i promicanjem zaštićenih područja prirode, sudjeluje u unaprjeđenju rada inspektora i stručnom osposobljavanju službe neposrednog nadzora zaštite prirode; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja nadležnosti inspekcije zaštite prirode, sudjeluje u izradi uputa vezanim za inspekcijsko postupanje, izrađuje i podnosi izvješća iz djelokruga svoga rada; sudjeluje u pripremi godišnjeg plana rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Inspektorata te sukladno djelokrugu rada obavlja poslove vezane uz definiranje strateških ciljeva, pokazatelja uspješnosti, utvrđivanja rizika, nadziranja provedbe i izvješćivanja o realizaciji postavljenih ciljeva iz strateških planova, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe određuju se samostalni izvršitelji u: Bjelovaru, Čakovcu, Đakovu, Požegi, Sisku i Vinkovcima.

1.21.2. Služba nadzora morskih ekosustava

Članak 112.

Služba nadzora morskih ekosustava obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području nadležnosti inspekcije zaštite prirode koji su vezani na morske ekosustave odnosno na morsku biocenozu i morski biotop, obavlja inspekcijski nadzor provođenja mjera donesenih inspekcijskim rješenjem i mjera utvrđenih rješenjima na temelju zakona iz nadležnosti inspekcije zaštite prirode, osigurava izvršavanje mjera naloženih inspekcijskim nadzorom i predlaže mjere u cilju zaštite prirode; surađuje s inspekcijskim službama drugih država; obavlja inspekcijski nadzor na temelju međunarodnih propisa, organizira i sudjeluje u zajedničkom inspekcijskom nadzoru sa drugim inspekcijama i službama, priprema i provodi koordinirane inspekcijske nadzore u području zaštite prirode s drugim inspekcijama, sudjeluje u radu međunarodnih organizacija; po potrebi sudjeluje u upravnim nadzorima nad radom sudionika u sustavu zaštite prirode, nadzire rad službi koje se bave zaštitom, očuvanjem i promicanjem zaštićenih područja prirode, sudjeluje u unaprjeđenju rada inspektora i stručnom osposobljavanju službe neposrednog nadzora zaštite prirode; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja nadležnosti inspekcije zaštite prirode, sudjeluje u izradi uputa vezanim za inspekcijsko postupanje, izrađuje i podnosi izvješća iz djelokruga svoga rada; sudjeluje u pripremi godišnjeg plana rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Inspektorata te sukladno djelokrugu rada obavlja poslove vezane uz definiranje strateških ciljeva, pokazatelja uspješnosti, utvrđivanja rizika, nadziranja provedbe i izvješćivanja o realizaciji postavljenih ciljeva iz strateških planova, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe određuju se samostalni izvršitelji u: Rijeci, Splitu, Dubrovniku, Gospiću, Pazinu, Šibeniku i Zadru.

1.22. Sektor za vodopravni nadzor

Članak 113.

Sektor za vodopravni nadzor obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području upravljanja vodama kojima su uređena područja: zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda, nadzor instalacija (postrojenja) kojima je izdano obvezujuće vodopravno mišljenje, nadzor prilikom izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnog dobra, nadzor po prijavama pravnih i fizičkih osoba, provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora s inspekcijama drugih tijela državne uprave, nadzor vodnih građevina, nadzor obavljanja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, nadzor trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama. Prati primjenu propisa iz svoga djelokruga, izrađuje i predlaže upute za rad inspektora radi ujednačavanja prakse rada inspektora, predlaže mjere za unaprjeđenje stanja, priprema mišljenja o primjeni propisa iz svoga djelokruga, izrađuje prijedlog plana i programa rada, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, sudjeluje u izradi programa strategija i nacionalnih politika, te provodi mjere u okviru istih; ministarstava i drugih tijela; priprema mišljenja na prijedloge zakona i drugih propisa iz svoga djelokruga; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu njihove provedbe; izrađuje prijedloge izvješća o stanju u pojedinim područjima na zahtjev Vlade, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za vodopravni nadzor ustrojavaju se:

1.22.1. Služba koordinacije nadzora korištenja voda i vodnoga dobra

1.22.2. Služba koordinacije nadzora zaštite voda.

1.22.1. Služba koordinacije nadzora korištenja voda i vodnog dobra

Članak 114.

Služba koordinacije nadzora korištenja voda i vodnog dobra obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području upravljanja vodama kojima su uređena područja: korištenje voda i vodnog dobra, uređenje vodotoka i drugih voda, zaštita od štetnog djelovanja voda, zaštita od erozija i bujica, melioracijsku odvodnju i navodnjavanje, nadzor trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama. Koordinira i daje podršku inspekcijskim službama u područnim uredima Osijek, Rijeka Split, Varaždin i Zagreb u području korištenja voda i vodnog dobra. Sudjeluje u unaprjeđenju rada i stručnom osposobljavanju inspektora, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja zaštite prirode, sudjeluje u izradi uputa vezanim za inspekcijsko postupanje, izrađuje i podnosi izvješća iz djelokruga svoga rada; sudjeluje u pripremi godišnjeg plana rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Inspektorata te sukladno djelokrugu rada obavlja poslove vezane uz definiranje strateških ciljeva, nadziranja provedbe i izvješćivanja o realizaciji postavljenih ciljeva iz strateških planova, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.22.2. Služba koordinacije nadzora zaštite voda

Članak 115.

Služba koordinacije nadzora zaštite voda obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području upravljanja vodama kojima su uređena područja zaštite voda te nadzor djelatnosti javne odvodnje i trgovačkih društava koji obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje voda: širenje i otklanjanje posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda, djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda. Koordinira i daje podršku inspekcijskim službama u područnim uredima Osijek, Rijeka Split, Varaždin i Zagreb u području zaštite voda. Sudjeluje u unaprjeđenju rada i stručnom osposobljavanju inspektora, sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja zaštite prirode, sudjeluje u izradi uputa vezanim za inspekcijsko postupanje, izrađuje i podnosi izvješća iz djelokruga svoga rada; sudjeluje u pripremi godišnjeg plana rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova Inspektorata te sukladno djelokrugu rada obavlja poslove vezane uz definiranje strateških ciljeva, nadziranja provedbe i izvješćivanja o realizaciji postavljenih ciljeva iz strateških planova, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.23. Sektor za drugostupanjski upravni
postupak

Članak 116.

Sektor za drugostupanjski upravni postupak je unutarnja ustrojstvena jedinica Inspektorata koja rješava o žalbama protiv upravnih akata inspektora Inspektorata; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; daje odgovore na tužbe povodom pokrenutih upravnih sporova protiv rješenja Sektora za drugostupanjski upravni postupak i odgovore na žalbe protiv presuda upravnih sudova; izjavljuje pravne lijekove protiv presuda upravnih sudova u predmetima ovoga Sektora; zastupa Inspektorat pred upravnim sudovima povodom pokrenutih upravnih sporova protiv upravnih akata iz djelokruga Sektora; obavlja poslove unaprjeđenja rada i ujednačavanja postupaka inspektora na izradi upravnih akata; sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire Inspektorat; prati primjenu propisa iz djelokruga Inspektorata; daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, čiju primjenu nadzire Inspektorat; prati i analizira sudsku praksu Visokog upravnog suda i Suda Europske Unije; sudjeluje u izradi programa rada Inspektorata; sudjeluje u pripremi mišljenja i stručnih uputa radi jedinstvenog postupanja u upravnim postupcima; vodi očevidnik o drugostupanjskim postupcima, upravnim sporovima i zaprimljenim presudama i sl.; radi obavljanja poslova Sektora surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Inspektorata i s drugim javnopravnim tijelima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

U Sektoru za drugostupanjski upravni postupak ustrojavaju se:

1.23.1. Služba za drugostupanjski upravni postupak – I

1.23.2. Služba za drugostupanjski upravni postupak – II.

1.23.1. Služba za drugostupanjski upravni postupak – I

Članak 117.

Služba za drugostupanjski upravni postupak – I provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja povodom žalbi protiv rješenja iz djelokruga tržišne inspekcije, turističke i ugostiteljske inspekcije, sanitarne inspekcije, inspekcije gospodarenja otrovnim kemikalijama, veterinarske inspekcije, poljoprivredne inspekcije, lovne inspekcije, šumarske inspekcije, fitosanitarne inspekcije, inspekcije zaštite okoliša, inspekcije zaštite prirode i vodopravne inspekcije – osim u dijelu koji se odnosi na rješenja o zabrani i sprječavanju neregistriranog obavljanja djelatnosti; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima pokrenutim protiv rješenja Službe odnosno prvostupanjskih rješenja inspektora navedenih inspekcija protiv kojih žalba nije dopuštena te odgovore na žalbe protiv presuda upravnih sudova; priprema pravne lijekove protiv presuda upravnih i drugih sudova; obavlja poslove zastupanja pred upravnim sudovima povodom upravnih sporova pokrenutih protiv upravnih akata iz djelokruga Službe; prati primjenu propisa iz navedenih upravnih područja; daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, čiju primjenu nadzire Inspektorat; prati i analizira sudsku praksu Visokog upravnog suda i Suda Europske Unije; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Inspektorata i s drugim javnopravnim tijelima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.23.2. Služba za drugostupanjski upravni postupak – II

Članak 118.

Služba za drugostupanjski upravni postupak – II provodi drugostupanjski postupak i donosi rješenja povodom žalbi protiv rješenja donesenih u predmetima iz područja rada, zaštite na radu, rudarske inspekcije, inspekcije opreme pod tlakom, energetske inspekcije i neregistriranog obavljanja djelatnosti; provodi postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova; priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima pokrenutim protiv rješenja Službe te odgovore na žalbe protiv presuda upravnih sudova; priprema pravne lijekove protiv presuda upravnih sudova; obavlja poslove zastupanja pred upravnim sudovima povodom upravnih sporova pokrenutih protiv upravnih akata iz djelokruga Službe; prati primjenu propisa iz navedenih upravnih područja; daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, čiju primjenu nadzire Inspektorat; prati i analizira sudsku praksu Visokog upravnog suda i Suda Europske Unije; surađuje s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Inspektorata i s drugim javnopravnim tijelima te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

1.24. Sektor za unutarnji i kontrolno-instruktivni nadzor

Članak 119.

Sektor za unutarnji i kontrolno-instruktivni nadzor obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na nadzor primjene zakona i drugih propisa te utvrđivanje odgovornosti za ponašanje službenika koje je u suprotnosti s načelima ponašanja državnih službenika; postojanja sumnje u sukob interesa; postojanja sumnje u počinjenje kaznenenog djela počinjenog u obavljanju državne službe, posebice primanje mita, protuzakonitu naplatu, protuzakonito posredovanje, samovlast te odgovornost državnih službenika za povrede službene dužnosti koja ima obilježje i kaznene odgovornosti; izrađuje prijedloge akata za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti te kaznene prijave; u cilju otkrivanja nezakonitosti u radu državnih službenika, surađuje s drugim tijelima državne uprave; rješava predstavke građana, pravnih osoba i tijela državne vlasti koje se odnose na nezakonito postupanje inspektora, provodi poslove kontrolno-instruktivnog nadzora nad radom inspektora, koji se odnose na postupanje inspektora u provođenju inspekcijskog nadzora u pogledu pravilnosti vođenja inspekcijskog, upravnog i prekršajnog postupka te sudjelovanja u kaznenom postupku te primjene materijalnih propisa kao i postupka koji prethodi tim postupcima, a s ciljem utvrđivanja kvantitete i kvalitete obavljenih inspekcijskih poslova te ujednačavanja rada, izvješćuje nadređenog o sumnji u povrede službene dužnosti u obavljanju inspekcijskih poslova u vezi s neizvršavanjem, odnosno nesavjesnim izvršavanjem obveza, organizira stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora, rasprave, tečajeve i seminare radi stručnog usavršavanja i osposobljavanja inspektora, poduzima temeljem propisa predviđene mjere da se ustanovljeno stanje, odnosno nepravilnosti u radu inspektora usklade s propisima, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa čiju provedbu nadzire Inspektorat, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju provedbu nadzire Inspektorat, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade, ministarstava, drugih tijela te međunarodnih organizacija i tijela, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa čiju provedbu nadzire Inspektorat, izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima koja se odnose na upravni i prekršajni postupak iz djelokruga Inspektorata, te izrađuje upute za rad inspektorima, pruža stručnu pomoć u izradi očitovanja u upravnim sporovima, te u izvršavanju sudskih odluka, obavlja stručne poslove za unaprjeđenje rada inspektora s ciljem učinkovitog otkrivanja i suzbijanja nezakonitosti iz djelokruga Inspektorata, obavlja poslove zastupanja pred upravnim sudovima povodom tužbe u upravnom sporu, prema potrebi obavlja poslove zastupanja Inspektorata pred službeničkim sudovima u postupcima po zahtjevu za utvrđivanje povrede službene dužnosti te pred prekršajnim sudovima u prekršajnim postupcima po optužnom prijedlogu za pokretanje prekršajnog postupka te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

U Sektoru za unutarnji i kontrolno-instruktivni nadzor ustrojavaju se:

1.24.1. Služba za unutarnji nadzor

1.24.2. Služba za kontrolno-instruktivni nadzor

1.24.3. Služba za zastupanje pred sudovima.

1.24.1. Služba za unutarnji nadzor

Članak 120.

Služba za unutarnji nadzor obavlja inspekcijske i druge stručne poslove iz djelokruga Inspektorata, nadzire primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na utvrđivanje odgovornosti za ponašanje službenika koje je u suprotnosti s načelima ponašanja državnih službenika; postojanja sumnje u sukob interesa; postojanja sumnje u počinjenje kaznenenog djela počinjenog u obavljanju državne službe, posebice primanje mita, protuzakonitu naplatu, protuzakonito posredovanje, samovlast te odgovornost državnih službenika za povrede službene dužnosti koja ima obilježje i kaznene odgovornosti; izrađuje prijedloge akata za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti te kaznene prijave; u cilju otkrivanja nezakonitosti u radu državnih službenika, surađuje s drugim tijelima državne uprave; rješava predstavke građana, pravnih osoba i tijela državne vlasti koje se odnose na nezakonito postupanje inspektora te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

1.24.2. Služba za kontrolno-instruktivni nadzor

Članak 121.

Služba za kontrolno-instruktivni nadzor obavlja inspekcijske i druge stručne poslove iz djelokruga Inspektorata te koji se odnose na unaprjeđenje rada inspektora s ciljem otkrivanja i suzbijanja nezakonitosti iz djelokruga rada Inspektorata, provodi poslove kontrolno-instruktivnog nadzora nad radom inspektora, koji se odnose na postupanje inspektora u provođenju inspekcijskog nadzora u pogledu pravilnosti vođenja inspekcijskog, upravnog i prekršajnog postupka te sudjelovanja u kaznenom postupku te primjene materijalnih propisa kao i postupka koji prethodi tim postupcima, a s ciljem utvrđivanja kvantitete i kvalitete obavljenih inspekcijskih poslova te ujednačavanja rada, organizira stručno osposobljavanje i usavršavanje inspektora, rasprave, tečajeve i seminare radi stručnog usavršavanja i osposobljavanja inspektora, poduzima temeljem propisa predviđene mjere da se ustanovljeno stanje, odnosno nepravilnosti u radu inspektora usklade s propisima, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa čiju provedbu nadzire Inspektorat, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih središnjih tijela državne uprave, a čiju provedbu nadzire Inspektorat, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, sudjeluje u radu stručnih tijela Vlade, ministarstava, drugih tijela te međunarodnih organizacija i tijela, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa čiju provedbu nadzire Inspektorat, izrađuje objašnjenja i pravna mišljenja o pitanjima koja se odnose na upravni i prekršajni postupak iz djelokruga Inspektorata, te izrađuje upute za rad inspektorima, obavlja stručne poslove za unaprjeđenje rada inspektora s ciljem učinkovitog otkrivanja i suzbijanja nezakonitosti iz djelokruga Inspektorata te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe određuju se samostalni izvršitelji u gradovima u kojima su sjedišta područnih ureda.

1.24.3. Služba za zastupanje pred sudovima

Članak 122.

Služba za zastupanje pred sudovima obavlja poslove zastupanja Inspektorata pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima u predmetima vezanim za inspekcijske poslove, prema potrebi obavlja poslove zastupanja Inspektorata pred službeničkim sudovima u postupcima po zahtjevu za utvrđivanje povrede službene dužnosti te pred prekršajnim sudovima u prekršajnim postupcima po optužnom prijedlogu za pokretanje prekršajnog postupka, priprema nacrte rješenja po prigovorima te nacrte zaključaka o izuzeću; poslove unaprjeđenja rada i ujednačavanja postupaka inspektora na izradi optužnih akata u okviru djelokruga Službe, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe određuju se samostalni izvršitelji u gradovima u kojima su sjedišta područnih ureda.

1.25. Samostalna služba za unutarnju reviziju

Članak 123.

Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja unutarnju reviziju cjelokupnog poslovanja Inspektorata odnosno poslovnih procesa koji se odnose na inspekcijske poslove iz djelokruga Inspektorata, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima te računovodstvene i opće poslove te druge poslove iz djelokruga Inspektorata; u skladu s najboljom strukovnom praksom i međunarodnim standardima unutarnje revizije te kodeksom strukovne etike neovisno i objektivno obavlja poslove unutarnje revizije, predlaže planove rada unutarnje revizije, obavlja revizije usklađenosti kroz koje utvrđuje razinu usklađenosti postupanja i poslovanja s obvezujućom regulativom (zakonskom i podzakonskom), standardima, planovima, ugovorima, politikama i procedurama koje definiraju područje koje se revidira, obavlja revizije uspješnosti poslovanja kroz koje procjenjuje ekonomičnost, učinkovitost i djelotvornost aktivnosti, procesa, projekata i programa; procjenjuje cjelokupno poslovanje kroz analizu, testiranje i ocjenu sustava unutarnjih kontrola u poslovnim procesima; daje stručno mišljenje o adekvatnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola; daje stručna mišljenja i savjete u cilju poboljšanja poslovanja i upravljanja rizicima; pruža podršku unutarnjim ustrojstvenim jedinicama izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika te obavljanjem pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s usvojenim planovima; provodi revizije veterinarstva i sigurnosti hrane; analizira i ocjenjuje učinkovitost provođenja planova službenih kontrola kao i službenih kontrola veterinarstva i sigurnosti hrane; sustavno i neovisno analizira rezultate provođenja planova službenih kontrola i njihovu prikladnost za postizanje ciljeva, analizira ciljeve kontrolnih postupaka, zadaće, odgovornosti i dužnosti osoba koje provode službene kontrole; sudjeluje u radnim skupinama Europske Komisije; surađuje s Europskom Komisijom i zemljama članicama Europske Unije vezano uz revizije veterinarstva i sigurnosti hrane; na temelju činjenica utvrđenih u okviru provedbe revizije koje ukazuju na sumnju na postojanje nepravilnosti o tome podnosi pisano izvješće glavnom državnom inspektoru; na temelju nedostataka utvrđenih kroz obavljanje svih vrsta revizija daje preporuke u svrhu postizanja bolje učinkovitosti, ujednačavanja i podizanja kvalitete provedbe svih procesa; prati provedbu preporuka navedenih u izvješćima iz prethodno obavljenih revizija i o tome izvješćuje glavnog državnog inspektora; obavlja revizije na zahtjev glavnog državnog inspektora; izrađuje i podnosi glavnom državnom inspektoru polugodišnje i godišnje izvješće o obavljenim revizijama, te pojedinačna ili povremena izvješća na zahtjev glavnog državnog inspektora; izrađuje druga propisana izvješća o radu Službe; surađuje s Državnim uredom za reviziju i unutarnjom ustrojstvenom jedinicom Ministarstva financija nadležnom za harmonizaciju aktivnosti razvoja sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru te drugim vanjskim institucijama, prati provedbu preporuka Državnog ureda za reviziju te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

2. PODRUČNI UREDI

Članak 124.

Za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora i drugih stručnih poslova iz djelokruga područnih ureda ustrojavaju se službe, odjeli ispostave.

Područni ured Osijek sa sjedištem u Osijeku obavlja inspekcijski nadzor na području Brodsko-posavske županije, Osječko-baranjske županije, Požeško-slavonske županije, Virovitičko-podravske županije i Vukovarsko-srijemske županije.

Područni ured Rijeka sa sjedištem u Rijeci obavlja inspekcijski nadzor na području Istarske županije, Ličko-senjske županije, Primorsko-goranske županije, te Grada Paga i općina Kolan i Povljana.

Područni ured Split sa sjedištem u Splitu obavlja inspekcijski nadzor na području Dubrovačko-neretvanske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Šibensko-kninske županije i Zadarske županije, osim Grada Paga i općina Kolan i Povljana.

Područni ured Varaždin sa sjedištem u Varaždinu obavlja inspekcijski nadzor na području Krapinsko-zagorske županije, Koprivničko-križevačke županije, Međimurske županije i Varaždinske županije.

Područni ured Zagreb sa sjedištem u Zagrebu obavlja inspekcijski nadzor na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Karlovačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Članak 125.

Radi učinkovitog i neposrednog obavljanja inspekcijskih i drugih stručnih poslova u područnim uredima Inspektorata sa sjedištem u Osijeku, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Zagrebu ustrojavaju se: Služba za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača; Služba nadzora neregistriranog obavljanja trgovine i usluga; Služba za sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmete opće uporabe; Služba za sanitarni nadzor zdravstvene ekologije; Služba veterinarske inspekcije; Služba poljoprivredne inspekcije; Služba šumarske i lovne inspekcije; Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu; Služba nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu; Služba za nadzor zaštite na radu; Služba za nadzor radnih odnosa; Služba za nadzor zapošljavanja i upućivanja; Služba građevinske inspekcije; Služba za nadzor zaštite okoliša i Služba vodopravne inspekcije.

2.1.1., 2.2.1., 2.3.1., 2.4.1. i 2.5.1. Služba za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača

Članak 126.

Služba za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača obavlja inspekcijske nadzore koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području u području trgovine, elektroničke trgovine, posredovanja u prometu nekretninama, usluga, zaštite ekonomskih interesa potrošača pri kupnji proizvoda i usluga, kao i pri drugim oblicima stjecanja proizvoda i usluga, prodaje javnih usluga potrošačima te općih uvjeta pružanja javnih usluga, obavlja provjeru općih sigurnosnih zahtjeva za proizvode, tehničkih zahtjeva za proizvode, graničnih vrijednosti i/ili značajki kvalitete proizvoda, načine utvrđivanja i praćenja kvalitete proizvoda, provjere provedenih postupaka ocjenjivanja sukladnosti s propisanim zahtjevima, provjere dokumenata o sukladnosti, isprava koje moraju imati proizvodi, označivanje, obilježavanje i oglašavanje proizvoda, obavlja provjeru zahtjeva u vezi s proizvodnjom, stavljanjem na tržište ili na raspolaganje na tržištu građevnih proizvoda, homologacijom vozila i dijelova vozila, zahtjeve energetske učinkovitosti i zahtjeve za ekodizajn proizvoda povezanih s energijom, svojstva proizvoda u sustavu izvora svjetlosti i rasvjetljavanja i/ili druge značajke kakvoće takvih proizvoda, pravodobno obavješćivanje o opasnostima koje proizvodi mogu predstavljati, te po potrebi povlačenje proizvoda s tržišta, brze razmjene službene obavijesti (RAPEX) o mjerama i radnjama u pogledu proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost potrošača, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

2.1.2., 2.2.2., 2.3.2., 2.4.2. i 2.5.2. Služba nadzora neregistriranog obavljanja trgovine i usluga

Članak 127.

Služba nadzora neregistriranog obavljanja trgovine i usluga obavlja inspekcijske nadzore neregistriranog obavljanja trgovine, elektroničke trgovine i usluga, a koji se odnosi na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području neregistriranog obavljanja trgovine, elektroničke trgovine i usluga odnosno kad pravna osoba obavlja djelatnost koja nije upisana u sudski ili drugi odgovarajući registar, kad pravna osoba nema zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti, kad fizička osoba obavlja djelatnost koju nije registrirala kod nadležnog tijela ili prijavila poreznim tijelima, kad fizička osoba nema zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti, kad pravna i fizička osoba obavlja djelatnost unatoč zabrani obavljanja djelatnosti, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

2.1.3., 2.2.3., 2.3.3., 2.4.3. i 2.5.3. Služba za sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmete opće uporabe

Članak 128.

Služba za sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmete opće uporabe obavlja inspekcijske nadzore odnosno službene kontrole koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području sigurnosti, zdravstvene ispravnosti i higijene hrane u proizvodnji i prometu u okviru nadležnosti sanitarne inspekcije, hrane za specifične skupine, dodataka prehrani, nove hrane, genetski modificiranih organizama i ograničene uporabe GMO-a u zatvorenim sustavima; inspekcijske poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona iz nadležnosti vode za ljudsku potrošnju, mineralnih, izvorskih i stolnih voda; obavlja inspekcijske poslove odnosno službene kontrole vezane uz proizvodnju i stavljanje na tržište materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmeta široke potrošnje kao i primjenu propisa koji uređuju područje opasnih kemikalija kojima se koriste u preradi vode, dostavlja potrebne podatke o provedbi inspekcijskih nadzora središnjem uredu radi dostave u RASFF i RAPEX sustavu, ima pristup sustavu žurnog uzbunjivanja za vodu te u koordinaciji s središnjim uredom provodi inspekcijsko postupanje u hitnim situacijama; provodi planove rada dobivene od središnjeg ureda uključujući i planove monitoringa te izrađuje potrebne Izvještaje o radu, potiče i daje prijedloge za unaprjeđenje rada sanitarnih inspektora; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga rada; prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmete opće uporabe u Područnom uredu Osijek određuju se samostalni izvršitelji u: Donjem Miholjcu i Pakracu.

Za obavljanje poslova Službe za sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmete opće uporabe u Područnom uredu Rijeka određuju se samostalni izvršitelji u: Rovinju, Opatiji, Crikvenici, Malom Lošinju i Rabu.

Za obavljanje poslova Službe za sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmete opće uporabe u Područnom uredu Split određuju se samostalni izvršitelji u: Braču, Visu, Hvaru, Omišu, Sinju i Biogradu na Moru.

Za obavljanje poslova Službe za sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmete opće uporabe u Područnom uredu Varaždin određuju se samostalni izvršitelji u: Đurđevcu i Pregradi.

Za obavljanje poslova Službe za sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmete opće uporabe u Područnom uredu Zagreb određuju se samostalni izvršitelji u: Velikoj Gorici, Zaprešiću, Samoboru, Dugom Selu, Vrbovcu, Jastrebarskom, Garešnici i Petrinji.

2.1.4., 2.2.4., 2.3.4., 2.4.4. i 2.5.4. Služba za sanitarni nadzor zdravstvene ekologije

Članak 129.

Služba za sanitarni nadzor zdravstvene ekologije obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na sanitarni nadzor nad proizvodnjom, stavljanjem na tržište i uporabom kemikalija i biocidnih proizvoda, nadzore nad izvorima neionizirajućih zračenja; poslove sanitarnog nadzora nad provedbom mjera zaštite profesionalno izloženih djelatnika i ostalog pučanstva od štetnog djelovanja zračenja; nadzore nad bazenskim i ostalim kupališnim vodama, nadzore nad provedbom propisa za zaštitu od buke; zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, ograničavanje uporabe duhanskih i srodnih proizvoda; sanitarni nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi te sanitarni nadzor nad izgradnjom. Služba provodi planove rada dobivene od središnjeg ureda te izrađuje potrebne Izvještaje o radu, potiče i daje prijedloge za unaprjeđenje rada sanitarnih inspektora; priprema odgovore na predstavke i pritužbe iz djelokruga rada; prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe za sanitarni nadzor zdravstvene ekologije u Područnom uredu Osijek određuju se samostalni izvršitelji u: Slatini i Valpovu.

Za obavljanje poslova Službe za sanitarni nadzor zdravstvene ekologije u Područnom uredu Rijeka određuju se samostalni izvršitelji u: Rovinju, Opatiji, Crikvenici, Malom Lošinju i Rabu.

Za obavljanje poslova Službe za sanitarni nadzor zdravstvene ekologije u Područnom uredu Split određuju se samostalni izvršitelji u: Hvaru, Trogiru, Kaštelama, Drnišu, Sinju, Solinu i Vrgorcu.

Za obavljanje poslova Službe za sanitarni nadzor zdravstvene ekologije u Područnom uredu Varaždin određuju se samostalni izvršitelji u: Donjoj Stubici, Ivancu i Ludbregu.

Za obavljanje poslova Službe za sanitarni nadzor zdravstvene ekologije u Područnom uredu Zagreb određuju se samostalni izvršitelji u: Velikoj Gorici, Samoboru, Dugom Selu, Ivanić-Gradu, Čazmi i Novskoj.

2.1.5., 2.2.5., 2.3.5., 2.4.5. i 2.5.5. Služba veterinarske inspekcije

Članak 130.

Služba veterinarske inspekcije obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području veterinarstva, sigurnosti hrane i hrane za životinje, zaštite životinja te drugih posebnih propisa; provodi službene kontrole koje obavljaju veterinarski inspektori, u odobrenim objektima, objektima odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom, odobrenim i registriranim objektima s hranom za životinje i primarnom proizvodnjom hrane za životinje, nusproizvodima životinjskog podrijetla; te subjektima u poslovanju s nusproizvodima; provodi inspekcijski nadzor i službene kontrole nad prometom VMP-a u maloprodaji i korištenju; nad provođenjem monitoringa iz djelokruga veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti; nad radom subjekata u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti i kontrolnim tijelima; nad zaštitom životinja, prometom i označavanjem životinja; nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet životinjama; nad dobivanjem, proizvodnjom i skladištenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oplođenih jajnih stanica, gerimativnim proizvodima te reprodukcijom; nad uvjetima za držanje, uzgoj i proizvodnju životinja i hrane životinjskog podrijetla; nad laboratorijima koji obavljaju analize u području veterinarstva, sigurnosti hrane i hrane za životinje te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti životinja ili na drugi način ugrožavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoliš; sudjeluje u donošenju godišnjeg plana službenih kontrola; provodi kontrolu naplate pristojbi za službene kontrole; sudjeluje u radu povjerenstava za odobravanje objekata; sudjeluje u radu povjerenstava za ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija za kontrolu zdravlja životinja, hrane i hrane za životinje; izrađuje izvješća, vodi registre i evidencije te obavlja poslove koji se provode u suradnji s drugim tijelima; prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe veterinarske inspekcije u Područnom uredu Osijek određuju se samostalni izvršitelji u: Belom Manastiru, Valpovu, Donjem Miholjcu i Slatini.

Za obavljanje poslova Službe veterinarske inspekcije u Područnom uredu Rijeka određuju se samostalni izvršitelji u: Labinu i Rovinju.

Za obavljanje poslova Službe veterinarske inspekcije u Područnom uredu Split određuju se samostalni izvršitelji u: Sinju, Drnišu i Biogradu na Moru.

Za obavljanje poslova Službe veterinarske inspekcije u Područnom uredu Varaždin određuju se samostalni izvršitelji u: Ivancu, Đurđevcu i Donjoj Stubici.

Za obavljanje poslova Službe veterinarske inspekcije u Područnom uredu Zagrebu određuju se samostalni izvršitelji u: Samoboru, Zaprešiću, Dugom Selu, Ivanić-Gradu, Svetom Ivanu Zelini, Velikoj Gorici, Vrbovcu, Jastrebarskom, Čazmi, Garešnici, Grubišnom Polju, Dugoj Resi, Novskoj, Glini i Petrinji.

2.1.6., 2.2.6., 2.3.6., 2.4.6. i 2.5.6. Služba poljoprivredne inspekcije

Članak 131.

Služba poljoprivredne inspekcije obavlja inspekcijske i druge stručne poslove i službene kontrole, koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području poljoprivrede iz nadležnosti poljoprivredne inspekcije kao i inspekcijski nadzor i drugih područja sukladno posebnom zakonu; obavljaju izravan uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba, vode prvostupanjske postupke i rješavaju o upravnim stvarima prvog stupnja iz svoga djelokruga; poduzimaju mjere određene zakonima i propisima donesenim na temelju njih; prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe poljoprivredne inspekcije u Područnom uredu Osijek određuju se samostalni izvršitelji u: Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, Slatini i Valpovu.

Za obavljanje poslova Službe poljoprivredne inspekcije u Područnom uredu Rijeka određuju se samostalni izvršitelji u: Delnicama, Umagu i Crikvenici.

Za obavljanje poslova Službe poljoprivredne inspekcije u Područnom uredu Split određuju se samostalni izvršitelji u Sinju.

Za obavljanje poslova Službe poljoprivredne inspekcije u Područnom uredu Varaždin određuju se samostalni izvršitelji u: Đurđevcu, Ivancu i Ludbregu.

Za obavljanje poslova Službe poljoprivredne inspekcije u Područnom uredu Zagreb određuju se samostalni izvršitelji u: Čazmi, Garešnici, Grubišnom Polju, Ivanić-Gradu, Jastrebarskom, Novskoj, Petrinji, Svetom Ivanu Zelini i Velikoj Gorici.

2.1.7., 2.2.7., 2.3.7., 2.4.7. i 2.5.7. Služba šumarske i lovne inspekcije

Članak 132.

Služba šumarske i lovne inspekcije nadzire primjenu propisa iz djelokruga rada Sektora, obavljanjem poslova šumarske i lovne inspekcije. Poslovi šumarske i lovne inspekcije u prvome stupnju podrazumijevaju obavljanje inspekcijskih nadzora nad provedbom zakona kojima se uređuje područje šumarstva, šumskog reprodukcijskog materijalu, biljnog zdravstva u dijelu koji se odnosi na šumsko bilje, šumske rasadnike i šumski reprodukcijski materijal, područje genetski modificiranih organizama, priznavanja svojti šumskog drveća i grmlja; područje lovstva; nadzire primjenu propisa iz svoga djelokruga obavljanjem poslova šumarske i lovne inspekcije u ispostavama; rješavaju o upravnim stvarima iz svoga djelokruga; u ispostavama provode inspekcijski nadzor nad izvršavanjem šumskogospodarskih planova, obavljanja šumarskih radova, šumarske infrastrukture, mjesta sječe i uskladištenja do mjesta prerade drva, transporta drva i drugih šumskih proizvoda, provođenjem radova zaštite šuma, zaštite šuma od požara, šumskog reprodukcijskog materijala, šumarskih rasadnika, šumskih sjemenskih objekata; nadzire provedbu lovnogospodarskih planova u zajedničkim lovištima, a po potrebi i u državnim i privatnim lovištima, nadzor provedbe vođenja propisanih evidencija i isprava koje se odnose na divljač, nadzor provedbe odstrjela divljači i stjecanje divljači i njezinih dijelova te ocjenjivanje trofeja divljači, nadzor provedbe lova, upotrebu lovačkog oružja i naboja, korištenje lovačkih pasa i lovnih ptica, nadzor provedbe mjera za sprječavanje šteta od divljači, nadzor provedbe uzgoja i zaštite divljači, pregled lovišta, lovnogospodarskih i lovno-tehničkih objekata i način obilježavanja granica, uzimanja uzoraka; planiraju, organiziraju, prate i analiziraju rad šumarskih i lovnih inspektora u ispostavama; daju stručna mišljenja i upute šumarskim i lovnim inspektorima u ispostavama; vode propisane očevidnike i evidencije, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe šumarske i lovne inspekcije u Područnom uredu Osijek određuju se samostalni izvršitelji u: Đakovu, Našicama, Novoj Gradišci, Požegi, Vinkovcima, Virovitici, Vukovaru i Županji.

Za obavljanje poslova Službe šumarske i lovne inspekcije u Područnom uredu Rijeka određuju se samostalni izvršitelji u: Gospiću, Puli, Senju i Rovinju.

Za obavljanje poslova Službe šumarske i lovne inspekcije u Područnom uredu Split određuju se samostalni izvršitelji u: Makarskoj, Sinju i Zadru.

Za obavljanje poslova Službe šumarske i lovne inspekcije u Područnom uredu Varaždin određuju se samostalni izvršitelji u: Čakovcu, Krapini, Križevcima i Zaboku.

Za obavljanje poslova Službe šumarske i lovne inspekcije u Područnom uredu Zagreb određuju se samostalni izvršitelji u: Bjelovaru, Daruvaru, Karlovcu, Kutini i Sisku.

2.1.8., 2.2.8., 2.3.8., 2.4.8. i 2.5.8. Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu

Članak 133.

Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu i u području prijave i odjave turista, obračuna, naplate i uplate boravišne/turističke pristojbe, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

2.1.9., 2.2.9., 2.3.9., 2.4.9. i 2.5.9. Služba nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu

Članak 134.

Služba nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u svezi neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, neregistriranog pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

2.1.10., 2.2.10., 2.3.10., 2.4.10. i 2.5.10. Služba za nadzor zaštite na radu

Članak 135.

Služba za nadzor zaštite na radu obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području zaštite na radu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, provodeći inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju zaštita na radu, obavlja inspekcijske nadzore povodom ozljeda na prostorima poslodavca i profesionalnih bolesti, obavlja inspekcijske poslove u vezi s provedbom drugih propisa prema posebnim zakonima, obavlja poslove i inspekcijske nadzore provedbe propisa u području gradnje u skladu s posebnim propisom o gradnji, obavlja inspekcijske nadzore provedbe propisa koji se odnose na investitore, koncesionare, vlasnike i osobe ovlaštene za obavljanje poslova zaštite na radu, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa čiju provedbu nadzire inspekcija rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, sudjeluje u pripremi prijedloga programa rada, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama kao i druge poslove u okviru svog djelokruga.

2.1.11., 2.2.11., 2.3.11., 2.4.11. i 2.5.11. Služba za nadzor radnih odnosa

Članak 136.

Služba za nadzor radnih odnosa u područnim uredima obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području rada, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, provodeći inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju radni odnosi, ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima po optužnim prijedlozima za pokretanje prekršajnog postupka iz djelokruga Službe, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa koje nadzire inspekcija rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, predlaže operativne programe rada, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama kao i druge poslove u okviru svog djelokruga.

2.1.12., 2.2.12., 2.3.12., 2.4.12. i 2.5.12. Služba za nadzor zapošljavanja i upućivanja

Članak 137.

Služba za nadzor zapošljavanja i upućivanja obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području rada, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, provodeći inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju radni odnosi, obavlja inspekcijske i druge poslove koji se odnose na zakonitost zapošljavanja, uključujući rad upućenih radnika, stranaca i državljana Europskog gospodarskog prostora u Republici Hrvatskoj, nadzor propisa koji uređuju obvezu prijave, odjave i promjena tijekom osiguranja radnika na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje, odnose između poslodavca i fizičke osobe koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali u skladu s posebnim propisom kod njega obavlja određene poslove ili se nalazi na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (osoba na sezonskom radu za obavljanje privremenih, odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi, student i redoviti učenik srednjoškolske ustanove na radu kod poslodavca u skladu s posebnim propisima, osoba na stručnom osposobljavanju za rad i druga osoba koja s poslodavcem nema sklopljen ugovor o radu, ali kod njega u skladu s posebnim propisom obavlja određene poslove), obavljanje djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem, obavlja inspekcijske poslove u vezi provedbe i drugih propisa kada je to propisano posebnim zakonom, izrađuje izvješća o obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama, obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima po optužnim prijedlozima za pokretanje prekršajnog postupka iz djelokruga Službe, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa čiju provedbu nadzire, daje mišljenja, primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa koje nadzire inspekcija rada, priprema odgovore i očitovanja na zahtjev državnih odvjetništva u građanskim i kaznenim postupcima, predlaže operativne programe rada, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama kao i druge poslove u okviru svog djelokruga.

2.1.13., 2.2.13., 2.3.13., 2.4.13. i 2.5.13. Služba građevinske inspekcije

Članak 138.

Služba građevinske inspekcije obavlja inspekcijske nadzore građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina u vezi s građevinama za koje građevinsku i uporabnu dozvolu izdaju nadležna upravna tijela te građenja građevina i izvođenja radova kojima se može pristupiti na temelju glavnog projekta i tipskog projekta; u provedbi inspekcijskog nadzora nadzire zakonitost postupanja stranaka u inspekcijskom postupku te po utvrđenju povrede propisa poduzima propisane mjere, vodi postupke i rješava u upravnim stvarima, podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave, odgovara na navode tužbe protiv inspekcijskih rješenja, daje obavijesti sukladno propisima, izrađuje Katalog građevina za izvršenje i dostavlja ga Službi izvršenja inspekcijskih rješenja Sektora za nadzor građenja u Sjedištu Inspektorata, vodi izvršenja inspekcijskih rješenja o uklanjanju putem treće osobe, ovjerava građevinske knjige i građevinske dnevnike ugovornog izvođača radova; daje potvrde o vođenju upravnih postupaka vezano za priključke na komunalne vodne građevine i energetsku mrežu, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Službe određuju se samostalni izvršitelji u: Malom Lošinju.

U Službi građevinske inspekcije u Područnom uredu Split ustrojavaju se:

– Odjel građevinske inspekcije Split

– Odjel građevinske inspekcije Splitsko-dalmatinske županije.

U Službi građevinske inspekcije, u Područnom uredu Zagreb ustrojavaju se:

– Odjel građevinske inspekcije Zagreb I

– Odjel građevinske inspekcije Zagreb II

– Odjel građevinske inspekcije Zagrebačke županije.

Odjel građevinske inspekcije Split obavlja inspekcijske nadzore na području na kojem građevinsku i uporabnu dozvolu izdaju upravna tijela Grada Splita i županije nadležna za upravne poslove graditeljstva na području Splitsko-dalmatinske županije i to ispostave upravnog odjela Splitsko-dalmatinske županije u Hvaru, Omišu, Supetru i Visu.

Odjel građevinske inspekcije Splitsko-dalmatinske županije obavlja inspekcijske nadzore na području na kojem građevinsku i uporabnu dozvolu izdaju upravna tijela gradova Kaštela, Trogira i Makarske te županije nadležna za upravne poslove graditeljstva na području Splitsko-dalmatinske županije i to ispostave upravnog odjela Splitsko-dalmatinske županije u Imotskom, Makarskoj, Sinju, Solinu, Trogiru i Vrgorcu.

Odjel građevinske inspekcije Zagreb I obavlja inspekcijske nadzore na području na kojem građevinsku i uporabnu dozvolu izdaje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za upravne poslove graditeljstva i to za područja gradskih četvrti Podsljeme, Črnomerec, Gornji Grad – Medveščak, Podsused – Vrapče, Stenjevec, Trešnjevka – Sjever, Trešnjevka – Jug, Donji Grad i Trnje.

Odjel građevinske inspekcije Zagreb II obavlja inspekcijske nadzore građevina na području na kojem građevinsku i uporabnu dozvolu izdaje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za upravne poslove graditeljstva i to za područje gradskih četvrti Maksimir, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Sesvete, Pešćenica – Žitnjak, Novi Zagreb – Istok, Novi Zagreb – Zapad i Brezovica.

Odjel građevinske inspekcije Zagrebačke županije obavlja inspekcijske nadzore na području Zagrebačke županije.

2.3.13.1. i 2.3.13.2. Odjel građevinske inspekcije Split – Odjel građevinske inspekcije Splitsko-dalmatinske županije

Članak 139.

Odjeli građevinske inspekcije obavljaju inspekcijske i druge stručne poslove, nadzore građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina u vezi s građevinama za koje građevinsku i uporabnu dozvolu izdaju nadležna upravna tijela te građenja građevina i izvođenja radova kojima se može pristupiti na temelju glavnog projekta i tipskog projekta; u provedbi inspekcijskog nadzora nadzire zakonitost postupanja stranaka u inspekcijskom postupku te po utvrđenju povrede propisa poduzima propisane mjere, vodi postupke i rješava u upravnim stvarima, podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave, odgovara na navode tužbe protiv inspekcijskih rješenja, daje obavijesti sukladno propisima, izrađuje Katalog građevina za izvršenje i dostavlja ga Službi izvršenja inspekcijskih rješenja Sektora za nadzor građenja sjedištu Inspektorata, vodi izvršenja inspekcijskih rješenja o uklanjanju putem treće osobe, ovjerava građevinske knjige i građevinske dnevnike ugovornog izvođača radova; daje potvrde o vođenju upravnih postupaka vezano za priključke na komunalne vodne građevine i energetsku mrežu, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

2.5.13.1., 2.5.13.2. i 2.5.13.3. Odjel građevinske inspekcije Zagreb I – Odjel građevinske inspekcije Zagreb II – Odjel građevinske inspekcije Zagrebačke županije

Članak 140.

Odjeli građevinske inspekcije obavljaju inspekcijske i druge stručne poslove, nadzore građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina u vezi s građevinama za koje građevinsku i uporabnu dozvolu izdaju nadležna upravna tijela, te građenja građevina i izvođenja radova kojima se može pristupiti na temelju glavnog projekta i tipskog projekta; u provedbi inspekcijskog nadzora nadzire zakonitost postupanja stranaka u inspekcijskom postupku te po utvrđenju povrede propisa poduzima propisane mjere, vodi postupke i rješava u upravnim stvarima, podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave, odgovara na navode tužbe protiv inspekcijskih rješenja, daje obavijesti sukladno propisima, izrađuje Katalog građevina za izvršenje i dostavlja ga Službi izvršenja inspekcijskih rješenja Sektora za nadzor građenja u Sjedištu Inspektorata, vodi izvršenja inspekcijskih rješenja o uklanjanju putem treće osobe, ovjerava građevinske knjige i građevinske dnevnike ugovornog izvođača radova; daje potvrde o vođenju upravnih postupaka vezano za priključke na komunalne vodne građevine i energetsku mrežu, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Za obavljanje poslova Odjela određuju se samostalni izvršitelji u: Dugom Selu, Velikoj Gorici i Zaprešiću.

2.1.14., 2.2.14., 2.3.14., 2.4.14. i 2.5.14. Služba za nadzor zaštite okoliša

Članak 141.

Služba za nadzor zaštite okoliša obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu propisa iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, klimatskih promjena, gospodarenja otpadom, zaštite od svjetlosnog onečišćenja te drugih propisa kojim se određuje nadležnost inspekcije zaštite okoliša.

U skladu s mjesnom nadležnošću Služba nadzire način i uvjete rada, tehničku opremljenost pravnih i fizičkih osoba registriranih ili ovlaštenih za obavljanje poslova zaštite okoliša i gospodarenja otpadom pravnih i fizičkih osoba za koje dozvolu izdaju nadležna upravna tijela, nadzor pravnih osoba koje postupaju s kontroliranim i novim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima, nadzor nad obveznicima ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, prekogranični promet otpada, provodi inspekcijski nadzor u slučaju izvanrednog događaja, nadzire provedbu sanacije onečišćenja okoliša, sudjeluje u provedbi koordiniranih inspekcijskih nadzora, kontrolira provedbu mjera sprječavanja i smanjivanja onečišćivanja zraka iz nepokretnih i difuznih izvora onečišćivanja te prati kvalitetu zraka na svom području, prati izvršavanje mjera koje se poduzimaju u inspekcijskom nadzoru, podnosi optužne prijedloge, izdaje prekršajne naloge i obavezne prekršajne naloge te podnosi kaznene prijave, izdaje propisane potvrde i suglasnosti iz djelokruga rada inspekcije zaštite okoliša, izrađuje mjesečna i druga izvješća te sudjeluje u izradi godišnjeg izvješća inspekcije zaštite okoliša, sudjeluje u pripremi planova i programa rada za unaprjeđenje zaštite okoliša, sudjeluje u pripremi odgovora na upite državnih tijela i građana, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

2.1.15., 2.2.15., 2.3.15., 2.4.15. i 2.5.15. Služba vodopravne inspekcije

Članak 142.

Služba vodopravne inspekcije obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području zaštite voda, korištenja voda i zaštite od štetnog djelovanja voda; nadzor usklađenosti mjera i postupaka s vodopravnim aktima; nadzor postupanja po ugovorima o koncesiji za korištenje voda i ugovorima o pravu najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, daljnji inspekcijski postupak prilikom iznenadnih i izvanrednih onečišćenja voda; nadzor i daljnji inspekcijski postupak po prijavama; nadzor javnih isporučitelja vodnih usluga i trgovačkih društava koja obavljaju posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama; provedbu koordiniranih inspekcijskih nadzora i akcija s drugim inspekcijama; pripremu i izradu godišnjeg i periodičkih planova rada i izvještaja o radu Službe; koordinira rad vodopravnih inspektora u ispostavama područnog ureda, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Članak 143.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područnog ureda Osijek ustrojavaju se:

– Ispostava u Đakovu

– Ispostava u Našicama

– Ispostava u Novoj Gradiški

– Ispostava u Požegi

– Ispostava u Slavonskom Brodu

– Ispostava u Vinkovcima

– Ispostava u Virovitici

– Ispostava u Vukovaru

– Ispostava u Županji.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područnog ureda Rijeka ustrojavaju se:

– Ispostava u Gospiću

– Ispostava u Krku

– Ispostava u Pagu

– Ispostava u Pazinu

– Ispostava u Poreču

– Ispostava u Puli

– Ispostava u Senju.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područnog ureda Split ustrojavaju se:

– Ispostava u Dubrovniku

– Ispostava u Imotskom

– Ispostava u Kninu

– Ispostava u Korčuli

– Ispostava u Makarskoj

– Ispostava u Metkoviću

– Ispostava u Pločama

– Ispostava u Šibeniku

– Ispostava u Zadru.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područnog ureda Varaždin ustrojavaju se:

– Ispostava u Čakovcu

– Ispostava u Koprivnici

– Ispostava u Krapini

– Ispostava u Križevcima

– Ispostava u Zaboku

– Ispostava u Zlataru.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Područnog ureda Zagreb ustrojavaju se:

– Ispostava u Bjelovaru

– Ispostava u Daruvaru

– Ispostava u Karlovcu

– Ispostava u Kutini

– Ispostava u Ogulinu

– Ispostava u Sisku.

III. UPRAVLJANJE UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA U SASTAVU INSPEKTORATA

Članak 144.

Radom Inspektorata upravlja glavni državni inspektor.

Zamjenik glavnog državnog inspektora zamjenjuje glavnog državnog inspektora u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti te obavlja i druge poslove koje mu povjeri glavni državni inspektor.

Pomoćnik glavnog državnog inspektora koordinira poslovima u odgovarajućim srodnim upravnim područjima. Glavni državni inspektor odredit će posebnom odlukom kojim upravnim područjima koordinira pomoćnik glavnog državnog inspektora.

Radom kabineta glavnog državnog inspektora upravlja tajnik kabineta.

Radom sektora upravlja načelnik sektora.

Radom područnog ureda upravlja pročelnik područnog ureda.

Radom službe upravlja voditelj službe.

Radom samostalne službe upravlja voditelj samostalne službe.

Radom odjela upravlja voditelj odjela.

Radom područnog odjela upravlja voditelj područnog odjela.

Radom ispostave područnog ureda upravlja voditelj ispostave.

Radom pododsjeka upravlja voditelj pododsjeka.

Članak 145.

Glavni državni inspektor za svoj rad odgovoran je Vladi.

Zamjenik glavnog državnog inspektora za svoj rad odgovoran je glavnom državnom inspektoru i Vladi.

Pomoćnik glavnog državnog inspektora za svoj rad odgovoran je zamjeniku glavnog državnog inspektora i glavnom državnom inspektoru.

Tajnik kabineta glavnog državnog inspektora odgovoran je za svoj rad zamjeniku glavnog državnog inspektora i glavnom državnom inspektoru.

Načelnik sektora odgovoran je za svoj rad pomoćniku glavnog državnog inspektora koji koordinira inspekcijskim poslovima njegovog upravnog područja, zamjeniku glavnog državnog inspektora i glavnom državnom inspektoru.

Načelnik Sektora za unutarnji i kontrolno-instruktivni nadzor odgovoran je za svoj rad zamjeniku glavnog državnog inspektora i glavnom državnom inspektoru.

Načelnik Sektora za drugostupanjski upravni postupak odgovoran je za svoj rad zamjeniku glavnog državnog inspektora i glavnom državnom inspektoru.

Pročelnik područnog ureda odgovoran je za svoj rad pomoćnicima glavnog državnog inspektora, zamjeniku glavnog državnog inspektora i glavnom državnom inspektoru.

Voditelj Samostalne službe za unutarnju reviziju odgovoran je za svoj rad zamjeniku glavnog državnog inspektora i glavnom državnom inspektoru.

Voditelj Službe za unutarnji nadzor odgovoran je za svoj rad načelniku sektora, zamjeniku glavnog državnog inspektora i glavnom državnom inspektoru.

Voditelj službe u središnjem uredu Inspektorata odgovoran je za svoj rad načelniku sektora, pomoćniku, zamjeniku glavnog državnog inspektora i glavnom državnom inspektoru.

Voditelj službe u područnom uredu Inspektorata odgovoran je za svoj rad pročelniku područnog ureda, načelniku sektora, pomoćniku glavnog državnog inspektora, zamjeniku glavnog državnog inspektora i glavnom državnom inspektoru.

Voditelj odjela u središnjem uredu Inspektorata odgovoran je za svoj rad voditelju službe, načelniku sektora, pomoćniku glavnog državnog inspektora, zamjeniku glavnog državnog inspektora i glavnom državnom inspektoru.

Voditelj područnog odjela u središnjem uredu Inspektorata odgovoran je za svoj rad voditelju službe, načelniku sektora, pomoćniku glavnog državnog inspektora, zamjeniku glavnog državnog inspektora i glavnom državnom inspektoru.

Voditelj odjela u područnom uredu Inspektorata odgovoran je za svoj rad voditelju službe, pročelniku područnog ureda, načelniku sektora, pomoćniku glavnog državnog inspektora, zamjeniku glavnog državnog inspektora i glavnom državnom inspektoru.

Voditelj ispostave odgovoran je za svoj rad voditelju službe, pročelniku područnog ureda, načelniku sektora, pomoćniku glavnog državnog inspektora, zamjeniku glavnog državnog inspektora i glavnom državnom inspektoru.

Voditelj pododsjeka odgovoran je za svoj rad voditelju odjela, voditelju službe, načelniku sektora, pomoćniku glavnog državnog inspektora, zamjeniku glavnog državnog inspektora i glavnom državnom inspektoru.

IV. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA

Članak 146.

Poslovi Inspektorata utvrđuju se godišnjim programom rada koji sadrži opći prikaz zadaća i poslova, a posebice izrade nacrta propisa, neposredne provedbe zakona i drugih propisa, inspekcijskog nadzora te praćenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga Inspektorata, te podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti, a koji su u vezi s općim i posebnim ciljevima sadržanim u strateškim planovima, koje Inspektorat izrađuje sukladno propisu kojim se uređuje proračun te podatke o najznačajnijim rizicima koji mogu utjecati na realizaciju postavljenih ciljeva.

Izradu prijedloga godišnjeg programa rada, na temelju programa rada ustrojstvenih jedinica u Inspektoratu, koordinira zamjenik glavnog državnog inspektora.

Prijedlog godišnjeg programa rada utvrđuje se najkasnije 30 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za osiguranje sredstava za iduću proračunsku godinu.

Godišnji program rada donosi glavni državni inspektor.

V. RADNO VRIJEME I UREDOVNI DANI

Članak 147.

Radno vrijeme Inspektorata uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Državnog inspektorata.

Uredovne dane određuje glavni državni inspektor ili osoba koju on ovlasti, posebnom odlukom.

VI. OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA INSPEKTORATA

Članak 148.

Poslove i zadatke iz djelokruga Inspektorata, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima, obavljaju državni službenici i namještenici, raspoređeni na radna mjesta u skladu s propisima.

Pitanja od značaja za rad Inspektorata koja nisu uređena zakonom, Uredbom o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave i ovom Uredbom, uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Državnog inspektorata.

Pravilnikom o unutarnjem redu utvrdit će se radna mjesta za državne službenike i namještenike s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća, stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja od značaja za rad Inspektorata.

Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Inspektorata prikazan je u tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 149.

Pravilnik o unutarnjem redu Inspektorata, glavni državni inspektor donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 150.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/29
Urbroj: 50301-25/27-19-2
Zagreb, 2. svibnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ POTREBNIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U DRŽAVNOM INSPEKTORATU

Redni brojNaziv unutarnje ustrojstvene jedinicePlanirani broj službenika i namještenika
1.SREDIŠNJI URED
1.1.KABINET GLAVNOG DRŽAVNOG INSPEKTORA18
1.2.SEKTOR ZA LJUDSKE POTENCIJALE, PRAV­NE POSLOVE I UREDSKO POSLOVA­NJE1
1.2.1.Služba za ljudske potencijale1
1.2.1.1.Odjel za službeničke odnose4
1.2.1.2.Odjel za planiranje i razvoj ljudskih potencijala4
1.2.2.Služba za pravne poslove5
1.2.3.Služba za uredsko poslovanje1
1.2.3.1.Pododsjek pisarnice4
U sjedištu Područnog ureda Osijek – samostalni izvršitelj4
U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj4
U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj5
U sjedištu Područnog ureda Varaždin – samostalni izvršitelj4
U sjedištu Područnog ureda Zagreb – samostalni izvršitelj4
U sjedištu Ispostave u Đakovu – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Našicama – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Novoj Gradiški – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Požegi – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Slavonskom Brodu – samostalni izvršitelj3
U sjedištu Ispostave u Vinkovcima – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Virovitici – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Ispostave u Vukovaru – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Županji – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Gospiću – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Krku – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Pagu – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Pazinu – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Poreču – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Puli – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Senju – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Dubrovniku – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Ispostave u Imotskom – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Kninu – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Korčuli – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Makarskoj – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Metkoviću – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Pločama – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Šibeniku – samostalni izvršitelj3
U sjedištu Ispostave u Zadru – samostalni izvršitelj5
U sjedištu Ispostave u Čakovcu – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Ispostave u Koprivnici – samostalni izvršitelj4
U sjedištu Ispostave u Krapini – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Križevcima – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Zaboku – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Zlataru – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Bjelovaru – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Ispostave u Daruvaru – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Karlovcu – samostalni izvršitelj3
U sjedištu Ispostave u Kutini – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Ogulinu – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Ispostave u Sisku – samostalni izvršitelj2
1.2.3.1.Pododsjek pismohrane1
U sjedištu Područnog ureda Osijek – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Varaždin – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Zagreb – samostalni izvršitelj2

Sektor za ljudske potencijale, pravne poslove i uredsko poslovanje – ukupno103
1.3.SEKTOR ZA PRORAČUN I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE1
1.3.1.Služba za proračun1
1.3.1.1.Odjel za financijsko upravljanje i kontrole4
1.3.1.2.Odjel za planiranje i izvršenje proračuna5
1.3.2.Služba za računovodstvene poslove1
1.3.2.1.Odjel za obračun plaća i blagajničko poslovanje8
1.3.2.2.Odjel za računovodstvene poslove7
1.3.2.2.1.Pododsjek za evidentiranje osnovnih sredstava3

Sektor za proračun i računovodstvene poslove – ukupno30
1.4.SEKTOR ZA INFORMATIKU1
1.4.1.Služba za informacijski sustav i telekomunikacije4
U sjedištu Područnog ureda Osijek – samostalni izvršitelj2

U Područnom uredu Osijek, u sjedištu Ispostave u Slavonskom Brodu – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Područnog ureda Varaždin – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Područnog ureda Zagreb – samostalni izvršitelj2
1.4.1.1.Pododsjek za informatičku podršku3
1.4.1.2.Pododsjek za telekomunikacijsku infrastrukturu3
1.4.2.Služba za aplikativna rješenja5

Sektor za informatiku – ukupno27
1.5.SEKTOR ZA NABAVU, STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM1
1.5.1.Služba za nabavu8
1.5.2.Služba za strateško planiranje i upravljanje imovinom1
1.5.2.1.Odjel za strateško planiranje i upravljanje imovinom4
1.5.2.2.Pododsjek za pomoćno-tehničke poslove5
U sjedištu Područnog ureda Osijek – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Ispostave u Dubrovniku – samostalni izvršitelj2
U sjedištu Područnog ureda Varaždin – samostalni izvršitelj1
U sjedištu Područnog ureda Zagreb – samostalni izvršitelj1
1.5.3.Služba za zaštitu na radu i zaštitu od požara4

Sektor za nabavu, strateško planiranje i upravljanje imovinom – ukupno30
1.6.SEKTOR ZA NADZOR TRGOVINE, USLUGA I ZAŠTITE POTROŠAČA1
1.6.1.Služba nadzora trgovine i usluga6
1.6.2.Služba zaštite ekonomskih interesa potrošača8
1.6.3.Služba nadzora sigurnosti neprehrambenih proizvoda8

Sektor za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača – ukupno23
1.7.SEKTOR ZA SANITARNI NADZOR HRANE, VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU I PREDMETA OPĆE UPORABE1
1.7.1.Služba sanitarne inspekcije za hranu6
1.7.2.Služba sanitarne inspekcije za vodu i predmete opće uporabe6
1.7.3.Služba sanitarne inspekcije za planiranje, praćenje i izvještavanje o službenim kontrolama6
1.7.4.Služba granične sanitarne inspekcije1
1.7.4.1.Odjel za inspekcijske poslove granične sanitarne inspekcije1

– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Zagreb – Zapadni kolodvor1

– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Zagreb – Žitnjak1

– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Zagreb – Jankomir2

– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Koprivnica1

– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Osijek1

– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Županja1

– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Slavonski Brod1

– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Vukovar1

– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Rijeka – Škrljevo1

– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Pula2

– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Šibenik1

– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Zadar1

– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Dubrovnik1

– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Split – trajektna luka1

– samostalni izvršitelj u carinskom mjestu Split – Sjeverna luka1
1.7.4.2.Odjel za izvještavanje i koordinaciju rada granične sanitarne inspekcije1

– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Zračna luka Zagreb4

– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Stara Gradiška1

– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Bajakovo2

– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Luka Rijeka4

– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Luka Ploče1

– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Nova Sela1

– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Karasovići1

– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Vinjani Donji1

Sektor za sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmeta opće uporabe – ukupno54
1.8.SEKTOR ZA SANITARNI NADZOR ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE1
1.8.1.Služba sanitarne inspekcije za kemikalije i biocidne proizvode6
1.8.2.Služba sanitarne inspekcije za javno zdravstvo i epidemiologiju6
1.8.3.Služba sanitarne inspekcije za buku, izgradnju i neionizirajuća zračenja6
1.8.4.Služba nadzora u području gospodarenja otrovnim kemikalijama1

U sjedištu Područnog ureda Osijek – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Područnog ureda Zagreb – samostalni izvršitelj1

Sektor za sanitarni nadzor zdravstvene ekologije – ukupno24
1.9.SEKTOR ZA VETERINARSKI NADZOR I NADZOR SIGURNOSTI HRANE1
1.9.1.Služba veterinarske inspekcije1
1.9.1.1.Odjel za planiranje, koordinaciju i verifikaciju službenih kontrola11
1.9.1.2.Odjel za mobilne veterinarske jedinice3
1.9.2.Služba granične veterinarske inspekcije2
1.9.2.1.Područni odjel – Granična veterinarska postaja Zračna luka Zagreb5
1.9.2.2.Područni odjel – Granična veterinarska postaja Stara Gradiška6
1.9.2.3.Područni odjel – Granična veterinarska postaja Bajakovo8
1.9.2.4.Područni odjel – Granična veterinarska postaja Karasovići3
1.9.2.5.Područni odjel – Granična veterinarska postaja Nova Sela3
1.9.2.6.Područni odjel – Granična veterinarska postaja Luka Rijeka4
1.9.2.7.Područni odjel – Granična veterinarska postaja Luka Ploče3
1.9.3.Služba za upravljanje TRACES sustavom1
1.9.3.1.Odjel za administrativne poslove i koordinacije TRACES aktivnosti3
1.9.3.2.Odjel za nadzor korištenja TRACES sustava3

Sektor za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane – ukupno57
1.10.SEKTOR ZA NADZOR POLJOPRIVREDE1
1.10.1.Služba nadzora resursa, proizvodnje i potpora u poljoprivredi1
1.10.1.1.Odjel nadzora resursa i potpora u poljoprivredi8
1.10.1.2.Odjel nadzora proizvodnje u poljoprivredi5
1.10.2.Služba nadzora hrane i vina1
1.10.2.1Odjel nadzora hrane5
1.10.2.2.Odjel nadzora vina i pića4

Sektor za nadzor poljoprivrede – ukupno25
1.11.SEKTOR ZA NADZOR U ŠUMARSTVU I LOVSTVU1
1.11.1.Služba šumarske inspekcije6
1.11.2.Služba lovne inspekcije6

Sektor za nadzor u šumarstvu i lovstvu – ukupno13
1.12.SEKTOR ZA FITOSANITARNI NADZOR1
1.12.1.Služba za stručne, razvojne i međunarodne poslove fitosanitarne inspekcije8
1.12.2.Služba granične fitosanitarne inspekcije1
1.12.2.1.Područni odjel granične fitosanitarne inspekcije Bajakovo – Stara Gradiška5

– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Stara Gradiška2
1.12.2.2.Područni odjel granične fitosanitarne inspekcije Ploče – Karasovići – Nova Sela2

– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Karasovići1

– samostalni izvršitelj na graničnom prijelazu Nova Sela3
1.12.2.3.Područni odjel granične fitosanitarne inspekcije Rijeka5
1.12.2.4.Područni odjel granične fitosanitarne inspekcije Zagreb5
1.12.3.Služba fitosanitarne inspekcije za nadzor na tržištu i pri izvozu1

– samostalni izvršitelj u sjedištu Područnog ureda Osijek4

– samostalni izvršitelj u Ispostavi Virovitica1

– samostalni izvršitelj u Ispostavi Vukovar1

– samostalni izvršitelj u Ispostavi Poreč2

– samostalni izvršitelj u sjedištu Područnog ureda Split2

– samostalni izvršitelj u Ispostavi Zadar3

– samostalni izvršitelj u sjedištu Područnog ureda Varaždin3

– samostalni izvršitelj u Ispostavi Koprivnica2

– samostalni izvršitelj u Ispostavi Krapina1

Sektor za fitosanitarni nadzor – ukupno53
1.13.SEKTOR ZA NADZOR U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU1
1.13.1.Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu1
1.13.1.1.Odjel za ugostiteljsku djelatnost i pružanje ugostiteljskih usluga4
1.13.1.2.Odjel za pružanje usluga u turizmu4
1.13.1.3.Odjel za boravišnu/turističku pristojbu i prijavu i odjavu turista4
1.13.2.Služba nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu5

Sektor za nadzor u turizmu i ugostiteljstvu – ukupno19
1.14.SEKTOR ZA NADZOR RUDARSTVA, ENERGETIKE I OPREME POD TLAKOM1
1.14.1.Služba nadzora u području rudarstva4

U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj2

U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj2

U sjedištu Područnog ureda Osijek – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Područnog ureda Varaždin – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Područnog ureda Zagreb – samostalni izvršitelj2
1.14.2.Služba nadzora u području energetike6

U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj2

U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj2

U sjedištu Područnog ureda Osijek – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Područnog ureda Zagreb – samostalni izvršitelj1
1.14.3.Služba nadzora u području opreme pod tlakom2

U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Područnog ureda Osijek – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Područnog ureda Varaždin – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Područnog ureda Zagreb – samostalni izvršitelj2

Sektor za nadzor rudarstva, energetike i opreme pod tlakom – ukupno33
1.15.SEKTOR ZA NADZOR ZAŠTITE NA RADU1
1.15.1.Služba za nadzor zaštite na radu na radilištima i u rizičnim djelatnostima5
1.15.2.Služba za prevenciju i nadzor ozljeda na prostorima poslodavca i međunarodnu suradnju2
1.15.2.1.Odjel za provedbu zajedničkih aktivnosti inspektora rada Europske unije4
1.15.2.2.Odjel za prevenciju i nadzor ozljeda na prostorima poslodavca i profesionalne bolesti4

Sektor za nadzor zaštite na radu – ukupno16
1.16.SEKTOR ZA NADZOR RADNIH ODNOSA1
1.16.1.Služba za nadzor radnih odnosa5
1.16.2.Služba za nadzor zapošljavanja i upućivanja te međunarodnu suradnju6

Sektor za nadzor radnih odnosa – ukupno12
1.17.SEKTOR ZA PRAĆENJE I UNAPRJEĐENJE RADA1
1.17.1.Služba za planiranje, praćenje i izvješćivanje5
1.17.2.Služba za unaprjeđenja rada5

Sektor za praćenje i unaprjeđenje rada – ukupno11
1.18.SEKTOR ZA NADZOR GRAĐENJA1
1.18.1.Služba inspekcijskog nadzora državnog značaja7
1.18.2.Služba izvršenja inspekcijsih rješenja6

Sektor za nadzor građenja – ukupno14
1.19.SEKTOR KOORDINACIJE NADZORA GRAĐENJA1
1.19.1.Služba podrške radu građevinske inspekcije7
1.19.2.Služba za analize i evidencije7

Sektor koordinacije nadzora građenja – ukupno15
1.20.SEKTOR ZA NADZOR ZAŠTITE OKOLIŠA1
1.20.1.Služba nadzora u području industrijskog onečišćenja7
1.20.2.Služba nadzora u području zaštite zraka i klimatskih promjena7
1.20.3.Služba nadzora u području gospodarenja otpadom7
1.20.4.Služba za međunarodnu suradnju inspekcije zaštite okoliša i ujednačavanje prakse Europske unije7

Sektor za nadzor zaštite okoliša – ukupno29
1.21.SEKTOR ZA NADZOR ZAŠTITE PRIRODE1
1.21.1.Služba nadzora kopnenih ekosustava5

U sjedištu Ispostave u Bjelovaru – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Ispostave u Đakovu – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Ispostave u Požegi – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Ispostave u Sisku – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Ispostave u Vinkovcima – samostalni izvršitelj1
1.21.2.Služba nadzora morskih ekosustava2

U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Ispostave u Dubrovniku – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Ispostave u Gospiću – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Ispostave u Pazinu – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Ispostave u Šibeniku – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Ispostave u Zadru – samostalni izvršitelj1

Sektor za nadzor zaštite prirode – ukupno20
1.22.SEKTOR ZA VODOPRAVNI NADZOR1
1.22.1.Služba koordinacije nadzora korištenja voda i vodnoga dobra6
1.22.2.Služba koordinacije nadzora zaštite voda6

Sektor za vodopravni nadzor – ukupno13
1.23.SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK1
1.23.1.Služba za drugostupanjski upravni postupak – I8
1.23.2.Služba za drugostupanjski upravni postupak – II8

Sektor za drugostupanjski upravni postupak – ukupno17
1.24.SEKTOR ZA UNUTARNJI I KONTROLNO-INSTRUKTIVNI NADZOR1
1.24.1.Služba za unutarnji nadzor5
1.24.2.Služba za kontrolno-instruktivni nadzor1

U sjedištu Područnog ureda Osijek – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Područnog ureda Varaždin – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Područnog ureda Zagreb – samostalni izvršitelj1
1.24.3.Služba za zastupanje pred sudovima2

U sjedištu Područnog ureda Osijek – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Područnog ureda Rijeka – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Područnog ureda Split – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Područnog ureda Varaždin – samostalni izvršitelj1

U sjedištu Područnog ureda Zagreb – samostalni izvršitelj1

Sektor za unutarnji i kontrolno-instruktivni nadzor – ukupno19
1.25.SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU6
SREDIŠNJI URED – UKUPNO681
2.PODRUČNI UREDI
2.1.PODRUČNI URED OSIJEK1
2.1.1.Služba za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača10
2.1.2.Služba nadzora neregistriranog obavljanja trgovine i usluga7
2.1.3.Služba za sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmete opće uporabe4

– samostalni izvršitelj u Donjem Miholjcu1

– samostalni izvršitelj u Pakracu1
2.1.4.Služba za sanitarni nadzor zdravstvene ekologije5

– samostalni izvršitelj u Slatini1

– samostalni izvršitelj u Valpovu1
2.1.5.Služba veterinarske inspekcije5

– samostalni izvršitelj u Belom Manastiru2

– samostalni izvršitelj u Valpovu3

– samostalni izvršitelj u Donjem Miholjcu1

– samostalni izvršitelj u Slatini1
2.1.6.Služba poljoprivredne inspekcije5

– samostalni izvršitelj u Belom Manastiru2

– samostalni izvršitelj u Donjem Miholjcu1

– samostalni izvršitelj u Slatini2

– samostalni izvršitelj u Valpovu1
2.1.7.Služba šumarske i lovne inspekcije1

– samostalni izvršitelj u Đakovu1

– samostalni izvršitelj u Našicama1

– samostalni izvršitelj u Novoj Gradiški1

– samostalni izvršitelj u Požegi1

– samostalni izvršitelj u Vinkovcima1

– samostalni izvršitelj u Virovitici1

– samostalni izvršitelj u Vukovaru1

– samostalni izvršitelj u Županji1
2.1.8.Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu5
2.1.9.Služba nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu5
2.1.10.Služba za nadzor zaštite na radu7
2.1.11.Služba za nadzor radnih odnosa7
2.1.12.Služba za nadzor zapošljavanja i upućivanja7
2.1.13.Služba građevinske inspekcije11
2.1.14.Služba za nadzor zaštite okoliša5
2.1.15.Služba vodopravne inspekcije2

– samostalni izvršitelj u Slavonskom Brodu1

– samostalni izvršitelj u Požegi1

– samostalni izvršitelj u Virovitici1

– samostalni izvršitelj u Vinkovcima1

Ispostava u Đakovu12

Ispostava u Našicama10

Ispostava u Novoj Gradiški4

Ispostava u Požegi23

Ispostava u Slavonskom Brodu29

Ispostava u Vinkovcima20

Ispostava u Virovitici21

Ispostava u Vukovaru19

Ispostava u Županji9

Područni ured Osijek – ukupno263
2.2.PODRUČNI URED RIJEKA1
2.2.1.Služba za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača10
2.2.2.Služba nadzora neregistriranog obavljanja trgovine i usluga8
2.2.3.Služba za sanitarni nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmete opće uporabe7

– samostalni izvršitelj u Rovinju1

– samostalni izvršitelj u Opatiji1

– samostalni izvršitelj u Crikvenici1

– samostalni izvršitelj u Malom Lošinju1

– samostalni izvršitelj u Rabu1
2.2.4.Služba za sanitarni nadzor zdravstvene ekologije5

– samostalni izvršitelj u Rovinju1

– samostalni izvršitelj u Opatiji1

– samostalni izvršitelj u Crikvenici1

– samostalni izvršitelj u Malom Lošinju1

– samostalni izvršitelj u Rabu1
2.2.5.Služba veterinarske inspekcije6

– samostalni izvršitelj u Labinu1

– samostalni izvršitelj u Rovinju1
2.2.6.Služba poljoprivredne inspekcije3

– samostalni izvršitelj u Delnicama1

– samostalni izvršitelj u Umagu1

– samostalni izvršitelj u Crikvenici1
2.2.7.Služba šumarske i lovne inspekcije2

– samostalni izvršitelj u Gospiću1

– samostalni izvršitelj u Puli1

– samostalni izvršitelj u Senju1

– samostalni izvršitelj u Rovinju1
2.2.8.Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu6

– samostalni izvršitelj u Puli1

– samostalni izvršitelj u Rabu1

– samostalni izvršitelj u Crikvenici1
2.2.9.Služba nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu5

– samostalni izvršitelj u Delnicama1

– samostalni izvršitelj u Malom Lošinju1

– samostalni izvršitelj u Crikvenici1
2.2.10.Služba za nadzor zaštite na radu10
2.2.11.Služba za nadzor radnih odnosa9
2.2.12.Služba za nadzor zapošljavanja i upućivanja9
2.2.13.Služba građevinske inspekcije9

– samostalni izvršitelj u Malom Lošinju1
2.2.14.Služba za nadzor zaštite okoliša5
2.2.15.Služba vodopravne inspekcije3

– samostalni izvršitelj u Gospiću1

– samostalni izvršitelj u Pazinu1

– samostalni izvršitelj u Puli1

Ispostava u Gospiću15

Ispostava u Krku8

Ispostava u Pagu6

Ispostava u Pazinu20

Ispostava u Poreču12

Ispostava u Puli24

Ispostava u Senju8

Područni ured Rijeka – ukupno220
2.3.PODRUČNI URED SPLIT1
2.3.1.Služba za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača14
2.3.2.Služba nadzora neregistriranog obavljanja trgovine i usluga9
2.3.3.Služba za nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmete opće uporabe7

– samostalni izvršitelj u Braču1

– samostalni izvršitelj u Visu1

– samostalni izvršitelj u Hvaru1

– samostalni izvršitelj u Omišu1

– samostalni izvršitelj u Sinju1

– samostalni izvršitelj u Biogradu na Moru1
2.3.4.Služba za nadzor zdravstvene ekologije5

– samostalni izvršitelj u Hvaru1

– samostalni izvršitelj u Trogiru1

– samostalni izvršitelj u Kaštelama2

– samostalni izvršitelj u Drnišu1

– samostalni izvršitelj u Sinju1

– samostalni izvršitelj u Solinu1

– samostalni izvršitelj u Vrgorcu1
2.3.5.Služba veterinarske inspekcije10

– samostalni izvršitelj u Sinju3

– samostalni izvršitelj u Drnišu2

– samostalni izvršitelj u Biogradu na Moru3
2.3.6.Služba poljoprivredne inspekcije6

– samostalni izvršitelj u Sinju1
2.3.7.Služba šumarske i lovne inspekcije1

– samostalni izvršitelj u Makarskoj1

– samostalni izvršitelj u Sinju1

– samostalni izvršitelj u Zadru2
2.3.8.Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu9
2.3.9.Služba nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu8
2.3.10.Služba za nadzor zaštite na radu10
2.3.11.Služba za nadzor radnih odnosa7
2.3.12.Služba za nadzor zapošljavanja i upućivanja7
2.3.13.Služba građevinske inspekcije1
2.3.13.1.Odjel građevinske inspekcije Split9
2.3.13.2.Odjel građevinske inspekcije Splitsko-dalmatinske županije10
2.3.14.Služba za nadzor zaštite okoliša5
2.3.15.Služba vodopravne inspekcije2

– samostalni izvršitelj u Dubrovniku1

– samostalni izvršitelj u Metkoviću2

– samostalni izvršitelj u Zadru2

Ispostava u Dubrovniku22

Ispostava u Imotskom8

Ispostava u Kninu3

Ispostava u Korčuli6

Ispostava u Makarskoj7

Ispostava u Metkoviću14

Ispostava u Pločama9

Ispostava u Šibeniku34

Ispostava u Zadru43

Područni ured Split – ukupno299
2.4.PODRUČNI URED VARAŽDIN1
2.4.1.Služba za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača8
2.4.2.Služba nadzora neregistriranog obavljanja trgovine i usluga7
2.4.3.Služba za nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmete opće uporabe3

– samostalni izvršitelj u Đurđevcu1

– samostalni izvršitelj u Pregradi1
2.4.4.Služba za nadzor zdravstvene ekologije3

– samostalni izvršitelj u Donjoj Stubici1

– samostalni izvršitelj u Ivancu1

– samostalni izvršitelj u Ludbregu1
2.4.5.Služba veterinarske inspekcije7

– samostalni izvršitelj u Ivancu1

– samostalni izvršitelj u Đurđevcu1

– samostalni izvršitelj u Donjoj Stubici3
2.4.6.Služba poljoprivredne inspekcije4

– samostalni izvršitelj u Đurđevcu1

– samostalni izvršitelj u Ivancu1

– samostalni izvršitelj u Ludbregu1
2.4.7.Služba šumarske i lovne inspekcije1

– samostalni izvršitelj u Čakovcu1

– samostalni izvršitelj u Krapini1

– samostalni izvršitelj u Križevcima1

– samostalni izvršitelj u Zaboku1
2.4.8.Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu5
2.4.9.Služba nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu5
2.4.10.Služba za nadzor zaštite na radu6
2.4.11.Služba za nadzor radnih odnosa6
2.4.12.Služba za nadzor zapošljavanja i upućivanja6
2.4.13.Služba građevinske inspekcije6
2.4.14.Služba za nadzor zaštite okoliša5
2.4.15.Služba vodopravne inspekcije2

– samostalni izvršitelj u Čakovcu1

– samostalni izvršitelj u Koprivnici1

– samostalni izvršitelj u Krapini1

– samostalni izvršitelj u Zlataru1

Ispostava u Čakovcu28

Ispostava u Koprivnici27

Ispostava u Krapini12

Ispostava u Križevcima13

Ispostava u Zaboku11

Ispostava u Zlataru6

Područni ured Varaždin – ukupno193
2.5.PODRUČNI URED ZAGREB1
2.5.1.Služba za nadzor trgovine, usluga i zaštite potrošača20
2.5.2.Služba nadzora neregistriranog obavljanja trgovine i usluga10
2.5.3.Služba za nadzor hrane, vode za ljudsku potrošnju i predmete opće uporabe12

– samostalni izvršitelj u Velikoj Gorici1

– samostalni izvršitelj u Zaprešiću1

– samostalni izvršitelj u Samoboru1

– samostalni izvršitelj u Dugom Selu1

– samostalni izvršitelj u Vrbovcu1

– samostalni izvršitelj u Jastrebarskom1

– samostalni izvršitelj u Garešnici1

– samostalni izvršitelj u Petrinji1
2.5.4.Služba za nadzor zdravstvene ekologije13

– samostalni izvršitelj u Velikoj Gorici1

– samostalni izvršitelj u Samoboru1

– samostalni izvršitelj u Dugom Selu1

– samostalni izvršitelj u Ivanić-Gradu1

– samostalni izvršitelj u Čazmi1

– samostalni izvršitelj u Novskoj1
2.5.5.Služba veterinarske inspekcije13

– samostalni izvršitelj u Samoboru3

– samostalni izvršitelj u Zaprešiću4

– samostalni izvršitelj u Dugom Selu2

– samostalni izvršitelj u Ivanić-Gradu2

– samostalni izvršitelj u Svetom Ivanu Zelini2

– samostalni izvršitelj u Velikoj Gorici3

– samostalni izvršitelj u Vrbovcu3

– samostalni izvršitelj u Jastrebarskom4

– samostalni izvršitelj u Čazmi1

– samostalni izvršitelj u Garešnici2

– samostalni izvršitelj u Grubišnom Polju1

– samostalni izvršitelj u Dugoj Resi1

– samostalni izvršitelj u Novskoj1

– samostalni izvršitelj u Glini1

– samostalni izvršitelj u Petrinji2
2.5.6.Služba poljoprivredne inspekcije10

– samostalni izvršitelj u Čazmi1

– samostalni izvršitelj u Garešnici1

– samostalni izvršitelj u Grubišnom Polju1

– samostalni izvršitelj u Ivanić-Gradu1

– samostalni izvršitelj u Jastrebarskom1

– samostalni izvršitelj u Novskoj1

– samostalni izvršitelj u Petrinji3

– samostalni izvršitelj u Svetom Ivanu Zelini1

– samostalni izvršitelj u Velikoj Gorici1
2.5.7.Služba šumarske i lovne inspekcije4

– samostalni izvršitelj u Bjelovaru1

– samostalni izvršitelj u Daruvaru1

– samostalni izvršitelj u Karlovcu1

– samostalni izvršitelj u Kutini1

– samostalni izvršitelj u Sisku1
2.5.8.Služba za ugostiteljstvo, pružanje usluga u turizmu i za boravišnu/turističku pristojbu6
2.5.9.Služba nadzora neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu8
2.5.10.Služba za nadzor zaštite na radu19
2.5.11.Služba za nadzor radnih odnosa10
2.5.12.Služba za nadzor zapošljavanja i upućivanja10
2.5.13.Služba građevinske inspekcije1
2.5.13.1.Odjel građevinske inspekcije Zagreb I11
2.5.13.2.Odjel građevinske inspekcije Zagreb II11
2.5.13.3.Odjel građevinske inspekcije Zagrebačke županije4

– samostalni izvršitelj u Velikoj Gorici1

– samostalni izvršitelj u Zaprešiću1

– samostalni izvršitelj u Dugom Selu1
2.5.14.Služba za nadzor zaštite okoliša6
2.5.15.Služba vodopravne inspekcije3

– samostalni izvršitelj u Bjelovaru1

– samostalni izvršitelj u Karlovcu1

Ispostava u Bjelovaru28

Ispostava u Daruvaru6

Ispostava u Karlovcu29

Ispostava u Kutini9

Ispostava u Ogulinu5

Ispostava u Sisku23

Područni ured Zagreb – ukupno339
PODRUČNI UREDI – UKUPNO1314
DRŽAVNI INSPEKTORAT – UKUPNO1995